Ahmed hulûSİ’de kavramlar av. Asuman bayrakçIYüklə 1,79 Mb.
səhifə1/25
tarix01.11.2017
ölçüsü1,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

AHMED HULÛSİ’DE

KAVRAMLAR

AV. ASUMAN BAYRAKÇI

www.allahvesistemi.org

Bu kitabın telif hakkı yoktur.

Dileyen herkes, tüm eserlerimiz gibi bu kitabı da,

yazar ve kaynak belirtmek ve orijinaline sadık kalmak kaydıyla

çoğaltabilir, çevresiyle paylaşabilir, yayınlayabilir, tercüme edebilir…



Gökleri yedi tabaka hâlinde yaratan "O"dur!.

Rahman'ın bu yarattığında bir düzensizlik asla göremezsin.

Gözünü çevir bak,

bir kere daha bak,

bakalım bir düzensizlik görecek misin?..

Sonra tekrar tekrar çevir bak gözünü,

ama asla göremeyecek aradığını

Ve yorgun, bitkin dönecek gene kendine! (Mülk Sûresi/3-4)



O Allah ki yedi semâ yaratmış,Arz’dan da onların bir mislini;

aralarından Emir inip duruyor!.. (Talâk Sûresi 12)

E

Misâl ve sembollerden yola çıkarak ASLA GERÇEĞİ GÖREMEZSİNİZ!.

Belki böyle bir şeyin sadece varlığı hakkında kanâat sahibi olabilirsiniz.

Yapılması gereken iş...

Çağdaş modern bilim ve teknolojiyi çok iyi inceleyerek,

bunların Kurân'da veya Allah Rasûlü Hz. Muhammed dilinde

nasıl ifade edilmiş olduğunu araştırmaktır.

Yani somutun soyutta nasıl dillendirildiğini anlamaya çalışmaktır yapılacak iş!.

(Ahmed Hulûsi)FİHRİST

 • Ebrar”

 • Ebter”

 • Ecel

 • İnsanın eceli nasıl tesbit oluyor?

 • Bir düzenin, bir çalışma biçiminin, bir yaşam biçiminin son bulması… Ecel!

 • Toplumların Eceli

 • Edeb

 • Edeb, düşünsel boyutta varlığını ve haddini bilmektir!

 • “Hakikat”in edebi

 • Edeb edinme hâli

 • Edebe riayet edenler

 • Edepsiz kemâl olmaz… Edebsiz kişi “Veli” olmaz!

 • “Allah” İsmiyle işaret edileni bilmeyen, haddini bilmez!

 • Ef’al Âlemi (“Fiiler Âlemi, Kesret(Çokluk) âlemi, Nâsut âlemi, Şehâdet âlemi-Mülk (Madde) âlemi, Çeşitli oluşumların meydana geldiği yapı, “Melekût” âlemi, Melekler Âlemi-Mânâ’nın maddeye dönüştüğü âlem, Teklik âlemi ile Ef’al Âlemi arasındaki elçilik boyutu, Akl-ı Kül Âlemi, Mikrodalga kökenli kozmik âlem)

 • Ef’al âlemi, İlâhi İsimlerin mânâlarının değişik terkiplere göre seyredildiği âlemdir!

 • Esmâ âlemi dışında kalan âlem, Ef’al âlemidir!

 • Melekût âlemi dahi Ef’al âlemi içine girer!

 • Ef’al âlemi, tüm varlıklarıyla, o varlıkların algılayabildiği âlemdir! (Bkz. E / Evren / Yaşadığımız Kâinata ait olarak bilinen her şey, Allah İlminde “Hayâl” olan varlıklardır!)

 • Gerçekte Ef’al âlemi mevcud değildir; tümüyle hayâldir!

 • Âlemler, bürünülmüş mânâlardır! (Bkz. E / Evren / Evrenin Mânâ yapısı / Âlemler, bürünülmüş mânâlardır!)

 • “Çokluk” kavramı içindeki tüm varlıklar “Levhi Mahfuz”un tafsiliyle meydana gelmiştir!

 • Çokluk nasıl var?

 • Ef’al boyutu, beyindeki varsayımdır!

 • Çokluk kavramının oluşturduğu şeyler, algılayanın algılama özelliğinden kaynaklanan bir sanı ve hayâldir!

 • “Çokluk” Gözdedir! Basiretinde Allah’ın vechinden başka bir şey yoktur! (Bkz. E / Esma’ül Hüsnâ / Bütün İsimlerin müsemması tek bir varlıktaki tek bir mânâdır!)

 • Ef’al âleminde yaşam nasıl oluşmuştur?

 • İnsan bedeni itibariyle Ef’al âleminde yaşar

 • Çokluk (Kesret) görüşünün sebebi

 • Ef'al Âlemi, bugün "Madde" dediğimiz terkiple, yarın bir tür “hologramik ışınsal beden” dediğimiz yapıyla devam eder!

 • Kesretin kaynağı, Tek Mutlak Ruh’tur’

 • “Kesret kavramı devam ettiği Teklik Seyrine girilmesi asla mümkün olmaz! (Bkz. E / Emr Âlem / Emr ve Hüküm, kesret âlemi içinde varlıklar arasında geçerli bir sistemdir!)

 • Kesret kavramının bittiği nokta

 • Ehli Beyt

 • Ehlulllah” (Allah Ehli-Mukarrebler-Vâkıfıyn-Seçilmişler) (Bkz. A / Allah /Allah ehli)

 • El”

 • “Allah’ın iki eli”

 • “Rahman’ın iki eli”

 • El’in “Yokluk Denizi”ne girmesi (Bkz. R / Ruh)

 • Elest Bezmi” (Bkz. R / Ruh)

 • Elesti BiRabbiküm” Hitabı (Bkz. R / Ruh)

 • "Elif"

 • "Elif", "Allah" İsmiyle işaret edilenin Ahadiyetine yani "Zât"ına işaret eder!

 • "Harfler", "Elif"in uzayıp çeşitli şekillere bürünmesiyle oluşmuş…

 • Sırrı "B" de, "Elif"ten alıyor varlığını...

 • Emanet

 • Emmare Nefs

 • "Emr" (Hüküm)

 • Her şey Allah’ın hükmü ve iradesi ve dilemesiyledir!

 • Dileyen ve “OL” Hükmü ile istediği şeyi olduran Allah’ttır!

 • Evrende her zerrede her an sadece Tek bir Hâkim-i Mutlak’ın “Hükmü” geçerlidir!

 • Her şey Hükmüne boyun eğmektedir!

 • Allah İlmindeki “hüküm ve takdir”in filer âlemindeki görüntüsü

 • “Emr”i Semâdan Arz’a nâzil olarak tedbir eder!

 • “Allah” yedi kat göğü ve yerden de onların bir mislini yaratmış,

“Emr”i aralarından nâzil olmaktadır!

 • Emr (Hüküm, Takdir), “Yıldızlar” adı ardındaki Mutlak İradeden her an evrene yayılmaktadır!

 • Kâinatı meydana getiren yüce Kudret, bize göre “her An”, Kendine nisbetle “tek bir An” içinde tüm varlıkta hükmünü icra etmektedir!

 • Emr ve Hüküm, kesret âlemi içinde geçerli bir sistemdir!

 • Sınırsız Sonsuz Tek’in Kendi varlığıyla meydana getirdiği mânâ suretleri, “O”nun kazasının hükmünün gereğini ortaya koymuşlardır! (Bkz. E / Evren / Evrendeki Holografik Bilinç / Kâinat, Allah’ın “İlim Sıfatı”nın zuhurudur!)

 • “Emr”, kişinin varlığını oluşturan melekî “Nûrî” katmandır!

 • “Âlem-i Emr”in ne yemesi, ne yorulması, ne uyuması, ne terbiyesi, ne hastalığı, ne de sağlığı olmaz!

 • Allahû Teâlâ Semâda bir Hüküm ve Kazayı tebliğ buyurduğunda…

 • “Ol” Hükmü(“Kün”)

 • Hüküm, “Allah Bakışı”yla bakmanın sonucu oluşur!

 • Kişi, arzularını terk ettiği zaman Hükmün Âlemine (Emr Âlemi’ne) yükselir!

 • Allah Hükmü ile hükmedebilmek için, Allah ahlâkıyla ahlâklanın!

 • Hüküm ve Takdir’in değişmesini düşünmek, abesle iştigaldir! Herkes kendi Takdirinin gereklerini yerine getirecektir!

 • Ene” (Benlik, Bencillik)

 • Enel Hakk” anlayışı

 • Enbiya”

 • Enerji

 • Evrensel Enerji (Allah’ın Kudret Sıfatı- “Ruh”)

 • Enerji, Allah’ın Kudret sıfatıdır!

 • Enerji, bölünmez-parçalanmaz-sonsuz-sınırsız güçtür!(“Kudret”tir!)

 • Tüm varlık isimleri altında ortaya çıkan kudret, “O”na aittir!

 • Varlığın Özünü meydana getiren kaynak enerji(Kâinatta varolan Mutlak Enerji)

 • “Enerji”nin geçtiğimiz asırlardaki adı, “Ruh”tur!

 • Enerji, aynı zamanda bilinçli-,şuurlu bir “Kudret”tir!

 • Her ışıklı zerreciğin hareketini sağlayan enerji

 • Daha enerji boyutuna gitmeden “zaman” ve “mekân” kavramları ortadan kalkar!

 • Enerjiden meydana gelen her şey, bir “Sistem” içinde çalışmaktadır!

 • Evrensel enerji (Kozmik Bilinç) mutlak zaman kavramının olmadığı bir biçimde her “An” kendi sistemini uygulamaktadır!

 • Enerji, bilincimizle tesbit edebildiğimiz bir cevher (“Öz”)dür!

 • Enerji, “Nur”dur!

 • Salt enerji denizi Evren… Ve dalgaları mesabesindeki maddi varlıklar!

 • Kozmik Bilincin hayâl ettiği, hayâl âleminde “enerji” olarak açığa çıkar!

 • Bilim ergeç enerjiyi maddeye dönüştürmeyi gerçekleştirecektir!

 • Ruhtaki potansiyel enerji, beyin tarafından ruha yüklenir! (Bkz. R / Ruh / Ruh gücü)

 • Her birim, idrâkının kapsamı oranında enerjiye ulaşır!

 • Enerji nasıl güçlendirilir? (Bkz. B / Beynin ürettiği dalgalar / Enerji Dalgaları)

 • İnsan bedeninde hücreleri bir arada tutan enerji

 • Bedendeki enerji merkezleri

 • Şakra(Chakra)

 • 7.şakra…Pineal Gland

 • Antimanyetik Enerji

 • Aldığınız enerjiyi ne yönde kullanıyorsunuz?

 • Eniyyet”

 • Eniyyete nazar etmek istiyorsan, Zât’a yönel!

 • Esfel-i Sâfiliyn(Aşağıların aşağısı-Bedeni kayıtlar ve kısıtlamalar yaşamı)

 • Âdem’in “esfel-i sâfiliyn”e indirilmesi

 • Esmâ Âlemi (Esmâ Mertebesi-Müceret Melekût-Soyut Âlem-Allah’ın İsimleri Boyutu, İlâhi İsimlerin Mânâları)

 • Esmâ âlemi, sırf “Mânâ”dan ibarettir! (Çokluk kavramı mevcut değildir!)

 • Esmâ âlemi, “Seyr” mahallidir!

 • Esmâullah (Esmâ’ül Hüsna-İlâhi İsimler-Mânâların İsimleri)

 • Esmâ, Zât’ın zuhurudur!

 • Esmâsı yönünden Allah

 • Allah, bütün varlıkları Kendi Esmâsıyla yaratmıştır!

 • Mânâ, mânâ sahibinden ayrı bir şey değildir!

 • Anlamlar (Dalga Boyları)

 • Her dalga boyu bir anlam ihtiva eder!

 • Mânâ grupları

 • Allah’a ait mânâlar, sonsuz zamanı kapsar!

 • Sonsuz sınırsız varlıktaki mânâlar elbette sınırsız ve sonsuzdur!

 • Bütün fiiller, “99 İlâhi İsim” olarak adlandırılan mânâ grupları bünyesinde oluşur! (Bkz. F / Fiil)

 • İlâhi İsimlerle anılan mânâlar, Âlemlerin ötesinde-Âlemlerden ayrı bir Tanrının isimleri değildir!

 • “Allah’ın İsimleri”nin ortaya çıkışı

 • Allah İsimlerinin özellikleri “Sünnetullah” adı altında açığa çıkar! (Bkz. S / Sünnetullah)

 • Tüm İsimlerle işaret edilen özellikler, her an her noktada mevcuttur!

 • Allah indinde İsimler arasında bir fark yoktur!

 • Mânâlar ne zaman bâtındadır?

 • Mânâların zıtları yoktur… İsimlerin özellikleri algılayıcıya açılmazsa mânânın zıddı olarak kabul edilir!

 • İsimlerin mânâlarının âşikâre çıkmaması hâli söz konusu değildir!

 • O’nun mânâ sureti olmaz! Dilediği Esmâları meydana getirmiştir! (Bkz. E / Evren / Holografik Evren / Âlem, Hakikati itibariyle “Yok”tan varolmuş “Yok” olan âlemlerdir!)

 • Allah’a ait Esmâların üreticisi, “Rahim” ismidir!

 • Yaratılmış varlıklar arasındaki fark, oluşum formüllerindeki “İsimler”in güç farkıdır!

 • Esmâ boyutu seyri (Bkz. 1-E / Evren/ “Kâinatın yaratılması-Âlemlerin varolması-Mânâların Seyri … 2-S / Seyri)

 • İsimlerin mânâlarının müşahedesi

 • Allah’ın İlmindeki mânâlar, Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmiştir! (Bkz.A / Allah / Allah, sonradan meydana gelmişlerin hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez!)

 • Esmâ zuhuru dönüşümleri (Bkz. E / Evren / Evrenin Oluşumu / Bigbang, Esmâ dönüşümleri nedeniyle meydana gelen olaylardan biridir!)

 • Tüm mânâların fiile dönüşüş hallerini Allah’a bağlayacağız… Ama bu mânâlarla da kayıt altına almayacağız!

 • Allah’ın İsimleri(Esmâlar) varlıkta terkipler şeklinde zuhur eder!

 • Esmâ bileşim formülleri

 • Müsemma(Her ismin işaret ettiği mânâ-Allah İlminde varolmuş ilmî suret)

 • Müsemma, O’nun sıfat ve esmâsının terkip şeklinde fiiller âleminde açığa çıkışıdır!

 • “Esmâ’ül Hüsnâ”, Allah’ı tanımanın anahtarlarıdır!

 • İsimler, O’nun vechinin perdesi olmuştur!

 • “İlâhi İsimler” varlığın benliğini büründüğü sayısız mânâlardır! (Bkz. E / Evren / Evrenin Mânâ yapısı / Âlemler, bürünülmüş mânâlardır!)

 • Esmâ’ül Hüsna bizim boyut ve programımıza göre açıklanmıştır.

 • Bütün mânâlar Tek bir Ruh’ta mevcuttur!

 • Allah’ın dilediği- takdir ettiği bütün mânâları âşikâre çıkartabilecek zuhur mahalli…. Evren! (Bkz. E / Evren / Evrenin Mânâ yapısı / Evren, Allah’ın dilediği tüm mânâları âşikâre çıkartabilecek istidat ve kâbiliyettedir!)

 • “Allah’ın İsimleri”, yapımızın hakikatinin bilinebilmesi amacıyla bize bildirilmiştir!

 • Her an türlü İsimler adı altında dilediğini yapmakta olan kim?... Sen mi, “O” mu?!

 • İnsan, Esmâ hâmilidir!

 • 99 Esmânın sayısız kombineznuyla oluşan isimler bileşiminin var kıldığı yapı…”İnsan”!

 • İnsan, varlığını meydana getiren Allah Esmâsı dolayısıyla “müjdelenmiş varlık”tır!

 • Allah İsimlerinin işaret ettiği mânâlar, insan beyninde açığa çıkar! (Bkz. B / Beyin)

 • Beyinde oluşan ve Ruha da yansıyan, “Mânâ”dır!

 • İnsanın gelişmesi, tekâmülü, Esmâ zikrindedir!(Bkz. D / Dua ve Z / Zikir )

 • İnsandaki filer, duygular, huy ve tabiat, İlâhi İsimlerin mânâlarının değişik terkiplerle ortaya çıkışıdır!

 • Esmâlar kuvveden fiile dönüşerek eylemleri meydana getirir!

 • İsim ve fiil aynı mânâya işaret eder

 • “İsim”=”Fiil”dir! Fiil ortaya koymak, İsmin Mânâsını ortaya koymaktır!

 • İsimlerin fiil mahallinde âşikâre çıkmaları, o mahallin “kâbiliyet ve istidadı”na göredir!

 • Belli bir “isim”e Hak kazanmak

 • Varoluş mertebelerindeki kemâlâtın açığa çıkabilmesi için İsimler bileşiminin izin vermesi gereklidir!

 • Kim “Allah İsimleri”nin mânâlarıyla hallenirse (Allah ahlâkıyla ahlâklanırsa-Allah’ın 99 İsmini ihsa ederse) Cennete girer!

 • Esmâ Zİkri ile beyninizin kozmik plana göre bir tür frekans ayarlarını yaparsınız ve evrensel mânâlar ile iletişim içine girersiniz!

 • İnsan, kendi varlığındaki isimlerin mânâlarını ortaya çıkarabildiği nisbette arzularına nail, korktuklarından emin olur!

 • “Allah’ın İsimleri”nin zikri (Bkz. Z / Zikir)

 • “isim” ile içerik birbirinden apayrı şeylerdir!

 • Allah’ın yaratmış olduğu mânâları ve onların İsimlerini sayıya bağlamak mümkün değildir!

 • 99 İsim sadece bu kâinatın hammaddesidir! (Bkz. E / Evren / Evrenin Mânâ yapısı / Bir başka kâinat, hayâl dahi edemeyeceğimiz bambaşka mânâlardan oluşmuştur.)

 • “Siz”leri (“İsimlerinizi”) ve fiillerinizi halk etmiştir!

 • 99 İsim dahi yaratılmıştır!

 • Mânâlar için yaratılmışlık sözkonusu olmaz!

 • Mânâlar kendine ait mânâlardır. Buna mukabil, “İsimler” sonradan yaratılmıştır!

 • Aslında “Mânâlar” yok, tek bir “mânâ” yapı var!

 • Allah’ın 99 İsmi

 • “O”na aittir tüm kemâl vasıfların İsimleri!

 • Kim Allah’ın 99 İsmini ihsa ederse Cennete girer!

 • İsm-i Â’zam

 • İsm-i Â’zam olması muhtemel İsimler

 • İsm-i Â’zam hürmetine istemek

 • İsm-i Â’zam olduğu hakkında çok kuvvetli işaretler olan iki dua

 • İsm-i Â’zam’ın sırrına ermiş olanlar

 • Esmâ Cenneti

 • Esmâların savaşı

 • Eşrefi Mahlûk” (Yaratılmışların en şereflisi)

 • Eş” (Zevc)

 • Eşya”

 • “Eşya”nın Hakikati (Görülenin ardındaki gerçek)

 • Eşyanın Hakikatini kavramak için gerekli olan anahtar

 • Evham

 • EVREN(Kâinat-Orijin “Ana Kitap”-Âlemler-İnsan-ı Kâmil-Ruh’u Â’zam- Akl-ı Evvel-"Nokta")

 • Evrenin Zâtı

 • Evrenin Zâtı, Kayyum olanın Zâtı ile kaimdir!

 • Evren, Tanrı değildir!

 • “Kuantsal boyut”uyla tekil bir yapı olan Evren, “Allah” İsmiyle işaret edilene bağlanır!

 • “Kâinat” ismi altında Zât’ından başka bir varlık yoktur!

 • “Ahad” olan Allah’ın Ulûhiyet kemâlâtının ortaya çıktığı yer, orjinaliyle “Evren”dir!

 • Evrenin yapısını ancak “Allah” İsminin mânâsını anlayabildikten sonra kavrama şansına sahibiz!

 • “Kâinat” diye Allah’tan ayrı kendi başına vücud ve varlığı olan bir yapı yoktur!

 • Bir Âlemler, Kâinat, bir de Allah mevcud değil!

 • Âlemlerde tasarruf sahibi, “Allah” İsmiyle işaret edilen Zât’tır!

 • Holografik Evren

 • Evren dev bir hologramdır!

 • Varlık, “Evren” kavramı ötesinde bölünmez-parçalanmaz-parçaların bütünü olarak meydana gelmemiş “Tek bir yapı”dır!

 • Evrendeki her şey, bir halının motifleri gibi “Tüm” e bağlıdır… Her şey, aynı şeydir… Som, bölünmez, Tek!

 • Günlük yaşamımız da gerçekte bir holografik görüntüdür!

 • Evrende varolan her mertebe ve boyut ve katman, her zerrede mevcuttur!

 • “Kül”ü, “Zerre”de, “Zerre”yi “Kül”de gören holografik bakış

 • Mikrodalga Evren (Mânâ Âlemi-Atomaltı boyut-Ruhlar Âlemi)

 • Allah’ın sayısız sonsuz güçleri Evrende çeşitli dalgaboyları şeklinde açığa çıkar!

 • Evrende mevcut olan her şey, bir alt boyutumuzda ışınsal yapı hâlindedir!

 • “Bütün Âlemlerin aslı, hayâldir!”

 • Evrenin ışınsal ana yapısı, “Hayâl” olarak nitelendirilmiştir!

 • Evrende her şey, salt bilinç boyutundan mikrodalga boyuta yolculuk etmektedir!

 • Ölümü tadan kişi, ışınsal yaşam boyutuna geçer ve ışınsal yaşam boyutu Onun gerçek dünyası olur!

 • Bu “hayâl” nasıl meydana gelmiştir?.. Ve biz, nasıl oluyor da bu “hayâl”i gerçekmiş gibi algılıyoruz?..

 • Âlemler, hakikati itibariyle “Yok”tan varolmuş, “Yok” olan âlemlerdir!

 • Evrensel Kudret ve ilim, hologramik bir biçimde Evrenin her katmanındaki her birimin her noktasında aynı şekilde mevcuttur!

 • Holografik gerçekliğin birimlerde (Zerrelerde) anlattığı sistem (Evrensel Doğurganlık)

 • Holografik bakış aynasında "Öz"ündeki kuvveleri keşfet... "B" sırrı ile! (Bkz. E / Evren / Evrensel Öz ve İnsan...)

 • Evrenin Oluşumu (Kâinatın yaratılması -Âlemlerin Varolması- Mânâların Seyri)

 • Kâinatın hammaddesi

 • Evren ve içinde varolan her şey, “Yok”tan varolmuştur!

 • "Nokta"da olup bitmiştir herşey... "Elif" ve gerisi ise sadece hayâl!

 • Allah, Kâinatı Kendi ilminde Kendi varlığındaki özelliklerle Kendisi yaratmıştır!

 • Kâinatın yaratılması, Kâinatın ana mânâsı olan varlığın Kendi mânâlarını müşahede etmesidir!

 • Kâinat ve Kâinatın içindeki olan her şey, Ef’al mertebesi itibariyle yaratılmıştır!

 • “Allah İsimleri”nin mânâlarının kuvveden fiile çıkışıyla âlemlerin yaratılması başlamıştır!

 • Evrenin ilk oluşumu

 • İlim boyutu, Evren enerji boyutunda yoğunlaşınca makrokozmosa dönüşür!

 • Bigbang

 • Bigbang, Esmâ dönüşümleri nedeniyle meydana gelen olaylardan biridir!

 • Evrendeki değişim ve dönüşümler, bizim bedensel algılayışımızdan doğan kısır yakıştırmalardır!

 • Evrenin Genişlemesi

 • Evrenin algıladığımız boyutu genişliyor!

 • Evren niçin genişliyor?

 • Evrenin Ruhu

 • Kâinatın Ruhu, hayatiyetin menşei ve cevheridir!

 • Evren Tek bir Ruh’tan meydana gelmiştir! (Bkz. E / Evren / İnsan için Evrenin gerçeğine vardırıcı tek yol, yine insanın kendi bilinci ve özüdür!)

 • Evren, tek bir canlı gibidir…Sanki tüm boyutsallıklarıyla; ya da Evren içre Evrenleriyle!

 • Kâinat ilk varolduğu andan itibaren “Ruh”a sahip olup, yok oluşuna(Kıyâmete) kadar da sahip olacaktır!

 • Evrenin ruhu, tüm mânâları kendinde toplamıştır!

 • Evrensel Kudret (Allah’ın Kudret Sıfatı-Yaratan Güç-Varlığın Özünü meydana getiren kaynak enerji-Mutlak Enerji-Evrensel Enerji-"Ruh")

 • Enerji, Allah’ın "Kudret" Sıfatıdır! (Bkz. E / Enerji)

 • Kâinat, tek bir enerji kütlesidir!

 • Kâinatı meydana getiren enerji aynı zamanda bilinçli-şuurlu bir “Kudret”tir! (Bkz. E / Enerji)

 • Kâinat, enerjinin yoğunlaşmasıyla meydana gelmiştir!

 • Kâinatın ilk varoluş nüvesi (Bkz. E / Enerji / Daha enerji boyutuna gitmeden, “Zaman” ve “Mekân” kavramları ortadan kalkar!

 • Evrendeki İrade

 • Evrende Tek bir İrade hüküm sürmektedir! (Bkz. E / Evren Bedeni / Evren Bedeninde Tek bir şuur hüküm sürmektedir!)

 • Evrensel Mutlak "Ben" (Nefsi Küll)

 • Evren Beyni

 • Kâinatta her an tasarruf eden, tek bir beyindir!

 • Evrendeki Holografik Bilinç ( Salt Bilinç)

 • Evreni meydana getiren Bilinç

 • Orijini itibariyle Kâinat “İlim”den ibarettir!

 • Evrendeki holografik bilinç, “Allah”ın İlim sıfatındandır ve her zerrede-parçacıkta-dalgada tümüyle mevcuttur!

 • Kâinat, Allah’ın “İlim Sıfatı”nın zuhurudur!

 • Evren bedeninde tek bir şuur hüküm sürmektedir!

 • Evrende bilgi, mekân kavramı olmaksızın Tümde eşit olarak dağılmıştır! (Bkz.E / Evren / Evrende Mekân)

 • Evrensel Tek Şuur, Genetiğin Evrensel boyutlardaki yapısını düzenlemiş olandır!

 • Biz insanlık, Evrendeki sayısız boyutlardaki sayısız katmanlardan yalnızca birini oluşturuyoruz

 • Evrenin Mânâ yapısı

 • Kâinat, “İlâhi İsimler”in mânâlarıdır!

 • Allah’ın dilediği-takdir ettiği bütün mânâları âşikâre çıkartabilecek zuhur mahalli… Evren! (Bkz. E / Evren / Evrenin istidat ve kâbiliyeti / Evren, Allah’ın dilediği tüm mânâları âşikâre çıkartabilecek istidat ve kâbiliyettedir!)

 • “Âlemler” İsminin müsemması

 • Âlemler, bürünülmüş mânâlardır!

 • “Evrensel İnsan”(Kozmik Bilinç) madde varlık değildir!

 • İlâhi İsimlerle anılan mânâlar, âlemlerin ötesinde-Âlemlerden ayrı bir Tanrının İsimleri değildir! (Bkz. E / Esmâ)

 • Allah, âlemler ve içindekiler üzerinde “Rab” olarak tasarruf eder!

 • Hak, “Âlem” adı altında kendi isimlerinin mânâlarını seyreder

 • Kâinatta yaratılmış ne varsa hepsi de-hepimiz de-herşey de Allah’ın Esmâsıyla varlık ve hayat buluruz! (Bkz. E / Enerji)

 • Dünya üzerinde ve Evrende varolan her şey meleklerden meydana gelmiştir

 • Algıladığımız ya da algılayamadığımız tüm Evrensel katmanlardaki her birim ve şey canlı ve bilinçli ve anlamlıdır!

 • Mânânın maddeye dönüştüğü âlem

 • Vahdet ve kesret âlemleri ayrımı, anlayış yetersizliğinin oluşturduğu ikidir!

 • İlâhi İsimlerin mânâları âlemlerde bir terkip şekliyle âşikâre çıkar

 • Âlemlerin Rabbı Allah’tır! Fakat Allah, Âlemlerden Ganidir! (Bkz. A / Allah)

 • Bir başka Kâinat hayâl dahi edemeyeceğimiz bambaşka mânâlardan oluşmuştur!

 • Evren Bedeni

 • Evren ve içindekiler, “İnsan-ı Kâmil”in özelliklerinin ortaya çıktığı “beden”dir!

 • Evren, tüm boyutlar ve o boyut varlıklarıyla “Tek bir beden”dir!

 • Bedenin kendisi Kâinat, özü-Ruhu da Kozmik Bilinç!

 • Evrenin istidat ve kâbiliyeti

 • Mutlak Evrenin algılanan sıfatları-esmâsı ve müşahede edilen ef’ali, “Hû”nun her an yeni bir şende oluşundan kaynaklanır! (Bkz. E / Evren / “Nokta” Evren… Ve İndindeki sayısız öte “Nokta”lar… /“Nokta”nın “Allah” İsmiyle işaret edilenden gayrı bağımsız bir varlığı ve vücudu söz konusu değildir!)

 • Kâinat, Allah’ın varlığının Zâtı ve sıfatı itibariyle fiilde âşikâr olabileceği en şerefli mahal olmuştur!

 • Evren, Allah’ın dilediği tüm mânâları âşikâre çıkartabilecek istidat ve kâbiliyettedir!

 • Evren, her An yeni olmak üzere sayısız özelliklerini ortaya koyar!

 • Kâinat, “İnsan”ın sayısız vasıf ve özelliklerinin ortaya çıkması için meydana getirilmiş yapıdır!

 • Kataloq: ahmedhulusidekavramlar
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed hulûSİ’de kavramlar
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed hulûSİ’de kavramlar b av. Asuman Bayrakçı
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed hulûSİ’de kavramlar av. Asuman Bayrakçı kurân-keriM "B" meal iLÂveli yağmur
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DE
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed hulûSİ’de kavramlar
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed hulûSİ’de kavramlar
  ahmedhulusidekavramlar -> “genetik biLİMİ”
  ahmedhulusidekavramlar -> Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. Muhammed'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "allah"
  ahmedhulusidekavramlar -> Var algılanış Varligi olusturan manâ okyanusu
  ahmedhulusidekavramlar -> Ahmed hulûSİ’de kavramlar g av. Asuman bayrakçI

  Yüklə 1,79 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə