İslam’in etrafindaki ŞÜpheler

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.89 Mb.
səhifə1/31
tarix27.12.2018
ölçüsü0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

İSLAM’IN ETRAFINDAKİ ŞÜPHELER 2

TAKDİM 2


ÖNSÖZ 2

ÖNSÖZ 3


DÎNİN GAYE ve HEDEFLERİ TÜKENDİ Mİ? 5

Îslâm Ve Kölelik 12

Azat Etme Ve Mükâtebe 15

İslâm ve Ağalık 23

(Derebeylik ve Feodalite) 23

İslam Ve Kapitalizm 27

İslâm Ve Şahsî Mülkiyet 31

İslâm ve Sınıflar Nizamı 35

İslâm Ve Sadaka 37

İslâm Ve Kadın 39

İki Cins Arasındaki Yaradılış Farkları 42

İslama Göre İki Cins Arasındaki Ayrılıklar 44

Şahitlik Mes'elesi 45

Kıvame Mes'elesi 45

Kadın Üç Temel Vazife İle Mükelleftir; 46

Talâk (Boşanma) Mes'elesî 49

Taaddüd-İ Zevcat (Polygamy) 51

Kadının Çalışma Hakkı 52

Fakirlik Mi?! 55

Acaba İçgüdüler Âlemine İnmek Mî?.. 55

Yoksa Kötü Terbiye Mı? 56

Acaba Kadın Sadece Bu Yollarla Mı Yükselir Ve Şahsiyetine Kavuşur? 56

İslâm Ve Cezalar 56

Suç Ve Ceza 57

İslâmda Suç Ve Ceza 57

İslâm Ve Medeniyet 59

İslâm Ve Gericilik 61

Zekât 62


İçki, Kumar, Ve Kadın-Erkek İhtilâtı 62

Din Ve Kept 65

İslâm Ve Fikir Hürriyeti 67

Din Milletlerin Afyonudur! 70

İslâm Ve Zümrecilik 73

İslâm Ve İdealizm (Misâliyye) 76

İslâm Ve Komünizm 79

Çıkar Yol 84İSLAM’IN ETRAFINDAKİ ŞÜPHELER
TAKDİM

İnsan topluluklarını «millet» yapan unsurlar, maddî ve manevi o "mak üzere ikiye ayrılır. Her iki gruptaki vasıflar da mîllet için ve geçilmesi mümkün olmıyan vasıflardır. Maddî unsurlar da manevî urisurlar kadar mühim olmakla beraber, tarih bu yönüyle tedkîk edildiği takdirde; kaybettiği maddî unsurları tekrar kazanan milletler görmek mümkündür. Fakat, manevî unsurlarını kaybetmiş olan cemiyetlerin tek­rar millet vasfını kazanarak, tarih sahnesine döndüklerini görmek mümkün değildir.

İşte bu gerçekten hareketle, milletler arasındaki mücadeier, son cihan harbinden sonra daha ziyade manevî değerlere yönelik olmuş­tur. Yani daha acımasız, daha hâinâne bir hüviyet kazanmıştır. Günümüzde buna soğuk savaş denilmektedir. :

Milletimizin asırlardır Batı ve Kuzey iİe süren mücadelesi, şimdi din, dil, örf-âdet, san'at ve her çeşit kültür sahasında soğuk savaş hâlinde devam etmektedir. Devirler değişmiş, rejimler değişmiş; hatta Kuzeye karşı Batı ile aramızda askerî paktlar oluşmuş; fakat Kuzey ve Batının manevî değerlerimize yönelik müşterek saldırganlığı dur­mamıştır.

Millî ve manevî değerlerimizden mahrum, kendi kültür hazinele­rinden habersiz yetişen münevverlerimiz, bu mücadelede kültür kale­lerimizi müdafaa etmek yerine, kesif propagandaya mağlup olarak. Ku­zey ve Batının niyetlerine hizmet eder hâle gelmişlerdir. Bu münevver­lerin (!) kontrolünde yetişen yeni nesil de kendi öz kültüründen bîhaber yetişmektedir. Bu gidişin vahameti nihayet idrak edilmiş; fakat maalesef hâlâ ciddî tedbirler alınmamıştır.

Bu hususta bütün müesseselerimize önemîi görevler düşmekte­dir. Dış tesirlerle faydalı olmaktan ziyade tehlikeli bir kuvvet hâline gelmiş bulıman tahsilli (i) gençlerimizi, tarihî ve millî gerçeklerle kar­şı karşıya getirecek, zihinlerine ekilen şüphe tohumlarını silecek, ken­di lisanı ile konuşmasını sağlıyacak, sağlam muhakeme tarzını, dünya görüşünü, güven duygusunu ve teşebbüs gücünü kazandıracak tedbir­ler alınmalıdır. 3u mücadele, milîî kültürü yüceltmek, yaşatmak ve zen­ginleştirmekle kazanılır.

Hiç şüphesiz manevî değerlerimizin en mühimi odîn» unsurudur. Bugünkü gençliğimiz ya Kuzeyin tesiriyle «Din afyondusafsatasına iştirak etmekte; yahut da, Batının tesiriyle, ilim ve medeniyet karşısındaki kilisenin menfî tavrı ile, Isîâmın miisbet tavrını mukayese etmeden her konuda olduğu gibi, din konusunda da batılı münevve­rin geleneksel din düşmanlığı tavrını benimsemektedir.

İşte bu düşünce karınca kararınca Yayınevimiz, miiletîmizin kültürünü korumak, onu nesillerin zihinlerine ve gönüllerine nakşet­mek faaliyetinde, yüce kitabımız «Kur'an-ı Kerîm» İn neşrini müteakip «İman Esasları» isimli eseri neşretmekle atmış olduğu adıma, eliniz­deki eserle devam etmektedir.

Mısırlı Profesör Muhammed Kutub tarafından telif olunan «İslâm Etrafındaki Şüpheler isimli elinizdeki eser; Muhterem Hocamız Dr. Ali Özek tarafından tercüme edilerek dilimize kazandırılmıştır.

Mısır şartlarına göre hazırlanmış olan bu eserin, asırlardır ecdadı­mızın uğruna kanım akıttığı, canını feda ettiği Yüce Dinimiz etrafında genç neslimizin zihinlerinde ve kalplerinde uyanan tereddütlerin izâle edilmesine vesile olması gayesiyle, neşrinde fayda mülâhaza olun­muştur.

Tevfîk Allah'tandır.

Tuğra Neşriyat1


«...Kalblerinde şübhe ve sapıklık bulunanlara ge­lince, işte onlar, arzularına göre âyetleri te'vil etmeyi ve fitne çıkarmayı istedikleri için, Kur1 ândan müteşabih 2 olanlara tâbi olurlar...»

(Âl-i îmrân sûresi, âyet: 7) 3


ÖNSÖZ4

Dokuz sene önce bu kitabı yazarken onun bu kadar rağ­bet ve takdir göreceği benim hesabımda yoktu. Basımı arka arkaya defalarca yenilendiği zaman, bana lâyık gördüğü ni­metlerinden dolayı Aîlahü Teâlâya hamd, kitabın ihtiva etti­ği mevzulara alâka gösterdikleri için de okuyucularıma teşek­kür ettim... Lâkin ben bundan sonra tekrar basımına lüzum kalmadığını zannetmiştim de artık İslâm düşmanlarının, bizi kendilerine cevap vermekle meşgul etmek için ortaya attıkları bâtıl şüphelerden sarf-ı nazar ederek sözü, müsbet dinamik ve yapıcı şekliyle hayatı içine alan İslâmın zatından ve ma­hiyetinden bahsetmeye getirmemizin zamanı gelmiştir, san­mıştım.

Fakat, müsteşrik VVilfred Cantwell Smith'in «Çağdaş, Ta­rih İçinde İslâm» 5adlı kitabını okuduğum ve kitabın üç yerinde küfür derecesine ulaşan öfkeli, kindar işaret ve saldı­rılarla «İslâmın Etrafındaki Şüpheler» kitabımıza atıflarda bulunduğunu gördüğüm zaman anladım ki : Haçlıların gazap­larını harekete getiren ve onların böylesine kindar bir tavır­la mütalea ettikleri bu kitap, mutlaka devamlı olarak okun­malı ve tekrar tekrar basılmalıdır.

Hamd Alîah'a mahsustur... ve muvaffakiyet Allah'tandır.

Mukammed Kutub6Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə