##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Biologiya ##Bölmə: azərbaycan


##num=12// level= 1// sumtest=24 // name=//Yüklə 0,65 Mb.
səhifə4/4
tarix11.02.2020
ölçüsü0,65 Mb.
1   2   3   4

##num=12// level= 1// sumtest=24 // name=// Dərs zamanı İKT dən istifadə.
1. Müasir kompüterlərdən orta məktəbdə hansı hallarda istifadə oluna bilər:

1 – xüsusi öyrədici proqramlardan istifadə etməklə tədris prosesinin təşkili

2 – dərsdənkənar məşğələlərdə

3 – şagirdlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılmasında

4 – tədris prosesinin təşkilində

5 – ekskursiyaların təşkili zamanı

6 – dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında

A) 1,3,4,6

B)1,2,4,5

C) 1,3,4,5

D)1,4,5,6

E)1,2,3,5


2. Ziqzaq və ya mozaika məqsədi nədir?

A) Qısa vaxt ərzində interaktiv şəkildə mövzunu əhatəli keçməyə imkan verir

B) Cisim və ya hadisəyə hərtərəfli baxışın formalaşdırılması

C) təhlil prosesinin inkişaf etdirilməsi

D)əməkdaşlıq vərdişlərin formalaşdırılması

E)müqayisə olunacaq cisim və hadisələrin müəyyənləşdirilməsi

3. Yeni mövzuların öyrənilmə prosesində kompüterin əhəmyiyətini aşağıdakı kimi göstərmək olar:

1 – internet vasitəsilə lazım olan mövzunun axtarışa verilməsi

2 – statistik məlumatların tapılması və analiz edilməsi

3 – dünya təcrübə və biliklərinə yiyələnməni təmin edir

4 – özünü yoxlama testlərindən istifadə etmək

5 – mətnlər üzrə sualların hazırlanması

A) 1,2,3,5

B)1,3,4,5

C) 1,2,4,5

D)2,3,4,5

E)1,3,4,5

4. Müasir kompüterlərdə orta məktəbdə aşağıdakı hallarda istifadə olunur. Hansı variant uyğun deyil?

A) şagirdlərin qiymətləndirilməsində

B) dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında

C)ev tapşırıqlarının verilməsində

D)bioloji proseslərin mahiyyətini başa düşmək üçün kompüter modellərinin hazırlanmasında

E) tədris prosesinin təşkilində

5. Məktəbdə internat resurslarından istifadənin bir çox müsbət tərəfləri var. Hansı variant buna uyğun deyil?

A) İntellektual mübadiləni və ünsiyyəti təkmilləşdirir

B)Dünya təcrübə və biliklərinə yiyələnməsini təmin edir

C) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qısa müddət ərzində qiymətləndirilməsi

D)Mütəmadi olaraq təlim və tədris prosesinin keyfiyyətini artırır

E)Bütün məlumatlara çıxışın mövcud olması dərslərinin keçirilməsi

6.Refleksiya mərhələsində hansı (adətən) suallar verilir?

1 – dərsdən razı qaldınızmı?

2 – dərsdə nəyi öyrəndiniz?

3 – daha nələri bilmək istəyirdiniz?

4 – dərs necə keçdi?

5 – dərsə nə qədər vaxt sərf olundu?

A) 1,2,


B)2,3,4

C)3,4,5


D)1,2,4

E)2,3,5


7. Biologiyadan ekskursiyaların aşağıdakı hansı formaları var?

1 – ümumi xüsusiyyətinə görə

2 – keçirilmə xüsusiyyətinə görə

3 – keçirilmə vaxtına görə

4 – məqsədinə görə

5 – məzmununa görə

A) 2,3,4

B) 1,2,4


C)5,4,2

D)2,3,5


E)2,4,5

8.İbtidai kompüter təhsilinə aşağıdakı informaiyaların hansılarının tədrisi və təlimi aiddir?

A) fayl, Ms İnternet, Browser

B) fayl, Dilmanc, Binq

C) kataloq, fayl, Lindvo

D)yol, fayl, poliqlot

E) kataloq, poliqlot, Binq

9. Təsnifat alqoritminin çıxarılması zamanı alqoritm necə çıxarılır?

A) Təsnifatın əsası kimi hansısa bir əlamət çıxrarılır

B)Təsnifatın əsası kimi iki əlamət çıxarılır

C) Alınan qruplar dayandırılmır

D)Təsnifatı keçirmək üçün obyekt çoxluğu müəyyən edilmir

E) Fəndaxili əlaqələr yaradılır.

10. Məlumatın asanlıqla əldə edilməsinə görə internet resursları necə ola bilər?

A) açıq, qapalı, tamqapalı

B)açıq, qapalı

C)yarımaçıq, açıq, qapalı

D) açıq, yarıqapalı, qapalı

E) yarımaçıq, tamqapalı

11.Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası haqqında sənəd nə vaxt təsdiqlənib?

A) 24 oktyabr, 2013

B) 10 may, 2006

C) 22 dekabr, 2015

D)31 yanvar, 2016

E)28 oktyabr, 2011.

12. İKT-dən dərsin hansı mərhələsində istifadə etmək olar

A) Dərsin bütün mərhələlərində

B)Yalnız motivasiya mərhələsində

C)Yaradıcı tətbiqetmə və qiymətləndirmə mərhələsində

D)İnformasiya mübadiləsi mərhələsində

E)Fənlərarası əlaqələr yaradılanda.

13. Fəal təlim metodlarını seçin:

1 – İnsert

2 – Mühazirə

3 – Ziqzaq

4 – Sokrat metodu

5 – Aksion

6 - Seminar

A) 2,3,4

B)1,2,3


C)1,4,5

D) 1,3,5


E)2,3,5

14. Ziqzaq metodunun digər adı nədir?

A) Mozaika

B)Akvarium

C)Auksion

D)Alqoritmin çıxarılması

E)Venn

15. Ziqzaq metodunun məqsədlərini göstərin:1 – şagirdlərdə ünsiyyət yaratmaq qabiliyyəti

2 - əməkdaşlıq

3 – qısa vaxt ərzində mövzunu əhatəli keçmək

4 – fərdi və qrup məsuliyyəti yaratmaq

5 – tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək

A) 2,3,5


B) 1,3,4

C)2,3,4


D)3,4,5

E)3,4,2


16. Təsnifatı keçirdikdən və refleksiya vasitəsi ilə onun əsasını tapdıqdan sonra alqoritmin çıxarılması mərhələsini müəyyənləşdirin

1 – alınan qrupların adlandırılması

2 – təsnifatı keçirmək üçün obyekt çoxluğunun müəyyənləşdirilməsi

3 – çıxarılan əlamətə görə verilən obyekt çoxluğunun qruplara bölünməsi

4 – təsnifatın əsası kimi hansısa bir əlamətin çıxarılması

A) 4,1,3,2

B)1,2,3,4

C)2,3,1,4

D) 2,4,3,1

E)3,4,2,1

17. Tədqiqat sualı – “Yarpaqlar niyə mövsüm keçdikcə zəngin dəyişir” olan mövzunun iş vərəqlərindəki sual hansılar ola bilər?

1 – fotosintezin mahiyyətini izah edin

2 – yarpağın xarici quruluşuna izah edin

3 – gövdənin növlərini izah edin

4 – yarpağın piqmentlərini izah edin

5 – yarpağın döyülüşünü izah edin

6 – Bitkidə gedən bütün prosesləri sadalayın

A)2,4,5


B)1,3,6

C)2,4,6


D)1,2,5

E)3,5,6


18. Təsnifat alqoritminin çıxarılması necə qrupda aparılır?

A) kiçik


B)böyük

C)fərdi


D)kollektiv

E)hamsında

19. Ziqzaq metodunda məqsəd bunlardan hansıdır?

A) Şagirdlərdə özünə inam hissini formalaşdırır

B) Məntiqi, tənqidi və müstəqil düşünməni inkişaf etdirir

C)fərdi və qrup məsuliyyətini inkişaf etdirir

D) Hamısı

E)Mübahisə, ünsiyyət və qrupdaxili qarşılıqlı əlaqə formalarını inkişaf etdirir.

20. İKT-dən fəal dərsin hansı mərhələlərində istifadə etmək olar

A) Motivasiya, tədqiqatın aparılması yaradıcı tətbiqetmə

B)informasiya müzakirəsi, informasiya mübadiləsi

C)qiymətləndirmə

D)informasiya müzakirəsi

E)informasiya mübadiləsi

21. Doğru mülahizəni göstərin

A) Dünyagörüşün artması üçün İKT-dən istifadə vacibdir

B)İKT-dən şagirdlərin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunur

C)Az materialın saxlanması üçün kompüterlər daha sərfəlidir

D) İKT-dən şagirdlərin əyləncəsi üçün istifadə olunur

E) İKT-nin istifadəsi deduktiv düşünmənin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir

22. Müasir kompüterlər orta məktəblərdə hansı hallarda istifadə oluna bilər?

1 – xüsusi öyrədici proqramlardan istifadə etməklə tədris prosesinin təşkilində

2 – Açar sözlərin öyrədilməsində

3 – şagirdlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılmasında

4 – kitablardan istifadə zamanı

5 – tədris prosesinin təşkili

A)1,3,5

B)2,4,5


C)1,2,4

D)2,3,5


E)1,4,5
23. Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı Üzrə Strategiyası nə vaxt təsdiqlənib?

A) 20 may 2011

B)25 noyabr 2012

C) 24 oktyabr 2013

D)16 yanvar

E)26 iyun 2016

24. “İnternet” ən ümumi mənada qlobal şəbəkədə nə cür adlanır?

A) Birləşmiş kompüterlər şəbəkəsi

B)virtual yaddaş kartı

C) səs, animasiya

D) video, şəkil

E)təhsil qanunu


##num=13// level= 1// sumtest= 20 // name=// Dərsdənkənar və sinifdənkənar işlər.Ekskursiyalar.
1. Sinifdənkənar işlərin neçə növü var?

A)3


B)4
C)2

D)1


E)5

2. Sinifdənkənar işlərin növləri aiddir

1 – kütləvi məşğələ

2- alqoritmin çıxarılması

3 - BİBÖ

4 – Fərdi məşğələ

5 – qərarlar ağacı

6 – qrup məşğələsi

7 – karusel

8 – klaster

A) 2,3,5

B)1,4,6
C)2,5,7

D)3,5,8

E)3,7,8


3. Sinifdənkənar işlərin növlərinə aid deyil

A) BİBÖ


B)albom təşkil etmək

C)canlı şüşədə iş

D)sinifdənkənar oxu

E)tədris-təcrübə sahəsində iş

4. Sinifdənkənar işlərin növlərinə aid olanları göstərin

1 – gənc təbiətçilər dərnəyi

2 – klaster

3 – ziqzaq

4 – qəzet, albom təşkil etmək

5 – Venn diaqramı

6 – rollar üzrə oyun

A) 3,6


B)2,3
C)2,5

D)5,6


E) 1,4

5. Qrup məşğələlərinə aiddir?

A) Gənc təbiətçilər dərnəyi

B)konfranslar


C)canlı güşədə iş

D)sinifdənkənar oxu

E)rollar üzrə oyun

6. Kütləvi məşğələlərə aid olanları göstərin

A) təbiətə ekskursiya, konfranslar

B) canlı güşədə iş, sinifdənkənar oxu

C) mühazirə və kinofilm nümayişi, konfranslar

D)mühazirələrə kinofilm nümayişi, albom təşkil etmək

E)gənc təbiətçilər dərnəyi, təbiətə ekskursiya

7. Fərdi məşğələlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

1 – canlı güşədə iş

2 – sinifdənkənar oxu

3 – təbiətə gəzinti

4 – konfranslar

5 – gənc təbiətçilər dərnəyi

6 – albom təşkil etmək

A) 3,4,5

B)1,2,6
C)1,2,5

D)1,4,6

E)3,5,6


8. Biologiyadan dərnək məşğələləri təşkil edərkən ümumi bir “Gənc təbiətçilər”, “Ağ xalatlılar” və s. dərnəyi yaratmaq olar. Oraya bütün siniflərdən şagirdləri cəlb etmək mümkündür. Söhbət sinifdənkənar işlərin hansı növündən gedir?

A) fantaziyanın polinomları

B)kütləvi məşğələlər

C)rollar üzrə oyun

D) qrup məşğələləri

E) fərdi məşğələlər

9. Biologiyadan ekskursiyaların neçə forması var

A)4


B)2
C)3

D)1


E)5

10. Ekskursiyaların formalarına aiddir:

1 – ümumi xüsusiyətinə görə

2 – dərnəklər

3 – keçirilmə xüsusiyyətinə görə

4 – kütləvi məşğələlər

5 – vaxta görə

6 – biologiya gecələri

A)1,3,5

B)2,3,6
C)2,4,6D)1,4,6

E),4,5


11. Keçirilmə xüsusiyyətinə görə ekskursiyalar aiddir

A) mövzu ilə əlaqədar tanış olma, tədqiqat

B) dərs, dərsdənkənar, sinifdənkənar işlər

C) bitkilər, heyvanlar, ekologiya üzrə

D) bir, iki saatlıq, bu günlük və çoxgünlük

E)gənc təbiətçilər dərnəyi, canlı güşədə iş

12. Məqsədə görə aparılan ekskursiyaya aiddir

A) bir, iki saatlıq, bu günlük və çoxgünlük

B) dərs, dərsdənkənar, sinifdənkənar işlər

C) bitkilər, heyvanlar, ekologiya üzrə

D) mövzu ilə əlaqədar tanış olma, tədqiqat və ümumilşdirmə

E)sinifdənkənar oxu, canlı guşədə iş

13.Ekskursiyanın uğurlu keçməsi üçün hansı qaydalara riayət olunmalıdır?

A) ekskursiyada mövzuya uyğun material toplanmalı, işlənməli və əyani vəsaitlərin hazırlanmasında istifadə olunmalıdır

B)tanış olmayan yeni adlar, anlayışlar haqda danışmaq

C)şagirdin diqqətini yayınmasına imkan vermək

D)şagirdlər yalnız dinləməlidir

E)ekskursiya gəzinti xarakteri daşımalıdır

14. ... dərsin davamı olub sona praktik işləri icra etmək məqsədi ilə təşkil olunur. Bu dərsin davamı olduğu üçün məcburi hesab olunur. Nöqtələrin yerinə hansı açar sözü yazmaq olar?

A) ekskursiyalar

B)qrup məşğələlər

C)fərdi məşğələlər

D)qrup məşğələlər

E) Dərsdənkənar işlər

15. Dərsdənkənar işlərə aiddir:

1 – tədris-təcrübə sahəsində iş

2 – gənc təbiətçilər dərnəyi

3 – canlı guşədə iş

4 – qəzet, albom təşkil etmək

A)1,3


B)2,4
C)1,4

D)3,4


E)2,3

16. Dərsdənkənar işlər haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

A) Dərsdənkənar işlər yalnız biologiya kabinetində aparılır

B) Dərsdənkənar işlər yalnız təbiətdə aparıla bilər

C) Dərsdənkənar işlər tədris-təcrübə sahəsində, canlı guşədə aparıla bilər

D)Dərsdənkənar işlər üçün müəllim həvəskar şagirdləri müəyyənləşdirir

E) Dərsdənkənar işlər yalnız ekskursiyada aparılır

17. Sinifdənkənar işlər haqqında aşağıdakı fikirdən hansı doğrudur?

A) müəllim həvəskar şagirdləri müəyyənləşdirir

B)müşahidə işləri, mikroskopdan istifadə üçün dərsdə imkan olmadığından sinifdənkənar işlər təşkil olunur

C) sinifdənkənar işlər dərsin davamı olub dərsdən sonra praktik işləri icra etməsi məqsədi ilə təşkil olunur

D) sinisdfnkənar işlər payızın sonunda, qışla və yazın əvvəlində aparılır

E) sinifdənkənar işlər yalnız tədris-təcrübə sahəsində aparıla bilər

18. Sinifdənkənar işlərin xüsusiyyətləri haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A) sinifdənkənar işlərə şagirdlər könüllü cəlb olunmalıdırlar

B)sinifdənkənar işləri təşkil olunması, onun məzmunu və forması şagirdlərin maraqlı düşüncələri və yerli şəraitdən asılıdır

C) Gənc təbiətçilər dərnəyi, qəzet, albom təşkil etmək, konfranslar sinifdənkənar işlərin növlərinə aiddir

D) sinifdənkənar işlərə eyni yaşda olan şagirdlər cəlb edilir

E)”Gənc təbiətçilər”, “Gənc fizioloqlar” və s. dərnəyinə bütün siniflərdən şagirdləri cəlb etmək mümkündür.

19. Dərsdənkənar işlər haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil

A) Müəllimin rəhbərliyi ilə şagirdlərin arzu və istəklərinə uyğun olaraq aparılan könüllü məşğələlərdir

B) Dərsdənkənar işlər tədris-təcrübə sahəsində biologiya kabinetində, canlı güşədə, təbiətdə aparıla bilər

C) dərsdənkənar işlər bəzən ilkin xarakter daşıya bilər, yəni dərsə bir neçə ay, həftə və gün qalmış da verilə bilər

D)uzun sürən müşahidə işləri, mikroskopdan istifadə üçün dərsdə imkan olmadığından dərsdənkənar məşğələ təşkil olunur

E) Bu dərsin davamı olduğu üçün məcburi hesab olunur

20. Uyğunluğu müəyyən edin

A) Qrup məşğələsi – gənc təbiətçilər dərnəyi

B)dərsdənkənar işlər – könüllü məşğələlərdir

C) fərdi məşğələ - konfranslar

D) kütləvi məşğələ - sinifdənkənar oxuE)dərsdənkənar işlər – təbiətə ekskursiya, biologiya gecələriYüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə