Fxslxgghpxn ncplhkxn ncpxlYüklə 0,83 Mb.
səhifə1/31
tarix01.07.2018
ölçüsü0,83 Mb.
#55417
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
DİNLӘRLӘ TANIŞLIQ


BİRİNCİ CİLD

MÜNDӘRİCAT
MÜQӘDDİMӘ 11

BİRİNCİ DӘRS 13

DİN 13

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 19İKİNCİ DӘRS 20

DİNӘ YÖNӘLMӘNİN SӘBӘBLӘRİ (1) 20

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 27

ÜÇÜNCÜ DӘRS 28

DİNӘ YÖNӘLMӘNİN SӘBӘBLӘRİ (2) 28

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 35

DÖRDÜNCÜ DӘRS 37

İBTİDAİ DİNLӘR (1) 37

FETİŞİZM VӘ ANİMİZM 37

1. FETİŞİZM 37

2. ANİMİZM 39

ANİMİZM İLӘ FETİŞİZMİN FӘRQLӘRİ 40

ӘRӘBİSTAN YARMADASINDA ANİMİZM 41

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 43

BEŞİNCİ DӘRS 44

İBTİDAİ DİNLӘR (2) 44

3. TOTEMİZM 44

TOTEMİZMİN ӘSAS PRİNSİPLӘRİ 45

QӘDİM VӘ MÜASİR TOTEMLӘR 48

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 51

ALTINCI DӘRS 52

İBTİDAİ DİNLӘR (3) 52

İBTİDAİ DİNLӘRİN MÜŞTӘRӘK ӘQİDӘLӘRİ 52

1. MÜQӘDDӘS BİR ӘŞYA 52

2. MANAYA ETİQAD 53

3. SEHR VӘ CADU 53

4. TABOYA ETİQAD 54

5. TӘSVİYӘ VӘ PAKLANDIRMA 54

6. DİRİ OLMASINI TӘSӘVVÜR ETMӘK 55

7. TӘBİӘTӘ PӘRӘSTİŞ 55

8. QURBANLIQ 56

9. ÖLÜLӘRӘ HÖRMӘT QOYULMASI 57

10. İNSAN, TӘBİӘT VӘ VARLIQ RUHUNUN VӘHDӘTİ 58

11. VARLIQ ALӘMİNİN MӘNŞӘYİNӘ QOVUŞMAQ MEYLİ 58

12. EŞQ VӘ PӘRӘSTİŞ 58

13. ӘBӘDİYYӘTӘ ETİQAD 59

14. İXTİYAR VӘ SEÇKİ 59

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 60

İBTİDAİ BİR CӘMİYYӘTİN ARAŞDIRILMASI 61

YEDDİNCİ DӘRS 69

VEDA DİNİ (1) 69

VEDA AYİNİNİN TARİXİ 69

VEDA MӘBUDLARI 71

DӘRSİN XÜLASӘSİ 74

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 75

SӘKKİZİNCİ DӘRS 76

VEDA AYİNİ (2) 76

MÜQӘDDӘS KİTABLAR - VEDA 76

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 81

DOQQUZUNCU DӘRS 82

BRAHMAN AYİNİ (1) 82

VEDA AYİNİNDӘKİ DӘYİŞİKLİKLӘR 82

ETİQADİ DӘYİŞİKLİKLӘR 82

2. ATMӘN 84

3-4. KARMA VӘ TӘNASÜX 86

5. MUKŞA (NİCAT YOLU) 87

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 89

ONUNCU DӘRS 90

BRAHMAN AYİNİ (2) 90

VEDA DİNİNDӘ DӘYİŞİKLİKLӘR 90

2. İCTİMAİ QURULUŞ 90

3. MÜQӘDDӘS KİTABLAR 93

ON BİRİNCİ DӘRS 99

CAYNİZM (1) 99

TARİXÇӘSİ 99

MÜQӘDDİMӘ 99

CAYNİZM AYİNİNİN BANİSİ 99

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 105

ON İKİNCİ DӘRS 106

CAYNİZM AYİNİ (2) 106

ӘQİDӘ VӘ ӘXLAQ 106

MӘBUDA ETİQAD 106

CİVA VӘ ACİVA 108

KARMA VӘ SAMSARA 108

MUKŞA 109

ӘXLAQ VӘ RӘFTAR PRİNSİPLӘRİ (NORMALARI) 110

ON ÜÇÜNCÜ DӘRS 115

BUDDİZM (1) 115

BUDDA 115

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 122

ON DÖRDÜNCÜ DӘRS 123

BUDDİZM (2) 123

ӘQİDӘLӘRİ 123

KARMA VӘ SAMSARA 127

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 130

ON BEŞİNCİ DƏRS 131

BUDDİZM (3) 131

ӘXLAQ 131

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 138

ON ALTİNCİ DӘRS 139

BUDDİZM (4) 139

AYİNLӘR VӘ MӘRASİMLӘR 139

MÜQӘDDӘS KİTABLARI 144

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 145

ON YEDDİNCİ DӘRS 146

BUDDİZM (5) 146

FİRQӘLӘR 146

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 153

ON SӘKKİZİNCİ DӘRS 154

HİNDUİİZM (1) 154

MӘQSӘDLӘR VӘ YOLLAR 154

HӘYATIN DÖRD MӘQSӘDİ 155

NİCAT YOLLARI 158

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 161

ON DOQQUZUNCU DӘRS 162

HİNDUİİZM (2) 162

ALTI İDEOLOJİ MӘKTӘB 162

İYİRMİNCİ DӘRS 169

HİNDUİİZM (3) 169

TRİNURTİ 169

MӘBUDLARIN HӘYAT YOLDAŞLARI 174

İYİRMİ BİRİNCİ DӘRS 176

HİNDUİİZM (4) 176

SAİR ӘQİDӘLӘR 176

1. ÇOXALLAHLIQ 176

2. İBADӘT VӘ PӘRӘSTİŞ 177

3. MӘBӘDLӘR 178

4. QONG ÇAYI 179

5. BRAHMAN 180

6. İNӘYİN HÖRMӘTİ 181

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 183

İYİRMİ İKİNCİ DӘRS 184

HİNDUİİZM (5) 184

FİRQӘLӘR 184

İYİRMİ ÜÇÜNCÜ DӘRS 190

SİX AYİNİ (1) 190

SİX AYİNİNİN FORMALAŞMASI 191

NANAKIN TӘBLİĞ ÜSLUBU 193

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 195

İYİRMİ DÖRDÜNCÜ DӘRS 196

SİX AYİNİ (2) 196

ӘQİDӘLӘRİ 196

2. ALLAHI ZİKR ETMӘK 197

3. İNSAN VӘ DÜNYA 198

4. İBADӘT 199

5. QRANT 201

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 202

İYİRMİ BEŞİNCİ DӘRS 203

TAO AYİNİ (1) 203

KÖKLӘRİ VӘ FӘLSӘFӘSİ 203

TAO AYİNİN KÖKLӘRİ 203

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 208

İYİRMİ ALTINCI DӘRS 209

TAO AYİNİ (2) 209

ӘXLAQ VӘ DİN 209

LAO-TZE FӘLSӘFӘSİ ӘSASINDA ӘXLAQIN ӘSASLARI 209

b) TAOİZMDӘ SEHRKARLIQ 211

v) TAOİZMİN DİNİ YÖNLӘRİ 212

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 215

İYİRMİ YEDDİNCİ DӘRS 216

KONFUSİON AYİNİ 216

KÖKLӘRİ 216

KONFUSİON BARӘSİNDӘ 216

KONFUSİON AYİNİNİN ӘSİL MӘNBӘLӘRİ 217

KONFUSİON AYİNİNİN FORMALAŞMASI 219

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 221

İYİRMİ SӘKKİZİNCİ DӘRS 222

KONFUSİON AYİNİ (2) 222

ETİQADLARI 222

KONFUSİON ӘXLAQI 222

KONFUSİON AYİNİNİN ӘQİDӘLӘRİ 226

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 228

İYİRMİ DOQQUZUNCU DӘRS 229

ŞİNTO AYİNİ 229

ŞİNTONUN MӘNASI 230

ETİQAD ÜSULLARI 230

DİNİ DӘYİŞİKLİKLӘR 232

DİNİ AYİNLӘR VӘ MӘRASİMLӘR 233

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR 235
MÜQӘDDİMӘ


Peyğəmbər (s) və onun məsum Әhli-beyti (ə) Quranın elmi əsaslarını yaşadaraq, cəmiyyətdə müqəddəs islam dininin inqilabi və parlaq mədəni təməlinin əsasını qoymuşlar. Yaşadıqları cəmiyyətdə şəriət qanunlarının əməli olaraq, öz yerini tapması üçün islam maarifini geniş surətdə təbliğ etmiş və insanların təlim-tərbiyəsində əllərindən gələni əsirgəməmişlər.

Müasir dövrdə də istismarçı qüvvələrin ruhaniyyətə, dini-elmi mərkəz və məktəblərə qarşı qərəzli mövqe tutmalarına, həmçinin mübarizə və fəaliyyətlərin qarşısını amansızcasına almalarına baxmayaraq, o öz təkamül yolunu davam və inkişaf etdirir. Güclü elmi təməli olan bu ilahi din zühur etdiyi ilk gündən müxtəlif nəsillərin ehtiyacını ödəmiş, bəşər tarixində dost və düşmənlərin sual və şübhələrinin aradan qaldırılmasına nail olmuş və göstərilən müqavimətlər qarşısında özünün daimi irəliləyişini, bacarıq və mülayimliyini açıq-aşkar biruzə verə bilmişdir.

Böyük nailiyyətlər əldə etmiş dini-elmi məktəblər hal-hazırda aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər:

1. İslam maarifinin bütün sahələrində ardıcıl olaraq elmi-tədqiqat və araşdırmaların aparılması;

2. İslami irs olan dərin düşüncə və təfəkkür tərzini qoruyub saxlamaqla yanaşı, bir çox elmi məsələlərdə yeni-yeni axtarışların aparılması, şagirdlərə zaman və şəraitə uyğun olan mətləblərin tədris olunması və dərsliklərin müasir tələbləri ödəyəcək üsullarla nəşr edilməsi;

3. Quranın elmi üslublarına və əqli dəlillərə istinad edərək qarşıya çıxan suallara məntiqi cavabların verilməsi, dövri təlabat və əlaqədar mövzularla tanışlıq.

Bu vaxta qədər bir çox ölkələrin elm və təhsil mərkəzləri görkəmli alim və tədqiqatçıların araşdırmalarından istifadə etməklə, təhsildə yeni-yeni tədris üslubu və proqramlar tərtib etmişlər. Müasir kitabların hazırlanması, nəşr və tədris üsullarının həyata keçirilməsində aşağıdakı qaydalara daha çox diqqət yetirmişlər:

a) Təyin olunmuş proqramlar əsasında hər bir dərsin tədris olunmasına riayət etmək;

b) Müxtəlif mərhələlərdə tədris olunan kitabların bir-biri ilə bağlılığı, ifrat və təfritə varmamaq;

v) Tədrisin bütün mərhələlərində şagird və tələbələrin elmi səviyyələrinin nəzərə alınması;

q) Tədris olunan kitabın yazı və tərtibat üslubuna diqqət yetirmək.

Qarşınızdakı bu kitab islam məzhəbləri ilə tanışlıq məqsədilə hörmətli alim Seyyid Әhməd Mahmudi tərəfindən yazılmışdır. Müəllifə və ümumiyyətlə kitabın hazırlanmasında zəhmət çəkən bütün həmkarlara dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə