Tribunalul Ialomita Bilant 2010Yüklə 0,64 Mb.
səhifə1/9
tarix07.01.2019
ölçüsü0,64 Mb.
#91269
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


CAPITOLUL 1


PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI

Tribunalul Ialomiţa este o instituţie publică aparţinând sistemului judiciar, cu statut de ordonator terţiar de credite şi personalitate juridică.

Are în circumscripţia sa Judecătoriile Slobozia , Feteşti şi Urziceni .

Judecătoria Slobozia are arondate mun. Slobozia, oraşele Căzăneşti şi Amara şi un număr de 19 comune cuprinzând o populaţie de 114.289 locuitori. Judecătoria Feteşti cuprinde mun. Feteşti, oraşul Ţăndărei şi un număr de 13 comune, totalizând 82.268 locuitori, iar Judecătoria Urziceni cuprinde mun. Urziceni, oraşul Fierbinţi Târg şi un număr de 27 comune, totalizând 92.168 locuitori.

Din luna martie 2010, Tribunalul Ialomiţa funcţionează temporar într-o altă locaţie, în Slobozia, str. Gării, nr. 3 , jud. Ialomiţa, ca urmare a derulării unui proiect finanţat de Banca Mondială prin intermediul Ministerului Justiţie – Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe, proiect pentru „Reablitare şi amenajare sediu Tribunalul Ialomiţa”.

Tribunalul Ialomiţa este alcătuit din 2 secţii : civilă şi penală, secţia civilă având o schemă de încadrare de 10 judecători, iar secţia penală de 8 judecători.

În anul 2010 Tribunalul Ialomiţa a înregistrat fluctuaţii în privinţa numărului de judecători , funcţionând iniţial cu un număr de 14 judecători , 6 pe secţia civilă şi 8 pe secţia penală, însă numărul acestora a crescut ulterior la secţia civilă cu un număr de patru magistraţi, iar la secţia penală a scăzut prin plecarea unui judecător la altă instanţă. În ceea ce priveşte celelalte categorii de personal situaţia se prezintă astfel: 33 de persoane la categoria personal auxiliar de specialitate, 7 funcţionari publici, 4 persoane la categoria personal contractual şi 4 persoane la serviciul de probaţiune.

Conducerea executiva a tribunalului este asigurată de preşedinte care exercită atribuţiuni manageriale, ajutat de un vicepreşedinte si doi preşedinţi de secţie, iar cea colectivă, de un colegiu de conducere format din 7 membri.

Structura organizatorică a tribunalului mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, departament economico-financiar şi administrativ, birou de informaţii şi relaţii publice.

Organizarea administrativă a instanţei este stabilită prin Regulamentul de ordine interioară aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii precum si prin Legea nr. 304/2004 de organizare judiciară.

În calitate de ordonator terţiar de credite, Tribunalul Ialomiţa are obligaţii şi competenţe să organizeze şi să conducă contabilitate proprie pentru a asigura informaţii cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli, la rezultatul execuţiei bugetare, fluxurile de trezorerie, patrimoniul aflat în administrare şi costul programelor aprobate prin buget.

La nivelul instanţei, există funcţia de manager economic cu atribuţiuni şi competenţe stabilite prin Legea nr. 304/2004 modificată şi republicată .

Judecătoria Slobozia are o schemă de încadrare de 14 judecători, Judecătoria Urziceni de 8 judecători, iar Judecătoria Feteşti de 9 judecători. În anul 2010 Judecătoria Slobozia a funcţionat în medie cu un număr de 5 judecători definitivi şi 2 judecători stagiari, Judecătoria Urziceni cu un număr de 7 judecători, iar Judecătoria Feteşti cu 6 judecători .
CAPITOLUL 2

ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI – ASPECTE CANTITATIVE

2.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE
În ceea ce priveşte volumul de activitate al Tribunalului Ialomiţa la nivelul anului 2010, din datele statistice realizate rezultă că pe rolul acestei instanţe s-au înregistrat un număr de 8.118 cauze nou intrate, din care 1.231 cauze penale şi 6.887 cauze civile. La aceasta adăugându-se un număr de 834 cauze din stocul anului 2009, rezultă că numărul de cauze pe care l-a avut de rezolvat întregul colectiv de magistraţi şi personal auxiliar de specialitate pe anul 2010 a fost de 8.952, cifră fără precedent în ultimii ani de activitate.

Din totalul de cauze mai sus arătate s-au soluţionat un număr de 7.952, rămânând nesoluţionate la sfârşitul anului un stoc de 1.000 cauze, indicele de operativitate fiind de 90,44% .

Faţă de anul 2009, când au fost înregistrate cauze noi în număr de 6.561, s-a realizat o creştere pe anul 2010 cu 1.557 cauze nou intrate, adică cu 24% .

În acest context este remarcabil faptul că operativitatea în soluţionarea cauzelor s-a menţinut aproape constantă faţă de anul 2009, fiind de 90,44% în anul 2010, faţă de 90,32 % în anul 2009.

Dinamica activităţii Tribunalului Ialomiţa

pe anii 2006 – 2010

2.2. VOLUMUL DE ACTIVITATE PE SECŢII/COMPLETE SPECIALIZATE/MATERII
În anul 2010 s-a înregistrat o evoluţie semnificativă a cauzelor înregistrate pe rolul Tribunalului Ialomiţa . Din păcate această avalanşă de dosare nu s-a distribuit echilibrat pe cele două secţii ale tribunalului, ea localizându-se în exclusivitate doar la secţia civilă unde, faţă de anul 2009, când numărul de dosare nou intrate era de 5.355, în anul 2010 s-au înregistrat dosare nou intrate în număr de 6.887, adică o diferenţă de 1.532 dosare, ceea ce ridică volumul de activitate al secţiei faţă de anul precedent cu 29% .

Prezentăm grafic mai jos situaţia comparativă pe anii 2006-2010 a cauzelor civile şi penale


Evoluţia cauzelor penale şi civile

înregistrate la Tribunalul Ialomiţa în anii 2006-2010Sub aspect cantitativ, cauzele civile aflate pe rolul tribunalului nostru la nivelul anului 2010 au fost în număr de 7.643, din care cauze nou intrate 6.887 şi 756 cauze stoc din anul 2009, comparativ cu anul 2009 când pe rolul instanţei s-au aflat un număr de 5.740 de dosare din care nou intrate – 5.355 şi stoc din anul precedent – 385 dosare.

Aici trebuie arătat că, începând cu luna martie 2009, urmare unei hotărâri a Colegiului de conducere al tribunalului, activitatea de soluţionare a recursurilor îndreptate împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionau plângerile contravenţionale au fost delegate secţiei penale, astfel încât din numărul de cauze civile mai sus arătate 670 cauze având acest obiect au fost repartizate acestei secţii .

In cifre absolute, se remarcă o creştere a numărului dosarelor aflate pe rol, de 1.903 dosare, iar la cele nou intrate de 1.532 dosare.

Procentual vorbind, creşterea numărului de dosare nou intrate pe anul 2010 este de aproximativ 30% faţă de dosarele nou intrate înregistrate la nivelul anului 2009.

Dimensiunea volumului de activitate al secţiei noastre este şi mai bine reflectat de indicatorul introdus potrivit Programului de stabilire a volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii muncii în instanţe pe anul 2010, respectiv gradul de complexitate al cauzelor ce revin spre soluţionare fiecărui judecător.

In acest sens amintim că, potrivit programului mai sus arătat, complexitatea maximă a cauzelor ce revin spre soluţionare unui judecător pentru întreg anul 2010 nu poate depăşi 3.960 puncte.

Situaţia înregistrată la acest parametru, la nivelul anului 2010 este, în medie, de 4.810 puncte complexitate pe fiecare judecător al secţiei civile, depăşindu-se cu 850 puncte baremul maxim stabilit prin program.

Mărirea volumului de activitate al secţiei civile în proporţia mai sus arătată s-a datorat, printre altele, următoarelor cauze :

- continuarea înregistrării într-un ritm alert a acţiunilor de asigurări sociale îndreptate împotriva Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa, privind recalcularea pensiilor cu luarea în considerare la stabilirea punctului de pensie a stagiului de cotizare pentru categoria I şi II de muncă , acţiuni întemeiate pe dispoziţiile OUG nr. 4/2005 şi Legii nr. 19/2000;

- litigii de muncă în materia drepturilor salariale, în special în domeniul învăţământului unde instabilitatea legislativă a determinat un volum de procese din partea profesorilor şi învăţătorilor, prin care reclamau în instanţă drepturi recunoscute prin legi recent adoptate ;

- acţiuni comerciale formulate de Oficiul Registrului Comerţului, privind dizolvarea şi radierea unor societăţi comerciale precum şi alte acţiuni formulate în baza OUG nr. 116/2009;

- un evantai destul de larg de acţiuni în materia contenciosului administrativ şi contenciosului administrativ fiscal ;

- acţiuni în repararea unor prejudicii reglementate de Legea nr.221/2009;

- acţiuni izvorâte din aplicarea Legii unitare a salarizării nr. 330/2009, Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor , etc.

Remarcăm astfel din enumerarea motivelor care au dus la creşterea volumului de activitate al secţiei civile că, pe faze procesuale, ponderea creşterii se situează în mod covârşitor pe faza de fond, unde în anul 2010 s-au înregistrat un număr de 6.109 cauze, faţă de 4.194 câte au fost înregistrate la nivelul anului 2009, diferenţa de aproximativ 2.000 de dosare fiind edificatoare în acest sens.

Făcând o analiză şi mai profundă a acestei situaţii, trebuie să spunem că efectul determinant asupra volumului de activitate al secţiei civile l-a avut apariţia unor dispoziţii legale de natură substanţială şi nu de natură procedurală .

De altfel, abia în acest an se pot observa efectele modificărilor Codului de procedură civilă în privinţa competenţei, care tind în mod accentuat la transformarea tribunalelor în instanţe de drept comun.

În acelaşi timp, desfăşurarea activităţii magistraţilor pe diferitele specializări, unul din pilonii de bază ai reformei în justiţiei care asigură realizarea unui act de justiţie de înaltă calitate, reclamă şi mai mult necesitatea înfiinţării tribunalelor de specialitate, aşa cum aceasta este reglementată de dispoziţiile art. 37 din Legea nr.304/2004 .

Nu putem ocoli un exemplu cât se poate de elocvent pe care ni-l dă materia contenciosului administrativ, care adună laolaltă litigii privind contenciosul propriu-zis, litigii privind funcţionarii publici (materie extrem de vastă pe care doctrina juridică a desprins-o de dreptul comun ce reglementează situaţia juridică a persoanelor încadrate cu contract de muncă), litigiile administrativ fiscale la care trebuie adăugate litigiile pe care legile speciale le dau în competenţa instanţelor de contencios, cum ar fi Legea nr.544/2001, Legea nr. 9/1998, Decretul-lege nr. 118/1990, Legea nr. 290/2003, etc.

Iată de ce, specializarea magistraţilor, de departe devine cel mai important deziderat, fără de care calitatea actului de justiţie nu se poate îmbunătăţi.

Prin Hotărârea colegiului de conducere din 19.10.2009 au fost aprobate în şedinţa colegiului de conducere componenţa secţiei penale, completele de judecată, numerotarea acestora în conformitate cu dispoz.art.22 alin.2 lit.c din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor, aprobat prin Hotărârea C.S.M.,nr.387/2005, modificată, precum şi celelalte planificări pe perioada anului 2010.

In cadrul secţiei penale a tribunalului până la data de 15.02.2010 au funcţionat un număr de 8 judecători, iar începând cu data de 15.02.2010 şi până în prezent, numărul judecătorilor din cadrul secţiei penale este de 7, având în vedere că prin Hotărârea CSM –secţia pentru judecători din 28.01.2010 s-a aprobat transferul doamnei judecător Spiridon Ana-Maria Dana la Tribunalul Dolj.

Tot ca urmare a aprobării acestui transfer, prin Hotărârea Colegiului de conducere din data de 03.02.2010 a fost aprobată noua componenţă a secţiei penale, respectiv desfiinţarea şi implicit modificarea unor complete din care aceasta făcea parte.

La nivelul secţiei penale toţi judecătorii sunt desemnaţi să judece cauze cu minori şi de familie şi cauze având ca obiect infracţiuni de corupţie.

În aplicarea exigenţelor dispoz.art.29 alin.1 din Legea nr.78/2000, a Hotărârii nr.299 din 28.09.2006 şi a Hotărârii nr.427 din 8.X.2007 a Consiliului Superior al Magistraturii au fost desemnaţi să judece infracţiuni de corupţie toţi judecătorii secţiei penale, fiind aprobată componenţa completelor de judecată în apel şi recurs, care să judece aceste infracţiuni.

Începând cu data de 01.03.2009 judecătorii secţiei penale au participat şi la judecarea recursurilor în materia contencios administrativ, ce au fost preluate de la secţia civilă, măsură aprobată prin Hotărârea Colegiului de Conducere din data de 19.02.2009, când au fost stabilite şi completele ce urmau să soluţioneze aceste cauze.

Ca urmare a modificărilor aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 636/2003, O.U.G. nr. 109/2003, O.U.G. nr. 59/2004, la nivelul secţiei s-a realizat programarea pe zile lucrătoare şi nelucrătoare a judecătorilor de serviciu care exercită atribuţii privind luarea măsurii arestării preventive, prelungirea acesteia şi autorizarea efectuării percheziţiilor, această activitate fiind îndeplinită de toţi judecătorii secţiei penale, efectuându-se în acest sens planificarea de permanenţă.

La începutul anului 2010, la secţia penală exista un stoc de 78 dosare, din care 55 – fonduri, 19 apeluri şi 4 recursuri .

Datele statistice reflectă faptul că în anul 2010 au fost soluţionate un număr de 388 cauze în fond, 162 în apel şi 343 în recurs, rămânând nesoluţionate la data de 31 decembrie 2009 un număr de 55 fonduri, 19 apeluri şi 4 recursuri.

De asemenea, în cursul anului 2010 judecătorii secţiei penale au participat şi la judecarea recursurilor în materia contencios administrativ, ce au fost preluate de la secţia civilă, fiind înregistrate un nr.de 641 dosare şi soluţionate 636.

Conform aceloraşi date statistice, la secţia penală indicele de operativitate a fost de 93,50649 % , ceea ce denotă eforturile susţinute ale judecătorilor şi personalului auxiliar al secţiei, iar pentru recursurile în contencios administrativ indicele de operativitate a fost de 97,24.

Trebuie evidenţiat de asemenea că, în afară de activitatea de judecată propriu-zisă, anumiţi judecători din cadrul secţiei penale desfăşoară şi alte activităţi.

Astfel, preşedintele instanţei îndeplineşte atribuţii în ceea ce priveşte activitatea de confirmare, autorizare şi prelungire a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare, în conformitate cu prevederile art.911 Cod procedură penală, în lipsa acestuia fiind desemnat pentru îndeplinirea acestei activităţi un alt judecător, respectiv d-ra judecător Tăncuţa Muşat, în anul 2010 fiind pronunţate 99 de încheieri şi emise 109 autorizaţii; un judecător a fost delegat de preşedintele instanţei pentru emiterea mandatului european de arestare, conform art.VI alin.3 din Legea 302/2004, modificată prin Legea nr.222/2008.

Totodată, un număr de 3 judecători fac parte din comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunii şi rezolvarea cererilor de acordare a asistenţei juridice gratuite conform Legii 211/2004.

Prin ordinele de serviciu nr.1/2009 şi nr.1/2010, au fost desemnaţi pentru îndeplinirea formalităţilor legale privind aplicarea apostilei pe actele oficiale emise de autorităţile române, patru judecători, respectiv Tăncuţa Muşat, Vasile Daniela, Zanfir Ingrid Gilda şi Ciurea Georgel, fiind înregistrate în anul 2010 315 cereri de aplicare a apostilei pe acte oficiale străine, potrivit Legii nr.121/2005.

In materie penală au fost pronunţate 35 încheieri privind propunerea de arestare preventivă, din care au fost recurate 19, un recurs fiind admis şi 18 recursuri respinse; au fost emise 44 mandate de arestare preventivă ; de asemenea au fost pronunţate 48 încheieri de prelungire a arestării preventive din care 35 au fost recurate, toate soluţiile pronunţate de Secţia penală a Tribunalului Ialomiţa în aceste dosare fiind menţinute de instanţa de recurs; s-au înregistrat 26 dosare privind autorizarea efectuării percheziţiei fiind emise 59 autorizaţii de percheziţii, activitate desfăşurată în regim de permanenţă inclusiv în zilele nelucrătoare, ceea ce implică un efort suplimentar al judecătorilor şi grefierilor.

De asemenea, în anul 2010 au fost emise 10 mandate europene de arestare în baza Legii nr. 304/2004 modificată prin Legea nr.224/2006, din care 4 au fost executate iar 6 neexecutate.


Volumul de activitate pe materii în cadrul secţiei civile

Trebuie reţinut totodată că activitatea secţiei civile se caracterizează nu numai prin nivelul cantitativ ridicat ci şi prin diversitatea cauzelor ce s-au aflat în curs de soluţionare .

În continuare au fost soluţionate cauze de o diversitate multiplă, începând cu litigiile civile, de restituire a proprietăţilor, litigii de muncă şi asigurări sociale, litigii de fond funciar, contencios administrativ – fiscal, insolvenţă şi terminând cu cauze privind măsuri speciale de protecţie a copiilor şi adopţii .

Referitor la diversitatea cauzelor deduse judecăţii pe anul 2010, semnificativ este volumul de activitate pe materii, reflectat de cifrele statistice de mai jos .

TOTAL_PE_ROL_2010'>MATERIA

STOC

01.01

INTRATE 2010

TOTAL PE ROL 2010

SOLUTIONATE 2010

CIVIL

75

2314

2389

2275

MINORI SI FAMILIE

13

280

293

278

CONTENCIOS

79

1210

1289

1137

COMERCIAL

50

843

893

791

INSOLVENTA

244

229

473

239

LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI

286

1910

2196

1903

FOND FUNCIAR

9

101

110

105

TOTAL

756

6887

7643

6728

MEDIA PE JUDECATOR

89

810

899

792

Prezentăm mai jos , în grafic , dosarele soluţionate de secţia civilă în anul 2010 pe materii :
Din vizionarea cifrelor cuprinse în tabelul de mai sus, rezultă fără putere de tăgadă creşterea substanţială a volumului de activitate al secţiei în special în soluţionarea cauzelor de fond în materie civilă, asigurări sociale şi litigii de muncă .

Evident că volumul mare de activitate, diversitatea cauzelor aflate în curs de soluţionare ar fi reclamat existenţa unei efective specializări pe materii, specializare care din nou s-a dovedit a fi iluzorie, având în vedere numărul mic de judecători, încărcătura prea mare pe judecător, precum şi fluctuaţia deosebită din punct de vedere legislativ, consecinţa fiind afectarea indicelui de operativitate şi calitatea actului de justiţie .

Alături de activitatea jurisdicţională propriu-zisă, judecătorii secţiei civile au îndeplinit şi alte atribuţii, potrivit celor stabilite în ordinul de serviciu, precum şi de unele prevederi legale sociale. Exemplificăm în acest sens cu vizitele periodice efectuate de judecători în cadrul serviciilor publice sau private de pe raza judeţului Ialomiţa care au copii în plasament ca şi cu atribuţiunile de control, verificare şi îndrumare a diferitelor sectoare de activitate din cadrul secţiei civile a tribunalului nostru precum şi a instanţelor arondate.

La aceasta trebuie adăugat şi faptul că pe parcursul anului 2010, întregul colectiv de judecători ai secţiei civile au fost angrenaţi în activitatea de rezolvare a unor probleme de jurisprudenţă solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General al României , Agentul Guvernamental etc.

Considerăm totuşi că grevarea activităţii noastre şi cu astfel de sarcini constituie un motiv în plus de deturnare a eforturilor noastre dinspre activitatea de realizare în mod profesional a actului de justiţie către alte activităţi de natură administrativ-jurisdicţională.
Volumul de activitate pe materii în cadrul secţiei penale

La nivelul secţiei penale toţi judecătorii sunt desemnaţi să judece cauze cu minori şi de familie şi cauze având ca obiect infracţiuni de corupţie.

La aplicarea exigenţelor dispoz.art.29 alin.1 din Legea nr.78/2000, a Hotărârii nr.299 din 28.09.2006 şi a Hotărârii nr.427 din 8.X.2007 a Consiliului Superior al Magistraturii au fost desemnaţi să judece infracţiuni de corupţie un număr de 7 judecători ai secţiei penale, a fost aprobată componenţa completelor de judecată în apel şi recurs, care să judece aceste infracţiuni.

De asemenea, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.190 din 21 nov.2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană care a modificat dispoziţiile art.27 cod proc.penală, în şedinţa de colegiu din 01 ianuarie 2006 s-au înfiinţat două complete specializate pentru judecarea infracţiunilor privind proprietatea intelectuală, complete menţinute până la data 25 noiembrie 2010, când au fost desfiinţate, având în vedere dispoziţiile Legii 202 din 25 octombrie 2010 publicată în Monitorul Oficial 714 din 26 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, potrivit cu care dispoziţiile art.27 Cod procedură penală au fost modificate, infracţiunile la regimul dreptului de proprietate intelectuală nemaifiind de competenţa tribunalului.

In ceea ce priveşte cauzele cu minori, în anul 2010 au fost înregistrate un număr de 31 dosare ( 7 fonduri, 12 apeluri şi 12 recursuri).

Cu privire la cauzele având ca obiect infracţiuni de corupţie, respectiv infracţiuni prev.de art.254, 255, 257 Cod penal– Legea 78/2000, judecate de tribunal ca instanţă de fond şi apel, datele statistice reflectă faptul că, la sfârşitul anului 2009 exista un stoc de 4 dosare, în anul 2010 au fost înregistrate 7 cauze, au fost soluţionate 8 cauze, rămânând în stoc, la finele anului 2010, 3 cauze.


2.3 OPERATIVITATEA
A. Pe instanţă

Potrivit datelor statistice, rezultă că indicele general de operativitate al Tribunalului Ialomiţa pe anul 2010 este de 90,44%, faţă de 90,32% cât a fost în anul 2009, observându-se faptul că acest indice a rămas aproape la fel, în contextul creşterii semnificative a numărului de cauze nou intrate, remarcându-se astfel efortul depus de întreg colectivul instanţei în soluţionarea cu operativitate a cauzelor.Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə