Rencana pelaksanaan pembelajaranYüklə 0,58 Mb.
səhifə7/7
tarix22.01.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#39524
1   2   3   4   5   6   7

Kegiatan inti( 60 menit).


EKSPLORASI :

    1. Siswa membaca buku reverensi / paket ( gemar membaca )

    2. Siswa mendiskusikan materi tentang Hukum taklifi.( kerja sama )


ELABORASI :

 1. Guru menjelaskan pengertian tentang Hukum taklifi dalam hukum Islam ( rasa ingin tahu )

 2. Guru menjelaskan kedudukan tentang Hukum taklifi dalam hukum Islam ( rasa ingin tahu ).

 3. Guru menjelaskan fungsi Hukum taklifi dalam hukum Islam ( rasa ingin tahu )


KONFIRMASI :

 1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa :

  1. Soal: Jelaskan pengertian tentang Hukum taklifi !

Jawab :Hukum Taklifi adalah Perintah Allah SWT yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

  1. Soal: Sebutkan Hukum taklifi yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan

Jawab : Ijab/wajib.

  1. Soal : Jelaskan pengertian karohah!

Jawab : Karahah adalah perintah Allah yang menuntut mukalaf untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan.

  1. Soal : Sebutkan contoh ibadah sunnah!

Jawab : Shalat malam, memberi salam, puasa senin kamis, infaq, dll.

 1. GGuru menyempurnakan hasil diskusi kelompok ( lapang dada ).
 1. Kegiatan Akhir.

Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dan mencatat contoh-contoh..

Tugas mandiri terstruktur: Menulis laporan macam-macam sumber hukum Islam beserta contoh-contohnya.

Tugas mandiri tidak terstruktur: mengidentifikasi hukum taklifi, takhyiri . 1. Alat dan Sumber belajar:

Kamus

Buku pelajaran

Alqur’an terjemah

dll 1. Penilaian :

 1. Tehnik : Tes awal, tes inti, tes ahir.

 2. Bentuk : Tes awal (lisan), tes inti (lisan), tes ahir (tulis).

 3. Instrumen :

  1. Lisan: dilakukan pada tes awal (appersepsi) dan tes inti (kegiatan inti).

  2. Tulis : Mengerjakan soal ( terlampir).

a a.

   1. Pertemuan ketiga ( 2 X 45 menit).

  1. Standar Kompetensi :

Memahami Sumber Hukum Islam, hukum taklifi, dan hikmah Ibadah.


  1. Kompetensi Dasar :

Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari.  1. Tujuan pembelajaran:

   1. Dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku sesuai hukum Islam.

   2. Dapat mempraktekkan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi.

   3. Dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi.

   4. Mengembangkan perilaku siswa yang mencerminkan ( PBKB = kerja sama, gemar membaca, kerja keras, lapang dada, menghargai prestasi )


  1. Indikator:

 1. Mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku sesuai hukum Islam melalui membaca ( gemar membaca ).

 2. Mampu mempraktekkan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi ( disiplin ).

 3. Mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi ( disiplin ).

 4. Mengembangkan perilaku siswa yang mencerminkan ( PBKB = kerja sama, gemar membaca, kerja keras, lapang dada, menghargai prestasi )
  1. Materi belajar :

   1. Ibadah

Perilaku yang sesuai dengan hukum Islam dan diniatkan lillaahi ta’aalaa bernilai ibadah.

Ibadah ada dua macam:

Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.

Contoh ibadah mahdhah : Shalat, puasa.

Contoh ibadah ghairu mahdhah : Zakat, bekerja, belajar, dll.


   1. Hikmah Ibadah secara umum adalah kesadaran manusia bahwa:

    1. Dirinya adalah mahluk Allah yang wajib menyembah, beribadah dan mengabdi kepada-Nya.

    2. Segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

    3. Tujuan akhir aktivitasnya adalah pengabdian kepada Allh swt.

    4. Dirinya merupakan pusat alam semesta.  1. Metode Pembelajaran :

   1. Diskusi,

   2. Ceramh.
  1. Langkah-langkah pembelajaran :

   1. Pendahuluan ( 10 ment).

    1. Siswa menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan KBM, dengan memberi penghormatan awal kepada guru dipimpin ketua kelas ( Disiplin ).

    2. Memulai pembelajaran dengan berdo’a yang dipimpin oleh ketua regu piket ( Religius )

    3. Tadarus Al-Qur’an yang dipimpin oleh salah seorang siswa, dan maju ke depan ( Religius )

    4. Ketua kelas melaporkan hasil absensi siswa ( Tanggung jawab )

    5. Siswa mereview materi yang lalu ( Kreatif )

    6. Appersepsi dan motivasi:

     1. S : Sebut jenis-jenis shalat yang kalian ketahui!

     2. J : Shalat wajib, shalat sunnah, shalat fardu kifayah.

     3. S : Sebutkan 3 macm shalat sunnah yang kalian ketahui!

     4. J : Shalat lail, shalat ‘Id, shalat rawatib, dll.
   1. Kegiatan inti ( 30 menit ).

Ekplorasi

    1. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dan mendskusikan materi sbb :

     1. Tugas kelompok 1 : menulis contoh amalan ibadah wajib.

     2. Tugas kelompok 2 : menulis contoh amalanc ibadah sunnah.

     3. Tugas kelompok 3 : menulis contoh-contoh masalah yang haram.

     4. Tugas kelompok 4 : menulis conto-contoh masalah yang makruh.

     5. Tugas kelompok 5 : menulis contoh-contoh masalah yang mubah /jaiz.

ELABORASI

    1. Guru meminta juru bicara masing-masing kelompok membacakan hasilnya bergantian

    2. Guru menjelaskan dan menyimpulkan hasil diskusi.


Konfirmasi

.


 • Guru meminta semua kelompok yang lain untuk memperhatikan dan mendiskusikannya.

 • Guru meminta semua siswa kembali ketempat duduk semula.

 • Siswa dan guru menyempurnakan hasil kerja kelompok yang belum bagus, kelompok yang belum bagus menerima masukan dari kelompok lain ( lapang dada )

 • Guru memberikan apresiasi terhadap hasil kelompok yang bagus ( menghargai prestasi )

   1. Kegiatan Akhir ( 5 menit ).

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi kelas.

Tugas mandiri terstruktur: Mengajukan pertanyaan tertulis dari laporan tentang macam-macamnya sumber hukum Islam beserta contoh-contohnya.

Tugas mandiri tidak terstruktur: mengidentifikasi hukum , takhyiri dan wad’i


  1. Alat dan Sumber Belajar

Alat Belajar : Teks Materi

   1. Sumber Belajar : Buku Paket, LKS, Al Qur’an dan terjemahnya, Depag.

Buku Pelajaran / Diktat PAI, TS, Drs. H. Khuslan Haludhi, M.Si. dan Abdurrohim Sa’id, S.Ag.


  1. Penilaian :

   1. Tehnik : Tes awal, tes inti, tes ahir.

   2. Bentuk : Tes awal (lisan), tes inti (lisan dan tulis), tes ahir (tulis).

   3. Instrumen :

    1. Lisan : pendahuluan/appersepsi.

    2. Tulis : terlampir.


Semarang, 17 Juli 2010

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran

Kepala SekolahHM. FAOJIN, M.Ag. M.Pd

DRS. HARI WALUYO, MM

NIP. 197105211997031004

NIP. 196402071988031016


Lampiran. RPP 5

A. Soal.


I Berilah tanda silang (x)pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawabban yang

Paling benar!
1. Salah satu sifat dasar hukum Islam adalah harakah, yaitu ...

a. berkembang sesuai dengan tututan zaman

b. seimbang dari segi kebendaan dan kejiwaan

c. melayani semua golongan

d. menjadi tuntunan seluruh masyarakat

e meliputi semua golongan

2. Al-Qur’an terdiri atas ...

a. 30 surah dan 114 juz

b. 130 surah dan 40 juz

c. 140 surah dan 113 juz

d. 100 surah dan 30 juz

e. 114 surah dan 30 juz

3. Dalam hierarki hukum islam, Al-Qur’an merupakan sumber yang ...

a. pertama

b. kedua

c. ketiga

d. keempat

e. kelima

4. AL-Qur’an surah al-Isra’Ayat 9 menjelaskan tentaang ...

a. hukuman neraka bagi orang kafir

b. fungsi Al-Qur’an sebagai pedoman bagi manusia

c. cara menger jakan ibadah

d. kewajiban mengerjakan puasa

e. Isra mikraj Nabi Muhammad saw.

5. Hadits yang berupa ucapan Nabi Muhammad saw. disebut ...

a. fi’liyyah d. taqririyyah

b. kauniyyah e. hukmiyyah

c. qauliyyah

6. Fungsi hadits adalah ...

a. sumber per5tama hukum islam

b. sebagai pesaing Al-Qur’an

c. sebagai dasar negara

d. sebagai penjelas Al-Quran

e. membenarkan Al-quran ...

7. Yang dimaksud dengan hadts maudu’ adalah hadits ...

a. besar d. asli

b. langsung e. da’if

c. terputus .

8. Hadits yang memuat hukum disebut ...

a. ahkam d. hasan

b. mu’allaq e. da’if

c. matruk

9. Pengertian ijtihad adalah

a. membuat keputusaan penting

b. mencurahkan tenaga dan pikiran

c. menyusun hadits tentang hukum

d. membuat peraturan-peraturan pemerintahan

e. memper dalam ilmu tentang hukum

10. Makna hadits adalah ...

a seseorang harus semampunya

b. ijtihad harus dilakukan dalam setiap

pengambilan keputusan

c. orang berijtihad tidak pernah berdosa

d. jika seseorang berijtihad lalu salah, ia

mendapat saty pahala

e. seorang ulama mendapatkan dosa jika

tidak berijtihad

11. Sahabat Nabi Muhammad saw. yang terkenal

dalam riwayah hadis tentang ijtihad adalah ...


 1. Mu’az bin jabal

 2. Huzaifah bin yaman

 3. Abu bakar as-siddiq

 4. Umar bin khattab

 5. Abdullah bin abbas

12. Pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan umum atau adat istiadat di sebut

 1. kias d. Al-masalahah al-mursalah

 2. istihsan e. Ijma

 3. “urf”

13. Orang yqang telah dapat di bebani hukum di sebut ...

a. khatib d. mubalig

b. muallaf e. mukallaf

c. syahid

14. perintah Allah swt. Yang menurut mukallaf untuk mengerjakan atau meniggalkan sesuatu perbuatan adalah pengertian dari ..


 1. hukum izafi d. hukum kalami

 2. hukum wad’i e. hukum taklifi

 3. hukum takhyiri

15. Kewajiban yang di bebankan pada sekelompok orang disbut ...

a. wajib ain d. wajib kifayah

b. wajib mu’ayyan e. wajib mukhayyar

c. wajib mu’akkad

16. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan perintah salat adalah ...

a. Surah an-Nur Ayat 56 d. Surah al-Mu’min Ayaat 11

b. Surah al-Baqarah Ayat 183 e. Surah Yaswin Ayat 81

c. Surah az-Zariyat Ayat 56

17. Salat yang dilaksanakan pada saat tengah hari adalah ...

a. Isya b. Subuh c. Zuhur d. Ashar e. Maghrib

18. Kaum muslimin dilarang berpuasa pada hari ...

a. libur b. Besar c. Senin d. Kamis e. asyrik


II Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

 1. Jelaskan pengertian hukum taklifi!

 2. Tuliskan macam-macam hukum taklifi!

 3. Sebutkan contoh-contoh perbuatan yang wajib dalam hukum islam!

 4. Jelaskan perbedaan antara mandub dan sunah!

 5. jelaskan pengertian haram li’ardili dan bertikan sebuah contoh!

 6. Sebutkan tiga pokok kandungan Al-Quran!

 7. Bagai mana fungsi hadis dalam hukum Islam!

 8. Jelaskan cara-cara melakukan ijtihad!

 9. Jelaskan kedudukan salat dalam agamaa islam!

 10. Sebutkan empat macam puasa yang kamu ketahui!

B. Kunci jawaban.

C. Score:

1. Soal I setiap soal 1 : 1 X 20 = 20

2. Soal II setiap soal 1 : 1 X 10 = 10 +

Jumlah = 30

D.Nilai :Jumlah betul = 30 X 10 = 10

Score 30

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN
SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 3 SEMARANG

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

MATERI POKOK : TARIKH DAN KEBUDAYAAN ISLAM.

KELAS / SEMESTER : X/ 1

WAKTU : 4 Jam @ 45 menit (2 X pertemuan)


 1. Pertemuan Pertama ( 2 X 45 menit ).

 1. Standar Kompetensi :

Memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam embina ummat periode Makkah.


 1. Kompetensi Dasar :

Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Makkah.


 1. Tujuan pembelajaran:

  1. Siswa Dapat menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah..

  2. Siswa Dapat menjelaskan pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap ummat.

  3. Siswa Dapat menunjukkan keteladanan yang dapat diambil dari cara dakwah Rasulullah SAW.

  4. Mengembangkan perilaku siswa yang mencerminkan ( PBKB = gemar membaca, kerja sama, kerja keras, lapang dada dan menghargai pretasi )
 1. Indikator :

  1. Siswa menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah ( berani ).

  2. Siswa menjelaskan pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap ummat melalui diskusi ( kerja sama ).

  3. Menunjukkan keteladanan yang dapat diambil dari cara dakwah Rasulullah SAW melalui diskusi ( kerja sama ).

  4. Menunjukkan perilaku siswa yang mencerminkan ( PBKB = gemar membaca, kerja sama, kerja keras, lapang dada dan menghargai pretasi ) 1. Materi Ajar .

Sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah dimulai dari awal turunnya wahyu di goa Hira’ yaitu QS Al ‘Alaq 1-5. Setelah turun wahyu kedua yaitu QS.Al Mudatstsir 1-7 Rasulullah SAW mulai bedakwah sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekatnya, mereka 12 orang yang kemudian disebut Assaabiquunal Awwaluun. Setelah turun surah Al Hijr 94 Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, mulai saat itu muncul pertentangan dari kaum quraisy, faktor yang menyebabkan mereka menentang adalah persaingan kekuasaan, hilangnya sistem kasta, takut akan hari bankit, dan hilangnya prdagangan patung.

Pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadp ummat diantaranya hilangnya sistim kasta, kehormatan terhadap wanita, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dll.

Keteladanan yang dapat diambil dari cara dakwah Rasulullah SAW adalah sabar, demokrasi, lemah lembut, tidak menyerang kecuali mempertahan kehormatan keimanan diri.


 1. Metode Pembelajaran :

  1. Ceramah,

  2. diskusi,

  3. pemberian tugas.
 1. Langkah-langkah pembelajaran :

  1. Kegiatan Pendahuluan ( 20 menit ).

    1. Siswa menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan KBM, dengan memberi penghormatan awal kepada guru dipimpin ketua kelas ( Disiplin ).

    2. Memulai pembelajaran dengan berdo’a yang dipimpin oleh ketua regu piket ( Religius )

    3. Tadarus Al-Qur’an yang dipimpin oleh salah seorang siswa, dan maju ke depan ( Religius )

    4. Ketua kelas melaporkan hasil absensi siswa ( Tanggung jawab )

    5. Siswa mereview materi yang lalu ( Kreatif )

    6. Refiew materi yang lalu tentang sumber hukumIslam
  1. Kegiatan inti ( 60 menit ).

Mengekplorasi Materi

   1. Guru menyampaikan sejarah singkat tentang Rasulullah dari lahir, remaja, berkeluarga, sampai menerima wahyu secara singkat .(Gemar membaca )

Mengelaborasi

   1. Siswa membentuk 4 kelompok dan menerima tugas diperpustakaan

    1. Kelompok 1 : Merangkum sejarah Rasululah dari lahir sampai dengan berkeluarga.

    2. Kelompok 2 : Merangkum sejarah Rasululah ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi

    3. Kelompok 3 : Merangkum sejarah Rasululah ketika berdakwah secara terang-terangan.

    4. Kelompok 4 : Merangkum

     • Pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadp ummat .

     • Keteladanan yang dapat diambil dari cara dakwah Rasulullah SAW.

e). Guru mendiskusikan dengan siswa tentang dakwah Rasulullah saw.( Gemar membaca,Kerja sama dan kreaif)

Menkonfirmasi ;

   1. Menyampaikan hasil kerja kelompok dihadapan kelas dari juru bicara masing-masing kelompok.( Tanggung jawab dan disiplin )

   2. Melaksanakan forum tanya jawab.( Kerja sama )  1. Kegiatan Akhir

Guru memberi pengarahan kepada siswa agar mencontoh Rasulullah SAW.

Tugas Mandiri terstruktur : Siswa memiliki hasil laporan dari setiap kelompok.

Tugas Mandiri tak terstruktur : Menyampaikan tanggapan dalam bentuk tertulis setelah mempelajari laporan dari masing-masing kelompok


 1. Alat dan Sumber Belajar

Buku pelajaran, Buku Tarikh, CD dll


 1. Penilaian :

  1. Tehnik : Tes awal, tes inti, tes ahir.

  2. Bentuk : Tes awal (lisan), tes inti (lisan dan tulis), tes ahir (tulis).

  3. Instrumen :

 1. Lisan : Pendahuluan/appersepsi.

 2. Tulis :

  1. Membuat kesimpulan sesuai tugas kelompok.

  2. Soal terlampir.
 1. Pertemuan Kedua ( 2 X 45 menit ).

  1. Standar Kompetensi :

Memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina ummat periode Makkah.


  1. Kompetensi Dasar :

Mendiskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah.


  1. Tujuan pembelajaran:

    1. Dapat menjelaskan substansi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah.

    2. Dapat menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah.

Mengembangkan prilaku siswa yang mencerminkan gemar membaca, kerja sama, kerja keras,kreatif dan tanggung jawab

  1. Indikator :

   1. Menjelaskan substansi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah,melalui membaca dan diskusi ( Gemar membaca dan kerja sama )

   2. Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah, melalui membaca dan diskusi ( Gemar membaca dan kerja sama )

   3. Menunjukan prilaku siswa yang mencerminkan gemar membaca ,kerja sama ,kerja keras,kreatif dan tanggung jawab  1. Materi ajar :

 1. Da’wah Rasulullah SAW pada periode mekah diawali dari :

Menerima wahyu.

QS.Al ‘Alaq : 1-5

                        
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.


 1. Berda’wah secara sembunyi-sembunyi.

QS. Al Muddatstsir : 1-7
                     

1. Hai orang yang berkemul (berselimut),

2. Bangunlah, lalu berilah peringatan!

3. Dan Tuhanmu agungkanlah!

4. Dan pakaianmu bersihkanlah,

5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah,

6. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.

7. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. 1. Berda’wah secara terang-terangan.

QS.Al Hijr: 94
      

94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. 1. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah : Tauhid ( meng Esakan Allah)  1. Metode Pembelajaran :

   1. Ceramah,

   2. tanya jawab
  1. Langkah-langkah pembelajaran :

 1. Pendahuluan ( 10 menit ).

    1. Siswa menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan KBM, dengan memberi penghormatan awal kepada guru dipimpin ketua kelas ( Disiplin ).

    2. Memulai pembelajaran dengan berdo’a yang dipimpin oleh ketua regu piket ( Religius )

    3. Tadarus Al-Qur’an yang dipimpin oleh salah seorang siswa, dan maju ke depan ( Religius )

    4. Ketua kelas melaporkan hasil absensi siswa ( Tanggung jawab )

    5. Siswa mereview materi yang lalu ( Kreatif )
 1. Kegiatan inti ( 10 menit ) .

Guru menyampaikan sejarah Rasulullah SAW tentang substansi dakwah dan trategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah.

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok diminta mendiskusikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. 1. Penutup ( 5 menit ).

Guru merefleksikan dan mempresentasikan hasil diskusi.

Tugas terstruktur : Mengidentifikasi substansi dan strategi dakwah Rasulullah saw,

Tugas Tdk terstruktur : Siswa membuat rangkuman materi dakwah Nabi periode Makkah.


  1. Alat dan Sumber Belajar

Alat Belajar : Teks Materi

Sumber Belajar : Buku Paket, LKS.


  1. Penilaian :

 1. Tehnik : Tes awal, tes inti, tes ahir.

 2. Bentuk : Tes awal (lisan), tes inti (lisan dan tulis), tes ahir (tulis).

 3. Instrumen :

 1. Lisan : membaca : Q S. Al ‘Alaq 1-5, QS. AL Mudatstsir 1-6, QS. Al Hijr 49.

 2. Tulis :

  1. Setiap siswa menulis kembali hasil diskusi kelompok.

  2. Soal terlampir ( 45 menit ).


Semarang, 17 Juli 2010

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran

Kepala SekolahHM. FAOJIN, M.Ag. M.Pd

DRS. HARI WALUYO, MM

NIP. 197105211997031004

NIP. 196402071988031016
Lampiran RPP 6

Soal :


 1. Sebutkan keluarga dekat Rasulullah SAW yang pernah megasuhnya.

 2. Sebutkan sahabat Rasulullah SAW yang pertama masuk Islam.

 3. Keteladanan dalam hal apakah ketika Rasulullah SAW terpilih untuk meletakkan hajar aswad?

 4. Pada mulanya Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Jelaskan Firman Allah yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan!

5. Jelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah !.
Jawab :

 1. Keluarga dekat Rasulullah SAW yang pernah megasuhnya : Aminah ( ibunya ), Abdul Muthalib ( kakek ), Abu Thalib ( paman ).

 2. Abu Bakar As Siddiq.

 3. Demokrasi. 4.       

 1. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

 1. Mengajak bertauhud kepada Allah SWT.

Score setiap nomor 2 , 2 X 5 = 10

Nilai kompetensi sejarah:


 1. Tugas kelompok 1 : 10

 2. Tugas kelompok 1 : 10

 3. Jawab soal : 10+

Jumlah : 30

Nilai : 30 = 103

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin