Acta de Pleno 29. 03. 15Yüklə 0,76 Mb.
səhifə7/9
tarix31.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#88554
1   2   3   4   5   6   7   8   9
-9-

-9-


Euskal Herria Bildu Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, Altsasuko gertaerei buruzMoción presentada por el Grupo Municipal Euskal Herria Bildu sobre los sucesos de Alsasua

Honako hau irakurtzen da:
IZENBURUA
"Azken hilabeteotan Altsasun izan diren gertakariak direla eta, gazte hauen atxiloketaren inguruan, honako mozioa aurkeztu nahi du EH Bilduk Udalbatzan eztabaidatua izan dadin:
Zioa eta/edo aurrekariak
Altsasun 2016ko urrian izandako gertaeren harira, zenbait gazte terrorismo delituagatik inputatuak izan ziren; aditu, jurista eta alderdi askoren ustez, prozesu horren izapideak Iruñean egin beharko lirateke, izan ere epaitzeko eskumena tokian tokiko epaitegiei baitagokie eta ez Entzutegi Nazionalari. Hori hala izan behar lukeela adierazi dute zenbait erakundeek, nabarmenki Nafarroako Legebiltzarrak, baita eragile sozial, jurista etaUnibertsitate irakasle ugarik ere.

Bestaldetik, gertaerak izan zirenetik, hedabideek neurriz gaindi jorratu dute gaia eta Altsasuko herriaren errealitatearekin bat ez datorren irudia eman dute. Oso kaltegarria izan da eta ez dio elkarbizitzari mesederik egiten.

Proposamena:
Irungo Udalak proportzionaltasunaren, justiziaren eta ekitatearen printzipioak gailen daitezen eta, horrekin batera, terrorismo-delituaren kalifikazioa ezabatu dadila, eskumena Iruñeko 3. Instrukzio-Epaitegiari buelta dadila eta, ondorioz, zazpi gazteak aske utz ditzatela eskatzen du, martxoaren 22an Espainiako Kongresuan 74 diputatuk eta 14 senatarik egin duten bezala.

Irungo Udalak Altsasuko gertakariak "ekintza terrorista" gisa kontsideratzeak ez diola laguntzen herri honek amesten duen elkarbizitza baketsu prozesuari adierazi nahi du.


Irungo Udalak bake eta elkarbizitzaren aldeko konpromisoa adierazten du.


Se da lectura a los siguiente:
ASUNTO
"A raíz de los hechos sucedidos estos últimos meses en Alsasua, en torno a la detención de estos jóvenes, EH Bildu preenta la siguiente moción, para que sea debatida en el Pleno
Motivo y/o antecedentes
Al hilo de los sucesos de Alsasua de octubre de 2016, varios jóvenes fueron imputados por delito de terrorismo. En opinión de muchos expertos, juristas y partidos, dicho proceso se debería de tramitar en Pamplona, pues la competencia de juzgar ese tipo de sucesos les corresponde a los juzgados de cada lugar correspondiente, y no a la Audiencia Nacional. Así lo han manifestado varios organismos, por ejemplo el Parlamento Navarro, y también muchos agentes sociales, juristas y profesores de Universidad.
Por otra parte, desde que sucedieron tales hechos, los medios han tratado dicho tema de manera sobredimensionada y han dado una imagen de Alsasua que no se corresponde con la realidad. Ha sido muy perjudicial y no le hace ningún favor a la convivencia.
Propuesta:
El Ayuntamiento de Irun solicita que prevalezcan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y que con ello, se anule la calificación de delito de terrorismo, que la competencia vuelva a ser del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona y que consecuentemente se deje en libertad a los siete jóvenes. Solicitud también realizada en el Congreso español el 22 de marzo por parte de 74 diputados y 14 senadores.
El Ayuntamiento de Irun manifiesta que considerar los sucesos de Alsasua como “acción terrorista” no ayuda al proceso de convivencia pacífica que anhela este pueblo.
El Ayuntamiento de Irun manifiesta su compromiso por la paz y la convivencia".


Alkate jaunak eztabaidarako tartea ireki du eta lehenik Melida jaunak esku hartzen du euskaraz.

El señor Alcalde abre el debate interviniendo en primer lugar el señor Melida, en euskera.

Melida jaunak esaten du, lehenik eta behin, egin nahiko lukeela zuzenketatxo bat, zeren akats bat dago. Proposamenean bertan, hirugarren paragrafoan "zazpi gazteak" jartzen du eta hiru jarri beharko luke, hiru gazteak baitira oraindik preso daudenak.


Jarraitzen du azalduz, ekarri dutela hona iruditzen zaielako oso injustua izan dela Altsasun gertatu dena, noski pentsatzen dutela hori ez zela inoiz gertatu behar, baina gero mozioan adierazi dugun bezala, ez zaigu ere justu iruditzen Altsasu herriarekin egiten ari dena, nola zikintzen ari den bere izena, nola guraso hauei ere, hiru seme hauek baitu zaizkien.

Melida jaunak zehazten du ekarri nahi izan dutela hona mozio bat oso antza handia daukana Altsasuko Udaletxean eztabaidatu zenarekin, hain zuzen ere, 2016ko azaroaren 16an Altsasuko herrian adierazpen instituzional bat egin zen, eta hor ia-ia gehiengo osoz, zeren azkenean hor zeuden talde politikoak, PSNtik hasita, EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra eta Ahal Dugu alde bozkatu zuten.


Bukatzen du esanez, adostasun handia izan zuen mozio bat izan zela ikusita, ekarri nahi izan dutela hona pixka bat pentsatuz hemen ere kontsentsu handia izango duela.

Comenta el señor Mélida que en primer lugar le gustaría hacer una pequeña rectificación porque hay un error. En la misma propuesta, en el tercer párrafo, pone "siete jóvenes" y debería poner tres, puesto que son tres los jóvenes que aún siguen en la cárcel.


Continúa diciendo que han traído aquí esta moción porque les parece que ha sido injusto lo que ha ocurrido en Alsasua, y claro que piensan que nunca debía de haber ocurrido pero después, como han recogido en la moción, tampoco nos parece justo lo que están haciendo con el pueblo de Alsasua, cómo están manchando su nombre y cómo han sido apresados estos tres hijos a sus padres.
El señor Mélida especifica que han querido traer una moción muy parecida a la que se debatió en el Ayuntamiento de Alsasua porque el día 16 de noviembre de 2016 elaboraron una declaración institucional que fue aprobada casi por mayoría absoluta ya que finalmente votaron a favor los grupos políticos allí presentes, empezando por el PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Ahal Dugu.
Finaliza su intervención diciendo que viendo que había sido una moción con un apoyo amplio han querido presentarla en este Pleno pensando que aquí también va a tener un amplio consenso.

Jarraian de Bengoechea andreak hitza eskatu du eta adierazten du hemen beti hitz egiten dela botereen banaketari buruzko errespetuaz.
Beraz, ez du ulertzen Irungo udal batzarra organo legegilea izanik Botere Judizialari esan behar dionik justiziak zer egin behar duen. Horregatik iruditzen zaio sinesgaitza Nafarroako parlamentuak, organo legegilea denez, beste botere batekin sartzea, Botere Judizialarekin, hain zuzen. Sinesgaitza iruditzen zaio, oinarrizko zerbait dela uste du demokrazia zer den ez ulertzea, funtsean botereen banaketa baita.
Adierazten du baita ere haiek honakoa esaten dutela: "martxoaren 22an Espainiako Kongresuan eginiko eskaera". Tira, Kongresuan egongo ziren, baina ez dira Kongresua; Kongresua litzateke onartu izan balu, eta 74 diputatu eta 14 senatari ez dira Kongresuaren ordezkariak, ez delako han aztertutako erabaki bat.
Arrazoi horiek direla eta, ezetz bozkatuko dute, baina ez uste dutelako ekintza terrorista izan dela edo ez. Areago, uste du irakurri duen azkeneko albisteetan esaten dela ez dela terrorismo deliturik antzematen, beraz, Iruñera itzuliko da eta oso ongi iruditzen zaio.
Baina ez dute iritzirik emango, horren inguruan iritzia ematea Botere Judizialaren, justiziaren esparruan sartzea izango litzatekeelako; eta beraz, politika jarduerak oinarri dituen funts horien aurka joatea da benetan, botereen banaketa baita oinarrian dagoena. Beraz, berak ez dio epaile bati esango zer egin behar duen.
Eta hemen adierazten duen jarrera hori beti adierazi izan du, alde eta kontra, justiziak egin dezala egin behar duena. Baina gainera, berez pentsatzen du ez dela delitu terroristarik antzematen.
Baina esan gabe utzi ezin duena da Irungo Udalak bakearekin eta bizikidetzarekin konpromiso bat agertzen duela. Ez da justiziarekin sartuko, baina gertaerak bai aipatuko dituela. Benetan bakearen eta bizikidetzaren aurka doana zera da, pertsona pila batek bi bikote erasotzea. Hori bai doala bakearen eta bizikidetzaren aurka, eta hori da gertaera, pertsona pila batek bi bikote erasotu zutela.
Ongi iruditzen ez zaiona da biktimismoa, hau da, hainbestetan ikusi duen historia bat baita honakoa, erasotzaileak bat-batean biktima bihurtzen dira; eta hori horrela bada biktimek merezi zutelako izango da. Herrialde hau baketsua izango da eta bizikidetzan biziko da edozeinek edozein establezimendutara joan dezakeenean mamiferoen manada moduko bat gainera etorri eta erasotua izateko arriskurik gabe. Horixe da bakearen eta bizikidetzaren aurka doana.
Irungo Udalak adierazten du Altsasuko gertaerak ekintza terroristatzat hartzeak ez duela laguntzen herri honek desiratzen duen bizikidetza prozesuan. Pertsonalki, Altsasuko gertaerak ez ditu ekintza terroristatzat hartzen, justizia horretaz ardura dadin uzten du. Eta Herri honek nahi duen bizikidetza baketsua hasten da inor ez erasotzen, hogei lauren aurka, horietako bi emakumeak; horixe da oinarria eta mesedez eskatzen du ez daitezela erasotzaileak biktimatzat hartu.
Bere botoa ezezkoa izango da eta lehen esan duen bezala, ziurrenera Iruñera bidaliko dituzte berriz ere, irakurri duen azkenekoan esaten delako ez dela ekintza terroristatzat hartzen, baina noski, biktimismoa erabili egin behar da, izan ere paliza bat eman dugunez, ezer esan ez diezaguten, gu gara biktimak. Ez, ez dira biktimak.
Bakea eta bizikidetza hautsi duten lehenengoak basati horiek dira -asko sentitzen du, baina hala kalifikatuko ditu- taberna batean zerbait hartzen ari diren bi bikoteren aurka jo baitzuten.

A continuación, pide la palabra la señora de Bengoechea, señala que aquí siempre se habla del respeto de la separación de poderes.
Por lo que no entiende que un órgano legislativo, como es el Pleno de Irun, le tenga que decir al Poder Judicial lo que tiene que hacer la justicia. Por eso le parece increíble que el Parlamento Navarro, que es un órgano legislativo, se meta con otro poder, que es el Poder Judicial. Le parece increíble, le parece que es de primero, de no entender lo que es la democracia, que fundamentalmente es la separación de poderes.
Señala también, que dicen "solicitud también realizada en el Congreso español el 22 de marzo". Bueno, estarían en el Congreso, pero no son el Congreso; el Congreso es si lo hubiera aprobado, y los 74 diputados y los 14 senadores no representan al Congreso, porque no es una decisión tratada allí.

Por estas razones, van a votar que no, pero no porque crean que sea un acto terrorista o no. Es más, cree que en las últimas noticias que ha leído señalan que no se aprecia delito de terrorismo, por lo tanto, volverá a Pamplona y le parece muy bien.


Pero no se van a pronunciar, porque pronunciarse sería meterse en el ámbito del Poder Judicial, de la justicia; y sería, por tanto, contravenir verdaderamente los fundamentos en los que se basa la acción política, que es la separación de poderes. Por lo que ella no le va a decir a un juez lo que va a hacer

Y esta actitud que manifiesta hoy aquí la ha manifestado siempre, a favor y en contra, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero además, de hecho cree que no se aprecia delito terrorista.


Pero lo que no puede dejar de decir es que el Ayuntamiento de Irun manifiesta su compromiso por la paz y la convivencia. No se va a meter con la justicia, pero sí que va a comentar los hechos. Lo que verdaderamente va contra la paz y la convivencia es que un montón de personas apalicen a dos parejas. Eso sí que va contra la paz y la convivencia, y ese es el hecho, que un montón de personas apalizaron a dos parejas.
Lo que no le parece bien es el victimismo, es decir, es que esta es una historia que la han visto tanto, los agresores de repente son las víctimas; y si eso es así debe ser que las víctimas se lo merecían. Este País será pacífico y convivirá cuando cualquiera pueda ir a cualquier establecimiento y no sufrir el riesgo de que una especie de manada mamífera se le eche encima para apalizarlo. Eso es lo que va contra la paz y la convivencia.
El Ayuntamiento de Irun manifiesta que considerar los sucesos de Alsasua como acción terrorista no ayuda al proceso de convivencia pacífica que anhela este Pueblo. Personalmente, no califica los hechos de Alsasua como acción terrorista, deja que la justicia se encargue de eso. Y la convivencia pacífica que anhela este Pueblo empieza por no apalizar a nadie, veinte contra cuatro, dos de ellas mujeres; esa es la base y pide por favor, que no se consideren víctimas a los agresores.
Su voto va a ser no, y como ha dicho anteriormente, es probablemente que los devuelvan a Pamplona, porque lo último que ha leído es que no se considera acción terrorista, pero claro, el victimismo hay que explotarlo, porque ya que hemos dado una paliza, pues para que no nos digan nada, nosotros somos las víctimas. No, no son las víctimas.
Los primeros que han roto la paz y la convivencia son esos salvajes –y lo siente mucho, pero así los va a calificar– que se lanzaron contra dos parejas que estaban tomando algo en un bar.


Iridoy jaunak hitza hartu eta euskaraz esaten du bere taldeak ere mozioan jasotzen den bezala, uste duela gertaera hauek ez direla terrorismo bezala epaitu behar, bere onetik atera direla.

Bere taldearen ustez gertaera hauek komunikazio medio askok neurriz gainetik jorratu dute. Beraz, uste dute mozioak eskatzen duena guztiz onargarria dela.
Toma la palabra el señor Iridoy para decir en euskera que su grupo también cree que es como dice la moción, que estos sucesos no deben ser considerados actos terroristas, creen que se han sacado de quicio.
En opinión de su grupo estos sucesos han sido manipulados excesivamente por muchos medios de comunicación. Por tanto, creen que es admisible lo que se pide en la moción.

Páez jaunak uste du adierazi behar dena dela erreklamatzen dutela Altsasun gertatutako erasoak arbuiatu ahal izan daitezela, izan ere mozioan aipatu ere ez da egiten kontu hori. Altsasuko gertaerei buruz hitz egiten du.
Bitartean, Altsasuko gertaeretan izan zena zera zen, eraso bat egon zela eta, zalantzarik gabe, intolerante eta justifika ezinezkotzat kalifikatu daitezkeela, ezin da beste era batera hitz egin. Justiziaren aldetik merezi duten zigorra ezarri dadila eskatu behar da eraso horiek egin zituztenentzat eta, beraz, mozio hau argi eta garbi hankamotz dago ez badu argiki adierazten pertsona batzuek beste batzuen aurka egindako eraso horiekiko gaitzespenik.
Arrazoi horiek direla eta, mozio horren proposamena egiten duen taldeari eskatzen diote bertan sartu dezala gaitzespenerako atal bat, izan ere norbaitek ez badaki zer dela eta izan den kontu hori, badirudi ez zela ezer izan.
Horixe da EH Bildu taldeari egiten dioten lehenengo eskaera.
Berriz dio, mozio honetan ez dago erasotutako pertsonekiko inongo elkartasun-adierazpenik, ez dago erasotzaileentzako kritika minimorik, garbi baitago beren portaerarekin prozedura judizialerako bidea eman dutela, eta horri bai egiten diotela aipamen zorrotza aurkeztu den mozioan.
Jarraitzen du esaten mozioan prentsari ere kritikak egiten zaizkiola, eta justiziari eta bere prozedurari ere bai, eta horrek gogora ekartzen dizkio iraganekoak zirela pentsatzen zituen garaiak, hau da, norbaiti gustatzen ez zaion zerbait kritikagarria dela. Eta komunikabideak kritikatzen dira informazio horri eman dioten tratamenduagatik. Kontu hori ere larria iruditzen zaio.
Eta erasoa, autoritatearen aurkako atentatua, gorroto delitua. Azken batean justizia izango da zein motatakoa den zehaztuko duena, baina, edozein kasutan, ez gara epaileak… Botereen banaketa sinetsi egin behar da eta hau Estatu demokratiko bat da.
Eta gehiago edo gutxiago gustatu, erabaki judizialei beti erakutsi behar zaie errespetua eta, edozein kasutan, noski, errekurritu daitezke desadostasuna badago, prozedura judizial horren parte delako. Eta kontu horiengatik guztiengatik argi dago aurkeztu den mozioa hankamotz dagoela.
Azpimarratuz, ezin diote aipatzeari utzi mozioak aipatzen duen prozedura judizial horretara eraman duten jarduerak mentalitate totalitario batean daukala jatorria, hiltzaileek berezkoa dutena, tira, paliza horren atzean dagoena. Eta ulertzen dute horiek direla hainbeste hamarkadetan egon den gorroto, sektarismo, intolerantziaren hondarrak, izan ere argi dago gure gizartearen sektore baten mentalitatean oraindik irauten duela, izan ere indarkeria eta terrorismoa desagertu dira, baina hori elikatu izan zuten bideak geratzen dira eta hori da aintzakotzat hartu gabe pasa ezin den zerbait.
Eta gizarte honetako herritar guztiok konpontzeke daukagun zeregin bat da eta, noski, erantzukizun handia dute bere garaian terrorismoa babestu eta jsutifikatu zuten haiek, eta inoiz ez bezala gaur egun buru-belarri aritu beharko lirateke era horretako portaerak kritikatzen eta salatzen.

Páez jaunak errepikatzen du beraz, mozio honi gaitzespen espresa falta zaiola, ezer baino lehen, Altsasun pertsona batzuek beste batzuen aurka erabili zuten indarkeria gaitzesteko, aurkeztu den mozioaren gainerakoa kalifikatzen hasi baino lehen ere.
El señor Páez cree que lo que hay que señalar es que lo que reclaman, es que se pueda repudiar las agresiones que se produjeron en Alsasua, puesto que en la moción no está ni recogida esta cuestión. Habla de los sucesos de Alsasua.
Cuando, los sucesos de Alsasua fueron que hubo una agresión que, desde luego, se pueden calificar claramente de intolerantes e injustificados, no se puede hablar de otra manera. Hay que exigir el castigo que se merezca por parte de la justicia a los autores de esas agresiones y, por lo tanto, cree que esta moción está claramente coja si no manifiesta, claramente, esa condena a las agresiones que se produjeron, de unas personas hacia otras.
Por estas razones, piden al Grupo que hace esta propuesta de moción que incorpore a la misma un apartado de condena, porque si alguien no sabe de qué ha ido esta cuestión, parece que esto no fue nada.
Esta es la primera petición que realizan al Grupo de EH Bildu.
Insiste, en que en esta moción, no hay una muestra de solidaridad con las personas agredidas, no hay una mínima crítica a los agresores que con su comportamiento, es evidente que han dado lugar al procedimiento judicial, que sí se hace de manera prolija mención en la moción que se presenta.
Continua diciendo que en la moción, hay incluso críticas a la prensa, además de a la justicia y a su procedimiento, que le recuerda desde luego, a tiempos que creía ya pasados, es decir, que todo lo que a uno no le gusta es criticable. Y se critica también a los medios de comunicación por el tratamiento que han dado de esta información. Esta cuestión, también le parece grave.
Y agresión, atentando contra la autoridad, delito de odio. En fin, será la justicia quien determine el tipo, pero, en cualquier caso, no somos jueces. Hay que creerse lo de la separación de poderes y que esto es un Estado democrático.

Y nos gusten más o menos a las decisiones judiciales, siempre hay que mostrar respeto y, en todo caso, lógicamente pueden ser recurridas en caso de discrepancia, porque son parte de ese procedimiento judicial. Y por todas esas cuestiones claramente cojean en la moción que se ha presentado.


Insistiendo, no pueden dejar de mencionar que las actuaciones que han dado lugar a este procedimiento judicial al que se refiere la moción, tienen origen en una mentalidad totalitaria, propia de matones, vamos, que está detrás de esta paliza. Y entienden que estos son los rescoldos de tantas décadas de odio, de sectarismo, de intolerancia, que desde luego es evidente que subsisten en la mentalidad de un sector de nuestra sociedad, porque ha desaparecido la violencia y el terrorismo, pero quedan los resortes que lo han alimentado y esto es un hecho que no se puede pasar por alto.

Y esto es una tarea que tenemos pendiente todos los ciudadanos de esta sociedad y en la que, desde luego, hay una gran responsabilidad por quienes apoyaron y justificaron en su momento también al terrorismo, que hoy más que nunca deberían de empeñarse en criticar y en condenar este tipo de comportamientos.


El señor Páez reitera por lo tanto que a esta moción le falta una condena expresa, antes que nada, de la violencia que se ejerció por parte de unas personas hacia otras en Alsasua, antes de poder entrar siquiera a calificar el resto de la moción que se presenta.


Alkate jaunak galdetzen dio Melida jaunari ea gaitzespena falta dela iruditzen zaion.


El señor Alcalde pregunta al señor Melida, si le parece que falta la condena.


Melida jaunak erantzuten du beraiei iruditzen zaiela gertaera batzuk epaitu behar direla eta gertaera horiek ez daudela oraindik epaituta, ezta egiaztatuta ere, izan ere bertsio piloa dago.

Beraz, horren aurrean, noski aipatu beharko dela indarkeria mota guztiak arbuiatzen dituztela edo horrelako zerbait, ez dute horren aurka ezer.


Ogasun ordezkariak eman duen bertsioari buruzkoa, kasu honetan, berak aukeratu duen bertsio bat da, izan ere momentuz ez dago ezer frogatuta. Guardia Zibilak ere lehen unean ez zuen esan ez dakit zenbat pertsonen erasoa izan zela. Beraz, gertaerak argitzen ez diren bitartean …

Horregatik ekarri dute mozioa era horretan. Indarkeria mota oro baztertzen dutela esanez edozein esaldi jarri nahi bada, ez daukate inongo arazorik horretarako.
A lo que el señor Melida responde, que a ellos y a ellas lo que les parece es que se tienen que juzgar unos hechos y esos hechos todavía no están juzgados, ni están constatados, ya que hay un montón de versiones.
Entonces, ante esto, desde luego sí que hay que poner que rechazan todo tipo de violencias o alguna cosa así, no tienen nada en contra.
Respecto a la versión que ha dado el Delegado de Hacienda en este caso, es una versión que él ha escogido, porque de momento desde luego no está nada probado. Desde la Guardia Civil en un primer momento tampoco hablaron de una agresión de no sé cuántas personas. Entonces, hasta que no se aclaren los hechos…
Por eso han traído la moción de esta manera. Si se quiere poner cualquier frase diciendo que por supuesto rechazan toda clase de violencias, no tienen ningún reparo en hacerlo.


Páez jaunak aitortzen du zeharo nahastuta dagoela.
Jarraitzen du esanez, lehenik eta behin, talde sozialistaren bozeramaile bezala hitz egin duela. Eta Melida jaunaren taldean hiru zinegotzi gizonezko direla, hau da, hori ere argi utzi behar dela.
Eta hirugarrenik, gauza bat oso argia. Paliza bat izan dela ez badakigu, zertarako ekartzen da mozio hau zehazki? Izan ere ez du ezer ulertzen, esaten du Páez jaunak. Paliza bat ez bada izan, zergatik ari dira esaten dagoeneko nola amaitu behar duen pelikulak?
Amaitzen du esanez ez ote litzatekeen hobe zertxobait itxarotea eta presaka ez ibiltzea. Izan ere eska zitekeen baita ere pertsona horiek lasai-lasai etxera joan zitezela. Beraz, zertaz ari dira hitz egiten? Eta Melida jaunari eskatzen dio, mesedez, seriotasun pixka bat gehiago eduki dadila.


El señor Páez, confiesa estar completamente confundido.
Continua diciendo que ha hablado como Portavoz del Grupo Socialista, primero. Y que en el Grupo del señor Melida, son tres concejales hombres, es decir que eso también hay que dejarlo claro.
Y en tercer lugar, una cosa bien clara. Si no se sabe si ha sido una paliza, ¿para qué se trae esta moción exactamente? Es que no entiende nada, refiere el señor Páez. Si no ha sido una paliza, ¿por qué se está diciendo ya cómo tiene que ser el final de esta película?
Finaliza diciendo que si no sería mejor esperar un poquito y no precipitarse. Porque se podía haber pedido que se fueran todos estos señores de rositas a su casa, también. Entonces, ¿de qué se está hablando? Y pide al señor Melida, que por favor, se tenga un poquito más de seriedad.


Melida jaunak Páez jaunaren komentarioari erantzuten dio ea zergatik hitz egiten duen "nosotros y nosotras" esapidea erabiliz, izan ere gizonak nahiz emakumeak dauden talde batekoak dira.
Jarraitzen du esaten bere helburua ez dela talde sozialistako bozeramailearekin aurrez-aurrekoa izatea, Ogasun Batzordeetan Ogasun ordezkari-lanak ere egiten ditu eta, baina hemen jartzen du proportzionaltasun, justizia eta ekitate printzipioak nagusitu daitezela. Eta beraz, beraiei, emakume eta gizon, iruditzen zaie honekin aski dela.
Eta proposamenen bat badu, esan dezala.


El señor Melida responde al comentario del señor Páez de por qué suele hablar "de nosotros y nosotras", puesto que pertenecen a un grupo donde hay tanto hombres como mujeres.
Continua diciendo que su objetivo no es confrontar con el Portavoz del Grupo Socialista, que también en las Comisiones de Hacienda hace de Delegado de Hacienda, pero ponen aquí que prevalezcan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad. Y entonces, a ellos y a ellas les parece que con esto ya es suficiente.
Y si tiene alguna propuesta, que la diga.


Páez jaunak erantzuten da proposamena hasieratik egin duela.
Mozioan gehitzea nahi dute pertsona batzuek beste batzuen aurka egindako erasoen berariazko gaitzespena, onartezinak eta justifikaezinak izan baitziren. Erasoa, gertaera horietan indarkeria erabili zen eta.
Eta hori ez dago mozioan jasota. "Altsasuko gertaerak" generiko bat agertzen da.
Eta berriz dio, mozioa zentzu horretan hankamotz dagoela. Eta eskatzen duena da egun horretan Altsasun egin ziren erasoen gaitzespena eta arbuioa islatuta gera daitezela.


El señor Páez responde, que la propuesta la ha hecho desde el principio.
Quiere que se incorpore a la moción una condena expresa de las agresiones que se realizaron de un grupo de personas hacia otras que fueron intolerables, injustificables. La agresión, hubo violencia que se ejerció en esos hechos.
Y eso no está reflejado en la moción. Aparece un genérico de "sucesos de Alsasua".
E insiste, en que la moción en ese sentido, está coja. Y lo que pide es que queden reflejados la condena y el repudio a las agresiones que se realizaron ese día en Alsasua.


Melida jaunak berriz dio bere ustez argia izan dela indarkeriazko ekintzak arbuiatzen dituztela jartzeko inongo arazorik ez dutela esan duenean.
Eta horrek balio ez badio …


Insiste el señor Melida en que cree que ha sido claro cuando ha dicho que no tienen ningún reparo en poner que rechazan los actos violentos.
Y si con eso no le vale...


Alkate jaunak esku hartzen du gaia argitzen joateko, galdetzen du ea testuren bat sartzen den, lehenengo puntu bat, non esango den Altsasuko indarkeria-ekintza guztiak arbuiatzen dituztela. Eta puntualizatzen du, Altsasuko indarkeria ekintzak, eta ez mundu osoko indarkeria ekintzak, baizik eta Altsasuko indarkeria ekintzak.
Alkate jaunak proposatzen du minutu batzuetan etenaldia egitea eta hitz egitea.

Interviene el señor Alcalde, para ir aclarando el asunto, pregunta si se incorpora un texto, un primer punto donde diga que se rechazan los actos violentos de Alsasua. Y puntualiza, los actos violentos de Alsasua, no los actos violentos en el mundo mundial, sino los actos violentos de Alsasua.

El señor Alcalde, propone parar unos minutos y hablarlo.
De Bengoechea andreak esaten du hori jada izurra izurtzea dela eta jaun-andre horiek ez dutela Altsasun egin zutena gaitzesterik nahi.


La señora de Bengoechea, dice que le parece que esto ya es rizar el rizo y que estos señores no quieren condenar lo que hicieron en Alsasua.


Iluntzeko zortzirak eta berrogeita hemeretzi minutu zirenean, Alkate jaunak iragartzen du etenaldi bat egingo dela ikusteko ea posible den mozioan zerbait berria sartzea.
Gaueko bederatziak eta hemeretzi minutu zirenean, Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio berriz ere eta Melida jaunari zuzenduta esaten dio bere eskuetan dagoela proposamena.


Siendo las veinte horas y cincuenta y nueve minutos, el señor Alcalde anuncia que se va a hacer un receso para ver si es posible incorporar algo nuevo a la moción.
A las veintiuna horas y diecinueve minutos, el señor Alcalde reinicia la sesión y dirigiéndose al señor Melida, le comenta que en su mano está la propuesta.


Melida jaunak horri erantzuten dio: "hau presioa".
Aipatzen du, etenaldian hitz egin dutenaren arabera, bere taldea ados dagoela proposamena honela izatea: "Irungo Udalak eskatzen du proportzionaltasun, justizia eta ekitate printzipioak nagusitu daitezela eta horren bitartez terrorismo delituaren kalifikazioa ezabatu dadila eta eskumena berriz ere Iruñeko 3. Instrukzio Epaitegiarena izan dadila". Eta esaldia hor amaituko litzateke. Eta gero zera jarriko lukete baita ere: "martxoaren 22an Espainiako Kongresuan ere eginiko eskaera 74 diputatuk eta 14 senatarik".
Eta gero, egokien iruditzen zaien tokian, argudioetan edo aurrekarietan izan daiteke, zera jarriko lukete: "Hemen gauden taldeok Altsasun izandako indarkeriazko gertaerak arbuiatzen ditugu".


A lo que el señor Melida, responde que "qué presión".
Refiere que sobre lo que han hablado durante el receso, su Grupo está de acuerdo en donde pone propuesta y que pone" El Ayuntamiento de Irun solicita que prevalezcan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y que con ello se anule la calificación de delito de terrorismo, que la competencia vuelva a ser del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona". Y que ahí acabe la frase. Y luego ya pondrían también: "Solicitud también realizada en el Congreso Español el 22 de marzo, por parte de 74 diputados y 14 senadores".
Y luego donde vean más adecuado, que podría ser en el motivo o en los antecedentes, pondrían: "Los Grupos aquí presentes rechazamos los sucesos violentos acaecidos en Alsasua".


De Bengoechea andreak euskaraz esaten du, sentitzen duela baina erderaz esaten den bezala " ni de flores".
Indarkeriazko gertaerak jende pila batek bi pertsonari eginiko erasoa da. Eta udal batzarra ez da -eta berriz dio- inor epaitegi bati esateko gauza bat zer den edo zer ez den.
Eta lehen esan duen bezala, ez du uste hau ekintza terrorista denik, uste du gorroto delitu bat dela.
Haien aurka jo zuten poliziak zirelako eta hori gorroto delitua da. Baina hori ere ez dio epaileari esango, hark epaituko du.

Eta noski, gaitzetsi behar dena erasoa da, eraso bat egon delako. Eta gero, zera guzti hori … Izan ere ez daieziogula esan epaileari zer egin behar duen. Beraz, asko sentituta, ezetz bozkatuko du. Eta baietz bozkatuko lukeen bakarra zera izango litzateke: "Irungo Udalak bakearen eta bizikidetzaren aldeko konpromisoa azaltzen du." Mozio honetan lerro bakarra da bere taldeak baietz bozkatuko lukeena.Asko sentituta, ezetz bozkatuko dute.


La señora de Bengoechea dice en euskera, que lo siente mucho y como se dice en castellano "ni de flores".
Los sucesos violentos es la agresión de un montón de gente a dos personas. Y el Pleno no es –y lo vuelve a repetir– quién para decirle al juzgado lo que es y lo que no es.
Como ha dicho antes, no cree que esto sea una acción terrorista, cree que esto es un delito de odio.
Se lanzaron contra ellos porque eran policías y eso es un delito de odio. Pero tampoco se lo va a decir al juez, ya lo juzgará él.
Y desde luego, lo que hay que condenar es la agresión, porque ha habido una agresión. Y luego todo eso de… Es que no le vayamos a decir al juez lo que tiene que hacer. Entonces, sintiéndolo mucho, va a votar que no. A lo único que votaría que sí es a lo siguiente: "El Ayuntamiento de Irun manifiesta su compromiso por la paz y la convivencia". Es la única línea de toda esta moción a la que su Grupo votaría que sí.
Sintiéndolo mucho van a votar que no.


Páez jaunak esku hartzen du esateko etenaldi horretan proposamena egin duen taldeari eskatu diotela jasandako erasoen gaitzespena agertu dadila eta, noski, proposamenaren blokean eta ez aurrekarietan. Terrorismo delituaren kalifikazioa ezabatzeari buruzko erreferentzia kentzea, ulertzen dutelako hori une honetan Botere Judizialaren esparruan dagoen eskumen bat dela eta ulertzen dute baita ere benetan beste garai batekoa dela eta ordezkatzen duten erakundeari ez dagokiola komunikabideek egiten duten lanari buruzko balorazioak egitea. Eta zentzu horretan baita ere, proposamena egiten duten taldeari eskatu diote erretiratzeko.
Ez dira baldintzak ematen, nahiz eta beren nahia izan eraso horien balorazio globalago batera atxikitzea, EH Bildu taldearen aldetik planteatzen diren aldaketa ez-nahiko horiekin aurkeztu den mozio horrekin bat egitea.Interviene el señor Páez, para decir que han pedido en este receso al Grupo proponente que apareciera el término condena de las agresiones sufridas y desde luego en el bloque de la propuesta no en los antecedentes. Que se eliminara la referencia a que se anule la calificación de delito de terrorismo, porque entienden que esto es una competencia que está en este momento en el ámbito del Poder Judicial, y también entienden que es de otra época realmente, y que no es propio de la institución que representan hacer valoraciones sobre el trabajo que realizan los medios de comunicación. Y también en ese sentido, habían pedido al Grupo proponente que lo retirara.
No se dan las condiciones para que, a pesar de su deseo, de sumarse a una valoración más global de estas agresiones, puedan sumarse con estas modificaciones insuficientes, que se plantean por parte de EH Bildu a la moción que se plantea.


Alkate jaunak esku hartzen du esateko, edozein kasutan, ez dakiela planteatu dituzten aldaketa horiek mantentzen dituzten edo edozein kasutan ez diren mantentzen.


Interviene el señor Alcalde, para decir que, en todo caso, no sabe si mantienen esos cambios que han planteado, o si no se mantienen en todo caso.


Melida jaunak erantzuten du baietz.

Responde el señor Melida que sí.


Alkate jaunak uste du ona litzatekeela Idazkariari idatziz pasatzea bozketara eraman baino lehen eta harekin kontrastatu dezatela.

El señor Alcalde considera que sería bueno, que se lo pasara por escrito a la Secretaria antes de someterlo a votación y que lo contraste con ella.


Idazkari andreak adierazten du aurrekarien atalean zera gehituko litzatekeela: "Hemen gauden taldeok Altsasun izandako gertaerak arbuiatzen ditugu".
Eta proposamenean, Iruñeko 3. Epaitegiaren ondoren, zera gehituko litzateke: "eta beraz hiru gazteak aske utzi daitezela".

La señora Secretaria indica que se añadiría en la parte de antecedentes: "Los Grupos aquí presentes rechazamos los sucesos violentos acaecidos en Alsasua".

Y en la propuesta a continuación del Juzgado número 3 de Pamplona se quitaría: "y que consecuentemente se deje en libertad a los tres jóvenes".

Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə