İŞ GÜvenliĞİ uzmanliği ve iŞyeri hekiMLİĞİYüklə 1,62 Mb.
səhifə7/33
tarix18.01.2019
ölçüsü1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

10. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

394. TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminde son adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Planlama

b) Yönetim ve gözden geçirme

c) Uygulama

d) Kontrol ve düzeltici faaliyet

395.ISO 9000, ISO 14001 ve OHSAS 18001’in ortak yanları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplumun bilinçlendirilmesi,Acil durum.

b) İş sağlığı ve İş güvenliği,Proses güvenliği

c) İş sağlığı ve güvenliği,Proses Güvenliği,Çevre koruma,acil durum

d) Çevre koruma,ürün sorumluluğu
396.14- Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001'in temel felsefesidir?


 1. İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması

 2. İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek

 3. Risk değerlendirmesi yapmak

 4. Verimliliği artırmak


397.Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde “ önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır?


 1. Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı

 2. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem

 3. Kuruluşun üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG

performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü

 1. Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi

398. İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi  TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır? 1. Durum tespiti

 2. Kontrol önlemleri

 3. Planlama

 4. Uygulama

399.Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üst Yönetim

b) Çalışanlar ve sendikac) Üst yönetim,Çalışanlar ve Taşeronlar

d) Taşeronlar


400.Standartlara yönelik hazırlanan prosedürlerin sürekli yenilenmesi ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gerekmez

b) Gerekir

c) Risk oluştuğunda

d) Dış denetim öncesinde


401. Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması için doğrudur?
I.Sürekli yarar-maliyet performans gelişimi sağlamak,

II.Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak,

III.Çalışanların katılımını sağlamak

IV.Yeterli kaynakları sağlamak


a) I,II,III,IV

b) II,III,IV,I

c) IV,II,III,I

d) II,III,I,IV


402. Aşağıdaki verilenlerden hangisi prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, uyarı tabelası, eğitim vb. TS OHSAS 18001'in kontrol önlemlerinden hangisine girmektedir?


 1. Mühendislik

 2. Yönetsel

 3. Mali

 4. Kişisel koruyucu

403.İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının en önemli adımlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

I.Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak

II.Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak

III.Çalışanların katılımını sağlamak

IV.Yeterli kaynakları sağlamak
a) I,II,III,IV

b) II,III,IV,I

c) IV,II,III,I

d) II,III,I,IV


404.Periyodik durum değerlendirilmesi yapılırken öncelikli olarak aşağıdaki verilenlerden hangilerine dikkat edilmelidir?
I.İSG yönetim performansının genel yapısı işlerliği

II. Sistemin bileşenlerinin performansı

III.Denetim bulguları

IV.İç ve Dış Faktörlera) I,II,III,IV

b) I,II,IV,III

c) III,II,IV,I

d) II,III,IV,I


405. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyetler arasında yer almaktadır?


 1. İşe giriş muayenesi

 2. Yangından sonra alınacak tedbirler

 3. Makine koruyucuları kullanımı

 4. İletkenlere koruma topraklama yapılması

406. Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arzeden koruma uygulamaları arasında yer almaz?


 1. İşe giriş sağlık muayenesi

 2. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

 3. Periyodik sağlık muayenesi

 4. Kişisel koruyucu donanım kullanımı

407.Türkiye’nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a) 170 nolu sözleşme

b) 161 nolu sözleşme

c) 184 nolu sözleşme

d) 196 nolu sözleşme
408.Büyük endüstriyel kazalarla ilgili direktifler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 174-181 İLO direktifi

b) Seveso direktifi

c) Basel Konvansiyonu

d) Kyoto iklim sözleşmesi


409.10- Aşağıdakilerden hangisi ISO 18001 standardının amaçları arasında yer almaz?
a) Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi

b) Stajyer ve taşeronların korunması

c) Sürekli öğrenme yenilikçilik ve iyileştirme

d) Risk değerlendirmesinin yapılması


410. İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS 18001 yönetim sisteminin aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılır?

 1. Önlem alma

 2. Planlama

 3. Uygulama

 4. Kontrol ve düzeltici faaliyetler

411-Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun amaçları arasında yer almaktadır?
a) Hükümetlere istek üzerine sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardımda bulunmak

b) Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek

c) Sağlık alanında uluslararası nitelikteki çalışmalarda yönetici vasfıyla hareket etmek

d) AB iş yerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak
412-Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyetler arasında yer alır?
a) Makine koruyucuları kullanımı

b) İşe giriş muayenesi

c) Yangından sonraki alınacak tedbirler

d) İletkenlerle koruma topraklama yapılması


413. Aşağıdaki verilenlerden hangisi ISO 18001'in amaçları arasında değildir?


 1. Stajyer ve taşeronların korunması

 2. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

 3. Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi

 4. Risk değerlendirilmesinin yapılması414.Tehlikelerden korunma yollarına ilişkin olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi önceliklidir?

 1. Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi

 2. Tehlikenin kaynağında yok edilmesi

 3. Tehlike alanının mesafesinin artırılması veya çalışma ortamına kapatılması

 4. Tehlikenin kaynağında azaltılması11. RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ415.İşyerlerinde risk değerendirmesi sonrası alınması gerekli önlemlere karar verme sırasında öncelik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
I. İşçilere kişisel koruyucu verilmesi

II. Tehlikeli bölümde daha az sayıda işçi çalıştırılması

III.Tehlikenin ortadan kaldırılması

IV.Tehlikeye yol açan durumun daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi


a) I, II, III, IV

b) III, I, IV, II,c) III, IV, II, II

d) I, III, II, IV

416. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İşyerlerinde Biyolojik Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken önlemlerdendir?


 1. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir

 2. Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir

 3. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır

 4. Hepsi

417.Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasıında yer almaz?
 1. En az beş yılda bir kez

 2. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

 3. En az yılda bir defa

 4. Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

418. “Asma kat korkuluğunun olmaması” şeklinde ifade edilen tehlike kaynağının bulunması durumunda aşağıda belirtilen risklerden hangisi ortaya çıkabilir?
a) Zehirlenme

b) Kısa devre

c) Yangın

d) Yüksekten düşme


419. Aşağıdaki ifadelerden hangisi risk değerlendirmesinde “ Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi” nin açıklamasıdır?


 1. HAZOP

 2. FMEA

 3. FTA

 4. PRA

420.. Bir inşaatta duvar örme işi yapılırken , aşağıdakilerden hangisi çalışanların başına tuğla düşme olasılığını artıracak etmenlerden sayılmaz?

a) Aşağıda çalışan kişilerin sayısı

b) Duvar örme işlemini yapıldığı yere çalışanların girmemesi için önlem alınıp alınmadığı

c) Aşağıda çalışan kişilerin ailesinde bulunan kişi sayısı

d)Yukarıda ve aşağıda çalışan kişilerin çalışma alışkanlıkları


421. 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayışa ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 1. Çalışanların Katılımı

 2. Tespit Bazlı Reaktif

 3. Uzman Katkısı Sağlanması

 4. Koruma Önleme Anlayışı

422. Risk kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir?


 1. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir

 2. Kaybetme ihtimali

 3. Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali

 4. Muhtemel kaybın miktarı

423. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme projesinin çalışanları açısından yarar sağlamaz?

 1. Katılım hakkı

 2. Kuralların önceden belirlenmesi

 3. Kayıtlara ulaşabilme

 4. Hiçbiri 

424. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en kapsamlı ve en uygun risk değerlendirmesi tanımlarındandır?

 1. Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır

 2. Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

 3. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür

 4. Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç


Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə