Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1,42 Mb.
səhifə5/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1,42 Mb.
#70968
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1- 2006/46837, 46846, 47182, 47452, 48119, 50733, 2007/727, 4726, 7944, 13923, 24191, 50733, 2008/18623 yevmiye sayılı dışarıda yazılarak getirilen ve düzenleme metnine eklenen finansal kiralama işlemlerine ait sözleşmelerden karşılaştırma ücreti alınması gerekirken işlemin tamamından yazı ücreti alındığı izlenmiştir.
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığının 1997/54 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere; düzenleme şeklinde yapılması gereken işlemin bir bölümünün matbu şekilde eklenmesi zorunluluğu doğarsa, eklenen matbu kısımlar için yazı ücreti alınamayacağı, karşılaştırma ücreti alınması gerekeceği, bizzat yazılan kısımları için ise yazı ücreti alınacağının göz önünde bulundurulması,
Finansal Kiralama: Mahsus Deftere Kayıt
2- Finansal kiralama mukavelelerinin, " Mülkiyeti Muhafaza Kaydı İle Araç Satışını İçeren Sözleşmelerin Kaydına Mahsus Deftere" tescil edildiği beyan ve müşahede olunmuştur.
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun 8. maddesi icabı bahse konu işlemlerin ayrı deftere kayıt ve tescil olunması,
Finansal Kiralama: Menkul Rehni İle Teminat Altına Alma
3- 2008/281 yevmiye sayılı iki imzalı 1.686.807,94 TL bedelli finansal kiralama sözleşmesinin teminatı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinde, sözleşmede belirtilen teminatın hangi finansal kiralama sözleşmesinin teminatını teşkil ettiğinin belirlenmediği, akdedilmiş ve akdedilecek tüm finanssal kiralama sözleşmelerini kapsadığı bu nedenle harçtan ve damga vergisinden muaf olmadığı düşüncesi ile 1.518,13 TL harç ve 12.651,05 TL damga vergisini alınmadığı görülmüştür.

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı'nın 2016/1 sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere ; Finansal kiralama teminatına dair kağıdın / işlemin finansal kiralama sözleşmesinden doğmuş ve doğacak borçlar dışında başkaca borçların da teminatına ilişkin olması durumunda damga vergisine tabi tutulması gerektiği, Diğer taraftan, finansal kiralama sözleşmesinin düzenlenmesinden önce, söz konusu sözleşmelerin teminatını teşkil etmek üzere düzenlenen teminat ve rehin sözleşmelerine, içeriklerinden münhasıran finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçların teminatını teşkil etmek üzere düzenlendiğinin belirlenmesi, başkaca borçların teminatını teşkil edeceğine ilişkin ifadelere yer verilmemesi halinde, 6361 sayılı Kanun kapsamında istisna uygulanmasının mümkün bulunduğunun belirtildiğinin unutulmaması,
Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devri - Sigorta Yaptırma Taahhüdü
4- 2006/... yevmiye sayılı 10 yıl süreli, daha önce aynı noterlikte yapılan, 14.907.518 Usd x 1.3538 = 20.181.797,86 TL bedelli, uçak sigorta değerinin 50.000.000 USD (67.690.000 TL) olarak belirtildiği finansal kiralama sözleşmesinin devrine dair üç imzalı sözleşmede, finansal kiralama sözleşmesinin her türlü devri harç ve damga vergisinden muaf olmasına rağmen, kira tutarı 9.491.361,82 Usd, (14.018.741,41 TL)'nin matrah kabulü neticesi harç ve damga vergisi tahsil edildiği saptanmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından 25/07/2011 tarih ve 072905 sayılı yazısı ile TNB 2011/10 sayılı genelgesinde de açıklandığı üzere, bundan böyle finanssal kiralama sözleşmesinin hem kiracı hem de kiralayan tarafından devrinin mümkün hale geldiği ve bu gibi durumlarda yapılan devir işleminin harç ve damgadan istisna edildiğinin bilinmesi,
40- FOTOĞRAF


Fotoğraf: Tapuda İşlem Yapmaya Dair Özel Vekâletname

1- ... sayılı, tapuda da işlem yapılmasına yetki veren özel vekâletnameye, fotoğraf yapıştırılmasının unutulduğu görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 93. maddesi mucibince, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren bu kabil işlemlere mutlaka fotoğraf ilsak edilmesi, asıllarına fotoğraf yapıştırılan iş kâğıtlarının çıkartılacak örneklerine de keza fotoğraf yapıştırılmasının hatırda bulundurulması,
Fotoğraf Yapıştırma: Boşanma Davasına Ait Vekâletname
2- Münhasıran boşanma konusunda düzenlenen özel vekâletnamelerde, vekâlet verenin resminin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Noterlik Yasası'nın 80 ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik'in 93/k maddeleri gereğince, bu tür vekâletnamelerin fotoğraflı olması icabettiğinin unutulmaması, boşanma vekâleti verenin kadın veya erkek olması arasında bir fark bulunmadığının bilinmesi,
Fotoğraf Yapıştırma: Gayrimenkul Satış Vaadi
3- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin, zaman zaman resimsiz yazılıp imzalandığı belirlenmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 80 ve Yönetmelik'in 93/e maddeleri hükmü uyarınca, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşmelerle, gayrimenkul satış vaadi mukavelelerinin fotoğraflı olarak yapılması icabettiğinin unutulmaması,

Fotoğraf Yapıştırma: Mülkiyeti Muhafazalı Satış


4- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışa ilişkin senedin, resimsiz olarak yazıldığı müşahede edilmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 80 ve Yönetmelik'in 93/d maddeleri hükümleri uyarınca, bu tür işlemlerin fotoğraflı olarak yazılıp, tanzim edilmesi gerektiğinin, aksine davranışın sorumluluğu mucip olabileceğinin hatırdan çıkarılmaması,
Fotoğraf Yapıştırma: İlgiliye Verilene Yapıştırma - Cilbende Takılan İş Kâğıdına Yapıştırmama


5- ... sayılı, gayrimenkul alıp, satma yetkisini de veren düzenleme vekâletnamede, müvekkilin birinin fotoğrafının bulunmadığı saptanmış, yapılan soruşturmada ilgiliye verilende böyle bir eksiklik olmadığı belirlenmiş, eksiklik ikmal ettirilmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 80 ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 93/son maddeleri gereğince, gayrimenkule müteallik muamelelerin yapılması hususunda verilen ve re'sen tanzim edilen vekâletnamelere, müvekkilin yeni ve net çekilmiş vesikalık fotoğraflarının ilsak olunmasının ihmal edilmemesi,
İş kâğıtlarının asılları ile nüsha veya örnekleri arasında bulunması gereken şekil benzerliği nedeniyle ilgiliye verilen suretler gibi resmen saklanan asıllarına da aynı fotoğrafın benzerinin yapıştırılmasının unutulmaması,
Fotoğraf Yapıştırma: Tüzel Kişi İşlemi - Temsilcinin Fotoğrafı
6- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan vasıta satışı ile ilgili ... yevmiye sayılı iş kâğıdında, satıcı ve alıcı olan şirket temsilcilerinin, ... yevmiye sayılıda, satıcı anonim şirket temsilcilerinin fotoğraflarının bulunmadığı, tarafları şirket olan işlerde uygulamanın bu şekilde yürütüldüğü beyan ve tespit edilmiştir.
TNB'nin 1985/7 sayılı Genelgesi'nde bahsedildiği, Adalet Bakanlığı HİGM'nin 24/12/1984 tarih ve 35607 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, işlemin ilgilisinin tüzel kişi olması halinde, işleme imza koyan akdi ve kanuni temsilcilerin fotoğraflarının da iş kâğıdına yapıştırılması gerektiğinin, benzeri işlerde nazara alınması,


Fotoğraf: Son Durumu Yansıtmayan Fotoğraf - Hatalı Çekim: Gözün Kapalı Olması

7- ... yevmiye sayılı işlemin incelenmesinde; 1953 doğumlu olup, 31/01/1992 tarihinde 39 yaşında olan şahsın yaptırdığı özel vekâletnameye, ilgilinin çocukluk fotoğrafının yapıştırıldığı,

…sayılıda, ilgilinin fotoğrafta gözünün kapalı olduğu, kendisinin kör olduğu gibi bir anlam çıktığı,

Belirlenmiştir.
Noterin işlem yapıldığı sırada ilgiliyi ne halde görmüş ise, işlemin de onu yansıtması gerektiğinden, iş kâğıtlarına ilgilinin kimliğini ve durumunu aktarmayan fotoğraf yapıştırılması ile yetinilmemesi, Noterlik Kanunu'nun 73. maddesi, ilgilinin kör veya sağır olması halinde işlemin iki tanık huzurunda yapılmasını gerektirdiğinden, ilgililerin benzeri eksiklikle malul olup olmadıklarının fotoğrafları ile de açıklığı kavuşturulması,

41- FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ


NOT : TNB'nin 2006/70 sayılı genelgesinin esaslarına göre sporcu antrenörlerinin işverenle yaptıkları sözleşmeler hizmet akdi sayılmaktadır. Tüm teknik direktörler bu kapsamda kalmaktadır.
Futbolcu Sözleşmesi: Harç ve Damga Vergisi - Transfer Ücreti-Süreye Bağlı Ücret - İş Akdi Sayma (Kısmen)
1- ... yevmiye sayılı iki imzalı 5.000 TL transfer ücreti belirlenen üç yıl süreli futbolcu transfer akdinde, ayrıca maç başı (32) 500 TL ve aylık asgarî ücretinde ödenmesi belirlendiği halde maç başı ödenecek miktarın matraha eklenmemesi sonucu, harcın 115,22 TL yerine 85,5 TL eksiğiyle 29,72 TL, damga vergisinin, 480,12 TL yerine 356,25 TL eksiğiyle 123,87 TL olarak tahsil edildiği belirlenmiş,
Maliye ve Gümrük Bakanlığından verilen 18/06/1990 tarih ve DMG: 21011O2-617/57657 sayılı yazısı ve 1990/47 sayılı Türkiye Noterler Birliği Genelgesi'nde de belirtildiği üzere, tek tip profesyonellik sözleşmesinde belirtilen brüt aylık ücretin sözleşme süresi ile çarpımı sonucunda bulunacak miktara sözleşmede belirtilen transfer ücreti ile futbolcuya maç başı ödenecek miktarın da ilave edilmesi sureti ile bulunacak matrah üzerinden yani akitte belirlenen değerlerin toplamından nisbî harç ve damga vergisi alınması, Bir mukaveledeki birden çok parçadan oluşan bedellerin, başka bir hukukî işlemin konusunu oluşturmadığı takdirde, parçalara ayrılmış bedellerin toplanması suretiyle harç ve vergi matrahının bulunması icabettiğinin bilinmesi, bu gibi durumlarda transfer ücreti ile buna ilave edilecek olan yıllık ücretin de süresine göre hesaplanıp, diğeri ile toplanarak harç ve vergisinin tahakkuk ettirilmesi,
Futbolcu Sözleşmesi: Başka Bir Kulübe Transfer Halinde - Ödenecek Bedel - Harç Ve Damga Vergisi
2- ... sayılı, tek tip profesyonellik sözleşmesinde, harç ve damga vergisinin, sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen ve daha yüksek değerdeki 'sözleşme sonunda futbolcunun başka bir kulübe transferi için gerekli görülen tutar 1.200.000.000 TL yerine, 10. maddede belirtilen brüt aylık ücretin, sözleşme süresi ile çarpımı sonunda bulunan meblağa, 15. maddede yazılı ücretin eklenmesi ile belirlenen 245.000.000 TL miktar üzerinden hesaplandığı, bunun sonucu olarak da ... TL harç ve ... TL damga vergisi eksikliği yaratıldığı saptanmış, birlikte yapılan hesaplamalar sonucu bulunan eksiklikler tamamlattırılmıştır.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 18/06/l990 gün ve 2101102-617/57657 sayılı Yazıları'nda da belirtildiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 6/2 ve Harçlar Yasası'nın 46. maddeleri dikkate alınarak, brüt aylık ücretin sözleşme süresi ile çarpımı sonucu bulunacak miktara, transfer ücretinin de katılmasıyla elde edilecek miktar ile sözleşme sonunda futbolcunun başka bir kulübe transferi için gerekli ücret miktarından hangisi en yüksek harç ve damga vergisi alınmasını gerektiriyorsa, o işlem üzerinden nispî harç ve damga vergisi alınması,
3- Profesyonel futbol kulüplerinin futbolculara yaptıkları sözleşmelerde bir kısım hatalara sebebiyet verildiği;
a) 2006/16063 yevmiye sayılı iki imzalı 270.000 TL transfer bedelinin yanı sıra asgari ücret ve futbolcunun yirmi beş maçta oynaması halinde bu bedele 50.000 TL, takım birinci lige çıktığı takdirde 100.000 TL daha ödeme yapılacağının kararlaştırıldığı bir yıl süreli sözleşmede matraha 50.000 TL'nin dâhil edilmemesi sonucu harcın, 767,46 TL yerine 89,99 TL eksiğiyle 677,47 TL, damga vergisinin, 3.197,79 TL yerine 375 TL eksiğiyle 2.822,79 TL,
b) 2006/16135 yevmiye nolu, iki imzalı, yıllık asgari ücret, 225.000 TL transfer ücreti, beş yıl süreli, takım bir üst lige çıktığı takdirde 50.000 TL prim verileceği ve futbolcunun diğer yıllardaki ücretinin %50 oranında artırılarak ödeme yapılacağının belirtildiği nazara alınmaksızın matrahın, 3.049.047,50 TL yerine 1.206.860 TL olarak alınması neticesinde harcın, 5.488,29 TL yerine 3.315,94 TL eksiğiyle 2.172,35 TL, damga vergisinin, 22.867,86 TL yerine 13.816,41 TL eksiğiyle 9.051,45 TL,
Bir kısmında prim, bir bölümünde ise artırımın hatalı olarak uygulanması sonucu matrahın yanlış belirlendiği; 2006/16064, 16065, 2007/20287, 20288, 20289, 20291, 20295 yevmiye sayılılarda eksik olarak harcın, 861,86 TL, damga vergisinin, 3.591,03 TL,
Olarak tahsil edildiği gözlenmiştir.
1990/47 sayılı Türkiye Noterler Birliği Genelgesinde de belirtildiği üzere; tek tip profesyonellik sözleşmesinde belirtilen brüt aylık ücretin sözleşme süresi ile çarpımı sonucunda bulunacak miktara sözleşmede belirtilen transfer ücreti ile fut­bolcuya maç başı ödenecek miktarın da ilave edilmesi sureti ile bulunacak matrah üzerinden yani akitte belirlenen değerlerin toplamından nisbî harç ve damga vergisi alınması gerektiğinin bilinmesi,
42- GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ
Gayrimenkul Satış Vaadi: Onaylama Şeklinde Yapma
1- ... sayılı gayrimenkul satış vaadinin, onama şeklinde yapıldığı görülmüştür.
1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 89. maddesinin, diğer bir kısım işlemlerde olduğu gibi gayrimenkul satış vaadi muamelelerinin de mutlaka düzenleme şeklinde yapılmasını amir bulunduğunun, bunun bir muteberiyet şartı sayıldığının unutulmaması,
Gayrimenkul Satış Vaadi: Tapu Kaydını Eklememe
2- Genellikle, satış vaadi sözleşmelerine müstenidat olarak tapu kaydı ve senet gibi belgelerin eklenmediği görülmüştür.
Bakanlık HİGM'nin 07/01/1969 gün ve 1/1-480 sayılı Mütalâaları'nda açıklandığı üzere; Satış vaadinde bulunan kimseden, mevcut ve ilerde doğacak mülkiyet hakkının dayanağı belge/senet ibraz etmesinin sağlanması, söz konusu belge ve senedin ibrazını isteyip istemediğinin alıcıdan sorulması, ancak ibrazını talep etmediğini sarahaten beyan etmesi halinde, müstenidat eklenmeden işlem yapılması,
Gayrimenkul Satış Vaadi: Arsa Satış Vaadi - Konut İnşa Gayesiyle Bağışıklık Belgesi Alma - Harç Ve Damga Vergisi
3- Gayrimenkul satış vaadi ile ilgili işlemlerin tetkikinde; 2982 sayılı Yasa'nın bu kabil işlemleri kapsamadığı düşüncesiyle maliyeden alınmış bağışıklık belgesi de ibraz edildiği halde, bunlardan harç ve damga vergisi alındığı görülmüştür.
İlk düzenlemede aynî hak tesis etmeye yönelik işlemler ve bunlarla gerçekleştirilmek istenen arazi ve arsa devir ve temlikleri 2982 sayılı Yasa'daki bağışıklık alanında tutulmuşken, 1987 yılında 3393 sayılı Yasa ile sözü geçen Kanun'un 3. maddesinde yapılan değişiklikle, konut inşa etmek amacı ile satış vaadi yolu ile arsa veya arazi temininin de harç ve damga vergisi istisnası kapsamına konulduğunun bilinmesi,
(NOT: 1995 tarihli 4134 sayılı Yasa gereğince söz konusu muafiyet 1997 takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.)


3- ... sayılı iki imzalı 100.000,00 TL bedelli kefil, teminat ve üçüncü bir kişinin taahhüdünü de içermeyen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden, harç doğru alınmakla birlikte, muaf olmasına karşın 948,00 TL damga vergisi alındığı, (Not: 03/02/2017 tarihinden itibaren yapılan işlemlere yöneliktir.)
... sayılı, 100.000,00 TL bedelli, alıcı ve satıcı ile birlikte, iki kişinin adi kefil ve bir kişinin de garantör olarak imza koyduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden, harç doğru alınmakla birlikte, damga vergisinin; adi kefil işleminden binde 9,48, garantör işleminden de binde 9,48 oranıyla ayrı ayrı yapılacak hesap sonucu bulunacak değerler toplamı (100.000,00x9,48+ 100.000,00 x 9,48 =) 1.916,00 TL olarak alınması gerekirken muaf olduğu düşüncesiyle hiç alınmadığı,
Belirlenmiş, eksiklik alınan damga vergisi ilgilisinin rızası ile tamamlattırılmış, fazla alınan kısım için uyarı yapılmakla yetinilmiştir.
TNB'nin 2017/2 sayılı Genelgesine de konu olduğu üzere, 03/02/2017 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan "Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri"ne ait damga vergisi oranı "0" (sıfır) olarak uygulanır." hükmü karşısında, belirtilen tarihten sonra gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden damga vergisi tahsil edilmesinin mümkün olmayacağı, bu sözleşmelerle ilgili noterlik işlemlerinden değer üzerinden yalnızca nispi harç tahsil olunacağının,
Ancak damga vergisi muafiyeti olan bu tür işlemlerle birlikte muhtemel kefalet, teminat veya üçüncü bir kişinin garanti taahhüdünün muafiyet kapsamında sayılmayacağından 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 6. maddesi uyarınca bu işlemlere ait hesaplanacak damga vergisinin alınması gerekeceğinin,
bilinmesi,
Gayrimenkul Satış Vaadi: Ayrıca Üçüncü Şahsa Vekâlet Verme - Harç (Eksik Kalmış)
4- ... yevmiye sayılı iş kâğıdında, satış vaadinde bulunan kimse, aynı zamanda üçüncü bir şahsa tapuda işlem yapmak üzere vekâlet verdiği halde, sırf taşınmaz satış vaadindeki değere göre harç alındığı, özel vekâlet nedeniyle harç tahakkuku yapılmadığı görülmüş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun 6. ve Harçlar Yasası'nın 46. maddeleri gereğince, bahsi geçen ve bir iş kâğıdında toplanan işlerden, ancak, birbirine hukuken bağlı ve müessese olarak bir asıldan doğma ve aynı gayeye matuf olma şartlarını birlikte gerçekleştirenlerin "birbiri ile ilgili iş" sayılabileceğinin, "satış vaadi" ile daha sonradan idare nezdinde iş görmeye matuf "özel vekâletin" bir arada yazılsalar da bu koşulları taşımadıklarının, muhatap ve taraflarının ayrı kişiler olduğunun, her iki muamele nedeniyle ayrı harç tahakkuku yapılması icabettiğinin unutulmaması,
Gayrimenkul Satış Vaadi: İşlemi Tek Taraflı Yapma-Yalnızca Satış Vaadinde Bulunanın Beyanını Belgeleme
5- ... yevmiye sayılı işlemin incelenmesinde, alımı vaadedenin de aynı yerde oturduğu ve işlemi o anda imzalaması için bir engel bulunmadığı halde, gayrimenkul satış vaadi işleminin yalnızca satıcının beyanının resmileştirilmesi ile kabul edildiği anlaşılmıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15/09/1965 gün ve 191 esas, 1/316 sayılı kararında da açıklandığı üzere, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin resmîleşmiş olması için, hem alıcının ve hem de satışı vadedenin beyan ve imzalarını taşıması gerektiğinin, aksi halde işlemin tek yanlı hali ile hukuken geçerli sayılamayacağının bilinmesi, Tarafların bir arada olmamaları durumunda "icap" gibi "kabulün" de aynı şekle uyularak resmileştirilmesi konusunda ilgilinin açıkça uyarılması,
Gayrimenkul Satış Vaadi: Tapusuz Taşınmazlar - Hukukî Geçerlilik
6- Tapusuz taşınmazın, satışının vaadine dair işlemin kabul edildiği görülmüştür.
Türkiye Noterler Birliği’nin 1986/85 sayılı Genelgesi'nde açıklandığı üzere ancak hukuken gayrimenkul niteliği taşıyan ve tapuya kayıtlı olan taşınmazlar gayrimenkul satış vaadi konusu olabileceğinden, tapusuz taşınmazların böyle bir sözleşmenin konusu yapılamayacağının unutulmaması,
Gayrimenkul Satış Vaadi: Hisse Satış Vaadi - İmar Planı Olmayan Yerler - Yasağın İstisnası ile İlgili - Araştırma Yapmama
7- F … ilçesi ... Köyü ... Mevkiindeki, tapunun ... nolu parselinde kayıtlı tarlanın, 3/8 payının, satışının vaadi ile ilgili işlemin, o çevrede imar planı yapılıp yapılmadığı, Yasa'nın belirlediği şartların mevcut olup olmadığı araştırılmadan, kabul edilip, işlemin resmileştirildiği belirlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18/son. maddesi gereğince, sağlıksız yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planı yapılmayan yerlerde arsa veya parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon plânları ile satış vaadi sözleşmelerinin yapılmasının yasaklandığının, Yalnız bu kurala, veraset yolu ile intikal, İmar Kanunu'na göre gerçekleştirilen şuyulandırmalar, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı ile yapılan hisselendirmelerle, cebri icra yolu ile yapılan satışların, istisna hali olarak tanındığının,
TNB'nin 1985/94 ve 1986/85 sayılı Genelgeleri'nde belirtildiği gibi, bu istisnalara, mahkeme ilamlarına dayanan hisse verme ile bu yasanın yürürlüğe girdiği 09/05/1985 tarihinden önce satılmış hisselerin bölünmeden aynı miktarda bir başka şahsa devriyle, ifrazı gerektirmeden tüm pay oranı üzerinden yapılacak satış vaatlerinin de doğal sonuçları gereği eklendiğinin bilinmesi,
Hisse devri işlemi yapılmadan taşınmazın belediye sınırı içinde olup olmadığına bakılmaksızın o yörede imar planı yapılıp yapılmadığının, yapılmamışsa, istisnaî durumların söz konusu olup olmadığının ilgili belediye veya mülki amirliklerden sorulup belgelenmesi, ilgililerin istisnaya ilişkin beyanlarının da düzenleme tutanağına geçirilmesi,

43- GECEKONDU


Gecekondu Enkaz Satışı
1- ... sayılılarda, gecekondu enkazlarının menkul mal olacağı kanaatiyle, ilgili sözleşmelerin düzenlenmesinin kabul edildiği tespit olunmuştur.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 05/01/1967 gün ve 06-20/5167-00076 sayılı Mütalâaları'nda açıklandığı üzere, bu kabil işlemlerin yapılmasının ne şekilde nitelendirilirse nitelendirilsin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre yasak olduğunun ve Noterlik Kanunu'nun 53. maddesi gereğince de yasal yolla engellenmiş muamele taleplerinin kabul edilmemesi gerektiğinin unutulmaması,

44- GEMİ ADAMI İŞ SÖZLEŞMESİ


Gemi Adamı İş Sözleşmesi: Harç Alma
1- ... sayılılarda, yat işletmeciliği ile yatta kaptanlık yapacak şahıs arasında imzalanan "gemi adamı iş sözleşmesinin" onanması üzerine, damga vergisi alınması doğru olmakla birlikte bundan harç alındığı saptanmıştır.
854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca, gemi adamlarıyla işveren veya vekili arasında yapılacak hizmet akitlerinin harca tabi olmadığının hatırda tutulması,

45- HAKEM KARARI


Hakem Kararı: Damga Vergisi - Tercüme İşlemi
1- İlgililerce ibraz edilen ve tercümesi istenen hakem kararının çeviri sırasında, bunun icabettirdiği damga vergisinin ödenip ödenmediğinin araştırılmadığı, hakemlerin kurduğu kararın ihtilafı çözen bir mahkeme kararı gibi değerlendirilip, damga vergisi borcunun doğmayacağının düşünüldüğü anlaşılmış, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun (1) sayılı Tablosunun II/1. maddesi ile ilgililerin hakeme başvurmaları suretiyle ihtilafı çözmeleri, bir nevi sulh olmaları anlamına geldiği ve hakemlerin verdiği kararlar onların anlaşmasını da gösterdiği için, bunların davaları sona erdiren mahkeme kararları gibi telakki edilmelerine imkân bulunmadığından, değerli iseler nispî, değer ihtiva etmiyorlarsa maktu damga vergisine tabi tutulduklarının, bu vergi borcu yerine getirilmemişse, söz konusu eksikliğin ikmalinden sonra işlemin yapılması icabettiğinin bilinmesi,

Hâkimin Çıkardığı Örnek: Aslın Örneği - Tasdiki Yazı İşleri Müdürünün Yapması


2- … sayılı vasiyetnamelerin, 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce çıkarılıp cilbende konulan örneğinin, hâkim yerine o mahkemenin yazı işleri müdürü tarafından imzalandığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca, mahkemece dava sonuna kadar dosyada kalmasına karar verilen evrakın, cilbende konulacak örneğinin hâkim tarafından aslına uygunluğunun tasdik edilmesi icabettiğinin unutulmaması,

46- HARCA GÖRE ÜCRET
Harçtan Muaf İşlerde Noter Ücreti: Defter Tasdikinde

1- Harçtan bağışık bulunan defterlerin onaylanmasından, bağışıklığın bulunmaması halinde tahakkuk ettirilecek harç bulunup, bunun üzerinden nispî noter ücreti tahsil edildiği belirlenmiştir.
Noterlik Ücret Tarifesi'nin 1. maddesindeki Noter Ücretinin, bağışıksız işlemler nedeniyle tahakkuk ettirilip tahsil olunan harca oranla alınan bir ücret olup, harçtan bağışık olan defter tasdiklerinden Noter Ücret Tarifesi'nin 9/son maddesi uyarınca, açılış tasdiklerinde sayfaya göre ara ve kapanış tasdiklerinde de maktu ücret tahsil edilmesi, söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi, iş sahiplerine yasal olmayan külfet yüklenmemesi,


Harç ve Damga Vergisi Gelirlerinin Maliyeye Geç Yatırılması


Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə