##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=3// level= 1// sumtest=11// name=İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə4/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num=3// level= 1// sumtest=11// name=İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri//1. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrinin ardıcıllıqla qeyd edin:

1 - İnformatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

2 - Propedektiv

3 - Baza


A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 3, 2, 1

D) 3, 1, 2

E) 1, 3, 2

2. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrini siniflərə uyğun tamamlayın:

I - propedektiv səviyyə

II - baza kursu

III - informatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

a - 1

b - 3


c - 5

ç - 2


d - 6

e - 8


f - 4

g - 10


h - 9

e - 11


m - 7

A) I - a, ç, b, f; II- c, d, m, e, h; III - g, e

B) I - a, g, b, c; II- g, e ; III - c, d, m, h

C) I - c, ç, g, f; II- c, b, m, e; III - h, e

D) I - c, d, m, e; II- a, c, b,f ; III - a, ç

E) I - g, e; II- a, ç, b, g ; III - c, d, m, h3. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisinin ümumi məqsədləri hansılardır?

1 - ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər

2 - texniki məqsədlər

3 - elmi məqsədlər

4 - tərbiyəvi məqsədlər

5 - praktik məqsədlər

6 - inkişafetdirici məqsədlər

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 64.Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisinin ümumi məqsədlərinə aiddir:

A) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər,tərbiyəvi məqsədlər

B) praktik məqsədlər, təlim məqsədləri, təbiyəvi məqsədlər

C) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, elmi məqsədlər

D) təbiyəvi məqsədlər, texniki məqsədlər, praktik məqsədlər

E) inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər5. İnformatika kursunun öyrənilməsində EHM-dən istifadə nə üçündür?

1 - təlimin əyaniliyini artırır

2 - şagirdlərin müstəqil öyrənmə qabiliyyətini passivləşdirir

3 - məktəbdə obyekt və proseslərin modelləşdirilməsinə imkan verir

4 - tədris materialının daha asan mənimsənilməsinə imkan yaradır

5 - şagirdin müstəqil öyrənmə fəaliyyətini aktivləşdirir

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4

6.İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi hansı səviyyələrə ayrılır?

1 - propedektiv səviyyə

2 - baza kursu

3 - aşağı səviyyə

4 - informatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

5 - orta səviyyə

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

7. İnformatikanın öyrənilməsi nəticəsində:

1 - şagirdlərin elmi dünyagörüşü formalaşır

2 - informasiyalarla işləmək vərdişləri formalaşır

3 - şagirdlərin təlim-tərbiyəsi formalaşır

4 - orta təhsildən sonrakı peşə fəaliyyətinə hazırlıq həyata keçirilir

5 - kompüterlə işləmək bacarığı formalaşdırılmır

6 - fasiləsiz təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi zəruri elementə çevrilir

A) 1, 2, 4, 6

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 68.İnformatikanın öyrənilməsi nəticəsində şagirdlərdə hansı keyfiyyətlər formalaşır?

1 - şagirdlərin elmi-dünyagörüşü formalaşır

2 - şagirdlərin fəaliyyətində zəifləmə yaranır

3 - Pascal proqramlarında işləmək bacarığı formalaşır

4 - informasiyalarla işləmək vərdişləri formalaşır

5 - fasiləsiz təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar informasiya və kommunikasiya

texnologiyalarının mənimsənilməsi zəruri elementə çevrilir

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 49. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 1-ci səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

a - 1


b - 6

c - 5


d - 2

e - 4


f - 3

A) a, d, e, f

B) a, f, e, c

C) f, e, c, b

D) d, e, c, b

E) a, d, c, b10. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 3-cü səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

A) 1, 3


B) 9, 10

C) 5, 11


D) 10, 11

E) 8, 10
11.İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrini siniflərə uyğun tamamlayın:

I - Propedektiv səviyyə

II - Baza kursu

III - İnformatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

a - 1, 2, 3, 4

b - 5, 6, 7, 8, 9

c - 10, 11

A) I - a; II- b, III- c

B) I - b; II- a, III- c

C) I - c; II- b, III- a

D) I - c; II- a, III- b

E) I - b; II- c, III- a

##num= 4// level= 1//sumtest=21 // Məktəb riyaziyyat təlimində teoremlər və riyazi isbatların öyrədilməsi metodikası. Riyaziyyatın ənənəvi təlim metodları.
1. Riyaziyyatda ideallaşdırma mücərrədləşdirməsinin əhəmiyyəti:

A) Həmin mücərrədləşdirmədən riyaziyyata yaxın elmlərdə də istifadə olunur

B) Bu mücərrədləşdirmədə təkcə həqiqi proobrazdan xassələrin atılması deyil, habelə əsas obyektdə olmayan xassələri xəyala gətirməklə alınan yeni anlayışın yaranması başa düşülür

C) Bu mücərrədləşdirmə əqli nəticə çıxarmaq işini asanlaşdırır

D) Bu mücərrədləşdirmə teoremlər isbatı və məsələlər həllində geniş tətbiq olunur

E) Bu mücərrədləşdirmə təbiətşünaslıq elmlərinin öyrənilməsində mühüm yer tutur2. Potensial davam mücərrədləşdirməsinə misal göstərin:

A) Həndəsi fiqurların xassələrini göstərərkən həmin mücərrədləşdirmə lazım olur

B) Natural ədədlər çoxluğunun tam ədədlər çoxluğuna daxil olmasını şagirdlərə deyərkən bu mücərrədləşdirmədən istifadə edirik

C) Natural ədədləri qurarkən həddindən çox onluq işarə daxil olan (məsələn 10100 ) ədədi yazmaq və ya adlandırmaq mümkün olmadığı mücərrədləşdirilir. Hər dəfə hər hansı n ədədinə çatdıqda ondan sonra gələn n + 1 ədədinin yazılmasının mümkünlüyünü fərz edirik

D) Tənliklərin və bərabərsizliklərin həlləri çoxluğunu müəyyən edərkən bunların varlığını fərz edirik

E) Yüksək dərəcəli bir məchullu cəbri tənliklərin kökləri sayı haqqında teoremin isbatı ilə əlaqədar bu mücərrədləşdirmədən istifadə edirik3. Aşağıdakılardan hansı obyektin keyfiyyət xassəsi ilə bağlıdır?

1- Sintez

2- müqayisə

3- ölçü

4- müşahidə

5- analiz

A) yalnız 5

B) 2,5


C) 1,3

D) 3,4


E) Yalnız 1

4. İnduktiv əqli nəticənin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) İnduktiv əqli nəticədə təfəkkür prosesi xüsusidən ümumiyə doğru, ayrı - ayrı faktlardan ümumi nəticə çıxarılmasına doğru gedir

B) İnduktiv əqli nəticədə müqayisə və analogiyadan istifadə olunur

C) İnduktiv əqli nəticədə müvafiq aksiomlardan istifadə olunur

D) İnduktiv əqli nəticədə konkret hesablamalar aparmaq lazım gəlir

E) İnduktiv əqli nəticədə əyani vasitələrdən istifadə etmək lazım gəlir5. Riyaziyyatın təlimində deduksiyanın mahiyyəti:

A) Deduktiv mühakimələrdə obyekt və münasibətlərin əsas xüsusiyyətləri göstərilir

B) Deduksiyada əqli nəticələr müəyyən riyazi hesablamalara əsasən çıxarılır

C) Deduksiya elə təfəkkür formasıdırki, burada yeni fikir özündən əvvəlki fikirlərdən müqayisə ilə alınır

D) Deduktiv mühakimələrdə obyekt və münasibətlərin əlaqəsi əks olunur

E) Deduksiya elə təfəkkür formasıdırki, burada yeni fikir özündən əvvəlki fikirlərdən məntiqi qanunlara əsasən çıxarılır6. Riyaziyyatın öyrənilməsi metodlarına aşaöıdakılardan hansı aiddir:

     1. Riyaziyyatın öyrənilməsinin elmi metodları (şüurlu riyazi fəaliyyət üsulları): müşahidə və təcrübə, müqayisə, analiz və sintez və s. həmçinin elmi-tədqiqat metodları: induktiv, de­du­ktiv, traduktiv ve intuitiv idrak.

     2. Riyaziyyatın öyrənilməsinin tədris metodları, yəni riya­ziy­yatın təliminin səmərəsini reallaşdırmaq məqsədinə orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikasında yaradılmışdır: ev­ristik metod, fəal təlim metodu (model üzrə təlim) proqram­laş­dı­rılmış təlim və s.

     3. Riyaziyyatın öyrənilməsinin tədqiqat metodları evristik metod, model üzrə öyrənmə metodu, induktiv, de­du­ktiv, traduktiv ve intuitiv idrak

A) 2, 3

B) 1, 3


C) 1, 2

D) Yalnız 1

E) Yalnız 2

7. Empirik metodlara aşağıdakılardan hansı aiddir

A) Müşahidə, təc­rü­bə, mü­­­qayisə, ana­­liz, sin­tez, ümumiləş­dirmə, mü­cər­rəd­ləş­dirmə metodları

B) Eksperimental və deduktiv metodlar

C) Təbiət elm­lə­rin­də istifadə edilən metodlar

D) Müşahidə, təcrübə və ölçmələr

E) İnduktiv, de­duk­­tiv və tra­duktiv metod­lar8. Riyaziyyat təlimində empirik metodların köməyi ilə nə həll olunur?

A) Empirik metodların köməyi ilə real situasiyaların riyazi təsvir edilməsi işinin yalnız başlanğıc mərhələsi yerinə yetirilir.

B) Çox vaxt müşahidə, təcrübə və ölçmələrin nəticəsi yeni həqiqətlərin tapılmasını həyata keçir­məyə kömək edən induktiv nəticələrin mühakimələrini əmələ gətirir.

C) Empirik metod müşahidə, təcrübə və ölçmələr həm də təli­min evristik üsuluna, yəni ixtiralara imkan yaradan üsula aid edilir.

D) Empirik metod irəli sürülən fərziyyənin isbat ideyasını, mümkün isbatlardan birini gös­tərən ikinci təcrübə ilə möhkəmləndirilir.

E) Qazanılan nəzəri biliklər yaddaşa ötrtülür.9. Aşağıda verilənlərdən hansını müşahidəçilik qabiliyyətini tərbiyə et­məyə aid etmək olar.

    1. Funksiyaların xassələrinin araşdırılmasına aid çalışmaları

    2. Müəyyən əlamətlərə görə nəyi isə tapmaq, ayırmaq və dərk etmək lazım gələn axtarış xarakterli çalışmaları

    3. İki və daha çox obyektin müqayisəli təhlilinə aid ça­lış­maları

    4. Verilmiş və ya əvvəlcədən məlum olan obyektlərin xas­sələrini qavramaq yolu ilə onların yeni əlaqə və münasibətlərə daxil edilməsinə aid çalışmaları

A) Yalnız 1

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 4

10. Müqayisə və analogiya dedikdə riyaziyyat təlimində nə başa düşülür?

A) Müqayisə olunan əşyaların oxşar və fərqli xassələri müəyyən edilməsi başa düşülür

B) Təfəkkürün məntiqi priyomları ola­raq həm elmi tədqiqatlarda, həm də təlimdə geniş istifadə olunması başa düşülür

C) İki və daha çox obyektin müqayisəli təhlili başa düşülür

D) Verilmiş və ya əvvəlcədən məlum olan obyektlərin xas­sələrinin öyrənilməsi başa düşülür

E) Riyazi anlayışların oxşar və fərqli cəhətləri başa düşülür.


11. Müqayisədə aşağıdakı hansı şərtlər gözlənildikdə düzgün nəticə almaq mümkündür:

 1. müqayisə olunan anlayışlar bircins olmalıdır;

 2. maqayisə iki əşya arasında aparılmalıdır.

 3. müqayisə mühüm əhəmiyyəti olan əlamətlər üzrə aparıl­malıdır.

A) 1, 2

B) Yalnız 1

C) Yalnız 2

D) 1, 3


E) 2, 3

12. Müqayisə üsulundan istifadə edərkən hansı cəhətlərə üstünlük verilməlidir.

 1. Şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin şüurlu və əsaslı ol­ma­sını təmin etmək məqsədilə müqayisəyə aid şagirdlərə nü­mu­nələr vermək;

 2. obyektlər arasındakı oxşar cəhətlərin aşkar edilməsinə üstünlük vermək;

 3. Şagirdləri müstəqil müqayisə aparmağa alışdırmaq;

 4. obyektlər arasındakı fərqli cəhətlərin tapılmasına üstünlük vermək;

A) 1, 4

B) 1, 3


C) 1, 2

D) 2, 4


E) 2, 3
Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə