Societatis iesv, segoviensis

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 14.73 Mb.
səhifə85/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14.73 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   143

cùm in eo magni profectò momenti negotium

verteretur. Et quod de non Mendicantibus ad-

ditum est, stante communicatione dictâ, nullius

ferè vtilitatis fuisset: cùm ignorare Pontifex ne-

queat communicationem ferè omnibus Religio-

nibus esse communem. In summa: Ordines

non Mendicantes, etsi in priuilegiis communi-

cent, Mendicantes non sunt: illis hæc specialis

negatur communicationis gratia: ergo ad ipsos

nequit extendi. Si Mendicantes esse dicas per

æquiualentiam, limitatio talis in caussâ est, vt

illa ad intentum concessionis nullius sit momen-

ti, quandoquidem eo pacto nulla ferè resultat ad

Catholicam expeditionem vtilitas quod postu-

lantis & concedentis intentioni videtur aduersari:

nequit ergo talis modus dicendi sustineri. Su-Quid tar-|dem.

mant ergo inter hæc opinionum incerta non

Mendicantes Bullam: sic enim in tuto conscien-

tiæ nauiculam collocabunt.

  288 Dico quartò. Moniales eodem modoCirca Mo-|niales eo-|dem modo

gratiâ exceptionis præfatæ frui possunt, quo &

viri. Si ex Mendicantibus sint Ordinibus, eadem<-P>

@@0@

@@1@De Regiis prouentibus ex Cruciata. Vbi de Religiosis. 233

<-P>dine quâ & viri, de quo dictum num. 282. Siphiloso-|phandum.

ex non Mendicantibus, vt nuper explicatum.

Sic communiter tenent Auctores, quos adducit

& sequitur P. Mendus Disput. 29. Cap. 8. & præ-

cipuè Trullench suprà. num. 5. ex quo ille præ-

cipuam vim probationum exprompsit. De quo

& videndus P. Quintana suprà Dub. 12. num. 9.

& Tract. 8. Cap. 16. Intelligenda est autem As-

sertio de illis, quæ verę Religiosę sunt, vnde Ter-Tertiariæ|excludun-|tur.

tiariæ, quia tales non sunt, licet quædam vota

emittant, fauore dicto non fruuntur: quidquid

de nonnullis asserat Fr. Emmanuel §. 12 num. 8.

& videntur probare Trullench suprà. num. 6. &

P. Mendus num. 57. non ex eo quòd Religiosę

sint, sed ratione communicationis. Verùm com-

municationis titulus incertior hîc est, quàm in

Ordinibus non Mendicantibus communicatio-

nem habentibus; quia absolutè Ordines Mendi-

cantes non sunt, & etiam non Mendicantes: vnde

Bullam sumant oportet, si volunt Tertiarij, & si-

miles, securum hac in parte habere processum.

Quoad Nouitias idem quod de viris dictum, as-

serendum.

  289 Dico quintò. Ad lucrandas Indulgen-Ad com-|munes om-|nibus In-|dulgentias|non opus|esse Bullâ|Religiosis,|quæ pro-|bent.

tias, quæ fidelibus omnibus generaliter conce-

duntur non videntur Religiosi Bullæ opus ha-

bere. Sic Ludouicus à Cruce in Bullam Disp. 1.Cap. 9. Dub. 1. num. 13. quod & fundare ex plu-

ribus adductis conatur P. Quintana in Appendicecitatâ. Dub. 12. à num. 2. & probatur Primò ex

tenore Bullæ, iuxta quam suspensio Commissarij

procedit: in eâ enim, vt vidimus num. 274. sus-

penduntur Indulgentiæ concessæ Ecclesiis, Mo-

nasteriis, Vniuersitatibus &c. in regnis Hispaniæ,

& aliis, in quibus potest publicari: ergo non com-

prehenduntur Indulgentiæ omnibus fidelibus

concessæ. Secundò, quia Bulla pro dictis re-

gnis concessa rationem gratiæ insignis habet: er-

go ratione eius non debent fideles, & multò po-

tiùs Religiosi regnorum talium, peioris conditio-

nis esse aliis, ad quos Bullæ gratia minimè propa-

gatur; aliàs gratia in præiudicium verteretur, con-

tra iuris dispositiones diuersis in locis, & certam

regulam in 6. Quod ob gratiam alicuius conceditur,

non est in eius dispendium retorquendum. Tertiò, exCap.|Quod ob|gratiam.

Pontificis responso, de quo testimonium per-

hibent grauissimi Recentiores, vt affirmat Ludo-

uicus à Cruce suprà. num. 14. Sic enim scripsit

Cardinalis Paciecus Archiepiscopus Burgensis

ex Vrbe affirmans, non esse voluntatis Summi

Pontificis reuocare vel suspendere per Bullam

dictas Indulgentias.

  290 Quæ quidem verosimiliter dicta sunt;Quæ con-|trarium|ostendant.

sed sanè non conuincunt. Ad Primum enim dici

potest Pontificem Commissario concedere fa-

cultatem suspendendi Indulgentias similes iis,

quæ in Bullâ conceduntur: cùm ergo prædictæ

similes sint, suspendi possunt: vel si dissimiles

velit quispiam, etiam pro illis facultas suffraga-

tur. Suspendi autem illas praxis ostendit, dum in

earum trāsumptis subscribitur eas lucraturos Bul-

lam Cruciatæ habituros. Ad Secundum, nimiùm

probare; aliàs nullius gratiæ suspensio esset ad-

mittenda, quia ex eo Bullæ beneficium redditur

onerosum, & gratia in dispendium retorquetur.

Sed certè non sic accidit, sed vna gratia suspen-

ditur, vt pro opere eleëmosynæ redeat illa, &<-P>@@

<-P>cum illâ plures alię affatim ampliores. Et pro e-

leëmosyna quidem rarus erit qui careat facultate:

cuius incommodum ingenti aliorum commodo,

& publicæ vtilitati non debet præiudicium gene-

rare. Quamquàm & dici possit absolutè inuali-Summè|pauperibus|non cessare|Indulgen-|tias.

dos ad eleëmosynæ largitionem communi In-

dulgentiarum fructu non priuari. Sic enim te-

nent multi, vt videri potest apud P. Quintanamsuprà. num. 3. Ad Tertium, de tali responso non

plenè constare, & vt Pontifex tunc viuens ita

censuerit, de aliorum mente non simili, notitiam

non haberi, & ita praxi standum, de quâ dictum.

Non ergo firmum habent Religiosi præsidium

hac in caussâ, cùm Indulgentiæ tales ipsis non

concedantur sub eâ formâ, quæ in Bullâ expri-Indulgen-|tiæ pro sæ-|cularibus|tantùm|concessæ|suspendun-|tur.

mitur, Superioribus inquam quoad Fratres.

  291 Dico Sextò. Si quæ sunt Indulgentiæ,

quas Religiosi solis sæcularibus concedere pos-

sunt, per Cruciatam suspenduntur, vt patet ex

tenore Bullæ, & suspensionis: Quoad eorum Fra-tres tantùm. Sed quia hæc Indulgentia non est,

sed gratia, de illâ dicendum §. sequenti.

  Dico septimò. Si in Ecclesiâ Regularium sitCirca Al-|tare priui-|legiatum|diuersitas|sententia-|rum Et|fauentium|funda-|menta.

altare priuilegiatum, in quo scilicet qui celebrat

Religiosus, animam è Purgatorio liberare potest,

incertum est an Bullâ indigeat, & ita circa hoc

diuersimodè loquuntur Auctores. Aliqui gene-

raliter dicunt gratiam huiusmodi non suspendi,

sicut neque aliæ pro defunctis concessæ suspen-

duntur. Sic Trullench cum aliis. §. citato. Dub. 4.

P. Quintana in Appendice Tract. 1. Dub. 15. num.

7. & 8. Lezana Tomo 3. v. Altare. num. 16. Dia-

na mutans sententiam Parte 9. Tract. 2. Resolut. 22.

Quorum fundamentum est. Primò. Quia gratiæ

suspenduntur, quæ & reualidantur pro iis, qui

Bullam accipiunt: reualidatio autem pro viuis

est, & non pro Defunctis. Secundò. Quia Indul-

gentiæ tales non suspenduntur per Iubilæum

Anni Sancti; & tamen suspensio est generalis.

Tertiò. Quia tantùm suspenduntur ea, quæ, si

non suspenderentur, tam pium opus impedire-

tur, vt ex verbis suspensionis ipsius constat: quod

tamen respectu Indulgentiæ huius non accidit,

cùm fideles, etiamsi non suspendantur, eodem

modo Bullam sint accepturi, cùm pro ipsis adeò

ingentes vtilitates eius beneficio constet adueni-

re. Quartò. Quia Indulgentiæ tales sub nullo

clausulæ suspensiuæ verbo continentur, vt patet

discurrenti per singula; neque animæ Purgatorij

sunt personæ secundùm communem compella-

tionem, sicut neque secundùm exactam Philo-

sophiam. Quibus addi potest de Pontificum pie-

tate non posse præsumi, vt concessione Bullæ a-

nimas Purgatorij velint concessis aliàs beneficiis

spoliare. Quòd si fauores ampliandi sunt, iuxta

sæpiùs dicta, hîc maximè id locum videtur ha-

bere, circa quod Christiana pietas adeò est soli-

cita, & Pontificum benignitas elucescit; vnde in

omnibus Canonicis Horis aliquod pro illis suf-

fragium admiscetur. In casu autem quòd altaris

priuilegium cesset, ait Trullench Bullam requiri

in celebrante, & non in stipendium tribuente.

  292 Contrarium aliqui absolutè tenent, &Negatiuā|qui te-|neant, &|qualiter|probent.

P. Escobar. Examine 17. num. 130. §. Suspendi-

tur id procul dubio ita esse pronuntiat. Quod &

tenent Emmanuel Rodericus, Villalobos, Mo-

ure, quos adducit & sequitur Diana Tract. 11. ci-<-P>

@@0@

@@1@234 Thesauri Indici Titulus V. Appendix Cap. XXVIII.

<-P>tato. Resolut. 86. Qui in Additionibus Resolut. 22.

æquè probabile iudicat oppositum, & tandem id

quod vidimus num. præced. determinat. Ludoui-

cus à Cruce uprà. Dub. 2. num. 11. P. MendusDisput. 29. Cap. 4. & alij. Quorum ratio est: quia

in suspensione à Commissario factâ iuxta Pon-

tificiam concessionem exprimuntur Ecclesiæ,

Monasteria, & pia loca: priuilegium autem al-

taris, Ecclesiæ, Monasterij, aut pij est loci, cùm

sit pars eius, & parua Ecclesia. Quibus addi po-

test dubium non esse Indulgentias pro Defun-

ctis suspendi conuenienter posse, sicut conue-

nienter ad certum tempus conceduntur, quo e-

lapso cessant; vnde & concedi sub quibusdam

conditionibus solent, præsertim quæ ad altaria

priuilegiata spectant: ergo quemadmodum si

inter conditiones dictas Bullæ acceptio ponere-

tur, nihil in tali concessione absurdum appare-

ret, similiter in suspensione dicendum, quæ ad

magnum ordinatur Ecclesiæ bonum, & reuali-

dari facili negotio potest. Pro Religiosis autem

ratio est non semel inculcata ex Bullæ verbis de-

sumpta; quòd scilicet Indulgentia hæc non sit

concessa Superioribus quoad eorum Fratres, vbi

de viuis est sermo, qui ad solos Ordines Mendi-

cantes spectant: mortui enim iam Ordinum Mẽ-

dicantium non sunt, nec eorum res agunt Supe-

riores.


  293 Sunt tamen quidam, qui mediâ gra-Mediam|viam qui|amplectan-|tur.

diuntur viâ, dicentes Religiosum celebrantem pro

anima Religiosi non indigere Bullâ, secus autem

si pro animâ sæcularis. Et vt consequenter hæc

sententia procedat, non de animâ cuiuslibet Re-

ligiosi debet procedere, sed eius, qui viuus pos-

set sine Bulla Indulgentias obtinere in eadem Re-

ligione, Fratrum nomine comprehensus. Ita

Trullench suprà. Cap. 3. num. 10. sine distinctio-

ne tamen vlla inter Religiosos & minimè sibi

consonus, vt patet ex dictis. num. 291. & ratio

esse potest iam indicata, quia nomine Fratrum

venire possunt & viui & Defuncti, & ita verè di-

cere possumus multos Fratres Ordinis SS. Do-

minici & Francisci esse in cœlo. S. Agatha soro-

rem suam vocauit S. Luciam, S. Basiliscus Fra-

trem D. Ioannem Chrysostomum; & quod plus

est, Christus post resurrectionem Fratres vocauit

Apostolos Ioan. 20. v. 17. Vado ad Fratres meos &c.

Cùm ergo sæcularis defunctus frater nō sit, quia

nec viuus id habuit, non videtur pro eo locum

habere Indulgentia, nisi & ipse Bullam habuerit,

& tempus publicationis duret: non quòd vir-

tute illius liberari à pœnis queat, quia fuit Bulla

viuorum, sed quia viuens abstulit impedimentum

sumptione Bullæ, quod obstare posset, ne pro se

defuncto Religiosus posset Indulgentiam appli-

care. Certiùs autem hoc obtinebitur, si Religio-

sus Bullam sumat, tunc enim nihil obstat sæcu-

laris liberationi.

  294 Et sententiam quidem Trullench im-

pugnat P. Mendus suprà. num. 71. illudque con-P. Men-|dum non|benè Trul-|lench sen-|tentiam|impugna-|re.

tra illam inconueniens obiicit, dici etiam posse

Regularem non valere Indulgentiam vllam ex

concessis suo Ordini lucrari, applicando illam

pro animâ Defuncti sæcularis, nisi Bullam acce-

perit; quod inauditum est, nec videtur probabi-

le. Sed meminisse eum oportuit sententiam, quæ

asserit Religiosorum Indulgentias suspendi per<-P>@@

<-P>Bullæ publicationem, de quâ diximus. num. 282.

esse probabilem, nec leue ipsius fundamentum in

suspensionis forma contineri: vnde & non esse

inauditum constat. Si autem loquatur suppositâ

communi sententiâ, iuxta quam Bulla non est ad

lucrandas Indulgentias necessaria in Religiosis

Mendicantibus, in huiusmodi quæstionibus con-

ditionalibus magna latitudo est, & dum funda-

mentum non leue apparet, non est præcipiti

censurâ hic aut aliter sentiens feriendus. Funda-

mentum autem pro sententia dicta esse potest,

quod iam vidimus, Indulgentias scilicet pro Fra-

tribus tantùm concedi. Video responderi posse

concedi quidem pro Fratribus, sed non vt neces-

sariò debeant illas pro Fratribus applicare. Quæ

responsio est optima: sed responsiones etiam

congruas habent argumenta probabilium opi-

nionum; aliàs opiniones non essent, sed demon-

strationes. Cùm ergo res ista adeò incerta sit,

acceptione Bullæ securitas conquirenda.
DIFFICVLTAS III.

Circa Indulgentias in Bullâ concessas vi-

sitantibus quinque Ecclesias, aut alta-

ria, & ibidem orantibus, iuxta for-

mam in Bulla præscriptam.295 DIco primò. Etsi Indulgentia, quam

Bulla concedit, magnæ æstimationisReligiosi|Indulgen-|tiâ gau-|dent simi-|li ei, quæ|in Bulla|conceditur|visitanti-|bus Eccle-|sias, aut|altaria.

sit, cùm sit plenaria, iuxta communem senten-

tiam; immò & multas plenarias continens, de

quo inferiùs, & pro quo Trullench Lib. 1. §. 6.

Dub. 1. num. 5. Religiosi tamen facilius possunt

eamdem consequi, quia sic omnibus est à Pau-

lo V. in Indulgentiarum reductione concessum:

ita enim habet septima in ordine: Iidem Reli-giosi intra claustra viuentes, qui suam Ecclesiam deuo-

tè visitauerint, &; vt præfertur, orauerint, consequen-

tur easdem Indulgentias, quas visitando Ecclesias Vrbis,

& extra eam, diebus Stationum consequuntur in om-

nibus diebus: perinde ac si ipsas Vrbis Ecclesias visitas-

sent. Sic Pontifex. Quod autem ait, Vt præfertur

orauerint, iuxta tenorem tertiæ Indulgentiæ ac-

cipiendum, in qua orandum decernitur pro Chri-stianorum Principum concordia, hæresum extirpatione,

Romani Pontificis salute, ac S. Matris Ecclesiæ exalta-

tione. Cùm ergo pro Indulgentia ista non quin-

que Ecclesiarum, aut altarium, sed solius Ec-

clesiæ Religiosorum visitatio requiratur, illius

profectò est consecutio facilior. Et prætereà est

illa, attentâ caussæ grauitate, certissima. Funda-

tur enim in mundi abrenuntiatione, ac Religio-

sæ vitæ professione, in qua est heroicorum ope-

rum concatenatio mirabilis, nihil vt præter Mar-

tyrium maius illis esse possit.

  296 Est autem circa illam eadem, quæ circaQuotidia-|nam esse|qui, &|quæ eorum|rationes|probent.

Indulgentiam Cruciatæ, difficultas, an scilicet

quotidie obtineri possit. Et quotidianam esse

nonnulli existimant, quod facilè deuoti arripiũt,

fauente attestatione Commissarij, post Summa-

rium Indulgentiarum, quæ certis diebus obti-

neri possunt; sic enim subdit: Todos los demas diasdel año se ganan las Indulgencias, que en Roma, por

auer cada dia Estacion en ella. Sed oppositum mihi<-P>

@@0@

@@1@De Regijs prouentibus ex Cruciata. Vbi de Religiosis. 235

<-P>certum est, & id conuincunt rationes, quas ad-

ducit Trullench suprà, num. 7. & tenet etiam P.

Mendus Disput. 20. cap. 3. qui ad Commissarij at-Contrariũ|similius|prorsus ve-|ro in Cru|ciatæ In-|dulgentiâ.

testationem respondent, loqui illum de Indulgen-

tiis non plenariis. Iuxta omnes ergo quotidie

Indulgentiæ obtineri queunt, sed non plenariæ:

vnde visitatio Ecclesię aut altarium proderit quo-

tidie frequentata. Sed certè clausula dicta Com-

missarij iam non apponitur, & ita ex eo argui

potest pro contraria positione: sublata enim est,Non sic in|Religiosis|concessâ.

quia pro illâ solidum non extabat fundamentum.

Habet autem concessio Religiosis facta maius

probabilitatis pondus quoad hanc partem, quàm

habeat concessio Cruciatæ. Nam in ista desi-

gnantur dies certi stationum, non ita in illâ:

vnde si quotidie stationes sunt, aut pluribus

certè diebus, quàm ij sunt, qui designantur in

Bullâ; certius est Religiosis in hoc ampliùs in-

dulgeri.

  297 Similiter dubitari circa vtramque potestNon esse|plenariam|Cruciatæ|quorumdā|sententia.

an sit plenaria: & non esse plenariam, quæ in

Cruciata conceditur, tenent Sorbus, Ludouicus

à Cruce, & P. Henriquez apud Trullench suprà

num. 5. quia in Bullâ originali non exprimitur

Indulgentia plenaria: & quando non exprimi-

tur, non venit generali illa collectione, propter

specialem difficultatem, quæ esse solet in plenariæ

Indulgentiæ concessione, vt ait P. Suarius Tomo

4. in 3. p. Disput. 52. sect. 8. num. 12. cum præfatis

sentiens, & eum citans Iulius Lauorius de Indul-

gentijs pag. 204. n. 125. sicut & P. Granadus Tomo

2. in 3. p. Controu. 12. Tractat. 6. Disput. 2. num. 4.& 7. P. Quintana in Appendice, Tract. 6. Dub. vltim.

n. 5. adducens Nauarrum, Alfonsum à Leone, &

P. Ildefonsum Rodericum. Contrarium tamenContrariā|plures am-|plexi, pro|quo & ra-|tio aperta.

tenent Fr. Emmanuel, Ludouicus Lopez, Villa-

lobos, Garnica, Diana eos adducens Parte 5.Tractat. 12. Resolut. 2. Machadus, Leander, Basi-

lius Legionensis, citati cum aliis à P. MendoDisput. 20. num. 1. quos & ipse sequitur, sicut &

Trullench suprà. Ratio videtur aperta: nam in

diebus stationum verę sunt Indulgentiæ plenariæ

pro visitantibus vrbis Ecclesias: atqui Pontifex

easdem concedit in adductis concessionibus, & in

Bullâ Cruciatæ terminos distributiuos addit, di-

cens: Omnes & singulos: ergo non videtur de eo

posse dubitari. Licèt autem in concessione pro

Religiosis non inueniantur præfati termini, sunt

tamen æquiualentes, dum dicitur, consequuntureasdem Indulgentias. Quod verificari nequit, si

tantùm partialem aliquam consequantur. ProEt Com-|missarij au-|ctoritas.

Cruciatâ autem habetur insuper Commissarij

auctoritas, qui ita planè fatetur in summario In-

dulgentiarum, plenariam Indulgentiam pro om-

nibus diebus stationum proponens. Quod qui-

dem non videtur vti temerè appositum reprehen-

di posse, nisi à temerè prolocuto.

  298 Illud verosimiliùs dici potest, Commis-Probabili-|ter procede-|re dici ne-|quit.

sarium opinionem probabilem hac in parte secu-

tum; sicut secuti, qui stationes pro omnibus

anni diebus assignarunt. Verùm sicut hoc; quia

incertum, sublatum est, ita & prius illud sublatum

pariter fuisset. Credendum ergo est de mente

constare Pontificum ipsis, ne absurdum sequatur

in materiâ adeò graui minimè tolerandum, vt

scilicet pro certis incerta venditentur. Quibus

non obstantibus, cùm tot Doctorum ex aduerso<-P>@@<-P>consistat auctoritas, res non habetur penitus ex-Sed pro cō-|traria par-|te instantiæ|robusta|proponitur.

plorata, & pro ita sentientibus instari potest ex

concessione alia, quæ in Bullâ habetur, in quâ

sic dicitur: Item erogantes prædicti, qui diebus ieiunionon suppositis, ad implorandum diuinum auxilium pro

vnione & victoria prædictis, voluntarium ieiunium,

vel, si ieiunare legitimè impediti fuerint, aliud opus

pium, arbitrio eorum Confessoris, vel Parochi assumpse-

rint; & simul preces ad Deum pro vnione & victoria

prædictis fuderint, toties quoties id fecerint, dicto anno

durante, quindecim annos, & totidem quadragenas, de

iniunctis eis, & quomodolibet debitis pœnitentijs, miseri-

corditer in Domino relaxantur: & insuper omnium

precum, eleëmosynarum, peregrinationum, etiam Iero-

solymitanæ, & aliorum omnium operum, quæ in vni-

uersali Militante Ecclesia, & singulis eius membris fiunt,

participes redduntur. Sic Pontifices: ex quibus ap-

paret ieiunio cum precibus, quod sanè opus ma-

ioris laboris & meriti est quàm visitatio dicta,

Indulgentiam plenariam non concedi. Quomo-

do ergo concedi visitationi credibile possit habe-

ri? Aut ergo non conceditur; vel si conceditur,

minùs apparet certa, quia opus minùs proportio-Dostları ilə paylaş:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   143
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə