İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2


Karşılıklı yer değiştirme (Becayiş)Yüklə 0,9 Mb.
səhifə10/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

Karşılıklı yer değiştirme (Becayiş)


MADDE 73- (1) Aynı sınıf ve unvandaki personelden karşılıklı olarak atanacakları kadro ve unvan için aranan şartları taşıyanların yer değiştirme istekleri;

a) Merkezde birim âmirlerinin,

b) Taşrada ise müftü ve eğitim merkezi müdürlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili âmirin uygun görmesi ile,

Yerine getirilebilecektir.Vekaleten atama ve görevlendirme işlemleri


MADDE 74- (1) Dolu kadrolara geçici olarak vekaleten veya tedviren görevlendirmelerin tamamı, mahallî mülkî âmirlerden alınacak onaylarla yapılacaktır. Dolu il müftülükleri kadrolarına yapılacak vekaleten görevlendirme onayları Başkanlığa gönderilecektir.

(2) Boş bulunan il müftülüğü, müftü yardımcılığı, eğitim merkezi müdürlüğü, ilçe müftülüğü, şube müdürlüğü ve Kur’ân kursu müdürlüğü kadrolarına veya bu kadrolarda çalışanların geçici olarak üç aydan fazla ayrılmaları halinde yerlerine yapılacak her türlü vekaleten görevlendirmeler, mahallin teklifi üzerine Başkanlıkça yapılacaktır.

(3) Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde, görevin şekli ve nitelikleri değişmeyeceğinden, bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple;

a) 1-4’üncü derece kadrolara vekalet edeceklerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinde belirtilen şartları hâiz olmaları; 5-15’inci derece kadrolara vekalet edeceklerin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet edecekleri kadro derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması gerekmektedir.

b) Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından, herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görev, öncelikle varsa yardımcıları, yoksa asilde aranan şartları hâiz en yakın personel tarafından tedviren yürütülecektir.

c) Tedviren yapılacak görevlendirmelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun vekalet ücreti ödenmesine ilişkin 175’inci maddesi uyarınca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 86’ncı maddesi gereğince yapılan açıktan vekaleten imam-hatip atamalarında, Başkanlığımızdan izin alınmadan valilik onayı alınmayacak ve ilgililer göreve başlatılmayacaktır.

(4) Hiç bir personel, aslî görev yerleri dışında (izinli ve raporlu personelin yerine yapılacak geçici görevlendirmeler hariç) uzun süreli görevlendirilmeyecektir.

(5) Cami görevlileri; bir aydan fazla bir süre için, görevli oldukları camiler dışında (il ve ilçe belediye hudutları dâhilinde de olsa) geçici olarak bir başka görev veya yerde geçici görevlendirmeleri gerekiyorsa, gerekçesiyle birlikte kaymakamlık veya valilik onayı alınmadan kesinlikle geçici görevlendirilmeyeceklerdir.

(6) Belediye hudutları dışındaki görevliler; görev yeri dışındaki bir camide geçici görevlendirilmeyecek, şayet görev yerinde kadroya ihtiyaç bulunmuyorsa, görevlinin kadrosuyla birlikte nakli cihetine gidilecektir.Kadroların kayıt, kontrol ve vize işlemleri


MADDE 75- (1) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi idarelere ait kadro dağıtım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sayıştay’ca vize edilmekte idi. Ancak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 81’inci maddesi ile Sayıştay'ca vize şartı kaldırılmıştır. Bu sebeple, 01/01/2005 tarihinden itibaren kadro dağılımına dair cetvellerin vizesi il düzeyinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Uygunluğu sağlanan kadrolara ait cetveller Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ve Mal Müdürlüklerine gönderilmeyecektir. Vize edilen kadroların il bazındaki dağılımına dair listeler Personel Dairesi Başkanlığınca il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerine gönderilecektir.

(2) Kadrolarda çeşitli nedenlerle meydana gelen değişiklikler listeler üzerinden takip edilecektir.

(3) Kadro cetvellerinin kontrolü ve merkez ile taşra teşkilatı arasındaki mutabakatın sağlanması için aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır:

a) Merkez ile taşra kadro kayıtları arasında mutabakat sağlamak ve herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek için kadro cetvelleri her yıl ocak ayı içerisinde Başkanlıkça il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerine gönderilecektir.

b) Gönderilecek cetvellerde;

1) Görevlilerin ad ve soyadları ile unvanları kontrol edilerek, tespit edilen eksik, fazla ve yanlışlıklar (teklif yapılıp da henüz sonuçlanmayanlar ile vekaleten atananlar hariç),

2) Görev yerleri kontrol edilerek, özellikle camiler ve Kur’ân kurslarında mükerrerler, eksiklikler ve yazım hataları,

3) Çalışan görevlilerin kadro derecelerindeki yanlışlıklar veya varsa diğer eksiklikler,

Belirlenerek, on beş gün içerisinde il müftülüklerince Başkanlığa bildirilecektir. Kontrol edilen listelerin birer sureti de ilçe müftülüklerine gönderilecektir.

(4) Müftülüklerce kadro unvanlarında değişiklik yapılarak atama teklifi yapılmayacaktır. (Örneğin, imam-hatip kadrosunun müezzin-kayyım kadrosuna tahvili suretiyle atama teklifi yapılmayacaktır.) Ancak, uzun süreli yurt dışına gidenlerin yerine hizmetin aksamaması amacıyla kadro değişikliği yapılması teklif edilebilecektir.

(5) Kadroların vize, iptal ve ihdas işlemlerinin tamamı Başkanlığımızca yapılacaktır.

Kadrosuz bucak ve köy camileri ile ilgili olarak yürütülecek iş ve işlemler


MADDE 76- (1) Bucak ve köylere tahsis edilen imam-hatip kadrolarının yerlerinin değiştirilmesi teklif edildiğinde, mutlaka “Bucak ve Köylere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzük” uyarınca, mahallî komisyon kararı eklenecektir.

(2) Bucak ve köylerden alınan imam-hatip kadrolarının; öncelikle sırada bekleyen kadrosuz bucak ve köy camilerine, sırada cami yoksa il ve ilçe merkezlerinde ihtiyaç duyulan diğer camilere tahsisi teklif edilecektir.

(3) “Bucak ve Köylere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzük” gereğince, sıralamaya alınması gerektiği halde, bazı köy ve kasaba camilerine sıralama listelerinde yer verilmediği, Başkanlığa yapılan müracaatlardan ve bazı valiliklerle yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır. Bu sebeple, daha önce herhangi bir nedenle listelere alınmamış veya yeni yapılmış camiler, anılan Tüzüğün 3'üncü maddesi uyarınca Başkanlığa bildirilecek ve listede hangi sıraya alınacağı gerekçeli olarak belirtilecektir.

(4) Sözü edilen Tüzükte; sıralama listeleri düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken bazı kıstaslara yer verilmiştir. Bu sebeple, sıralama listelerinde bucak ve köylerin sosyal ve ekonomik durumlarında önemli değişiklikler olmadan (sel, yangın, deprem vs.) sıralama listelerinde herhangi bir değişiklik teklifi yapılmayacaktır.

(5) Yeni yapılan camiler ile herhangi bir nedenle sıralama listelerine alınmamış camiler ve sıralarında gerekçeli olarak değişiklik yapılması istenecek camilerin sıraları; Tüzüğün 2'nci maddesinde yer alan kıstaslara uygun olarak belirlenecek ve bu camilerin daha önceki sıralama listelerinde adları yazılı camiler arasına alınması mümkün olabilecektir. (Örneğin; yeni yapılan caminin listenin, 8'inci sırasındaki cami ile 9'uncu sırasındaki cami arasına girmesi uygun görülmüş ise, 8'inci sıradaki camiye 8/a, listeye yeni alınacak camiye de 8/b sıra numarası verilecektir.)

(6) Sıralama listelerinde değişiklik yapıldığında, yeni yapılan camiler eklendiğinde veya listede bulunan camiler çıkarıldığında, ilgili komisyonlarca tanzim edilerek Başkanlığa gönderilecek yeni listeler (tüzük hükümlerine göre bugüne kadar kadro verilen camiler dâhil olmak üzere), Başkanlıkça onaylanmış önceki sıralama listelerine ve son değişikliklere uygun olarak tanzim edilecektir.

(7) Çeşitli il ve ilçelerin bünyesinden ayrılarak, müstakil il veya ilçe olan yerlerde, müftülüklerce; anılan Tüzük hükümlerine göre idarî yönden kendilerine bağlı olan kadrosuz bucak ve köy camileri tespit edilerek, sözü edilen Tüzük hükümleri uyarınca yeni bir sıralama yapılacaktır. Kadrosuz bucak ve köy camileri sıralama listelerine alındığı halde, henüz kadro tahsis edilemeyen ve idarî yönden başka il ve ilçelere bağlanan camiler sıralamadan çıkarılacak, bu camiler yeni bağlandıkları il ve ilçeler tarafından sıralamaya alınacaktır.

(8) Bugüne kadar kadrosuz cami ve mescitlerle ilgili yapılan işlemler sonucunda yeni yapılan ve ibadete açılan veya ibadete açık olduğu halde Başkanlığımız kayıtlarına alınması için bildirilmeyen cami ve mescitlerin bulunduğu, bu durumun da kadro ve personel planlamasında bir takım sıkıntılara yol açtığı görülmektedir. Bu nedenle, ibadete açılır açılmaz kadrosuz bucak ve köy camileri; ait oldukları il ve ilçelerin kadrosuz bucak ve köy camileri sıralama listelerine alınarak, kadrosuz merkez camilerinin de kadro ihtiyacını belirtir cami bilgilerini içeren Ek-27 formla birlikte zaman geçirilmeden Başkanlığa bildirilecektir.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə