Könüldən keçənlərYüklə 1,4 Mb.
səhifə1/8
tarix19.10.2017
ölçüsü1,4 Mb.
#1067
  1   2   3   4   5   6   7   8


Sabir BİNNƏTOĞLUÜrəyimin səsi

BAKI-2015


Redaktor: Rahim Əlizadə (nəzm üzrə)

Redaktor: Nəriman Zeynalzadə (nəsr üzrə)

Ön sözün müəllifi: Sahib Qurbanov

Korrektor: Morux Qurbanova

Koordinator: Lalə Mikayılzadə
Sabir Binnətoğlu. Ürəyimin səsi.

BXQR, Bakı-2015, səh. 300

Təlatümlü, bir az da dövründəki, zəmanəsindəki haq­sızlıqlara boyun əyməyən və hər yerdə həmişə öz sö­zünü deməyi bacaran, poeziyanın daşlı-kəsəkli yollarında hərdən büdrəsə də, təslim olmayan Sabir Binnətoğlu növbəti dəfə oxucularının görüşünə sayca 5-ci - “Ürəyimin səsi” kitabı ilə gəlir. Kitaba vətən duyğulu, Göyçə həsrətli, məhəbbət hə­ra­rətli, rastlaşdığı yabançı hallara etiraz, dosta sədaqət ruhlu şeirlər, məntiqi və hikmətli deyimlər, hekayə və publisistik yazılar daxildir.

S. Binnətoğlu qələmiminin məh­sulları olan “Sən olma­yan­da”, “Gecənin aydınlığında”, “Məndən inciyən çiçək”, “Mən­zum məhəbbət mək­tub­ları” kitabları da oxucu rəğbətini qazanıb.
ISBN-989-1052-29-053-9

©S. Binnətoğlu-2015


ÜRƏYİN İŞIĞINDA YANAN MİSRALAR !
Əziz oxucum, qələm dostum Sabir Binnət­oğ­lu mənə deyəndə ki, 5-ci kitabıma da ön sözü sən yaz. Mən düzü bir az tərəddüd etdim. Çünki bu həm çox məsuliyyətli, həm də ağır işdir. Gərək Atilla göy qübbəsini çiyinləri üstündə saxladığı kimi, mən də kitabı tam oxuyub, onun məsu­liyyətini şairlə bərabər daşıyam, əyər-əskiyini yer­li-yerində qiymətləndirib düzü-düz, əyrini-əyri ya­zasan. Nəhayət mən söz verdiyim üçün sözümə əməl etməyə girişdim.

Burada Həzrəti Əlinin bir müqəddəs kəlamı yadıma düşdü: “İnsanlar dillərinin altında gizlə­nirlər”. Bəli, necə ki, onlar danışmırlar, onun kim olduğunu bilmirsən. Elə ki danışmağa başladı, onda onun insani keyfiyyətləri, necəliyi üzə çıxır. Yoxluqdan var olan söz də belədir. Nə qədər ki, ağzını açmırsan, heç nə demirsən, söz dilə gəlmir, elə ki, danışıq üzvlərini işə salıb sözə keçdin, bax onda əsl mərəkə qopur. Dahi Füzuli babamız demişkən :

Ver sözə eyha ki , tutduqca səni xabi-əcəl,

Edə hər saət səni ol uyqudan bidar söz.

Söz Tanrı vergisidir, Haqqın səsidir. O, söz­dən və səsdən düzgün istifadə etmədikdə onda sən mütləq ictimai qınağa oxucu hücumuna hədəf olacaqsan. Çünki indiki oxucu da əvvəlki deyil. O, yazarlardan, şairəm deyənlərdən, qələm, söz əh­lin­­dən daha qiymətli, tutarlı fikirlər eşitmək istə­yirlər. Sabir Binnətoğlu nə isə oxucularına, xal­qına demək istəyir. О, чох наращат щагсыз­лыгла барышмайан, эюрдцкляри иля щесаблашмайан бир инсандыр. Бу мязиййятляр, бялкя, она Дцн­йайа эялиб суйундан, немятляриндян истифадя етдийи мцгяд­дяс торпагдан, улу бабаларындан кечиб. Бяли щям онлардан щям дя Дядя Яляс­эярин, Устад Алынын йарадыъылыг чешмясиндян ич­дийи цчцн онда беля чыльынлыг, барышмазлыг вар. Онда бир ба­рышмазлыг, цсйанкарлыг мювъуддур. Шаирин фикриня шярик олаг:

Ким алаъаг мяни мяндян биляйдим,

Дири икян о, эцнцмц эюряйдим.
Дцрцст севэи, саф мящяббят йолунда,

Разы галыб, дярщал бу эцн юляйдим.

Нащаг йеря демяйибляр ки, шаир Аллаща йахын инсандыр. Она эюря ки, илщам пяриси щяр адамын гялбиндя, кюнлцндя ъошуб вулкан кими пцскцря бил­мяз. Щяр йериндян дурана, ялиня гялям алыб аьына-бозуна бахмайараг, аьзына ня эялди йазана гялям ящли, шаир демяк олмаз. Шеир бюйцк фялсяфи шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин тябиринъя десяк, гялбин ишыьында йараныр. Шаир инсан гялбини ъошдур­мурса, онун дамарларында ганыны дондурмурса, ону дцшцнмяйя, фикря гярг олмаьа, ахтардыьыны тапмаьа сяслямирся она шаир, мисраларына ися шер демяк олмаз. Шаир даима наращат, фикирли, гцссяли, шян, щазыръаваб, философ, алим, йарадыъы олмалыдыр. Бялкя Сабир Биннятоьлу бу китабына она эюря «Цряйимин сяси» адыны гойуб.
Дцнйа дойду бу заманын бяминдян,

Щаг йорулду, щагсызлыьын дяминдян.

Сизъя дювран нийя беля эялибди?

Щеч баш ачмыр, фяляк дя юз ямялиндян.


Бяли, щеч фяляк юзц дя бязян юзц-юз ямя­линдян баш ача билмир. Амма шаирляр бцтцн дювр­лярдя щяйатда вя ъямиййятдя баш верян щадися­ляря вязиййятляря баш вурараг онун мащийятини ачмаьа наил олурлар. Мящз она эюря дя онлар шаир олдуглары цчцн юзляринин юзляриня йазыьы эялир.
Дцшцр щярдян бир зцмзцмя едирям,

Хяйалымла о, дцнйайа эедирям.

Ядалятдян, ятир, чичяк дярирям,

Бу дцнйада мяня шаир демяйин.


Сабир Биннят, шеир кюкдя йаранды,

Анламсыза, йалан олуб щяр анды.

Сюз ганмазлар ону йабанчы санды,

Бу заманда мяня шаир демяйин.


Сабир Биннятоьлу щям дя Вятян щясряти иля говрулуб алышыб, йаныр. О, бир Вятян дейил, ики Вя­тя­нини бирдян итириб. Бири ону дцнйайа эятирян явяз­сиз варлыг олан анасыдыр, о бири ися немят­ля­риндян дадыб, бюйцдцйц доьма Эюйчясидир. Щяр ики нисэил шаири чох кядярляндириб:

Дурна кими дювр едярдим щавада,

Анам юлдц, йетим галдым дцнйада.

Дяйяри щеч лазым дейил щяйатын,

Кимсясизям, йад елдя- йад йувада.

Фярз едярдим бцтцн дцнйа мянимдир,

Азярбайъан, йашайыш мяскянимдир.

Анам йохса, дцнйа мяним няйимдир,

Щеч няйим йох сахта фяна дцнйада.

Сабир Биннят, гям-кядярдян йаралы,

Дцшцб Вятян, йурд-йувадан аралы.

Щаны Эюйчя, щаны Эюйчя маралы,

Бядбяхт эялиб, йесир галдым дцнйада.

Шаир гям йемя, су эялян арха, бир дя эяляр. Дювран еля эятиряр ки, сян йенидян Улу Эюйчяня говушарсан, сяни дцнйайа эятирян анан щагга го­вушса да, ахы, сянин ян бюйцк анан Азярбайъан адлы эюзял дийар, дцшмянлярин эюзцня бычаг кими батан Анан вардыр.

Щамы бир эцн анасына пай едир,

Гяриб галыб, щям юзцм-щям сюзлярим.

Гялям каьыз эюзляримин суйундан,

Щеч олмаса, бир парча шеир эюндярим.

Ширин-ширин йат, анам,

Йухуна бал, гат, анам.

Бу дцнйа язабыны,

О дцнйада ат, анам.

Сабир Биннят йарадыъылыьы чох кешмякешли, зиддиййятли, щям дя цсйанкар бир йарадыъылыгдыр. О, гялямини бир нечя вариантда сынагдан кечириб. Эащ бящри тящвиля кечир, эащ гошмайа, эащ да байаты формасында юзцнц сынайыр, эащ да Зцлгерн кими эцндяликдя башына эялянляри, щадысяляри гялямя алыр. Бцтцн бунлара бахмайараг мяня беля эялир ки, о, ня ися демяйя ъящд едир вя юз цзяриндя эе­ъя-эцндцз чалышыр. Она эюря дя йазыларында вя фи­кир­ляриндя, мисраларында бир чох гиймятли дейим­ля­ря наил олуб. Шаир сяня эяляъякдя даща эюзял, дц­шцндцрцъц, йарадыъы тапынтылар арзулайырам. Чцн­ки, сян буна лайигсян!

Сащиб Гурбанов,pублисист - журналист

VƏTƏN DUYĞULARI


AZƏRBAYCAN
Uğurunda qan tökülür,

Qalx, qalx dedim, Azərbaycan!

Şərəfinə dan sökülür,

Sənə qurban, Azərbaycan!


Sən qanımsan, həm canımsan,

Şöhrətimsən, həm şanımsan.

Tək məkanım, hər yanımsan,

Sənə qurban, Azərbaycan!


Sən gözlərimin işığı,

Həm nuru, həm yaraşığı.

Könlümün yanan işığı,

Sənə qurban, Azərbaycan!


Sabir Binnət, həm döyünər,

Qəlbi səninlə öyünər.

Hər kəsdə olmaz o hünər,

Sənə qurban, Azərbaycan!18.10.2014, saat 18:40
Azərbaycan bayrağı!
Çox gözlər tökəcəkdir,

Eşitsin düşmən, yağı.

Çox zəfər edəcəkdir,

Azərbaycan bayrağı!


O, o qədər böyükdür,

Ürəyi dəlir dağı.

Düşmən ona dönükdür,

Azərbaycan bayrağı!


Dalğalanır dəniz tək,

Mehriban sevgi bağı.

Bağrına bas, qəlbə ək,

Azərbaycan bayrağı!


Ən möhtəşəm uludur,

Pozulmazdır növrağı.

Müstəqillik yoludur,

Azərbaycan bayrağı!


Səndə var böyük hünər,

Türkə türkün dayağı.

Sinəmiz sənə sipər,

Azərbaycan bayrağı!

Bax, ey Sabir, fərəhlən,

Türk dünyası sayağı.

Əsər yaz, şerə köklə,

Qəlbin ilham bulağı.

Şöhrət duyub, şən əylən,

Azərbaycan bayrağı!

Azərbaycan bayrağı!

16.11.2011, saat 01:30

Gələn nəsil
Mən görməsəm zamanı,

Görəcək gələn nəsil.

O duyğunu, bu anı,

Duyacaq duyan nəsil.12.04.2014


Dağıldı millət
Söküldü zəmanə, dağıldı millət,

Doğru söz onlara olmadı ibrət.

Amandı birləşin, talandı qeyrət,

Bu gündən sabaha varmı zəmanət?18.04.2014, saat 16:15

VƏTƏN
Canın verən, candan keçər mərd olar,

Cana qıymaz, yolunda namərd olar.

Şəhid verdin, neçə şəhid, sayı yox,

Vətən, sənə fəda olsun oğullar.04.08.2014, saat 16:35

***
Ləzizdir mənə


Qara torpaq, sən nə əzizsən mənə,

Özüm bir əmanət gələcəm sənə.

İşıqlı dünyanın qaranlığından,

Sənin zinrik yuvan ləzizdir mənə.28.11.2014, saat 21:55
Ахан Араз
Сяня шеир, дасtан йазыб чохлары,

Мин чичяkдян щяб tоплайыр бир ары.

Бир цряйи ики бюлцр, tян йары,

Гяссаб дейил ахан Араз, чайды о.


Гядиm Тябриз, щяр цряйя салыб из,

Бир дюйцнцр айры дцшян гялбиmиз.

Бир cыьыra иkи гардаш tаpmыр из,

Гяссаб дейил ахан Араз, чайды о.


Мцсtягил дя олсаm бу эцн юзцmя,

Инанmыраm mяндя олан дюзцmя.

Вящши беля, дюзmяз беля дюзцmя,

Гяссаб дейил ахан Араз, чайды о.


Йары бюлцб, cянуб-гярби орtайа,

Сызлайырыг бу mащалдан о tайа.

Доьmа гардаш дцшцб беля бялайа,

Гяссаб дейил, ахан Араз, чайды о.


Айры дцшцб доьmалар бир-бириндян,

Сахtа рящбяр, сахtа фикир дилиндян.

Айырыбды Азярбайcан елиндян,

Гяссаб дейил ахан Араз, чайды о.

Тябриз дейяk, Бакы деyяк, фярги йох,

Сабир Binnət, цряйини дешир ох.

Башга залыm дярд варmы бундан чох,

Гяссаб дейил ахан Араз, чайды о.23.06.2012, sааt 03:30

Bakı səfəri bitmək üzərədir

Çoxdu hələ, bu gun son gün, sabah Bakı səfəri bitmək üzərədir.

Çox maraqlı olmasa da, bu mərkəzi şəhərimiz Bakı gözəldir.

Gəncə şəhəri mənə daha əziz olduğuna, Bakıdan da əzəldir.

Gəncə öz qədimiliyi ilə, könül oxşar, möcuzəvi qəzəldir.

Teatrda
Ey əhli-kef adamlar,

Tamaşaya baxanlar,

Tamaşada nə gedir?

Bu millətin dərdimi?

Bəlkə, mən də baxaydım,

Heç millət bəyəndimi?12.07.2014.

***


O gözlər gülə
Gülməzsə Azərbaycan,

Çətin o gözlər gülə,

Bəlkə, gülə bu millət,

Dönüb o gözlər gülə.30.06.2014, saat 11:43
BİZ TÜRKLƏRİK

TÜRK dünyası
Türk dünyası, böyük dövlət,

Hər yan edər ona hörmət.

Qazanıbdır uca şöhrət,

Duysun bunu bütün dünya.


Türkün soyu bu dünyada,

Naildir hər layiq ada.

Yazılıbdır hər növ yada,

Duysun bunu bütün dünya.


Sabir Binnət edir bəyan,

Qoy dünyaya olsun əyan.

Türküm, dayan, mətin dayan,

Olsun sənə sütun dünya.


15.04.2014, saat 20:45

"Türkün qəhrəmanlıq səlnaməsi"

(Poemadan parçalar)
Yenilməzdir ulu türkün bayrağı,

Qurub onu, Atatürk tək türk dağı.

Rədd olsun böyür-başın, göz dikib,

Tələ quran, alçaq düşmən, yad-yağı.HAYDI
Qalxın, millət, ayağa!

Haydı, kardeşlər, haydı!

Bu dövran və bu dünya,

Ulu Türkden hep paydı.


Qanım türkün, canım Türk!

Adım türkün, sanım Türk!

Sənsiz odda yanım, Türk!

Haydı, kardeşler, haydı!


Sabirəm, sözüm uzun,

Dərdi çox yurdumuzun.

Arı yox boynumuzun,

Haydı, kardeşlər, haydı!19.03.2014
" Türkün harayı "

poemasından bir parça
Qoy anlasın hər baxan,

Türk xalqının türküyəm.

Panu, Mete, Bayan Xan,

Osmancıq nəvəsiyəm.


Şanına-şöhrətinə,

Qüdrətinə heyranam.

Dünyəvi hörmətinə

Ürəyimdən yananam.


Yetiribsən dünyaya,

Yenilməz qəhrəmanlar.

Örnək olsun hamıya,

Meydan oxuyub onlar.

Ağşuvar, Xəzər Xaqan,

Alp Təkin, Babar şahlar.


Qəhrəmanlıq yoludur,

Şərəfli gedən yolun.

Dünyada ən uludur

Hun tayfada Türk qolun.


Sabir Binnət, mətin ol,

Baş əymə nadanlara.

Get zəfərə, yaxşı yol,

Aldanma bədnamlara.05.09.2010
***
Üzüldük
Kömür mədənində qaranlıqda dünyadan köçən işçilərin yeri aydınlıq olar inşallah.

Türk dünyasının başı sağ olsun. Qəmini­zə biz də şərik olub üzülürük.

Allah rəhmət eləsin.

Sağ qalan yaralılara allahdan şəfalar...!15.05.2014

Deyin mən
Dünya bu gün gen başıma dar gəlir,

Söz deməyim ürəyimə ar gəlir.

Saxta şöhrət, bu dəm sinəmi dəlir,

Hansı sözlə usanıram, deyin mən?


Ərşdən-gürşdən, söz açmağı sevmərəm,

Tərif ilə yaşamağı sevmərəm.

Nadanlarla barışmağı sevmərəm,

Bəs hansı közlə yanıram, deyin mən?


Dilim gəlmir, millət kimi danışam,

Milliyətcə hansı millət varmışam?

Millət kimi Hun kökümü danmışam,

Hansı gözlə mən baxıram, deyin mən?


Od-alovdan, uzaq düşdüm elimdən,

Haqqdan yana, danışmaqdan dilimdən.

Harda dindim, topuz dəydi belimdən,

Hansı üzlə tanınıram, deyin mən?


Sabir Binnət ömrü boyu dərd çəkər,

Varsa da xan, deyin kimdi ki, nökər?

Xoş günündə, kədər əkər, qəm çəkər,

Üzü gülməz, yurdu görməsə əgər,

Hansı düzlə yanılıram, deyin mən?

09.03.2014

Emine Öztürke ithaf
Təbliğ edir ölkəsini, elini.

Türk dünyası söhbətini, dilini.

Şu Emine çox laikli bir hanım,

Səlist bilir əməlinin sirrini.


Sabir Binnət, canın-cana bağlıdır,

Yurd-yuvadan, kalbin sənin dağlıdır.

Türk dünyası şərəfinə-şanına.

Türk adına, Türk qanına bağlıdır!17.03.2014

Türkün bayrağı
Qalx, ey Türkün bayrağı,

Basılsın düşmən, yağı.

Dalğalan hər cahanda,

Dünyaya ol göz dağı.20.08.2014, saat 01:15.

***
"Əsl Türk və Türkiyə Türk dünyasının onurğa sütunudur."

GÖYÇƏ HƏSRƏTİ

Qardaş, bu faciə
Dağıldıq-talandıq, düşdük düzlərə,

Qardaş, bu faciə, böyük əsərdir.

Yamandıq saxtakar yaltaq əllərə,

Haqsız kəlmə min haqlıya kəsərdir.


Dərdimi çəkənim varsa da, hanı?

Düzünü deyənin heç varmı sanı?

Adam bilirlərmi indi insanı?

Heç çıxma haşiyə, böyük əsərdir.


Dünən elə deyir, bu gün də belə.

Bu milət, bu dövlət axılır selə.

Sabir Binnət də ki danışır yelə,

Taleyi həll edən böyük bəşərdir.27.04.2014, saat 17:15


Vətən həsrəti
Vətən deyib həsrətinə göyərdim,

Ömrüm boyu, Göyçə olubdu dərdim.

Diyar məni haray salıb çağırsa,

Ayaqyalın, qaça-qaça gedərdim.5.10.2013, saat 03:03
Göyçə həsrətinə
Sən Vətəni verdin düşmən əlinə,

Binnətoğlu, gəl dəm vermə dilinə.

Sənin dərsin dəqiq, kamil olsaydı,

Heç uçmazdın havadarlar yelinə.


Çünki Göyçə satılmışdır əzəldən,

Min bir dastan yazsam belə qəzəldən.

Mən Göyçəni, Göyçə məni istəsə,

Deyin görüm, səs çıxarmı tək əldən?


Mən acizəm, qoy qınasın el məni,

Çıxıb gəldim, darda qoydum Vətəni.

Yurd uğrunda canım fəda olmasa,

Günahımın ahı tutsun, ah, məni.


Sabirəm, bu ölkə olan mahalda,

Haqqım yoxdur, dinəmmirəm hər halda.

Çünki Göyçə salıb məni didərgin,

Ömrüm boyu sağalmazdır yaram da.06.10.2013, saat 22:05
Варса вяtян

Вяtян дейиб щайгырараm,

Кяфян эейиб ганрылараm.

Бирcя mеtря tорпаьыm йох,

Ня эцнцmя аьлайыраm?

Гурур щярдян щагсыз диван.

Сорулур ган даmарыmнан,

Cаныm cаннан чыханаcан.

Tam canımı alır cannan.
Щансы дярддян аьыз ачдыm,

Эедиб наmярдя булашдыm.

Баш tуtmайыб щеч хащишиm,

Юзцm безиб щагдан гачдыm.


Варса Вяtян, mяня Эюйчя,

Щагсызлыьы эюрmяйинcя.

Бу да даща бир сынагдыр,

Эюйчя гядрин билmяйинcя.


Сабир, де сян сюзцн дцзцн,

Щеч эцлярmи гяmли цзцн?

Ахы, йохдур Вяtян сяня,

Эюрmяйинcя щаггы эюзцн.23.08.2011
Könlümüzün Göyçə Mahalına ünvanlanan duyğu açarlarından biri-

DİLƏNOV DİLQƏM MƏHƏR OĞLU

O, 14 may 1950-ci ildə Göyçə mahalı­nın Böyük Məzrə kən­dində, kasıb bir kəndçi ailə­sində işıq­­lı dünyaya göz aç­mışdır. Dilqəm ki­­şi, dün­yaya göz açandan dünya­nın keşmə-keşli, qey­li-qallı, başı bə­lalı günlərini, əsl köh­­nə ki­şi­lik, saf əqidə və mən­lik, insanlığa mən­sub olan ən yüksək key­fiyyətləri gö­rüb, duyub və mə­nim­sə­yibmiş. Elə o vaxtdan Dilqəm kişinin göz­lə­rin­də canlanan, insanlara sədaqət, duy­ğular və məhəbbət Göyçə ma­ha­lından ürə­yinə yuva salıbdı. Həmin kənd­də­cə orta məktə­bi bitirib. 1968-ci ildə, Azərbay­can Tex­nologiya İnsti­tu­tuna qəbul olub.

1972-ci ildə, adı çəkilən institutu bitirib.

Azərbaycanda yaşayır. Hal-hazırda Göy-Göl rayonu ərazisində yerləşən, Azər­yol­ser­vis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, 10-saylı yol Ya­şıl­laş­dırma İdarəsinin rəisi vəzi­fə­sin­də iş­­ləyərək, mil­lətimiz və dövləti­mizin qayğı­sına qalmaq­dadır.A Dilqəm
Göyçə Mahalının pənahı səndə,

Fırlanıb beləcə həyatın işi.

Həsrəti canlanır sevən sinəndə,

Bax belə yer alır dünya gərdişi.


Üzündən-gözündən nur yağır sənin,

Siması canlanır Ulu Göyçənin.

O Məhər kişiyə olan bənzərin,

Bu eldə yer alır, a Dilqəm kişi.


Sabir Binnət, yurd-yuvadan aralı,

Ürəyidir sənin kimi yaralı.

Yağı əldə yatır Göyçə mahalı,

Söz salıb, saralır, a Dilqəm kişi.15-16.11.2014.
Xeyirxah Göyçə qaymaqlarından biri-Nəsibov

Rübail

Həsən oğlu

18 yanvar 1965-ci ildə, Göyçə mahalı­nın, Basarkeçər rayonunun, Qaraqoyunlu kəndin­də baytar həkim ailəsində işıqlı dün­ya­ya göz açıb. Orta məktə­bi öz kəndlərində bi­ti­rib. Gənc yaşlarında, şe­irə, poeziyaya, aşıq sə­nətinə vurğun olsa da, sonrakı həyatını səhm­darlıq işləri üzrə fəaliy­yət göstərməyə istiqamətləndirib.

Hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayır.

Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən, "Dan Ulduzu" şadlıq sarayının sahibi və rəh­bəri ola­raq xalqa nümunəvi xidmətlər edir.

Rübail müəllimin xalqa xidməti, dillərdə əz­bər yayılıb, əvəz edilməz və unudulmaz do­lanır. Rübail müəllimin bu bacarığını və xe­yirxahlığını ürə­yimdə təqdir edərək, ona bir şeir ithaf etməyi və xəyalən bir anlıq Göyçə Mahalına getməyi özümə borc bildim.
Göyçə mahalının ləyaqətli oğlu,

Rübail bəyə ithaf edirəm.

Rübaildir
Göyçəmizin şərəfisən, şanısan,

Hər baharın ən parlaq bir anısan.

Tək Allahın vətənpərvər payısan,

Həsən oğlu Rübaildir deyirlər.


Tacir oğlu tacir olar dünyada,

Sənin adın sadə biri olsa da.

Şöhrətini uca tutdun o adda,

Həsən oğlu Rübaildir deyirlər.


Yayılıbdır şan-şöhrətin hər yana,

Az qalıbdır bütün Göyçə oyana.

Həsrətinə qalıbsan yana-yana,

Həsən oğlu Rübaildir deyirlər.


Üzündən, gözündən sənin nur yağır,

Ədəbin ağırdır, dağlardan ağır.

Gözlərin elə bil Göyçədən baxır,

Həsən oğlu Rübaildir deyirlər.


Sabir Binnət, könlün çaxmax çaxanda,

Göyçəni duy, Rübailə baxanda.

Telli sazı sinən üstə taxanda,

Həsən oğlu Rübaildir deyirlər.13.05.2012, saat 01:55

Elə o an
Dərdli Göyçəm nə gündədir, biləydim,

Dərdlərimi onunla bir böləydim.

Gözüm daha heç arxada qalmazdı,

Elə o an, elə o dəm öləydim.


Bütöv qəlbi sənlə yarı bölməyə,

Sabir Binnət qucağına dönəydi.

Gecə-gündüz göz önündə görməyə,

Qucağında lampa kimi sönəydi.18.05.2013


Doğma diyarıma
O vaxt gözüm doyar bütün dünyadan,

Ənşər-mənşər, kainatı yaradan.

Qurtarardı məni bu dərd-bəladan,

Doğma diyarıma dəfn edilsəydim.02.09.2013.
Kəlbəcər şöhrətinə
Qonaga gəvədən süfrə səriblər,

Milləti düzlərə səpələniblər.

Vaxt olub düşmənə sinə gəriblər,

Dağıl, a Kəlbəcər, nə gündəsən sən?


Qeyrətli oğullar yanda qalıbdır,

Dünyanın özəyi çalxalanıbdır.

Hədəfi tuş bilən içdən alıbdır,

Dağıl, a Kəlbəcər, nə gündəsən sən?


Məkrlər baş tutdu sənin başında,

Dünyaya doy tutan ahıl yaşında.

Beyrəyin qılıncı Babək qaşında,

Dağıl, a Kəlbəcər, nə gündəsən sən?


Nemətin, sərvətin düşmənə qalıb,

Dadını əmənlər, yanda söz alıb.

Vallah, bu əmzikdən satanlar dadıb,

Dağıl, a Kəlbəcər nə gündəsən sən?


Sabir Binnət, büst söyləyər sözünü,

Göyçə gölü, İstisuyun düzünü.

Könlü deyər hər söhbətin düzünü,

Dağıl, a Kəlbəcər, nə gündəsən sən?25.07.2014, saat 17:30

А даьлар -1
Сиmя дюнцб, цряйиmин tелляри,

Cисmиm силиб доьmа олан йерляри.

Бирcя дяфя tяки сяни эюряйдиm,

Сянсизликдя эязяmmиряm, а даьлар.


Ня биляйдиm, сиздян айры дцшяcяm,

Юmрцm бойу цряйиmи цзяcяm.

Сяня яmаняt tяк рущуmу едяcяm,

Кюнлцm хясtя, дюзяmmиряm, а даьлар.

Эюзляриmдян йыьышmайыр вцгарын,

Чян-чисяйин, эцл-чичяйин, аь гарын.

Дяря-tяпя, mешялярин, йарьанын,

Гялбиmи щеч дцзяmmиряm, а даьлар.

Аранындан, йайлаьындан, дашындан,

Ала эюзляр, гара киприк, гашындан.

Бу Сабирин Эюйчядяки йашындан,

Цряйиmи цзяmmиряm, а даьлар.15.05.2013
А ДАЬЛАР -2
Заман-заман зирвясини эюрмцшям,

Синясиндян эцл-чичяйи дярмишям.

Башалтыма бир чянэя от сярмишям,

Гой вар олсун гышын, йазын, а даьлар.


Мянзяряндян илщам алыб ъошайдым,

Щяр эцлцня тяк-тяк няьмя гошайдым.

Сянсиз биръя эцн дя йашамайайдым,

Ъанымда йох даща дюзцм, а даьлар.


Йадындамы, ширин сющбят едярдик,

Эащ инъийиб, эащ севилиб, кцсярдик.

Дярдимизи биз йарыйа бюлярдик,

Дикилиб йоллара эюзцм, а даьлар.


Вятян торпаьыдыр аьзымын дады,

Йад елдя бал йедим, дады олмады.

Гцрбятдя дил ачдым, дилим ганады,

Сяня фяда олум юзцм, а даьлар.


Эюйчядир Сабирин йурду-йувасы,

Сянятдя вар Ялясэярин дüщасы.

Ашыг Алы, бюйцк устад щавасы,

Кцля дюндц йанар кюзцм, а даьлар.Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə