Societatis iesv, segoviensisYüklə 14.73 Mb.
səhifə84/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14.73 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   143

Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Licet enim for-

ma absolutionis dicatur, & ita videatur omnino

Sacramentalis, non tamen ita accipienda est, sed

iuxta datam explicationem. In quâ illud difficileSpecialis|difficultas|circa illā.

quomodo post Indulgentiæ plenariæ concessio-<-P>

@@0@

@@1@230 Thesauri Indici Titulus V. Appendix Cap. XXVIII.

<-P>nem, per quam omne illud habetur, quod bene-

ficio Bullæ obtineri potest, remissio peccatorum

& pœnarum sequitur: præcedit enim absolutio

à censuris, deinde à peccatis, & quia per illam

non omnis pœna remittitur, additur Indulgen-

tia plenaria; quæ non ad peccata, sed ad pœnas

pertinet peccatorum; ergo stare nequit vlterior

peccatorum remissio, sicut nec pœnarum, quæ

subditur, cùm iam per Indulgentiam plenariam

remissæ præmittantur. Ad quod dici potest ea,

quæ de remissione peccatorum, & pœnarum ad-

duntur, tantùm esse prioris beneficij explicatio-

nem; quia enim non omnes capiunt verbumExpedita|cum ob-|seruanda|doctrina.

istud, quid scilicet Indulgentia plenaria sit, &

quid operetur simul cum remissione peccato-

rum, vtrumque additur cum maiori expressione;

non quòd puræ declarationis rationem habeat,

cùm addatur verbum Otorgar; sed quod factum

iam virtute absolutionis, & concessionis In-

dulgentiæ, ratum habeatur. Vnde & additur. Innomine Patris &c. Quæ verba non ad solam de-

clarationem referenda sunt, sed ad beneficij au-

ctorem præcipuum. Et quidem verba illa poste-

rioris remissionis peccatorum, possent conue-

nienter tolli; neque enim de remissione pœnæ ac-

cipi possunt, cùm de illâ statim, vt de re omnino

diuersâ subiiciatur: & pœnarum, quæ propter illa

&c. Propter breuissimam etiam distantiam abso-

lutionis & Indulgentiæ potest verbum Otorgo, ad

illam referri, vt etiam dicatur fieri, quod imme-

diatè ante factum est, & quodammodo pertinet

ad illud: vt cùm quis donationem facit inter vi-

uos, quibus verbis illa perficitur, & nihilominus

alia adduntur, quibus illa ampliùs declaratur, om-

nia ad illam censentur spectare; quod & in te-

stamento accidit, eo nomine satis significato; &

tamen addit quis illam esse suam vltimam volun-

tatem &c.

  278 Sed superest adhuc scrupulus circa for-Dubium|emergens|ex verbis,|In nomi-|ne Patris|&c. in fi-|ne additis.

mam prædictam, ex eo quòd in fine illius addi-

tur, In nomine Patris &c. vsque ad illorum enim

verborum prolationem non videtur effectus ab-

solutionis haberi, sicut neque est absolutio ipsa

perfecta. Vt enim constat ex Concilio Triden-

tino Sessione 14. Cap. 3. Forma absolutionis plus

aliquid continet quàm verba illa; Ego te absoluo;

cùm sic definiat: Docet prætereà Sancta Synodus Sa-cramenti Pœnitentiæ formam, in quâ præcipuè illiusSacramen-|ti Pœni-|tentiæ for-|ma ex Cō-|cilio Tri-|dent.

vis sita est, in illis Ministri verbis positam esse: Ego

te absoluo &c. Illud enim & cætera indicat alia esse

necessaria. Quòd autem sint illa, In nomine Pa-tris &c. ex sequentibus Concilij verbis deducitur,

dum sic subdit: Quibus quidem de Ecclesiæ Sanctæmore preces quædam laudabiliter adiunguntur; ad ip-

sius tamen formæ essentiam nequaquam spectant, ne-

que ad ipsius Sacramenti administrationem sunt ne-

cessaria. Sic Consilium. Atqui verba illa In nomi-

ne Patris &c. non sunt preces, de quibus Conci-

lium loquitur; vnde plures Doctores obseruant

esse verba illa, quæ ante præfatam formam di-

cuntur, adduntque proptereà addi vt impetrent

aptam dispositionem, & ne intentione & formâ

Minister abutatur. Sicut in Missâ ante conse-

crationem petit Sacerdos oratione id, quod cer-

tâ lege effectum habet; vt videri potest apud P.

Henriquez suprà num. 7. & apud citatos ab ipso

in Glossa L. T. & V. Vnde non videtur satisfacere<-P>@@<-P>quod ait Cardinalis Lugo suprà Disput. 13. num.Verba præ-|dicta an|veniant|nomine|precum.

38. verba illa In nomine Patris &c. esse depreca-

toria: licet enim hoc ita sit, de illis tamen non

loquitur Concilium iuxta citatos Doctores, ne-

que secundùm communem existimationem Mi-

nistrorum huius Sacramenti pro precibus haben-

tur, sed protestationis sunt auctoris præcipui,

cuius virtute perficitur Sacramentum: vnde in-

certum est an rationem habeant precum, cùm

tamen Consilium de certis precibus sit locutum.

Et ita, protestationem talem sub formâ verbo-

rum prædictâ esse de substantiâ Sacramenti te-

nent Durandus, Maior, & Petrus Sotus apud

P. Suarium suprà Disput. 19. Sect. 1. n. 19.

  279 De hoc dictum à me Tomo 2. Theologi-Dubij præ-|cipui reso-|lutio, iux-|ta duas|contrarius|opiniones.

corum Problematum, & quòd sententia dicta sit

probabilis negare non possum, quia & bonos

habet Auctores, & fundamenta non leuia, licet

opposita sit communior, & pro se agmen habeat

Auctorũ. Si iuxta eam loquamur, dicendũ verba

illa esse de necessitate administrationis Sacramen-

ti licitè conferendi, non tamen validè: & Conciliũ

de priori necessitate locutum, vt ex eiusdem ver-

bis colligi posse videtur, dum de precibus ait ad

ipsius formæ essentiam minimè pertinere, neque

ad ipsius Sacramenti administrationem: sunt er-

go aliqua verba, quæ ad essentiam formæ spe-

ctant, & alia quæ ad illius administrationem ne-

cessaria sunt. Si ergo Sanctissimæ Trinitatis ex-

pressio ad essentiam non spectat, dicendum est

ad Sacramenti administrationem esse necessariam

ex Ecclesiæ præcepto. Illud ergo & cetera hoc

indicat, & satis est vt ad formam dicantur talia

verba spectare, & nomine formæ comprehendi;

sicut de formâ consecrationis Calicis communi-

ter dicunt Theologi; & in consecratione Hostiæ

particula Enim de essentia non est, sicut aliæ in

aliorum Sacramentorum formis; & tamen om-

nes nomine formæ designantur. Iuxta contra-

riam autem sententiam viâ est contrariâ proce-

dendum, dicendumque vsque ad prolationem

dictorum verborum non esse formam perfe-

ctam; nec tamen ex eo sequitur Indulgentiam ha-

beri virtute Sacramenti, licet intra formam ipsam

videatur contineri; quia id per accidens se habet,

nec propriè pars formæ est, sed cum adiunctâ ex-

plicatione. Neque est contra rationem formæ,In forma|quomodo|admisceri|aliqua|non spe-|ctantia ad|illam pos-|sint.

in quâ inuocatio SS. Trinitatis de substantiâ est,

si quidquam inter illa, & substantialia verba pro-

feratur. Vt si quis in formâ Baptismi dicat Ego

te baptizo seruum Christi in nomine Patris &c. quæ

forma absque dubio est valida; cùm tamen ver-

ba illa Seruum Christi ad eam non spectantia, mis-

ceantur, Quia verò explicatio talis apparet diffi-

cilis, & Theologis non probanda, ideò priori

fententiæ potiùs adhærendum. De quo hæc sa-

tis.

  280 Indulgentiæ ergo explicato nomine, adGratiæ|nomine|quid in|Bulla in-|telligatur.Gratiæ nomen veniamus, quod est latissimæ pro-

fectò significationis, & beneficium omne com-

plectitur, seu gratuitam concessionem. Pressiùs

autem sumptum vt ab Indulgentiâ distinguitur,

gratuitam significat concessionem Pontificis, aut

alterius potestatem habentis ab ipso, ad aliquid,

quod per Bullam conceditur, independenter ab

illâ stare nequit aut ei simile, etiam spectans ad

merum vsum Sacramentorum, propter dicenda<-P>

@@0@

@@1@De Regijs prouentibus ex Cruciata. Vbi de Religiosis. 231

<-P>circa facultates. Sic ergo gratia est posse come-

dere carnes, oua, lacticinia, & sagimen, vel non

ieiunare in diebus prohibitis: posse audire sa-

crum tempore Interdicti: posse item Euchari-

stiam sumere: quibus similia sunt posse laborare

in die festo: posse Officium speciale recitare o-

misso communi: posse item illud anteponere

aut postponere, modo non permisso: posse vnâ

Missâ obligationi plurium satisfacere, & sic alia.

Pro hoc videri potest P. Mendus Disput. 29. cap. 5.

qui tamen non ita exactè rem explanat, licèt ea,

quæ affert, ad præsens possint negotium deser-

uire.

  281 Facultates sequuntur, & videntur esseFacultates|quid in eâ-|dem.illæ, ratione quarum aliquid effici potest, aliàs

non factibile, vt Oratorium habere priuatum, in

quo Missa celebretur: admittere ad illam ali-

quos tempore Interdicti: posse eligere Confessa-

rium ad specialem absolutionem. Quibus simi-

les sunt posse Missam, quæ in loco distanti cele-

bratur, adspicere, & sic eam audiendi præceptum

adimplere: posse eligere sepulturam in loco sa-

cro, quem maluerit quispiam: posse laicum de-

cimas exigere: posse baptizari domi filios, Prin-

cipum cùm non sint: posse Capellanum desi-

gnare, qui domesticos absoluat, & similia. Et

hic explicandi modus iuxta subiectam materiam

aptior occurrit: licèt P. Quintanad. ex Iuris lexi-

co alium explicationis modum adducat Tomo 2.

Tractat. 5. singul. 4. num. 3. iuxta quem facultas

est plena potestas rerum pro arbitrio gerenda-

rum sine impedimentis: & iurisdictionem im-

portat, atque etiam cum licentiâ coincidit, quæ

tunc datur, cùm præceptum extat id prohibens,

pro quo licentia confertur. Benè tamen admo-

net omnia hæc, priuilegium, gratia, indultum,

facultas, & licentia sæpè pro eodem vsurpari.

Vnde existimare posset quis in Bullâ gratiam &

facultatem nihil distinctum designare, sed maioris

explicationis gratiâ iungi ad significanda ea, quæ

sub diuersis solent concedi nominibus, licèt reipsa

talia sint vt similibus possent indicari. Sed ex-

plicatio nostra, vt dixi, conuenientior apparet, &

præsenti materiæ magis adaptata. Quâ præ-

missa sit iam
DIFFICVLTAS II.

Quid Religiosis circa Indulgentias liceat

sine Bulla.282 DIco primò. Religiosi Mendicantes, &Religiosis|id licet quo-|ad Indul-|gentias,|quod ante|Bullam li-|cebat, per-|sonalibus|exceptis.

qui eorum gaudent priuilegiis, pos-

sunt sine Bullâ omnes lucrari Indulgentias, quæ

ipsis specialiter concessæ à Sede Apostolicâ com-

periuntur, si personales non sint. Sic Nugnus,

Emmanuel Rodericus, Ludouicus à Cruce, Vil-

lalobos, Diana, & Trullench, quos adducit & se-

quitur P. Mendus Disput. 29. num. 43. Cardinalis

Lugo Disput. 20. de Pœnitentiâ, num. 172. P. Suarez

Tomo 4. de Religione, Lib. 2. Cap. 16. num. 40. Tract.

8. P. Quintana Tomo 1. in Appendice, Tractat. 4.

addens Ioannem à Cruce, & dicens esse certum

Dub. 11. num. 5. & probatur ex Bullæ ipsius ver-

bis adductis num. 274. cùm enim de Indulgentia-

rum suspensiuâ facultate præcessisset sermo, addi-<-P>@@

<-P>tùr: Exceptis tamen conceßis Ordinum Mendicantium

superioribus quoad eorum Fratres tantùm. Vbi cùm

concessionem prædictam non arctent Pontifices

ad speciale aliquid, de quo sermo præcesserit, ad

omnia præcedentia debet extendi: vbi enim lex

non distinguit, nec nos distinguere debemus. L.

de pretijs. D. de public. in rem act. & sæpè alibi.Quorum-|dam secus|sentientiũ|argumen-|tum.

Sed quia illæ tantùm gratiæ excipiuntur, quæ su-

perioribus concessæ sunt in ordine ad eorum

Fratres tantùm, non desunt qui censeant non

posse exceptionem dictam ad Indulgentias ex-

tendi, quæ superioribus non conceduntur in

ordine ad eorum Fratres: neque enim superio-

res facultatem præbent subditis Indulgentias lu-

crandi: quandoquidem illas etiam ipsis reluctan-

tibus possunt obtinere, cùm eisdem immediatè

concedantur. Propter quam rationem ita tenet

Acosta in Explicat. Bullæ quæst. 108. Bassæus V.Priuilegium 3. num. 5. Vers. Sed petes. Et est illa nonEx eo as-|sertio non|penitus cer-|ta, vnde|Bullæ ne-|cessitas.

leuis, vnde res ista redditur incerta, licèt illam

certam reputer P. Quintana suprà. Nec conuincit

priuilegium Leonis X. pro Minoribus, de quonum. 6. cùm recentiores Bullæ aliter prolo-

quantur. Ac proptereà Religiosis expediet Bul-

lam sumere, ne diligentiæ in re momenti tanti

frustrentur. Potest tamen ad rationem dictam

responderi Indulgentias concedi superioribus

quoad eorum Fratres, quia ita frequenter euenit,

vt superiores pro illarum consecutione Roma-

nam Sedem exorent, & ita petentibus concedun-

tur; non quidem vt eas ipsi subditis concedant,

sed quia illis, mediis Superiorum supplicationi-

bus, conceduntur. Quòd si aliquando sine illis,

ad eos tamen verba præcipuè diriguntur. Quod

quidem sine vllâ improprietate in modo loquen-

di stare potest.

  283 Dixi: Si personales non sint, quia talesDe persona-|libus pro-|babilitas|fundatur.

non videntur exceptæ, vt communiter tenent

scribentes. Nihilominùs fundari probabiliter

potest non excipiendas ex regulâ iuris in 6. satis

celebri. Oportet beneficium Principis esse mansurum:

ergo cùm Pontifex Religioso Mendicanti Indul-

dulgentiam aliquam concedit, non est credibile

velle ipsum, vt paullò post cesset Bullæ problica-

tione. Præterquàm quòd id quod dicitur de con-

cessione factâ superioribus, proptereà est, quia

ita frequentius accidit; quod non tollit quin ali-

quando immediatè Religioni fieri possit: vt

constat ex illustri concessione Gregorij XIII.

Ann. 1579. die 23. Decembris, per quam possunt

Religiosi Societatis omnes Indulgentias in suis

Ecclesiis consequi, quæ in Ecclesiis aliis, aut locis

piis, certis diebus, qui eas visitant, consequuntur.

In illâ enim nulla extat superiorum mentio, sed

concessio ad Religiosos ipsos immediatè dirigi-

tur. Incipit: Cùm, sicut accepimus. Quis autem ex

adductis Doctoribus contra Acostam sentienti-

bus de prædicta concessione dubitauerit, eò quòd

superioribus specialiter facta non sit? Dicendum

ergo est Pontifices modo prædicto locutos, ordi-

nariam formam concedendi spectasse, non tamen

ad illam dispositionis suæ decretum adstringere

voluisse: sed Ordinum Mendicantium præcipuè

spectasse fauorem, vt eorum scilicet Indulgentiæ

non cessent: quod pro certo statuit P. Escobar

statim citandus num. 794. ergo & singularium

personarum, in quibus idem pro fauore tali ti-<-P>
@@0@

@@1@232 Thesauri Indici Titulus V. Appendix Cap. XXVIII.<-P>tulus deprehenditur, pro quo & rationes solent

occurrere speciales. Videtur ergo hoc proba-

bile.

  284 Dico secundò. An Indulgentiæ, quæDe Indul-|gentijs cō-|munibus|Mendican-|tibus & sæ-|cularibus|dubia reso-|lutio.communes sunt Religiosis, & sæcularibus sub ex-

ceptione dictâ comprehendantur, incertum est.

Comprehendi quidem tenent Ludouicus à Cru-

ce, & Ludouicus Miranda, quos adducit, & vi-

detur sequi P. Quintana suprà, Dub 12. num. 1. P.

Mendus suprà, num. 60. iunctis iis, quæ habetnum. 43. citato: vnde & videtur sentire esse de

mente Auctorum, quos ibidem adducit, & nosnum. 282. & ratio esse potest; quia Indulgentiæ

tales verè conceduntur Religiosis Mendicanti-

bus: quòd autem & sæcularibus concedantur,

non tollit priorem concessionem, loquendo cum

omni proprietate. Sicut è conuerso concessio

Religiosis facta non impedit quò minùs sæculari-

bus facta dici possit propriè, licèt cum respectu ad

Religiosos. Sed contrarium tenet P. Escobar in

Theologiâ morali Tractat. 1. examine 17. Cap. 4.

§. Legistæ. & Tomo 1. Moralium Problematum, Lib.

7. num. 796. qui num. præced. pro eâdem adduxe-

rat Lopez, Nauarrum, Acostam, Trullench, &

Rodriquez. Ratio esse potest, quam Textus ipse

exhibet, dum in eo dicitur: Quoad eorum Fratrestantùm. Quod satis videtur esse compertum.

Quid enim particula illa Tantùm operatur? Certè

si non operatur quòd Religiosis concessæ Indul-

gentiæ quoad alios excipiendæ non sint, nihil

videtur operari. Si dicas sensum esse vt tantùm

excipiantur concessæ quoad Fratres, id est, qua-

tenus Fratres illis frui possunt; id certè verba

non exprimunt, & sensus non est planus & ex-

peditus, cùm oppositum verba præseferant. NisiEuasio fa-|uorabilis.

dicatur esse gratiam præter ius, & non contra

illud, & ita fauorabiliter exponendam concessio-

nem, iuxta dicta num. 225. & 250. & ea quæ

circa Bullam habet Diana Tomo 1. Tractat. 11.

Resolut. 98. Ex quibus apparet rem esse dubiam,

vnde ad certum Bullæ perfugium accurren-

dum.

  285 Dico tertiò. Nouitij Ordinum Men-Nouitios|lucrari pos-|se illas.dicantium lucrari Indulgentias possunt, quas Re-

ligiosi, qui substantialia vota iam emiserunt. Sic

P. Mendus suprà, n. 44. Trullench Lib. 1. §. 9. Dub.

3. n. 4. & alij, ex communi doctrinâ de fauora-

bilibus, quæ sunt Nouitiis cum verè Religiosis

communia: & tenor ipse Bullæ videtur suffragari,

dum in eâ dicitur, quoad eorum Fratres; Nouitij

enim Fratres vocantur: vnde videtur scienter &

prudenter à nominibus Professorum, aut Reli-

giosorum Pontifices temperasse. Si dicas etiamDe Oblatis|aut Dona-|tis aliam|esse rationẽ.

Oblatos, seu Donatos vocari Fratres, cùm tamen

in concessione dictâ excipiendi non sint, vt apud

citatum P. Mendum videri potest. Respondeo id

non esse constans: & licet in vsu Religiosorum

Fratres vocantur, non tamen eo communi no-

mine, quo appellari Religiosi Ordinum non Cle-

ricalium solent, & exprimit Commissarius in

Bullâ Hispanâ, dum ait: En quanto à sus Frayles.

Et eo quidem etiam Nouitij gaudent, vnde ma-

nifesta est inter cos & Oblatos differentia. Et

quamuis in aliquibus Religionibus eo communi

nomine non vocentur Religiosi, nec dicanturFratres, Frayles, certum est, si Mendicantes sint,

aut Mendicantium priuilegiis fruantur, exce-<-P>@@<-P>ptione prædictâ comprehensos. Sic Trullench

suprà, num. 1.

  286 Dixi autem certum esse de ReligiosisCirca Re-|ligiones nō|Mendican-|tes, haben-|tes tamen|priuilegiũ|communi-|cationis,|difficultas|expedita|primò se-|cundùm|partem af-|firmat.

etiam non Mendicantibus, si Mendicantium pri-

uilegiis fruantur, quando communicatio talis est,

vt in hac peculiari gratiâ nulla possit esse difficul-

tas specialis. Et eam quidem multi non depre-

hendunt, ac proptereà communicationem ad eam

extendi testantur, vt videri potest apud DianamParte 1. Tractat. 11. Resolut. 89. vbi ita tenet cum

Acosta, & Villalobos, sicut & P. Quintana supràdub. 12. num. 8 & P. Mendus Disput. 29. citatâ, cap.

7. Quorum ratio est; quia communicatio ge-

neralis omnes particulares communicationes in-

cludit: ergo & istam, circa quam communicatio

non excluditur, cùm procedit de non Mendi-

cantibus, priuilegio generalis communicationis

carentibus; quæ enim illam habent Religiones

pro Mendicantibus habentur. Quibus addi po-

test non censeri reuocatum priuilegium, quando

illud stare cum priuilegio alio potest, & priuile-

gij conditio est talis, vt nullum afferat præiudi-

cium illo potientibus: sic enim stat quod ex iuris

regulâ superiùs dicebamus, quòd scilicet oporteat

beneficium Principis esse mansurum. Et quòd

in fauorem inclinandum est, quando illud non

est contra ius: id quod circa Bullam faciendum

tenent plures, quos adducit & sequitur Diana

Tractat. citato Resolut. 98. Potest autem priuile-

gium exceptionis stare cum communicatione Or-

dinum non Mendicantium in illis, in quibus ge-

neralis communicatio non subest: quia de aliis

communicationem non habentibus intelligi pos-

sunt, qui sunt, aut esse possunt.

  287 Sed his non obstantibus alij contrariumNegatiuæ|fundamen-|ta & aucto-|ritas.

sentiunt, vt videri potest apud Dianam, & P.

Mendum citatos, in quibus sunt P. Henriquez,

Emmanuel Rodericus, & Trullench, qui præter

Fr. Emmanuelem, & P. Henriquez adducit Va-

lerum. Et ratio est: quia licet Ordines aliqui

non Mendicantes generalem communicationem

habeant, quoad hanc partem videtur expressè re-

uocata. Si enim exceptos sic communicantes

vellet Pontifex, cùm tot illi sint, vt vix aliquis

non communicans inueniatur, expressisset sanè;Dostları ilə paylaş:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   143


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə