Усулиддиндян дярслярYüklə 8,08 Mb.
səhifə33/33
tarix21.10.2017
ölçüsü8,08 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


754 «Üsul Kafi»: II c/s-664 / hədis-12;

«Vəsailüş-işə»:VIII c/s-482;

«Tühəfül-üqul»: səh. 283.


755 «Üsul Kafi»: II c/s-665 / hədis-19.

756 «Nəhcül-bəlağə»(Sübhi Salehi): Hikmət-450.

757 «Biharül-ənvar»: Beyrut nəşri: LXXV c/s-369.

758 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Xütbə-216.

759 «Mişkatül-ənvar»: s. 218.

760 «Əl-Xisal» (səduq): c-1/s-87 / hədis-42.

761 «Üsul Kafi»: II c/s-144 / hədis-4.

762 «Biharül-ənvar»: Beyrut nəşri: LXXII c/s-26;

«Üsul Kafi»: II c/s-145/hədis-5; «Əl Xisal» (əl-Səduq): I c/s-110.763 «Biharül-ənvar»: Beyrut nəşri: LXXII c/s-26; «Üsul Kafi»: II c/s-145/hədis-5; «Əl Xisal» (əl-Səduq): I c/s-110.

764 «Üsul Kafi»: II c/s-169/hədis-2.

765 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi-Saleh: 53-cü məktub.

766 «Üsul Kafi»:II c/s-145 / hədis-6.

767 Yenə orda: səh.170/hədis-3.

768 «Təfsiri məcməül-bəyan»: Beyrut nəşri: III c/s-64/Nisa-58-in təfsiri.

769 «Təfsiri Fəxr Razi»: XXIII c/s-198.

771 «Təfsiri- məcməül-bəyan» Seyda nəşri: IV c/s-135;

«Təfsiri-Safi»: İslamiyyə nəşri II c/s-164;

«Təfsiri- Əlmizan» XV c/s-124.


772 «Təfsiri-nurus-sənəleyn» III c/s-587.

773 «Təfsiri-Bürhan» II c/s-10;

«Təfsiri-Nurus səqəleyn» II c/s-19.774 «Təfsiri Bürhan»: c-2/s-11/hədis-4;

«Vəsailüş-şiə»: c-3/s-347.775 «Məkarimül-əxlaq»: Beyrut nəşri: s. 96.

776 «Əlmüsdərək əla əs-səhiheyn» IV c/s-181.

777 «Fürui Kafi» VI c/s-43;

«Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXXVI c/s-298;

«Məkarimül-əxlaq» Beyrut nəşri: s. 98.


778 «Fürui Kafi» VI c/s-438.

779 «Firu Kafi» VI c/s-439.

780 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri:LXXVI c/s-306.

781 «Vəsailüş-şiə» III c/s-373.

782 «Əlmucazatun nəbəviyyə»: s. 119.

783 «Füru Kafi» VI c/s-445;

«Vəsailüş-şiə» III c/s-354.784 Yenə orda

785«Vəsailüş-şiə» III c/s-369.

786 «Vəsailüş-şiə» III c/s-354.

787 «Təfsiri Bürhan» II c/s-353.

788 «Təfsiri Məcməül-bəyan» Seyda nəşri: II c/s-512.

789 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXVIII c/s-399.

790 «Üsul Kafi» II c/s-108/hədis-5;

«Əlhəqaiq fiməhasini əxlaq»: s. 75.791 «Təfsiri Məcməül-bəyan» Seyda nəşri: I c/s-505.

792 «Təhəfül-üqul» s.27

793 yenə orda s.25

794 «Səhifeyi Səccadiyyə»: 16-cı dua.

795 «Mən la yəzuruhul fəqih» IV c/s-257.

796 «Vəsailüş-şiə» XVIII c/s-332.

797 «Səhih-Müslüm»: V c/s-114.

798 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: 41-ci məktub.

799 «Ehyan-ümumi-din» (Əl Ğəzali):Beyrut nəşri:III c/s-182.

800 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh:Beyrut nəşri:III c/s-182.

801 Yenə orda: Hikmət-52.

802 «Səfinətül-bihar» II c/s-207.

803 «Sireyi-ibn Hişam» IV c/s-49.

804 «Şərhi Nəhcül-bəlağə (ibn Əbil Hədid)» XVII c/s-272.

805 «Nəhcül-bəlağə»:Sübhi Saleh: 158-ci hikmət.

806 «Tühəful-üqul»: səh.30;

Əl-xisal (Səduq): I c/s-157/hədis-154.807 «Şərhi-nəhcül-bəlağə» İbn Əbil-Hədid: Misir nəşri: III c/s-185.

808 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Xütbə - 192.

809 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Xütbə - 192.

810 Yenə orda - 192.

811 Yenə orda - 176.

812 Yenə orda - 127.

813 «Nəhcül-bəlağə»: Feyzül-İslam: Xütbə - 120.

814 Yenə orda Xütbə - 138.

815 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Xütbə - 34.

816 «Nəhcül-bəlağə»: Feyzül-İslam: Xütbə - 27.


817 «Üsul Kafi» II c/s-364 / hədis №2.

818 «Səfinətül-Bihar» II c/s-675.

819 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXXII c/s-96.

820 «Əlmustətrəf» I c/s-198.

821 «Üsul Kafi» II c/s-364 / hədis-1.

822 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Məktub-53.

823 «Üsul Kafi» II c/s-166 / hədis-3.

824


825 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Məktub-53.

826 «Vəsailüş-şiə» Beyrut nəşri: XIX c/s-55.

827 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: XXI c/s-30.

828 Yenə orda: LXXII c/s-94;

«Tühəfül-üqul» səh. 32.829 «Ğürər» mündəricat: s-407/№10177.

830 Yenə orda: №10297.

831 «Bəhrül-məarif»:s.35.

832 «Nəhcül-bəlağə» Feyzül-İslam: Hikmət-74.

833 «Nəhcül-bəlağə» Feyzül-İslam: Məktub- 45

834 «Füru Kafi» V c/s-70.

835 «Məhəccətül-beyza» VII c/s-353;

«Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXXIV c/s-80;

«Üsul Kafi» II c/s-128.


836 «Məhəccətül-beyza» VII c/s-356;

«Biharül-ənvar»:Beyrut nəşri: LXXIV c/s-94.837 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Xütbə-81.

838 Yenə orda Xütbə-113.

839 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXV c/s-188.

840 «Vəsailüş-şiə» XI c/s-139;

«Xisal» (Səduq): II c/s-198/hədis-8;

«Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXVI c/s-368/hədis-5.


841 Rağib İsfəhani «Əlmüfrədat» “Qənəə” lüğəti.

842 «Əzzəriə ila əhkamiş-şəriə» səh.170.

843 «Məcməül-bəhreyn» “kəfəfə” maddəsi.

844 «Üsul Kafi» II c/s-140/hədis-3;

«Biharül-ənvar» Beyrut nəşri:LXXIX /s-59.

Bildiyimiz kimi, məsumlardan(ə) bizə gəlib çatan dualar çoxcəhətlidir, yəni həmd, təsbih,şükr, zikr,dua. Diləyindən əlavə bu dualar həmdə təlim-tərbiyə və ürfani üstünlüklərə də malikdir. Bir çox dualarda təlim və tərbiyə başqa cəhətlərdən daha çoxdur. Başqa bir ifadə ilə söyləsək bizə gəlib çatan dualarda duanın əsas məqsədi olan bir amil gizlənmişdir. Dua isə bu xəbəri təbliğ etmək üçün bir vasitədir.


845 «Üsul Kafi» II c/s-140/hədis-4.

846 «Əttərcib və əttərhib» II c/s-537;

Şeyx Səduq «Əl-əmali» səh.395/məclis-74.847 «Əttərcib və əttərhib» II c/s-537.

848 «Üsul Kafi» II c/s-14/hədis-2.

849 «Nəhcül-bəlağə»:Feyzül İslam: Hikmət-41.

850 «Təfsiri-bürhan» IV c/s-339;

«Təfsirül-mizan» XIX c/s-332.851 «Əzzəriə ila məkarimuş-şəriə»: səh.170.

852 «Ğürər» mündəricat: səh.330/№10592.

853 Yenə orda: №66.

854 Yenə orda: №689.

855 Yenə orda: №618.

856 Şeyx Bəhayi «Kəşkül» II c/s-67.

857 «Mişkatül-ənvar»: səh.132.

858 yenə orda :

859 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: hikmət-371.

860 «Məhəccətül-beyza» VI c/s-51.

861 «Üsul Kafi» II c/s-139/hədis-9.

862 «Mişkatül-ənvar»: səh.130.

863 «Üsul Kafi» II c/s-320/hədis-1.

864 «Miratul-üqul» X c/s-258.

865 «Təfsiri-Safi» İslamiyyə nəşri: II c/s-83.

866 «Üsul Kafi»: c-2/s-148/ hədis-3.

867 Yenə orda: II c/s-148.

868 «Səhifeyi-Səccadiyyə»: dua-14.

869 «Səhifeyi-Səccadiyyə»: dua-8.

870 «Nəhcül-bəlağə» Feyzül İslam:hikmət-221.

871 «Vəsailüş-şiə» XII c/s-15/hədis-8.

872 «Vəsailüş-şiə» XII c/s-17/hədis-4.

873 «Vəsailüş-şiə» XII c/s-15/hədis-7.

874 «Vafi» I c/ 3-cü hissə/səh.96.

875 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Hikmət-328.

876 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Məktub- 45

877 «Nəcm» - 39.

878 «Məcməül-bəyan təfsiri»: Beyrut nəşri: V c/ s.53.

879 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Hikmət №379.

880 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Məktub №31.

881 «Nəhcül-bəlağə»: Sübhi Saleh: Xütbə - 114.

882 «Nəhcül-bəlağə» Feyzül-İslam: Xütbə - 143.

883 «Üsuli-Kafi» II c/ s.270 / hədis №8. Belə irad tutula bilər ki, neçə-neçə günahkar, təqvasız adamlar naz-nemət içində yaşayır və heç bir maddi korluq çəkmirlər. Belə isə günah və təqvasızlıq ruzinin azalmasına necə səbəb ola bilər? Bu sualın cavabı üçün geniş şərh lazımdır. Burada isə yalnız «Quran»ın bir incə məqamına işarə edirik. «Qurani-Kərim»də kafirlər haqda “imla və istidrac” məsələsinə işarə edilərək buyurulur: “Bizim onlara verdiyimiz möhlət ancaq günahlarını artırmaq üçündür. Onlar zəliledici əzab görəcəklər!” («Ali-İmran»-178). Başqa bir yerdə də buyurulur: “Onları bu imkanlarla yavaş-yavaş məhvə yaxınlaşdıracağıq. («Əraf» - 182). Onlar elə başa düşürlər ki, bu mal-dövlət onlar üçün xeyirlidir. Daha bilmirlər ki, bu mal-dövlət əslində onlar üçün bir əzabdır.

884 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Beyrut nəşri: Xütbə - 193.

885 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXXII c/ s.119;

«Əl-Əmali» (Şeyx Tusi): s.9; «Üsuli-Kafi» II c/ s.121 / hədis №1.886 «Mişkatul-ənvar» Nəcəf nəşri: s.226.

887 «Kənzül-ümmal» III c/ s.113.

888 «Müstədrəkül-vəsail» II c/ s.305.

889 «Əl-Əmali» (Şeyx Tusi): s.5.

890«Darussəlam» Mühəddis Nuri: Daş çapı: 1305-ci h.q./II c/ s.172.

891 «Biharül-ənvar» LXXV c/ s.312.

892 «Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Hikmət - 224.

893 «Cameüs-səadat» I c/ s.35.

894 «Səhifeyi-Səccadiyyə»: 26-cı dua.

895 «Üsuli-Kafi» II c/ s.646 / hədis №12.

896 «Tühəfül-üqul» s.366.

897 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXXIII c / s.2.

898 «Məhasini-Bərqi»: s.87.

899 «Üsul Kafi» II c, s.645 / hədis №7.

900 «İxtisasi-Müfid»: s.253.

901 «Təfsiri-bürhan» I c / s.399;

«Təfsiri-Sofi» I c/ s.376;

«Təfsiri-nurus-səqəleyn» I c/ s.524.


902 «Üsuli-Kafi» II c/ s.644;

«Təfsiri-Bürhan» II c/ s.399 / hədis №5.903 «Üsul Kafi» XXVIII c/ s.645 / hədis №6.

904 «Fi-zilalil-quran» II c/ V cüz / s.176.

905 «Mənaqibi-Ali-Əbi-Talib» I c/ s.147.

906 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: XVI c/ s.220.

«Xisali-Səduq» I c/ s.246 / hədis №11.907 «Üsuli-Kafi» II c / s.645 / hədis №8.

«Təfsiri-nurus-səqəleyn» I c / s.526.908 «Biharül-ənvar» Beyrut nəşri: LXXIII c/ s.11.

909 «Üsul Kafi» II c/ s.646 / hədis №1;

910 «Təfsiri-kəbir» I c/ s.213.

911 «Təfsiri-əlmizan» V c/ s.33.

912 «Təfsiri-Fəxr Razi» I c/ s.213.

913 «Biharül-ənvar»LXXII c/ s.123.

914 yenə orda.

915 «Müfrədati-Rağib» “Cədəl” maddəsi.

916 «Üsuli-Kafi» I c/ s.173 / hədis №4.

917 «Üsuli-Kafi» I c/ s.172.

918 “Hişam ibn Həkəm” müəllif Abdulla Nəimə s.66.

919 «Tənqihül-məqal»: Nəcəf nəşri: I c / s.439.

920 «Nəhcül-bəlağə»: Feyzül islam: hikmət №354.

921 «Cameüs-səadat»: c.2 / s.285.

922 «Üsuli-Kafi» II c/ s.300 / hədis №1.

923 «Əlcəvahirus-sünniyyə»: s.69.

924 «Cameüs-səadat»: Beyrut nəşri: I c/ s.363;

Qəzali «Ehyan-ülumid din» Beyrut nəşri: III c/ s.341.925 «Biharül-ənvar» LXXII c/ s.123;

«Nəhcül-bəlağə» Sübhi Saleh: Hikmət №406.926 «Nəhcül-bəlağə» Feyzül İslam: Hikmət №219.

927 Əlcəvahirus-sünniyyə: s.66.

928 Qeyd etmək lazımdır ki, burada kafirlər dedikdə, islama qarşı pozucu təbliğlər aparan, müsəlmanlarla müharibə edən, onlara qarşı düşmən münasibət bəsləyən kafirlər nəzərdə tutulur. Amma müsəlmanlarla sülh bağlayıb dostluq əlaqələri quranlara qarşı səmimi və mehriban olmağın heç bir eybi yoxdur. Allah-təala buyurur:

“Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah ədalətli olanları sevər!” («Mümtəhinə» - 8).Kataloq: dosya -> uygulama

Yüklə 8,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə