Acta de Pleno 29. 11. 2017Yüklə 1,26 Mb.
səhifə1/15
tarix03.01.2019
ölçüsü1,26 Mb.
#88885
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152017ko AZAROAREN 29ko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamazazpiko azaroaren hogeita bederatziko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamar minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., José Cayetano Díez González jn., Daniel Berasategui Peña jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juan de Dios Sanz Sánchez jauna eta bertan izan zen Iñaki Laguna Serrano, fondoen behin-behineko kontu hartzaile jauna, ere.

Eizaguirre andreak etorri ezina adierazi du.

En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, don José Cayetano Díez González, don Daniel Berasategui Peña, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando como Secretario Accidental de la Corporación, don Juan de Dios Sanz Sánchez y con la asistencia del Interventor de Fondos Accidental don Iñaki Laguna Serrano.


Excusa su asistencia la señora Eizaguirre.

Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
-1-
2017ko maiatzaren 31n eta uztailaren 26an egindako bilkuren aktak onestea

Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
-1-
Aprobación de las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 31 de mayo y 26 de julio de 2.017
Sometidas a votación fueron aprobadas por unanimidad.


ALKATETZATIK
-2-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
Honako hau irakurri zen:
"Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.
Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.


Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira".DE ALCALDÍA
-2-
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
Se dio lectura a lo siguiente:
"En relación con Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa".
Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.


-3-
Alkatearen 2266 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2017ko Aurrekontu Orokorreko 17 zenbakiko kreditu aldaketari buruzkoa


-3-
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía no 2266 en relación a la modificación de créditos número 17 del Presupuesto General de 2017

Honako hau irakurri zen:

Se dio lectura a lo siguiente:
"2017ko Aurrekontu Orokorraren 17 zenbakiko kreditu kldaketaren expedientea

Honako ekintza hauek ikusirik:"Éxpediente de modificación de créditos número 17 del Presupuesto General de 2017
Resultando los siguientes hechos:


Kreditu-transferentzi bat egiteko hainbat proposamen egin dira aldatzekoak diren aurrekontu-aplikazioen guztien erreferentziako arloen aldetik; modu horretan, helburua da espedientean aipatzen diren zerbitzu horietako jarduketa jakin batzuei erantzutea.

Que han sido formuladas propuestas de transferencia de crédito por parte de las áreas a las que se refieren las diferentes aplicaciones presupuestarias objeto de modificación, con la finalidad de poder atender determinadas actuaciones propias de dichos servicios a que se refiere el expediente.Argudioak:

Considerando los siguientes argumentos:Aipatutako proposamenek kreditu aldaketen erabilera dakarte beraiekin, abenduaren 19ko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen 21/2003 Foru Arauaren 29. artikuluan, eta honekin bat datorren beste artikuluetan, xedatutakoaren arabera, eta horien onespena Alkatetza honi dagokio.

Que las mencionadas propuestas suponen transferencias de crédito reguladas en el art. 29 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo competente para su aprobación esta Alcaldía.Udal Aurrekontuan proposatu diren aldaketen asmoa beharrezkotzat jotzen diren ekimenen kudeaketa ahalbidetzea da, eta horretarako dagokion zuzkidura gaituko da.

Que las modificaciones propuestas en el Presupuesto Municipal pretenden posibilitar la gestión de iniciativas que se consideran necesarias, habilitando la correspondiente dotación.Proposatzen diren aldaketak Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauan ezarritakoarekin bat datoz.

Que las modificaciones propuestas se ajustan a lo establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Ikusita indarrean dagoen Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauaren 10. artikuluan eta berarekin bat datozenetan ezarritakoari dagokionez, 21/2003 Foru Arauaren 29. artikuluan eta berarekin bat datozen artikuluetan ezarritakoa,


Visto lo dispuesto por los artículos 29 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, en relación con los artículos 10 y concordantes de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria vigente,

EBATZI DUT

HE RESUELTO1.- Kreditu aldaketari buruzko 17. espedientea onartzea, 2017ko Aurrekontu Orokorraren barnean, ondoren zehazten den bezala :
Udal Aurrekontua:

- Kreditu transferentzia 36.052,00 €1º.  Aprobar el expediente de modificación de créditos número 17 que se señala, dentro del Presupuesto General de 2017, con arreglo al siguiente detalle:
Presupuesto Municipal:

- Transferencia de créditos 36.052,00 €


Aurrekontu aplikazioa/Aplicación presupuestaria

Izena/Denominación

Eguneko kreditua/
Crédito actual


Aldaketa / Variación

Amaierako kreditua/
Crédito resultante


1 0430.227.04.337.30 2017

Contratos socio-culturales Ludotecas

13.271,03

-6.000,00

7.271,03

1 0430.644.01.337.20 2017

Aplicaciones informáticas Juventud

0,00

6.000,00

6.000,00

1 0610.202.01.311.40 2017

Maquinaria, instalaciones y utillaje Higiene pública y evacuatorios

0,00 

-13.731,00

-13.731,00

1 0610.421.01.163.10 2017

Aportaciones a Mancomunidades y Consorcios Limpieza viaria

3.942.269,10

13.731,00

3.956.000,10

1 0810.500.01.931.10 2017

Crédito global Política económica y fiscal

38.512,30

-6.321,00

32.191,30

1.0510.227.99.333.35 2017

Otros trabajos exteriores Actuaciones Patrimonio Hist. Artístico

0,00

6.321,00

6.321,00

1.0310.224.99.920.11 2017

Franquicias e indemnizaciones Contratación

30.000,00

-3.000,00

27.000,00

1 0310.625.01.920.11 2017

Mobiliario Contratación

0,00

3.000,00

3.000,00

1 0910.215.01.920.50 2017

Equipos para procesos de información Informática general, aportación

75.472,18

-7.000,00

68.472,18

1 0910.626.01.920.50 2017

Equipos informáticos Informática general, aportación

1.311,97

7.000,00

8.311,97

 

 

 

 

 


2. Ebazpen honen berri emango zaio Udalbatzari.2º De la presente Resolución se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno.3. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Haren aurka errekurtsoa jar daiteke Donostiako Administrazio Auzietako Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, hau jakinarazi ondorengo egunetik aurrera kontatuta".


3º La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia en el plazo de dos meses a partir del día en que se recibe la notificación".Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.

-4-
Alkatearen 2267 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2017ko Aurrekontu Orokorreko 18 zenbakiko kreditu aldaketari buruzkoa


-4-
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía no 2267 en relación a la modificación de créditos número 18 del Presupuesto General de 2017


Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:
Egitateak:


Resultando los siguientes hechos:
Kredituak aldatzeko proposamen egin da aldatzekoak diren partida guztien erreferentziako Arloaren aldetik; modu horretan, helburua da espedientean aipatzen diren jarduketa jakin batzuei erantzutea.

Que ha sido formulada propuesta de modificación de créditos por parte del Área a las que se refieren las diferentes aplicaciones presupuestarias objeto de modificación, con la finalidad de poder atender determinadas actuaciones a que se refiere el expediente.

Argudioak:


Considerando los siguientes argumentos:
Aipatutako proposamenak hainbat Kreditu-aldaketa dakartza beraiekin, eta modalitate hori Kreditu gainkuntza dela-eta Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauaren 11 artikuluan jasotzen da, baita abenduaren 19ko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen 21/2003 Foru Arauaren aurrekontu arautegian bat datozen artikuluetan ere, eta horien onespena Alkatetza honi dagokio.

Que la mencionada propuesta supone una modificación de créditos, modalidad habilitación de créditos recogida por los artículos 11 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y los concordantes de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo competente para su aprobación esta Alcaldía.

Udal Aurrekontuan proposatu diren aldaketak asmoa beharrezkotzat jotzen diren ekimenen kudeaketa ahalbidetzea da, eta horretarako dagokion zuzkidura gehituko da, zeina lotetsita baitago sarrera gehikuntzarekin. Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako subentzioak dagozkienak.

Que las modificaciones propuestas en el Presupuesto Municipal pretenden posibilitar la gestión de iniciativas que se consideran necesarias, habilitando la correspondiente dotación, vinculada a la obtención de mayores ingresos por subvenciones concedidas por Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.

Proposatzen diren aldaketak Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauan ezarritakoarekin bat datoz.

Que las modificaciones propuestas se ajustan a lo establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Ikusita indarrean dagoen Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauaren 11artikuluan eta berarekin bat datozenetan ezarritakoari dagokionez, 21/2003 Foru Arauaren 31. artikuluan eta berarekin bat datozen artikuluetan ezarritakoa,

Visto lo dispuesto por los artículos 31 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, en relación con los artículos 11 concordantes de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria vigente,

EBATZI DUT

HE RESUELTO

1.- Kreditu aldaketari buruzko 18. espedientea onartzea (2017-KALD-0000-18-00 expedientea), 2017ko Aurrekontu Orokorraren barnean. Honela zehaztuko lirateke Kreditu aldaketa horiek:

Udal Aurrekontua:

- Kreditu gaikuntza: 672.231,17 €


1º.  Aprobar el expediente de modificación de créditos número 18 (expediente 2017-KALD-0000-18-00) que se señala, dentro del Presupuesto General de 2017, con arreglo al detalle que figura en el Anexo I:
Presupuesto Municipal:

- Habilitación de créditos: 672.231,17 €2. Ebazpen honen berri emango zaio Udalbatzari.

2º De la presente Resolución se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno.

3. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Haren aurka errekurtsoa jar daiteke Donostiako Administrazio Auzietako Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, hau jakinarazi ondorengo egunetik aurrera kontatuta".

3.º La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia en el plazo de dos meses a partir del día en que se recibe la notificación".

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə