TevhiD (allah’in varliği ve sifatlari)Yüklə 400,49 Kb.
səhifə1/8
tarix17.11.2018
ölçüsü400,49 Kb.
#83150
  1   2   3   4   5   6   7   8

TEVHİD (ALLAH’IN VARLIĞI VE SIFATLARI) 3

ÖNSÖZ 3


BAŞLARKEN 3

GİRİŞ 4


1-Akaidin Tarifi: 4

2 -İtikat Bakımından İnsanlar: 4

Akâid Önünde İnsanlar: 4

Akıl İçin İslâmın Takdiri, Temasa Ve Tefekküre Teş­vik : 4

İslâm Akaidinin Kısımları 5

BİRİNCİ KİSİM 5

İLAHİYAT: 5

Allah'ın Zatı Hakkında Tefekkür: 6

Allah'ü Teâlanın Esma-I Hüsnası 6

Allah'ü Tealanın Esma-I Husnasına Tealluk Eden Bahisler 8

1 -Doksan Dokuz İsme Ziyade Edilen Bazı İsim­ler: 8

Allah'ü Tealânın Isım Ve Sıfatları Hakkında Düşünmek 8

İsimlerin Özel Isım Ve Sıfat Oluşu Hakkındadır 9

Allah'ın Esmâ-I Husnasının Özellikleri 9

Allah'ın Yüce İsimleri (İsmi Azam) 9

ALLAH'Ü TEALANIN SIFATLARI 10

Salim Bir Akıl Nazarında Şanı Yüce Olan Allah'ın Sıfatları: 10

Kuran-I Kerimde Beyan Edilen Allah'ın Sıfatları 13

1- Allah'ü Tealâ Vardır. 14

2 -3 Allah'ü Tealanın Ezelî Ve Ebedî Olması 14

4 -Allah'tı Tealâ Yaratıklarının Hiç Birine Ben­zemez : 15

5 -Allah'ü Tealâ Kendi Nefsi İle Kaimdir: 15

6 -Allah'ü Tealâ Birdir: 15

7 -Allah'ü Tealâ Herşeye Kadirdir: 16

8 -Allah'ü Tealânm İrade (Dileme) Sıfatı : 17

9 -Allah'ü Tealânın İlim Sıfatı: 18

10 -Aliah'ü Tealâ Diridir: 18

11-12 -Allah'ü Tealânın İşitme Ve Görme sıfatı: 19

13 -Allah'ü Tealânın Kelâm Sıfatı : 19

Allah'ın Sıfatları Nihayetsizdir 20

Allah'ım Sıfatlarıyle Varlıklarının Sıfatları Arasındaki Fark 20

Allah'ü Tealânın Sıfatlarını İsbat İçin Aklı Ve Mantıkî Deliller : 20

İnsanların Pek Çoğunun Cevap Bulmaktan Aciz Kaldıkları Bir Soru : 20

Allah'ın Varlığını Ve Sıfatlarını İsbat Hususunda Tabıatcı Bilginlerin Sözleri Ve Görüşleri 21

Dekart'in Şehadet Ve İtirafı : 21

Herşel'in Şehadeti; 22

Lenyi'nin Şehadeti: 23

Herbert Spenser'in Şehadeti: 23

Ayetlerde Ve Hadislerde Geçen Sıfatlar 24

Sıfatların Bulunduğu Tevile Muhtaç Ayetlerden Örnekler: 24

Mücessime Fırkası, Ayet Ve Hadislerde Geçen Sı­fatlar : 26

Muattıla Fırkası, Ayet ve Hadislerdeki Sifaüsr: 26

Sıfat İçin Olan Ayet Ve Hadisler Karşısında Halef Ve Selef Mezhebi 27

Ayet Ve Hadıslerdekı Sıfatlar Ve İmamı Muhammed 27

Âyet Ve Hadislerdeki Sıfatlar Ve Imam-I Ahmed 27

Ayet Ve Hadıslerdekı Sıfatlar Ve Imam-I Mâlik 27

Ayet Ve Hadıslerdekı Sıfatlar Ve Macışun 27

Ayet Ve Hadıslerdekı Sıfatlarda Halefin Görüşü 28

Ayet Ve Hadıslerdekı Sıfatlar Ve Razî 29

Âyet Ve Hadıslerdeki Sıfatlar Ve Gazali 29

Selefle Halef Arasındaki Fark 29

Selefin Mezhebini Tercih 30

TAVSİYELER 30


TEVHİD (ALLAH’IN VARLIĞI VE SIFATLARI)

ÖNSÖZ

İlk insan Hz. Adem'den beşer neslinin sonuna ka­dar yer yüzüne gelmiş ve gelecek herkes mutlaka bir şeye inanmak zorunda kalmış ve kalacak, bunu, ken­disi için tabii bir ihtiyaç olarak hissetmiş ve hissede­cektir. İnsan ruhundan, tanrı ve din fikirlerini söküp atmak mümkün değildir. Çünkü bir yüce varlığa sı­ğınmak ve ona bağlanmak onun yaratılışı icabıdır. Dinsiz diye düşündüğümüz fert ve toplumlar bile dik­katle incelenirse, onların da ya şehvetlerini veya mad­de dediğimiz servetlerini putlaştırdiklarım görürüz.

İlâhî tebliğden nasipsiz kalan toplumlar, zaman olmuş elleri ile yonttukları taş parçalarını îlan aştır­ın iş, zaman olmuş bir hayvana hatta bir sineğe tap­mış, zaman gelmiş kendisi gibi olan bir insanı putlaştırmıştır. Halbuki bütün insanların tanrısı tek bir tanrıdır. Ancak ona boyun eğmek onun önünde sec­deye kapanmak gerekir. Gönderilen her elçi bunu bil­dirmek için gelmiştir. Mümin olabilmek için herşey-den evvel gönül kapımızı tevhit inancı dediğimiz (Al­lah'ın varlığına ve birliğine ve ondan başka tanrı ol­madığına) iman anahtarı ile açmalıyız. Taki ondan sonraki meyvalar lezzetli ve çiçekler burcu kokulu olsun. İşte bunun için inanmayanları imana davet et­mek, İnananların imanını daha da kuvvetlendirmek maksadı ile azamet ve kibriya sahibi olan yüce Rab-bimizi kelimelerin ifadesi nisbetinde anlatmakla İşe başlamak gerekir.

İşte bu ihtiyacı hisseden (ÜSTAD ŞEHİT HASAN-ÜL BENNA (R.A.) Allah'ın varlığı ve sıfatları adlı ese­rinde ikna edici delillerle yaratıcısını unutmuş gibi davranan kişilere sesleniyor. Onun zatını, sıfatlarını ve (ALLAH (C.C.) hakkında hatıra gelebilen her tür­lü soru ve vesveseleri akli ve nakli delillerle berta­raf ediyor.

Bütün Ömrü boyunca imanından en küçük feda­kârlık yapmayan, her hareketinde müslüman olarak kalabilen mütefekkir ve mutasavvıf üstadın bu eşsiz eserini sizlere ve kelâm ilmi ile meşgul olan ilim er­babına faydalı olduğuna inanıyorum.

İlmî değeri hâiz ve zor olan meseleleri hatasız, dilimize çevirebilmek .çinazâmi gayreti gös­terdim mübhem olan yerleri dipnotlarla açıklamaya çalıştım. Ayetlerin, Türkçe mealleri için çeşitli tercü­melerden faydalandım.

Hatasız ve kusursuz olan ancak yüce Rab'bimiz-dir. Okuyucularımdan bîlmiyerek yaptığım hataların affını diler, dini hizmeti kendine gaye edinen Nizam Yayınevi Sahibi Ahmed Ercan Gerçek Bey kardeşimi­ze şükranlarımı arzederim.

Gelişimiz ancak Ondan, dönüşümüz yine O'nadır. O, na güzel mevla ve ne güzel vekildir!I - Recep 1392 ABIDİN - SÖNMEZ

II - Ağustos 1972 Karagümrük – İstanbul 1

BAŞLARKEN

Rabbim seni teşbih ederim. Seni lâyık olduğun şekilde öğemem. Sen, kendini meth-ü sena ettiğin gi­bisin. Salât ve selâm nebîn ve resulün olan Hz. Mu-hammed'e onun ehli beytine, birliğini yüceltmek için mücahede edenler ve dinini yaymaya devam edenler üzerine olsun.

Merhum ve mücahit Şehit Hasan üf-Benna haz­retlerinin Müslüman Kardeşler mecmuası; İslâm akai­dine dair eşsiz ve nadide tefrikalarını yayınlamıştı. O, bu makalelerini islâm topluluğuna ithaf etmişti. Çün­kü o, bu topluluğun bir ferdi idi. Bir İranlı veya baş­ka bir topluma mensup değildi. Onun bütün sözleri sana ve banadır. Çok değerli makaleleri ile gönülle­re ışık tutmuştur. Allah kabrini nurlandır.

Yazıları hakkında şunları söyledi. Bu konuda yazdığım yazılarda Allah'ın izni ile iki esastan hare­ket edeceğim. Birincisi, dini inançları insanların ruh­larına ulaştırmakta, kalplerine ve şuurlarına akıtmak­ta Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yo­luna dayanmaktır. Sade bir dil kullanılacak, felsefe ve mantığın münazaracı görüşleri ve kelamcıların te­rimleri kullanılmıyacaktır. Burada bizim tuttuğumuz yol, selef-i salihînin yoludur. Allah onlardan razı ol­sun. İkincisi, insanlardaki dinî inançların tesirlerini be­yan etmekle islâmî akidelerin ruhlara ve gönüllere akış derecesini ortaya koymaktadır. Kitabımızı tetkik eden okuyucu bu sayede nefsinin hangi merhalede olduğunu biiebilsin. Eğer imanı kuvvetli ise Allah'a ve verdiği nimetine karşı hamdetsin. Yok eğer dinî İnançları zayıf ise ilacını alsın, tedavi olsun, imanını kuvvetlendirsin.

Selefimize göre, dinî inançlar, kalplerde kararlaşan duygular ve nefislere gelen hisler idi. (Onlar, hiç bir mesele hakkında münakaşa etmezler, olanı ol­duğu, söyleneni söylendiği gibi kabul ederlerdi. Saf ve berrak bir imana, sarsılmaz bir akideye sahiplerdi. Biz de ise münazara ve münakaşa başladı, toplumun imanı zayıfladı, dinine zafiyet girdi ve bozulmaya doğru yüz tuttu. Bu sebepten dolayı ortaya çıkan şüp­heleri reddetmek için delilleri İslâm akidesine ve as­rımızın nazariyyelerine dayandıracağız. Karışık ve anlaşılmaz bir ifadeyle değil, fakat akıcı bir üslupla dile getireceğiz. Şanı yüce olan Allah'ın şubu yruğu-nu esas alacağız.

((Gerek yer yüzünde, gerek kendi nefislerinizde âyetlerimizi yakında onlara göstereceğiz. Nihayet onun, hak olduğu şüphesiz kendileri için de apaçık meydana çıkacaktır.» 2

Eserin neşri bir hayli uzadı. Fakat şu dinî akide­lerle ilgili kitapçığı çıkarmak şerefi bana nasiboldu.

Ailah'ü zülcelâfden ihtas ile kabul etmesini isti­yorum. .O, bana kâfidir. O, ne güzel mevlâ, ne güzel vekildir.

Derleyen Rıdvan Muhammed Rıdvan3


Yüklə 400,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin