Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 1,74 Mb.
səhifə4/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Procentul de promovare a fost 58,33%.


Note sub 8 (opt) au obţinut un număr de 20 de candidaţi, la următoarele discipline :


Nr. crt.

Disciplina de examen

Nr. candidați

1.

Consiliere psihopedagogică

1

2.

Domeniile: electric, electromecanic, energetic pentru toate specializările (maiștri instructori)

1

3.

Educație muzicală

3

4.

Geografie

1

5.

InformaticăGEOGRAFIE, DIDACTICA ACESTEIA SI ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE A EDUCATIEI

1

6.

Limba și literatura engleză

1

7.

Limba și literatura franceză

2

8.

Limba și literatura română și matematică

2

9.

Limba și literatura română

3

10.

Matematică

1

11.

Psihopedagogie specială

4

Au fost depuse un număr de 4 contestaţii la următoarele discipline de examen, dar nu au fost aprobate:
Nr. crt.

Disciplina de examen

Nr. candidați

1.

Consiliere psihopedagogică

1

2.

Limba și literatura engleză

1

3.

Limba și literatura română și matematică

1

4.

Limba și literatura română

1
Gradul didactic

Nr. cadrelor didactice admise

Nr. cadrelor didactice respinse

Gradul II, sesiunea 2014 reînscrişi

5

-

Gradul II, sesiunea 2015

88

-

Gradul I, seria 2014-2016

70

-

În lunile octombrie - noiembrie 2013 cadrele didactice au depus 47 de cereri pentru efectuarea inspecţiei curente 1 pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2016 (din care 1 respins) şi 43 de cereri de efectuare a inspecţiei curente 1 pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2015-2017, (din care 1 respins).


V.10. Număr norme acoperite cu personal asociat/pensionat

Numărul normelor acoperite cu personal asociat/pensionat este 160 din care 86 în urban şi 74 în rural.


V.11. Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat şi discipline/ domenii cu personal didactic neutilizat în alte domenii ( supranumerar).

Disciplinele deficitare la nivelul judeţului în mediul urban sunt: profesorii de instrument, fizică, chimie, iar în mediul rural sunt: limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, educaţie muzicală, educaţie plastică, matematica, pedagogie.

Discipline cu personal didactic neutilizat/ utilizat în alte domenii : geografie, istorie.
V.12. Situaţia rezultatelor la concursul de titularizare din iulie 2014.

Pentru concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/rezervate din iulie 2014 s-au înscris un număr de 230 de candidaţi pentru 83 de posturi titularizabile.

În data de 21 iulie 2014 la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante, la nivel de judeţ au participat 179 candidaţi (din 230 înscrişi).

Din cei 179 de candidaţi, 29 de candidaţi au obţinut note sub 5, 56 de candidaţi au obţinut note între 5 şi 6.99 si 94 de candidaţi au obţinut note peste 7.

În urma concursului s-au titularizat 28 candidaţi.
V. 13. Tendinţe generale
Fenomenul de îmbătrânire a personalului didactic se mentine, intrările în sistem sunt tot mai puţine. Numărul de norme didactice este în continuare în scădere şi totuşi nu reuşim să acoperim necesarul de cadre didactice decât cu ajutorul cadrelor didactice pensionate sau a cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului/catedrei. Continuă scăderea dramatică a numărului de candidaţi la toate disciplinele, ca şi nivelul lor de pregătire.
VI. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE
VI.1. Situaţia încadrării unităţilor cu directori.

La începutul anului şcolar 2013/ 2014 s-a realizat încadrarea, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu personal didactic corespunzător cerinţelor postului. Cele 81 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, sunt încadrate cu directori numiţi prin detaşare în interesul învăţământului şi 22 directori adjuncţi, în acelaşi regim. Cauza numirii directorilor cu detaşare o constituie faptul că nu s-a organizat concurs pentru ocuparea acestor funcţii.Tabel 1. Asigurarea unităţilor de învăţământ cu personal de conducere


Nr. crt.

Tipul unităţii

Nr. unităţi

Total funcţii de conducere

Directori

Directori adj.

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Cu concurs

Cu detaşare

Total

Cu concurs

Cu detaşare

1

Grădiniţe

5

5

-

5

5

-

5

-

5

-

-

-

2

Şcoli I-VIII

55

12

43

63

17

46

55
55

8

-

8

3

Licee şi colegii

19

16

3

32

27

5

19
19

13
13

4

Şcoli profesionale

1

1
2

2
1
1

1
1

5

Şcoli speciale

1

1
1

1
1
1


Total

81

35

46

103

52

61

81
81

22
22

Au fost numiţi, de asemenea, trei directori la cele trei unităţi cu activităţi extraţcolare care funcţionează în cadrul învăţământului tulcean.

Menţionăm că 61 cadre didactice din cele 106 numite în funcţii de conducere au calitatea de membri în Corpul naţional de experţi în management educaţional( la nivel judeţean, 182 cadre au această calitate).
VI.1.1. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncţi în unităţile de învăţământ. NU s-au organizat.
VI. 2. Stilul de conducere la nivelul I.S.J./ unitate de învăţământ.

La nivelul unităţilor de învăţământ, se insistă pe promovarea unui management participativ, bazat pe comunicare şi transparenţă, acces la actul decizional şi la informaţii de interes public.

Există, însă, şi directori care abordează un stil autoritar, subiectiv, respingând comunicarea în cadrul organizaţiei şcolare, fapt ce generează tensiune şi suspiciune, deci un climat neadecvat unei activităţi de calitate.

Astfel de abordare a determinat reclamaţii adresate atât inspectoratului şcolar, cât şi altor instituţii: Prefectură, Ministerul Educaţiei. Au fost reclamate încălcarea unor acte normative din domeniul învăţământului, atitudine necorespunzătoare faţă de personalul didactic şi nedidactic. În urma cercetării faptelor invocate în memorii, au fost formulate atenţionări/ întreprinse măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.


VI.3.1. Evaluarea unităţilor de învăţământ prin inspecţiile de evaluare instituţională, inspecţii şcolare şi statistica inspecţiilor efectuate de către I.S.J. în anul şcolar 2013/2014
1. Documentele organizării/ planificarii şi desfăşurării activităţii de inspecţie şcolară pe anul scolar 2013-2014, au fost :

- Programul managerial al I.S.J, precum si cel al disciplinelor;

- Datele statistice privind rezultatele la examenele naţionale, precum şi cele de la olimpiadele şi concursurile şcolare;

- Rapoarte la inspecţiile şcolare;

- Graficul de inspecţie şcolară al I.S.J şi al disciplinelor pe anul 2013-2014;

- Documentele M.E.N.2) Organigrama - Departamentului curriculum şi controlul asigurării calităţii

3) Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru perioada analizată:

 • Sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice in vederea creşterii eficienţei in activităţile de predare, învăţare, evaluare şi a procesului managerial;

 • Sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului didactic şi atingerea standardelor de performanţă de către elevi;

 • Evaluarea corectitudinii aplicării curriculumului, a activităţilor extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale, a managementului şcolar, a personalului didactic şi nedidactic, creşterea calităţii ofertei educaţionale;

 • Evaluarea competenţelor inspectorilor şcolari, ale directorilor, ale profesorilor, ale metodiştilor şi a abilităţilor acestora de a controla, monitoriza, îndruma şi consilia;

 • Stabilirea concordanţei dintre evaluarea internă, externă şi situaţia reală din şcoli.

ASPECTE URMĂRITE:

 • Evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional, local şi la decizia şcolii. Evaluarea calităţii serviciilor educaţionale: actul didactic, oferta educaţională, activitatatea extracurriculară (şcolară şi extraşcolară);

 • Evaluarea modului şi a gradului de parcurgere a materiei, în conformitate cu programele şcolare şi cu planificarea calendaristică;

 • Evaluarea eficienţei activităţii manageriale, privind proiectarea, monitorizarea, consilierea colectivului didactic în găsirea şi aplicarea de soluţii în vederea pregătirii elevilor pentru examene;

 • Evaluarea nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadre didactice, preşcolari şi elevi;

 • Sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic pentru dezvoltarea profesională, în vederea creşterii calităţii actului didactic şi a atingerii standardelor de performanţă de către educabili;

 • Evaluarea atitudinii părinţilor faţă de oferta educaţională a unităţii de învăţământ;

 • Evaluarea relaţiei unităţii de învăţământ cu comunitatea locală;

 • Respectarea legislaţiei şcolare, a regulamentelor, metodologiilor, O.M. şi a altor acte normative valabile în anul şcolar 2013-2014;

 • Evaluarea atitudinii preşcolarilor şi a elevilor faţă de activitatea unităţii de învăţământ;

 • Consilierea colectivelor didactice în rezolvarea conflictelor;

 • Monitorizarea modului de aplicare a măsurilor remediale, în vederea eliminării disfuncţiilor constatate;

 • Analiza şi sintetiza observaţiilor, în vederea iniţierii propunerilor de modificare sau de elaborare a politicilor educaţionale;

 • Evaluarea competenţelor şi a abilităţilor de control, evaluare, îndrumare, consiliere, monitorizare şi rezolvare de conflicte ale inspectorilor şcolari, ale metodiştilor şi ale directorilor de unităţi şcolare.


4) Graficul planificării inspecţiilor şcolare (anual/semestrial) – (Anexa 2)
5) Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice inspectate.

În anul şcolar 2013-2014, pentru stabilirea unităţilor şcolare de inspectat, a tematicilor, obiectivelor şi a mijloacelor de evaluare, s-a ţinut cont de: • Cunoaşterea unităţilor şcolare;

 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;

 • Cunoaşterea metodologiilor şi a regulamentelor, a procedurilor operaţionale ale ISJ Tulcea, a metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;

 • Monitorizarea unităţilor şcolare;

 • Analiza comparativă a rezultatelor de la evaluarea naţională şi de la bacalaureat;

 • Monitorizarea claselor pregătitoare;

 • Monitorizarea frecvenţei şcolare;

 • Planul de şcolarizare;

 • Planurile privind consilierea şi orientarea şcolară în vederea promovării acestora.

Selecţia s-a realizat , astfel încât să fie cuprinse unităţi şcolare cu diferite forme de învăţământ, respectându-se raportul urban/rural, respectiv licee teoretice/ licee tehnologice/ şcoli gimnaziale.
6) Numărul şi tipurile de inspecţii planificate/realizate, justificarea schimbărilor produse faţă de programarea iniţială, conform tabelului de mai jos:


Nr. crt.

Tipul de inspecţie şcolară

Număr de inspecţii planificate


Număr de inspecţii realizate


Justificarea schimbărilor produse sau a nerealizării tuturor inspecţiilor

1.

Inspecţie Şcolara Generală

5

5

-

2.

Inspecţie de revenire

-

-

-

3..

Inspecţie şcolară tematică

17

15

Suprapunerea altor activităţi ale ISJ şi MEN peste inspecţiile tematice

4.

Inspecţie şcolară de specialitate

334

313

Au intervenit alte activităţi ale ISJ/ vreme nefavorabilă

5.

Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice

555

534

Cadre didactice cu cerere de retragere

6.

Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, pentru soluţionarea unor conflicte etc.

-

63


-

7.

Inspecţie de revenire

-

1

-

8.

Inspecţie pentru validarea rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic (conform O.M.E.C. 6308/09.12.2009)

15

15

-

9.

Altele-Monitorizarea externă a calităţii în reţeaua IPT

15


15

10.


Inspectii speciale de titularizare

112

112
11.

Inspecţii de evaluare a managerilor de unităţi şcolare

85

85

A.Inspecţie Şcolară Generală:


Număr de unităţi planificate pentru inspecţie generală

Număr de unităţi inspectate

Justificarea schimbărilor produse sau a nerealizării tuturor inspecţiilor

5

5

-

În cadrul inspecţiilor generale, în funcţie de scopurile urmărite, au fost stabilite diverse aspecte din cele şapte prevăzute în metodologia de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor în unităţile de învăţământ.

La inspecţiile tematice au fost stabilite obiective în funcţie de tema propusă, astfel încât să se obţină maximul de informaţie din unităţile inspectate.

Inspecţiile Şcolare Generale au avut în vedere toate cele şapte arii tematice prin care se realizează îndrumarea, controlul, dar şi evaluarea unităţii şcolare în vederea dezvoltării resurselor umane (cadre didactice şi de conducere, personal auxiliar) şi a creşterii calităţii educaţiei.

S-a constatat că, în ansamblu, directorii unităţilor evaluate şi-au asumat funcţiile manageriale: de proiectare/ planificare, organizare, conducere operaţională şi control, de comunicare, motivare şi participare, exercitându-le mai mult sau mai puţin eficient, în funcţie de experienţă, context social-economic, continuitate pe post (inclusiv a membrilor colectivelor didactice), luând în calcul resursele, nevoile educaţionale ale elevilor, riscurile şi oportunităţile, au stabilit obiective şi direcţii de acţiune specifice mediului concret şi au monitorizat activităţile desfăşurate.

Activitatea de proiectare şi de planificare anuală e, în general, bine realizată, în concordanţă cu misiunea asumată de fiecare şcoală, raportată la planul de dezvoltare, vizând toate compartimentele, termenele, iar responsabilităţile sunt fixate clar.

Lipsesc, uneori , itemii de evaluare. Gestionarea resurselor umane rămâne încă un segment de perfecţionat în vederea asigurării calităţii în educaţie şi a şanselor egale pentru toţi elevii. Este evidentă preocuparea directorilor de unităţi şcolare şi a a cadrelor didactice de a oferi un curriculum echilibrat prin armonizarea cerinţelor celui naţional cu cel local, dar nu întotdeauna planificările profesorilor sunt personalizate. C.D.Ş.urile răspund nevoilor de încadrare şi nu celor ale elevilor, iar prestaţia cadrelor didactice în şcoli este inegală atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere metodic. Sunt aspecte pe care, în sistemul actual de învăţământ, directorul unităţii nu le poate regla, dar altele permit intervenţia. Monitorizarea, prin asistenţa la ore, prin teste periodice, prin statistici, analize, în acţiuni comune, implicând comisia pentru curriculum, şefii de catedră şi de comisii metodice, dacă politica educaţională şi strategiile stabilite de director prin planul său managerial sunt asumate şi aplicate de toate cadrele didactice, este posibilă.Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə