İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə14/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

İzin vermeye yetkili âmirler


MADDE 86- (1) İl ve ilçe müftüleri ile eğitim merkezi müdürlerinin (vekilleri dâhil) yıllık ve mazeret izinleri mülkî âmirin onayı ile; il müftülüğü, ilçe müftülüğü ve eğitim merkezi müdürlüğü personelinin (kursiyerler dâhil) izinleri ise, birim âmirinin teklifi ve mülkî âmirin onayı ile verilecektir.

(2) Mülkî âmirler; izinlerin verilmesi ile ilgili yetkilerini, sınırlarını belirlemek kaydıyla il ve ilçedeki birim âmirlerine devredebilirler.

(3) İl müftüleri ve eğitim merkezi müdürlerinin yıllık izne ayrılış ve izinden dönüş tarihleri Başkanlığa, ilçe müftülerinin ayrılış ve dönüş tarihleri ise il müftülüğüne bildirilecektir.

İzinlerin yurt dışında kullanılması


MADDE 87- (1) İl ve ilçe müftüleri ile eğitim merkezi müdürlerinden (vekilleri dâhil) izinlerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin izinleri, Başkanlığın uygun görüşü alındıktan sonra il müftüsünün/eğitim merkezi müdürünün teklifi üzerine valiliklerce; taşra teşkilatında görevli diğer personelden izinlerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin izinleri, ilgili âmirinin uygun görüşü alındıktan sonra il müftüsünün/eğitim merkezi müdürünün teklifi üzerine valiliklerce verilecektir (Ek-31).

Yurt dışında görev yapan personelin izinleri


MADDE 88- (1) Yurt dışında daimî kadrolarda görevli personele; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu konudaki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde; geçici olarak görevli personele ise anılan Kanun, bu konudaki ilgili genel mevzuat ve Bakanlar Kurulunun 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı “Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararı” uyarınca, yıllık, mazeret ve hastalık izinleri verilecektir.

(2) Yurt dışı personeli ile ilgili izin işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

a) Yurt dışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık izinleri otuz gündür. Bir yıl içinde 30 (otuz) günden fazla yıllık izin verilmeyecektir.

b) Cârî yıl içinde kullanılan bu izin süresi, önceki yıldan devreden yıllık izin süresi varsa öncelikle bu süreden düşülecektir. Personelin bir önceki yıldan devreden ve cârî yıl (yurt dışındaki birer yıllık dönem) içerisinde kullanılmayan izin hakları düşecektir.

c) Yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararının 13/B bendinin 1, 2, ve 3. fıkralarında belirtilen mazeretleri dışında, yılda toplam on güne kadar mazeret izni verilebilecektir.

ç) Yurt dışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı tarihlerde verilecek raporlarda gösterilen lüzum üzerine kullandıkları hastalık izin süreleri için, söz konusu Kararnamede belirlenen süre ve oranlarda yurt dışı aylığı ödenecektir. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam altmış günü aşması halinde, bu süreyi aşan günler için yurt dışı aylığı ödenmeyecektir.

d) Birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin doksan günü geçmesi halinde, ilgilinin yurt dışı görevleri Komisyonca sona erdirilerek yurt içi görevlerine döndürüleceklerdir.

e) Yurt dışına görevlendirilen personele bu görevleri süresince aylıksız izin verilmeyecektir.

f) Yurt dışı hizmetlerinin koordinesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, din hizmetleri müşaviri, ataşe, ataşe yardımcısı, din görevlileri yöneticisi ve koordinatör din görevlisi olarak görev yapan personele, Başkanlığın yazılı muvafakatı alındıktan sonra misyon şefinin onayı ile izin verilecek ve izin onayının bir sureti Başkanlığa gönderilecektir.

g) Din görevlilerinin izinleri bağlı bulunduğu din hizmetleri müşaviri, ataşe, ataşe yardımcısı, din görevlileri yöneticisi ve koordinatör din görevlisinin teklifi ve misyon şefinin onayı ile verilecektir.

ğ) Yurt dışında görev yapan her kademedeki personelin, gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden almış oldukları sağlık raporları; bu Genelgenin “Hastalık İzinleri” Başlığı altında açıklanan usûl ve esaslar doğrultusunda, yukarıda belirtilen âmirlerce hastalık iznine çevrilecektir.

h) İzin onayına; personelin iznini geçireceği adres ve telefon numarası mutlaka yazılacak, (ğ) fıkrasında belirtilen personelin izin dönüşü göreve başlama tarihi Başkanlığa ayrıca bildirilecektir.

ı) Yurt dışında görevli personelin “İzin İzlenimi Formları” daimî kadrolarda görev yapanlar için Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, geçici din görevlisi olarak görev yapan personel için ise, bağlı bulundukları din hizmetleri müşavirliği ve din hizmetleri ataşeliği tarafından tutulacaktır.

i) Görev süresini tamamlayarak yurt içi aslî görevlerine dönenlerin izin süreleri ve rapor evrakı, ilgili birimlerce atandıkları yurt içi aslî görev yerlerine gönderilecektir.Refakatçi olarak görevlendirilen personelin izinleri


MADDE 89- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 209’uncu maddesi, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27’nci maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 20’nci maddesine göre;

a) Resmî tabip raporuyla ikamet mahallî dışında bir sağlık kurumuna bir kimse refakatinde gitmesi gerektiği tevsik edilenler, aile efradından refakat edenlerin devlet memuru olması veya aile efradından refakat edecek başka bir kimse bulunmadığı takdirde ve kurumlarınca terfik olunacak personel olması hallerinde, ilgili personel, bu işin devamı süresince anılan Yönetmeliğin 26’ncı maddesi ile Harcırah Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, mülkî âmirden alınacak onayla geçici görevli sayılacaktır.

b) Refakat süresi, hastanın bulunduğu yerden sevk edildiği yataklı tedavi kurumuna yatış tarihi veya ayakta tetkik ve tedavinin bitiş tarihine (yol hariç) kadardır. Bu süre, kanunî harcırah süresini asla geçmeyecektir.

c) Hastalıkları nedeniyle bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, aynı ikamet mahallî içinde refakat eden devlet memurlarına, refakat süresince yıllık izin, yıllık izin bulunmaması halinde mazeret izni, mazeret izninin de bulunmaması halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilebilecektir.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə