Politika cena kao faktor optimizacije funkcionisanja elektroenergetskog sistema

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.2 Mb.
səhifə1/30
tarix26.10.2017
ölçüsü1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


UNIVERZITET U BEOGRADU

Ekonomski fakultet - Beograd

Gordan Ž. Tanić

Politika cena kao faktor optimizacije funkcionisanja elektroenergetskog sistema

DOKTORSKA DISERTACIJA

Beograd, 2000.

Mentor:

Dr Milenko Nikolić,redovni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu

članovi komisije:  1. Dr Milenko Nikolić, redovni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu

  2. Dr Đorđe Šuvaković, redovni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu

  3. Dr Mirko Cvetković, naučni saradnik, Rudarski institut u Beogradu

“Sve je Elektricitet. Najpre je Svetlost, beskrajni izvor iz kojeg ističe materija i raspoređuje se u svim oblicima koji predstavljaju vasionu i Zemlju sa svim njenim vidovima života. Crno je pravo lice Svetlosti; što je ne vidimo takvu, to je izuzetna milost prema čoveku i ostalim stvorenjima. Jedna njena čestica poseduje svetlosnu, toplotnu, nuklearnu, radijacionu, hemijsku, mehaničku i zasad nepoznate energije. Ona ima moć koja može pokrenuti zemlju sa njene putanje. Ona je istinska Arhimedova poluga”.

Nikola Tesla

S A D R Ž A J1 12

1.1 Cilj istraživanja 14

1.2 Osnovna hipoteza 15

1.3 Metodologija i dokumentaciona osnova 16

1.4 Značaj elektroprivrede 17

1.5 Karakteristike elektroprivrede 18

1.6 Razvoj elektroprivrede 20

1.6.1 Perspektive razvoja elektroprivrede u XXI veku 261.1 Organizaciona struktura 31

1.2 Modeli organizacione strukture 32

1.3 Faktori koji utiču na stepen vertikalne i horizontalne integracija 34

1.3.1 Veza između proizvodnje i prenosne mreže 35

1.3.2 Veza između proizvodnje i distribucije 37

1.3.3 Horizontalna integracija 391.4 Restruktuiranje 42

1.5 Tipovi vlasništva 48

1.5.1 Zemlje sa dominantnim državnim vlasništvom 49

1.5.2 Zemlje sa mešovitom vlasničkom strukturom 51

1.5.3 Zemlje sa dominantnim privatnim vlasništvom 531.6 Javno naspram privatnog vlasništva 56

1.6.1 Korporativni model 58

1.6.2 Privatizacija 60

1.7 Opšte postavke regulacije 69

1.8 Javni karakter eklektroprivredne delatnosti 71

1.9 Teorijske osnove regulacije elektroprivrede 72

1.10 Forme i karakteristike regulacije 79

1.10.1 Nezavisnost 80

1.10.2 Transparentnost 81

1.10.3 Nepristrasnost 811.11 Regulacija u državnim preduzećima 81

1.11.1 Društveni (planski) ugovori 82

1.11.2 Direktna regulacija 84

1.12 Regulacija privatnih preduzeća 84

1.13 Promene u regulatornoj politici 86

1.14 Korporativno vlasništvo 86

1.15 Privatno vlasništvo 88

1.15.1 Integrisana privatna preduzeća bez postojanja konkurencije 89

1.15.2 Stvaranje konkurentskog okruženja 90

1.15.3 Direktive evropske unije 92

1.15.4 Konkurencija kod krajnjeg potrošača 95

1.16 Donošenje investicionih odluka i izbor tehnologija i pogonskog goriva 98

1.16.1 Faktori koji utiču na donošenje investicionih odluka 99

1.16.2 Izbor goriva 104

1.16.3 Izgradnja prenosne i distributivne mreže 1051.17 Pouzdanost snabdevanja električnom energijom 106

1.17.1 Integrisani sistemi - bez konkurencije u delu proizvodnje električne energije 109

1.17.2 Dezintegrisani sistemi bez postojanja konkurencije u delu proizvodnje električne energije 111

1.17.3 Dezintegrisani sistemi sa konkurencijom 1131.18 Uvodna razmatranja 117

1.19 Osnovni pojmovi vezani za cenu električne energije 120

1.20 Osnove za utvrđivanje cena električne energije 121

1.21 Utvrđivanje cena na bazi istorijskih troškova 122

1.21.1 Model stope povraćaja (SP) 124

1.21.2 Price cap model 127

1.22 Utvrđivanje cena na bazi marginalnih troškova 132

1.22.1 Kratkoročni nasuprot dugoročnim marginalnim troškovima 133

1.22.2 Ograničenja ekonomske teorije: problemi primene 142

1.23 Tržišno utvrđivanje cena električne energije 144

1.24 Tarifne strukture 148

1.25 Istorijat 156

1.26 Razvoj elektroprivrede Srbije nakon II svetskog rata 159

1.26.1 Razvoj elektroprivrede do 1965.godine 159

1.26.2 Razvoj elektroprivrede u periodu 1965-1990. 160

1.26.3 Razvoj elektroprivrede Srbije nakon 1990.g. 1631.27 Začeci tarifne politike i cena električne energije 164

1.28 Pregled konceptualnih okvira za sprovođenje politike cena električne energije nakon II svetskog rata 167

1.28.1 Rezime različitih koncepata dugoročne politike cena električne energije 1741.29 Kritički osvrt na kriterijume koji su korišćeni za utvrđivanje cene električne energije 175

1.29.1 Svetske cene kao kriterijum za utvrđivanje paritetnih cena 176

1.29.2 Paritet prema troškovima proizvodnje 179

1.29.3 Paritet prema cenama energenata 1811.30 Aktuelni ekonomsko-finansijski položaj elektroprivrede Srbije 183


Spisak tabela
Tabela 1.Rast kapaciteta (snage) elektrana u svetu u GW 21

Tabela 2. Struktura elektroprivrednih kapaciteta u svetu u % 23

Tabela 3. Struktura potrošnje finalne energije u svetu (%) 24

Tabela 4. Proizvodnja električne energije u svetu (TWh) 24

Tabela 5.Struktura proizvodnje električne energije (%) 25

Tabela 2. Kretanje stanovništva sveta u periodu 1960-1990 sa procenom za 2020 godinu (u milionima) 26

Grafikon 1. Proizvodnja električne energije u svetu u zavisnosti od vrste primarne energije 28

Grafikon 2. Struktura ukupne instalisane snage elektrana u svetu po regionima 28

Tabela 7. Struktura elektroprivrednih kapaciteta Francuske (MW) 1988 49

Tabela 3. Struktura kapaciteta i proizvodnje u Italiji (1993) 50

Tabela 4. Proizvodni kapaciteti i proizvodnja u Španiji (1988) 51

Tabela 5. Vlasnička struktura elektroprivrede SAD (javna preduzeća) 1990 53

Tabela 6. Osnovni pokazatelji japanske elektroprivrede u 1989.god. 54

Tabela 7. Promene u korišćenju električne energije i u GDP u CEE zemljama u periodu 1989-1993.godina 64

Tabela 8. Elektroenergetski profil pojedinih azijskih zemalja (1990) 64

Grafikon 3. Prirodni monopol (opadajući troškovi) 73

Grafikon 4. Subaditivnost, ekonomija obima i opadajući granični troškovi 75

Grafikon 5. Modeli i planirane i realizovane promene strukture elektroprivrede u pojedinim zemljama 94

Tabela 9. Ukupni, prosečni i granični troškovi 134

Grafikon 6. Prosečni i marginalni troškovi 135

Grafikon 7. Dijagram ponude i potražnje 137

Grafikon 8. Grafikon kratkoročnih marginalnih troškova 140

Grafikon 9. Dugoročni marginalni troškovi 141

Tabela 10. Pregled elektrificiranih naselja 157

Tabela 11. Struktura potrošnje električne energije 158

Tabela 12. Instalisana snaga elektrana (u MW) 159

Tabela 13. Ostvarena proizvodnja i potrošnja (GWh) 160

Tabela 14. Instalisana snaga i ostvarena proizvodnja udruženih elektrana 161

Tabela 15. Razmena električne energije Srbije sa ostalim elektroenergetskim sistemima (GWh) 162

Tabela 16. Prosečne godišnje stope rasta potrošnje (%) 162

Tabela 17. Proizvodnja električne energije na pragu elektrana (GWh) 164

Tabela 18. Kretanje prodaje električne energije na konzumnom području EPS-a i ostvarene prosečne cene preračunate u US cente po prosečnom godišnjem komercijalnom kursu 184

Tabela 19. Iznos ostvarenog gubitka u periodu 1991-1998.g. preračunat u US $ po prosečnom godišnjem komercijalnom kursu 184

Tabela 20. Struktura prodaje električne energije na konzumnom području EPS-a u GWh 185

Tabela 21. Relativni odnosi cena (110 KV=1,00) 186

Tabela 22. Potrošnja električne energije u Srbiji po stanovniku i po jedinici društvenog proizvoda 187

Grafikon 9. Potrošnja električne energije po jedinici DP u pojedinim zemljama 188


Spisak grafikona


Grafikon 1. Proizvodnja električne energije u svetu u zavisnosti od vrste primarne energije Error: Reference source not found

Grafikon 2. Struktura ukupne instalisane snage elektrana u svetu po regionima Error: Reference source not found

Grafikon 3. Prirodni monopol (opadajući troškovi) Error: Reference source not found

Grafikon 4. Subaditivnost, ekonomija obima i opadajući granični troškovi Error: Reference source not found

Grafikon 5. Modeli i planirane i realizovane promene strukture elektroprivrede u pojedinim zemljama Error: Reference source not found

Grafikon 6. Prosečni i marginalni troškovi Error: Reference source not found

Grafikon 7. Dijagram ponude i potražnje Error: Reference source not found

Grafikon 8. Grafikon kratkoročnih marginalnih troškova Error: Reference source not found

Grafikon 9. Dugoročni marginalni troškovi Error: Reference source not found

Grafikon10. Potrošnja električne energije po jedinici DP u pojedinim zemljama Error: Reference source not found


PoglavljeDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə