Иҹтимаи-сијаси мүталиәЛӘрин әсасларыYüklə 1,11 Mb.
səhifə1/23
tarix25.06.2018
ölçüsü1,11 Mb.
#54797
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23İCTİMAİ-SİYASİ MÜTALİӘLӘRİN ӘSASLARI
İKİNCİ CİLDMÜӘLLİF: DOKTOR MӘHӘMMӘD RZA HAFİZİNİYA
Kitabın adı:.............Ictimai-siyasi mütaliələrin əsasları

.....Ikinci cild

Müəllif:....................Doktor Məhəmməd Rza Hafiziniya

Çap növbəsi:...............................................................Birinci

Çap tarixi:................................................................................

Tiraj:.........................................................................................

Naşir:........................................................................................

MündəricatMÜQӘDDİMӘ 7

DÖRDÜNCÜ FӘSİL 9

BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRİN ӘSASLARI 9

GİRİŞ 10


(4-1) BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘR 12

(4-2) BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRDӘ HAKİM OLAN HÜQUQİ QAYDALAR 16

(4-2-1) BEYNӘLXALQ KONVENSİYALAR 16

(4-2-2) BEYNӘLXALQ ӘNӘNӘ 19

(4-2-3) ÜMUMİ VӘ HӘRTӘRӘFLİ HÜQUQİ ӘSASLAR 21

(4-2-4) AZӘHӘMİYYӘTLİ (İKİNCİ DӘRӘCӘLİ) MӘNBӘLӘR (BAŞQA MӘNBӘLӘR) 21

MÜHAKİMӘ PROSESİ VӘ MӘHKӘMӘLӘRİN HÖKMLӘRİ 22

MÖTӘBӘR HÜQUQİ İNSTANSİYALARIN NӘZӘRİYYӘ VӘ KİTABLARI 22

BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN QӘTNAMӘ VӘ QӘRARLARI 22

(4-3) BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRDӘ OLAN SİYASİ ÜSULLAR (ӘSASLAR), PRİNSİPLӘR 23

(4-3-1) ÖLKӘLӘRİN BӘRABӘR OLMASI PRİNSİPİ 24

(4-3-2) ÖLKӘLӘRİN DAXİLİ İŞLӘRİNӘ MÜDAXİLӘ ETMӘMӘK PRİNSİPİ 25

(4-3-3) MÜSTӘQİLLİK PRİNSİPİ 26

(4-3-4) DÖVLӘTLӘRİN QARŞILIQLI HÖRMӘT PRİNSİPİ 27

(4-3-5) DİNC YANAŞI YAŞAMAQ PRİNSİPİ 28

(4-3-6) QARŞILIQLI TӘHLÜKӘSİZLİK VӘ QANUNİ MÜDAFİӘ PRİNSİPİ 29

(4-3-7) İXTİLAFLI MӘSӘLӘLӘRDӘ BEYNӘLXALQ MÜHAKİMӘ (MÜNSİFLİK) PRİNSİPİ 31

(4-3-8) DÖVLӘTLӘRİN TANINMASI QAYDASI 33

(4-3-9) QÜVVӘLӘR TARAZLIĞI 34

(4-4) BEYNӘLXALQ RABİTӘLӘR NӘZӘRİYYӘLӘRİ 35

(4-4-1) QÜDRӘTLӘRİN TARAZLIĞI NӘZӘRİYYӘSİ 35

(4-4-2) NİZAMLARIN TӘHLİLİ NӘZӘRİYYӘSİ 37

(4-4-3) QARŞISINI ALMAQ NӘZӘRİYYӘSİ 39

(4-5) DÖVLӘTLӘR ARASINDAKI İNTEQRASİYA VӘ DEZİNTEQRASİYA PROSESLӘRİ 40

(4-5-1) İNTEQRASİYANIN NÖVLӘRİ 41

(4-5-2) İNTEQRASIYANİN İLKİN ŞӘRTLӘRİ VӘ AMİLLӘRİ 42

(4-5-3) DEZİNTEQRASİYANIN İLKİN ŞӘRTLӘRİ VӘ AMİLLӘRİ 43

(4-5-4) İNTEQRASİYA QURUMLARININ XÜSUSİYYӘTLӘRİ 44

(4-5-5) DAXİLİNDӘ DEZİNTEQRASİYA PROSESLӘRİ BAŞ VERӘN NİZAM VӘ QURUMLARIN XÜSUSİYYӘTLӘRİ 44

(4-6) XARİCİ SİYASӘT VӘ RABİTӘLӘRİ HӘYATA KEÇİRӘNLӘR 45

(4-6-1) DİPLOMATİK NÜMAYӘNDӘLӘR VӘ MӘMURLAR 45

(4-6-2) KONSULLUQ MӘMURLARI 47

BEŞİNCİ FӘSİL 49

BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLAR 49

(5-1) BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN FORMALAŞMASINA TARİXİ BAXIŞ 50

(5-2) BEYN ӘLXALQ T ӘŞKİLATLARIN VӘ ORQANLARIN FORMALAŞMASININ ӘSASLARI VӘ ONLARIN YARADILMASININ ZӘRURİLİYİ 54

(5-2-1) MİLLӘTLӘRARASI MÜNASİBӘTLӘRDӘ VӘ DÜNYA İCTİMAİYYӘTİNDӘKİ ӘSAS DӘYİŞİKLİKLӘRİN MEYDANA ÇIXMASI 54

(5-2-2) MİLLİ DÖVLӘTLӘRİN ROLUNUN AZALDİLMASININ GÜCLӘNMӘSİ 54

(5-2-3) BEYNӘLXALQ İŞLӘRDӘ DÖVLӘTLӘRİN İQTİDARININ ZӘİFLӘMӘSİ 55

(5-2-4) İKİ VӘ ÇOXTӘRӘFLİ QARŞILIQLI EHTIYACLAR 56

(5-2-5) MÜŞTӘRӘK İŞLӘRİN VӘ MӘSӘLӘLӘRİN İDARӘ OLUNMASI 56

(5-2-6) DÖVLӘT VӘ MİLLLӘTLӘRİN MÜŞTӘRӘK HӘDӘFLӘRİ 57

(5-2-7) İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAF ӘSİ VӘ QORUNMASI 57

(5-3) BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN GӘLӘCӘYİ VӘ PERESPEKTİVLӘRİ 60

(5-4) BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN NÖVLӘRİ 62

(5-4-1) MAHİYYӘTӘ GÖRӘ BÖLÜNMӘ 62

(5-4-2) BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN ÖZ FӘALİYYӘTLӘRİNӘ ӘSASӘN NÖVLӘRӘ BÖLÜNMӘSİ 63

(5-4-3) BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN COĞRAFİ ӘHATӘ DAİRӘSİNӘ GÖRӘ BÖLÜNMӘSİ 64

(5-4-4) NӘZARӘTİN NÖVÜNӘ ӘSASӘN BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN QRUPLARA BÖLÜNMӘSİ 65

(5-5) BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARIN NÜMUNӘLӘRİ İLӘ TANIŞLIQ 67

(5-5-1) BMT (Bİrl Әşmİş Mİll Әtl Әr T Әşkİlatı) 67

BMT-NİN YARADILMASI ZӘRURӘTİ VӘ TӘSİS OLUNMASI 67

BMT-NİN ӘSAS ORQANLARI VӘ STRUKTURU 70

BMT-YӘ TABE OLAN QURUMLAR 76

1995-Cİ İLӘ QӘDӘR BMT-NİN VASİTӘSİ İLӘ HӘYATA KEÇİRİLMİŞ FӘALİYYӘTLӘR 78

HAL-HAZIRDA BMT-NİN STRUKTURUNDA VӘ FӘALİYYӘTİNDӘ OLAN ÇATIŞMAZLIQLAR 82

YENİ BEYNӘLMİLӘL NİZAM-İNTİZAMIN TӘKLİF OLUNAN NÜMUNӘSİ VӘ YA DÜNYA İŞLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ NӘZӘRİYYӘSİ 84

(5-6) ÜMUMİ VӘ SİYASİ BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLARDAN NÜMUNӘLӘR, 86

İSLAM KONFRANSI TӘŞKİLATI 86

İSLAM KONFRANSI TӘŞKİLATININ NİZAMNAMӘSİ 87

İSLAM KONFRANSINA ÜZV OLAN DÖVLӘTLӘR 88

İSLAM KONFRANSI TӘŞKİLATININ STRUKTURU 89

İSLAM KONFRANSI TӘŞKİLATIİNA BAĞLI MÜӘSSİSӘLӘR, ORQANLAR VӘ KOMİTӘLӘR 90

(5-6-2) İRAN KÖRFӘZİ HӘMKARLIQ ŞURASI 91

ŞURANIN TӘŞKİL OLUNMASI SӘBӘBLӘRİ VӘ TARİXÇӘSİ 92

İRAN KÖRFӘZİ HӘMKARLIQ ŞURASININ HӘDӘFLӘRİ 94

HӘMKARLIQ ŞURASININ ORQANLARI 95

HӘMKARLIQ ŞURASININ FӘALİYYӘTLӘRİNӘ BİR BAXIŞ 95

(5-7) BEYNӘLMİLӘL İQTİSADİ TӘŞKİLATLARDAN NÜMUNӘ 96

(5-7-1) BEYNӘLXALQ VALYUTA FONDU 96

(5-7-2) İQTİSADİ HӘMKARLIQ TӘŞKLATI VӘ YA EKO 98

EKO-NUN YARADILMASI VӘ TӘSİSİ 100

EKO TӘŞKİLATININ QURULUŞU 101

EKO-YA ÜZV ÖLKӘLӘRİN BAŞÇILARININ YIĞINCAQLARI 104

(5-8) BEYNӘLXALQ HӘRBİ QURUMLARIN NÜMUNӘSİ 105

(5-9) BEYNӘLXALQ MӘDӘNİ-MAARİF TӘŞKİLATLARININ NÜMUNӘSİ 107

ALTINCI FӘSİL 110

İSLAM HӘRӘKATLARI 110

GİRİŞ 111

HӘRӘKATIN TӘRİFİ 113

İSLAM DÜNYASININ QӘRBİN HÜQUQLARINA QARŞI MÜXTӘLİF REAKSİYALARI 113

(6-1) ӘRӘBİSTANDA VӘHHABİLİK HӘRӘKATI 117

(6-1-1) YARANMA TARİXİ, FORMALAŞMASI VӘ BANİSİ 117

(6-1-2) VӘHHABİ HӘRӘKATININ KÖKLӘRİ, XÜSUSİYYӘTLӘRİ VӘ İDEOLOJİ-SİYASİ MÖVQEYİ 120

(6-1-3) NӘTİCӘLӘR, ARAŞDİRMALAR VӘ QİYMӘTLӘNDİRMӘ 122

VӘHHABİLİYӘ DAİR BAXIŞ VӘ TӘHLİLİLӘR 122

(6-2) LİVİYADA SÜKUSİ HӘRӘKATI 123

(6-2-1) YARANMA TARİXİ, FORMALAŞMA PROSESİ VӘ BANİSİ 123

(6-2-2) XÜSUSİYYӘTLӘR VӘ FİKRİ-SİYASİ MÖVQELӘR 128

(6-2-3) NӘTİCӘLӘR, ARAŞDIRMA VӘ QİYMӘTLӘNDİRMӘ 129

(6-3) SUDANLİ MEHDİ HӘRӘKATI 130

(6-3-1) TARİXİ KEÇMİŞİN YARANMA PROSESİ VӘ BANİSİ 130

(6-3-2) XÜSUSİYYӘTLӘR VӘ FİKRİ-SİYASİ MÖVQELӘR 134

(6-3-3) NӘTİCӘLӘR, ARAŞDIRMA VӘ QİYMӘTLӘNDİRMӘ 136

(6-4) İXVANUL-MÜSLİMİN HӘRӘKATI 138

(6-4-1) YARANMA FORMASI VӘ BANİSİ 139

(6-4-2) İXVANUL-MÜSLİMİNİN İDARӘETMӘ SİSTEMİ 141

(6-4-3) İXVAN TӘŞKİLATININ TӘKAMÜLÜNDӘ FӘLӘSTİN MӘSӘLӘSİNİN ROLU 141

(6-4-4) İXVANÜL-MÜSLİMİN HӘRӘKATININ İDEOLOJİ VӘ SİYASİ MÖVQEYİ 142

İXVAN HӘRӘKATININ XÜSUSİYYӘTLӘRİ VӘ ONUN HӘDӘFLӘRİ 143

(6-4-5) TӘ᾽SİR VӘ NӘTİCӘLӘRİ 144

(6-5) İNDONEZİYANIN İSLAMÇI HӘRӘKAT VӘ CӘRӘYANLARI 146

(6-5-1) QISA TARİXİ 146

(6-5-2) İNDONEZİYANIN İSLAHATÇI HӘRӘKATLARININ İDEOLOJİ-SİYASİ MÖVQEYİ VӘ BAXIŞLARI 148

(6-6) SON ARAŞDIRMA 151

(6-7) İRAN İSLAM İNQİLABI HӘRӘKATI 153

(6-7-1) HӘRӘKATIN MAHİYYӘTİ 153

(6-7-2) HӘRӘKATIN HӘDӘFİ 156

(6-7-3) HӘRӘKATIN RӘHBӘRLİYİ 157

YEDDİNCİ FӘSİL 163

İSLAM DÜNYASININ MÜASİR BÖHRANLARI 163

(7-1) İSLAM DÜNYASININ ӘRAZİ VӘ COĞRAFİ XÜSUSİYYӘTLӘRİ 164

(7-2 )İSLAM DÜNYASINDA BÖHRANLAR 168

1. SӘRHӘDYANI VӘ MӘNTӘQӘDӘN KӘNAR BÖHRANLAR 168

2. DAXİLİ VӘ YA MӘNTӘQӘDAXİLİ BÖHRANLAR 168

(7-2-1) FӘLӘSTİN BÖHRANI 169

FӘLӘSTİNİN QISA TARİXİ 170

FӘLӘSTİNDӘ SİONİST REJİMİNİN QURULMASI 172

ӘRӘB-İSRAİL BÖHRANININ GÜCLӘNMӘSİ 175

ӘRӘB-İSRAİL MÜHARİBӘLӘRİ 178

(7-2-2) KӘŞMİR BÖHRANI 180

KӘŞMİRİN GEOSTRATEJİ VӘ GEOSİYASİ ÜSTÜNLÜKLӘRİ 182

KӘŞMİRİN QONŞULARININ GEOSİYASİ BAXIŞLARI 183

KӘŞMİRİN QONŞULARI ARASINDAKI QARŞILIQLI GEOSİYASİ REAKSİYALARIN FORMASI 185

HİNDİSTANLA PAKİSTANIN KEŞMİRӘ OLAN MÜNASİBӘTLӘRİNİN MÜQAYİSӘSİ 186

ÇARӘ NӘDİR? 188

BOSNİYA VӘ HERSOQOVİNA BÖHRANI 191

BOSNİYA VӘ HERSOQOVİNA BÖHRANININ SӘBӘBLӘRİ 193

CӘNUBİ FLİPPİN BÖHRANI 197

İSLAMIN FLİPPİNDӘ MEYDANA GӘLMӘSİ 199

(7-2-5) QAFQAZ BÖHRANI 206

DAĞLIQ QARABAĞ MӘSӘLӘSİ 206

(7-3) İSLAM DÜNYASININ BÖHRANLARI HAQQINDA SON SÖZ 213

MӘNBӘLӘR: 215Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə