Juviviscens

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.44 Mb.
səhifə3/20
tarix14.08.2018
ölçüsü2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

qui cruentam Iegitimorum

principum purpuiam injuste sibi

arrogant : dum itaque Regum fortunas

unica vincendi 1ibidineductuseverteret

Alexander , superbissimo furore

ambitiosus nommis Aristoteles in philosophorum

Principes est debacchatus ,

unoque incendio congestas triginta sex

seculistot sapientiædivitias absumpsit,

& si quæ voltsit fuperefle funeri , ea

omnium ludibrio dicteriisque laceflsenda

tradidit posteris , dum in optimorumbona

invectus , abscissis perditisque

sapientiæ staruarum capitibus , suum

imposuitsingulis : rieque obscure litterarii

peculatus reumfacii Aristotelem

curiosissimusPlinius, inpræfat, ad D.

Vespasianum Imp. Sednihilcgifli Ari

stoteles, Democritus enim etsi libris

nus»

24

nuspiam , ubique tamen inclyto suonomine- est; Vivit vivetque in doctisiimorum

monumentis, &dum philosophia

aliquo in honore erit, comitem ævi

sui laudem Democriti trahet , omnisque

posteritas,etiam seripta quæ non extant,

mirabitur, tuum vero ineumfactum

execrabitur.

Testimotiia de Sapientia,

&

Doctrina Democriti.tiippoctatis , & Abderitamm

Democriti Civium.

IJ lppocrates in epist. Somnium Hipp.

Ipstt qutdemveritas, apud Democritum

,manetfip'mio vero apud Abderitas habitat.

Quam autem ob causam dementiæfue--

rit insimulatus a suis, videre est apud

Hippocratem in epist. nu.y. Hiepramulta,

qua detintt ipsam ,sapientia ægrotat, uttimorfit,

nt nostra urbs Abderitarwm peffundettir,

si Democritus mente fuerit metus.

Eten'tm oblitusfui , omniumque vigilant ,

& noftu , interim , & omni* deridens ,

totamqne vitam nihisi faciens , vitam

agit , ridetque p quem videt , aut hilatem,

aut mgstum. Idulis airem plenum

elf

25

»liq?tand?i?iseruTQ ikemmfi. atempfoficijcidiets, (? Democritos eJJismiUssibi.ipsi

iemumerabdts ycorpujaue cum mum mrumpit.

Anima autem Dempemigyati^eti^m

slt?t^Mrhsaurumefja,ded.€resttr^ests

putamus agrotare, 6\Hipp.adfis opttmt

yricuraturus virum insignem. Nonmdicut,

sedcondito>, sacratigrem Ionia murumcircumdabit,

Civitatem Senatumqm

turabit: Servacarpus fapkrttia, eripsam

Adtefupplicem mitt, doclr.inampma;grAtijtcabem

etiamjuivros^ulo.si.tion dejliim".

Democntwnproptervmtdtm,culuf

prima»fe. laturumjjperaf.tu enim genest,&

arteconjunElu- es Æ.siuUj'h:bicvere Herculisej]

txfi-atreneposAixcalhquc co'mplura

ad Hippoc. Abderitædeprecati , ut

Democritum ab iniacia liberaret. ResRonditHippoc;

Ep/plamnesiram lesi%

& admiratu»sum ,q»odx,.b unum homi.

Wm, acsi ipfe unus Civitateffet. tmbati

eJl,: . Et beat iprofecto sum potali , qui

scitnt Unos viros fua effc muniment*,

»o» mem tnrres oat muros, ftd faphn*

tumcanfilia : audio autem Vfemacritum

grmtfas acsolidis moribtss proedjum ejse,

B lopoe


26

lopotmonem ? Vna sapientiee curtt alias

txigit mmte , ut cum tumultuantibtts an •.

cillis bera apparet conquiefcunt , Jicsapitmtioe

confptctu reliqu* ajfeRionesvelus

famula decedunt : en veritatis regione

quamfapientia coUuflrat , non ejl pater ,

wee mAter, uxorve, ant cognati , non liberi

titcfratres neque famuli , fortunaque ' vel

ttliud ex bis, qttoe tumultumfaciunt. -Democritus

iliucprafapientia commigraviti

iS infania tmiri creditur obfolitudints dmore.

Et ad T>ionyCmm:ExceUentia,»norbi

opinion? defe proebet, propter\udicantium

imperltiam. IvitadDemocritum Hipp,

decem talentisxstimata visitatione, five

mills, &4ucentisnummis aureis Phi

lippics : Scripsitq; quid sibi cum Democrito

contigissct , in epist. ad Damagetum,

num. si. Hoc erat illud.Damagcte,

quod conjeEtahamus, non infanit Democritus,

fed super omnia fapit, & nos fapitntiores

effecit , C, pernos , omnes homines,

videsis curiosissimam hanc Hipp, epist.

qu^quodlongiorsit,a metantumdefloratur.

Ridebatitaque Democritus fiominuminsmiam,

qui vicissitudinis rerumignari,

velutintma, ac stabilis sua

vitafortunaqueesset, multis calamitatibusrepentinis

opprimebantur. Terram


27

ramfodientes » argmtum quoerunt } •

gemo repertojerram emunt , ems sa terra >

JruRus vendunt.fruBibus xendttis, argm

tum accipium,eaque aghationt veluti rota

semper circumvoluti , nullo cupiditatibus

fine impofito 0^fso te Hipp, nonrideredtbio

plorantem propter amorem , to

quodvoluptatesua exchjus tsti Intrasuf.

ficientiamsefirat continent; Quitenimleo

aurum occulnis ? quis taunts uheriorii alimmti

gratia pugnavit?quam pardaliminfatiabilttai

c*rpit? fitit aptr usque ad aqua

apptt entiam, L upus devoratoalimmto ntc4JJarioquicfcit,

annuorum temporum ordo

brut is terminus est adcoitum:at hemo per»

petuo ingluviei libidinisque cestrostimulatur

Quemadmodum opti.

muscorporis habitus perkulofus , it a stte ..

ctjjuum fortunæ magnitudo ptrieulofa ,

quorum pr

malts habere debuerant, Hisquequi bentfacertcogit

ant fulminuiBum pro gratiarum

aBione accipiunt, ut tum tile pro*

genitor Æsculapius : videtur enim , ©•

mundus ipse hominibus infensus. lotus

homoexnativitate morbus est ! dume dacaturinutilis

, alien* opis egens , dum erefeit

protervus , & infipienspadagogo coercendus,

dumviget, audafia abripitur\

Bi dum
28

durrrdecrescit miferabilx ...... .utinam

facultas effetnob»tuniverforum habit acula

revelare , smgula,jae aBionum humanarum

momenta perpedere,videremus ,&c

Vac autem cum diceret subridebat , O"

mibij Damagete,divinajpecie apparebat,

tfrvelutqui priorem fuamformam exuisfet.

Et ego , multa, 6 Democrite , sap

•tioe admiratione me implevijii : Discedo

veritatis tuoeproeco vidi Democri-

,tumvirumsapientijiimim,quiscluspotentijlimus

efi , bomines prudent es facer e -< &

•nu. 3 1 . optimum natura ac mundi interfretem

niocat Democritum. Hoc Hipp.testimonium

eoluculentius est, quodab

,homine falli pene nescio , & Democriti

coævoprocedit.

Anaxagoras cum Socrate deDemocrito

locutus , hie ( inquit ) pbilofopbus

Jimilis efi quinque certaminum viEiori ,

nam naturalia , mathematica , politicoes

litteras , mechanicarumque peritiam

omnem callebat : unde&comniscium

appellat Laertius.

Abinvido laudes expressit Demo

criti virtus : Sicenim illel. i.degen.

*. t. Democritusvidetur omnia curajfey

fSf principia. /uppcfuijfe , qua ad omnia

accomodari pojjunt, & adalios motus.

Eustat.

29

Eustat. I. a. moral, c. i.ldquoddcDemocritoalibi ait ^Aristotehs, quiapttquafi

in natura inhabit a [set nmtralia pcrtra-

Bartt, (S'nonut Pythagonti, qui cum

omne in mathematicis Jludium collocarent

, de rebus naturalibus loquentes,

imptrite suis cas rationibus , nan eissuat

dijjertationes accomodabant. Et cap. i.

1. i.degen. *Ad summum de nullamutatkne

, nisi super ficietenus quicquam

dius definivit , proeterquam Democri.

tus,cui omnia cur* videntur fuiffe , Hoc

Aiistotelis testimonium , ut Democrito

fa?et, itamultisinfuriosumest, quasi

vero omnia fupersicietenus scripscric

Hipp, a quo optima quæque veterum

spoliator accepit , & in rurto maluit

deprehendi , quam bona side suum cutque

reddere ; nusquam enim Hippocratis

meminit, quodAndreæLaurentio

lectissimi ingenii medico bilem movit.

l, S.anat.q. jo.

Seneca Sapientissimus ille Hispanus,

nat.q. /. 7. c. 3. antiquorum omnium subtiliffimum

vocat Democritum, & alibi

antifiitem litterarum , fapienti* caput ,

naturaque lingudm. Plura Democriti

admiratoroptimusPlinius; 1. z8-c. 6.

I. 18. c. 18.I. $o.i:.i.& alibi. Comelius

Cclsas medicorum Cicero , in prxf.

B j- MttUos

jd Testimonia

Multos tx sapient ioe proftjloribus peritos

medic/me fuijfe accepirr.us , dartfiirr.ot

zero ex his Pythtgortm , isf Empedoclem

, & Dtmocritum , bujusautem, ut

tntidam crediderunt difcipulus Hipp.Cous.

Sed Democriti nequaquam diseipulus

suit Hippocrates, eratenim jam senex,

cum ilium primo cognovit , ut patet

in epillola ad ipsum Democritum »

au. 31.

Petron I 1 , Luc I AN I,Asuu i 1.

Petronius Neronis deliciarum Arbi

ter, quique ut ait Tacitus, eruditofuit

luxu,insuoiatyrico,;r<7gw hercule, in.

quit , omnium herb arumsuccos Democri.

tustxfrtpt'. & nt lapidum , virgultorumqutVK

latent , atat em inter experi

ment* consumpjit. Lucianus nulli philosophorum

, præterquam Democrito ,

parcit, & admiranduabiUoscriptaotte

testatur. Apulejus in apol. Democri

tum præcipuos rerum natura patrones

recenset. & Flor. 1. ^.Protagortusophifta

suit longe muhifcius , & cumprimin Rbttorkoe

repents perfacundus : Demoeriti

physictcivK aqtittvus-.unde &suppeditata

doBrina eft. Hxc mitiorum ingeniorumtestimoniaadducere

volui, postseveriores

31

Fer/ores viros,ut omnibusDemocritumarrisisle ostenderem.

LuCRETM,&JuVENALIS.

Lucretius qui Academiam inpamat

sumdeduxit, nusquam Democriti sine

honore meminit,utl. j.&itefuml.j'.

Democriti quod santla virismtentia

ponit. '

Ingeniossimus poetarum Junius Juvenalis

in votorum satyra ic. sic de De.

mocrito.


Tune quotjut mater'utm risut inxmit

adomnts .

Occursus hominum , cujus\prudewia

monfirat,

Summoi poffc viros,& magna eximpla

daturos,


. Vervecum inpattia, crajfoqut sub mt

nasci.


: Sapientem vocat, summum virum,

quiq; magna exempla dedcrit : e Thracia

suit Dcmocritus , quod barbarum

solumsuo ortu nobilitavit.

Ad hæc testimonia subnecto unum,

quo sum ma Democriti selicitas pateat ;

vulgaris est ingenii addiscere , selicis 8c

com modi , in ventis addere , at paucissimis

invenireconcessum.

Democritus tamen divino præditus

B 4 ingenio,

32

ingenio,plwJma adinvtttiri • iquæ ilium'veterum omnium gerifttium'iijsientissii

mum doctissimumque reddunt , lta ut

eorum nglii ingenium yaitius fuisseputem.'

' .,• '" ." ',,'." :: ':"'-:'., ,l

'i. Species vtsibTJ^s a rQi'poriBusTomhK

bus'flueifctJepre])en;d;it.1ll:'.'"7in '- ',*.'",',

h..' Primm ostenttikcuK'i: &'fe:rsoe ftcietatem

, artemque, tempejlatec, 'ttfrundgmliM,?

mntiamq'nepr£dic'endi'aperme , tefie

Piitivr',

uniut oleum a Democrito dixit s^ign'orantibtti

miranlibttfquv iCinBas ,' 'qttipaupertatem

, & quietem dofirftmriim-fhie'bant

hnpnms .cord»-effi 'i -aique ,ut^pp^uit

causa , di- mgem divit'iarui&'cntfus'* re/litu'iffe

mercedem anxia deminorum panilint'nt

, contentum it a probajse opes Jtbi,

proevifitrerumcarttate, infacUicum iieU

let,fore,l. 18. r. 1 8. vide prætetereahistoriam

ttietentisDamasi Constan. l.f.c.41

$. Magiam invexit naturalem , tfhde

Plin. 1. 3d. c. 1 . plenum miratuli , & hoe

pariter utrafque artes effloruife, medtcivamdieo

magicenaue eadem at ate , ilium

Hippocrate , ham Demoerito , iUufiranttbus.

, J. ..'•'. 'ii : . . ' -' .

4. Concameratorum fomicum rationem

architectonicam adinvenit, tefte

5eneca , pontesque in fluviis a lapidibus

33

bus eo præscribente constructi primuin.J. Lapides liquate, eburmollire,quemlibetsingere

lapillum pretiosum, &ad

libitum colore fuo tingere noverat.

6. Instruments mathematica excogitavit

, quibus non stellarum modo cursusverumetiam

futurarum tempefhvitatum

rationes accurate exponcbat:

ignesinextinguibiles, nisilacte,speculaque

portentosa sinxit.

7- In agriculture suit peritissimusex

Constantino Catfare Pogonato, qui multa

a Democrko transcribit pulcherri*

maarcana.

8. Inplantarum,&lapidumnonhistoriamodo,

verum , quod majus efl,expenmentis

viribuiq; fuitversatuTimus,

ex Petronio.

9. Omnum fontium habuit peritiam,

tum inveniendorum, sicubi sub terra

hterent , tum deducendorumi ut viderc

est apud Const. 1. 2. c.^.&alios.

10. Effluvia corporum,atomolquecomperit,

&invexit omnium primus, ex

Laertio : quod unum tanti apud me est,

ut congestas omnium Philosophorum

laudes,velexaequet,velsuperet.

B5 Synopsis

34

Sjnoffts doftrin

qu* ad atomos pertinet .

Omissis opinionibus , quæ ad præsens

iustitutum non faciunt , ex uno se

re Aristotele , qui suis operibus optimas

Democriti lacinias intexuit, doctrinam,.

quæ ad atomos spectat , adductis autoritatibus

delibabo,

r. . Ex lib. 1 . phys. t. 6. agens de principiis

corporunii Etfiinfinita , autjic, ut

Demoeritus , genere quidem mum , figura

xero xeljfecie differentia , ant etiam contraria.

Hoc est : principia corporum

conveniunt in genere, atomi diffcrunt

autem aliqua specie, 8c sigura.

1 1. Lib. 3 . phys. 1. 1 7. §gicumque aittem

infinite faciunt elementa , quemadmedum

tsfnaxagorai , & Demoeritus , itte

qaidem ex Us , quajuntjtmiliumfartium ,

hie autem, ex omuifeminario figurarum

taBu , continuum infinitum ejst dicunt ,

sive ut vertit Averrois interpres Mantius,

Demoeritus vero exillo quodvocat

radicem omnisfiguroe &semen omnisfigu

ra , P an sper mia m Insinitum etiam

est quodibet continuum ex Democriti

sententia , sed tantum extrinsece , 8c delignative,

ut videbimus inserius.

Ut

35III. Ib. textu 19. Domocritus au*

tem nuUum almd ex alio fieri primorum

dixip, tamen ipsum commune corpus om

nium efeprincipium , magnitudine fecun

dum partes figuraque diferens : sive ut

meliusex Græco colligitur, ratio cor-

•poris di versa est in speciebus , panibus ,

quantitate , & figura.

IV. Lib. 8. t. io. Democritus monftrat,

quodimpoijibile efl omniafa&a efc*

tempus enim ingemtum ejse,& t.if.Dr

mmitus nen quafivit eorum qua semper

efsent caitsam. Vide 1. i. de gen. animal.

»• 4-


V. Lib? 4. de cæIot.4i.disputans

de causa gravis , & levis , resers Democriti

sententiam , qui existimabat stricta

corpora descendere , quod pauca

ipsis resistant; lara veroascendere super

aquam : addit instantiam Democriti.

t- 4J. debtret enimin a'erehoc ettam fieri,

fedjolvit molliter, ( Democritus ) ait

enim, nonin unumimpetum facere soun ,

locans soun motum eorum, qua sursum

moventur corporum. Sou autem est vox

abigentis aves , apud Aristoph. in coincedia

de Vespis- crediderim a sono,

quem eduntin aere corpora, usurpatam

a Democrito : nam quæ fortius

Qtiiem secant , eum edunt fbnum. Solvit

36' D O C T R I H A

vit autem instantiam Democritus' not*

molliter , sed nervose negando paritatem:

est enim maxima differentia inter

motus , quisiunt in aqua , &eos, qui

in acre ; quam vero commode respon

ded Democritus , ostendemus suoloco.

, . VI. t>ib. I. degen.t, r. Democritus

Mtt em , dr Leucippus ex corporibus indixifibihbus

alia coms oni inquiunt : h*c autem

infinita , & multitudine , fr formis

tfe , iffa autem a feipfis diserre his , ex

quibusfitttt , &po(ltwne , & ordine horum

exprcsse in Græco , ex tomis , qua infini

te figuris , & meltitudinesunt : ec.rum atttempeptionem

ordinimque inducere diffe

rentiae xoluit.

V II. Ib. t. '. Democritus videtifr

emnia curaffi , &prin<. ipia/upposuife qua

adomnia accomodari pofsunt, & ad alios

motus Democritas autem , & Leuctppus

facientes figurai niterationem &

gonerationem ex his faciant segregations

quidem. , & congregatione generationem,<5p corruptionem , ordine autem, &pofitione

alterationem. Quoniam autem existimabant

verum effe in apparendo , tontraria

autemfunt, & infinita qua apparent ,

figures infinitai feeerunt ,ita ut tranfmutationibus

ip/ius compofiti idem mideatur

tontrarium alii , (palii, & iranjmutetur

farvt


37

yrparro


immisto , & emnino aliud apparent

une transmutato , ex eisdem enim tragoediafit

litterts. Ex hoctextu colligimus,

quantus fueritDemocritus , qui principia

adeo commoda adinpenerit : ejus

præterea de generarione , corruptione ,

accietione, alteratione sententiam claram

apartamque habemus.

VIII. Ib. r. f6. ij. n^TBiomem , &

piffonem fieri dixerunt , iidem Demoaitus,

&Leucippus, per miatut insenfibi-

Us. Vnde Empedocles mtfceri ea njohut ,

quorumcunque meattts ad invicem sunt

mensurati, qua viamaxime , &de omni

bus uno ferment determinaverunt Leucippm

& Democritm , prinapium cum

feceruntfecundum naturam quod est. Voluit

autem duo tantum csse absolute

Democritus, atomuin & vacuum, quo

nomine intellt'git aerem , quod clare

colligimus ex Galeno de theriaca ad

Pisonem c- i.Si eriim ex at emit , &• vacue,

Jtcut Democritut , & Epicurus afferunt

, omnia eovstittffent ,z,eluttsffclepiades

medicus , inquit , molibut , &vacuo

feu meatibus , nam eandem oiuam'Æ de

rerum natura sententiam cum rctineat,

nominibw tantum mutatis, atomos mo

les , vacuum meatusappellat. Exquibus

patetquodnam sit Democriti inane vel

vacuum,

38

vacuum , aer scillicet qui poros implet.lX..Lib. i.deanima, t. xo.Demetritus

ignem quondam , & cakrem dicit

effe animism, infinite emm exifientibus

figuris , & atmif , qua speciei rotund*,

ignem di- animam dicit , {ut in a'ire , qu*

vtCAUtur ramenta , quæ vidmturin radiis

qui per fenestros eunt ) quorum tmi~

nijeminarium elementa dicit Democritus

totiin natura : Jimiliter autem , (£- Lettcippus

: horum autem jphdnca animam j

fropterea quod maxime ptffunt per totum

penetrate hujufmodifigure, &movereriliqua

, cum moveantur , &• ipsa : arbitrantes

animam eft id , quod dat animalibusmetum

Exquibus videre est, atomos

igneas Democrito fuifle sphæricas

; & animam ex illis constare , verum

aliumquendam etiam ignem pro aninia

componenda intelligebat , quam

elementarem , quam opinionem repetit

Aristotel. textu 30.44.68 .71. 73. lib. r.

de anima, & lib de Resp. c. 6.

X. Ex lib.desensu, &sensili,c.4.

e^f tum quid

asperum elicit iff*, hocvero\oeve;adfiguras

autem rtducit saporet. Vide Gal. 1. r.

de elementis , c. 1 . quantum autem mysterii

sit in his paucis verbis , advertemusdiip.

3. c. ultimo, hujuslibri, cum '

de.


39

de colorum generatione erit sermo.

Hxc pauca ex Aristotele annotasse sit

satis : alias ej us opiniones invenies apud

Diogenem Laertium , Senecam , P!inium,

Theophrastum, Galenum,& alios

veteres.

X I. Diogenes itaque ei dat tres

opiniones pulcherrimas: Prima, generationes

sieri ex atomorum concursu ,

quarum motus cietur a vertigine cæli ;

imo & universum mundum , atque

adeo mundos innumeros fortuito ato

morum coaljtu generatos : vertfginem

vero cæli vocat necessitatem. Secunda,

visionem ex allapfu imaginum ab objectis

in oeulum missis sieri, quamei

sententiam adscribit Aristotel. 1. de

fins. & sensili , c. i. Tertia, sinem hominis

, -seu beatitatem in hac viid esse

quietum datum , seu animi tranquillitatem.

XII. Pliniusl. 7-c. f^. de resurrectione

mortuorum resert sententiam

Democriti , quam, cultissimus ille , sed

impius irridet. Puerihum , inquit , i/fa

deliramextorum , avidaque nunqnam de-

Jintremartahtatis cmnsnenta funl. S'milis

dr de a(servandis corponbus hominum , ac

reviiiscendet premiffa a Demecritt vameas,

x XIII.


40’

XIII. Censuitdari mundos insininitos

, ut docet Hipp, epist ad Damagetum,

quam opinion -meleganterexpressit

Claudianus , pan. Manl.

Illeferox , unoaue tegi nonpaffus olympo

Immmfum per inane volat,finemqueperofits.

Parwrit innumeros anguflo peElore mun

dos,

VideLucrct.l. i.quiomnem hancdoctrinam luculenterexplicat.

Secundo mundum coaluissedigladiantibus,&

se se invicem per inane quærentibus

trudentibusque atomis; unde Vir-.

gil. Democriti assecla , ecloga , sive in

Sileno.


Nanque canibat uti magnum per inane

ceaHa.


Semina, terrarumque animoequemarisquefuifjent,

Et lequidi fimul ignis , ut his exordia

y~ primit,

Cmnia i & ipfe tener mundi^concmerit

orbis.

Tertiovidetur Claudianus ilium irapietatisaccusarel.i. inRuffinum- . . .

viam non jponte feqaebar.

tAherius, vacuo qua currere Jemma

motu,


41
'-' dtfirmat , magnum que novas per mane

Jigrlres.

lortuna non artt rtgi , qua Nutitina

< Jin/u

jimbigni'vel nuBaputat vel nes

-,,,,j,. -. ,, , , .: :

PIiniustamen 1. t. c. 7. duosDemocrito

Deos fuifleait , Poenam , & BenencTum

: at ipsemet Democritus opera

Dei agnoscit esse creaturas in epist. apod

Hipp. nu. n. quarealterum ilium

Claudianus fortasse Lucretiumpoetam

iAtelligit ,

deDeoscsipsit,I. 5. & lib. f.

Omissis ergo etroribus , qui -Democrinim,

ut altos gentiles deturparunti

hæc sunt legitima illius placita , qoæ

mihi explicanda stabiliendaque proposui

, ex quibus tetaatorhorum doctrina

veluti compecdio quodam percipi potest.

•,.-' '


I. Censuit materiam primam esse

elementa , cum vocat ilia seminarium

ngurarum,/«cr. 2.0. Li.de an.

II. Existimavit elementa non transmutari

invicem , i-fhys. ttx. i9. clareque

id testatur Diogenes Laertius in

ejus vita, 1. 57. cumdicit ex mente De-

( mocriti , ob nrmitatem.& soliditatem,

passioni , . £t mutationi , non esse obnoxia

42

xia elementa : ldque Empedocles statuit/.2.degm.& corrupt, tex, 37.

III. Vocat elementa ignem , aquam,

terram , de quibus mentionem secit/,Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə