## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 16// level= 1// sumtest=6 // name= Tərbiyənin metodları və texnologiyaları //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə12/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
#102051
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

##num= 16// level= 1// sumtest=6 // name= Tərbiyənin metodları və texnologiyaları //


1. Şagird kollektivi üçün səciyyəvi olmayan əlamətlər hansıdır

A) özünün idarə orqanlarına malik olmaq

B) fəaliyyət və məqsəd birliyi

C) dəstə, toplanış, yığın

D) qarşılıqlı məsuliyyət münasibəti

E) rəhbər orqanlara malik olmaq

2. Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət göstərən metodları seçin

1 - müsahibə, söhbət

2 - oyun, idman

3 - disput, mühazirə

4 - müşahidə

5 - nümunə

6 - ictimai rəy

A) 3; 4; 5

B) 2; 3; 4

C) 6; 2; 1

D) 1; 3; 5

E) 2; 4; 6

3. Təfəkkür fəaliyyətləri və əməliyyatlarını seçin

1 - analiz

2 - qanunauyğunluq

3 - mücərrəd

4 - sintez

5 - ümumiləşdirmə

6 - təsnifetmə

A) 3; 4; 5; 6

B) 1; 2; 3; 4

C) 5; 3; 1; 2

D) 1; 4; 5; 6

E) 6; 3; 1; 4

4. Əqli təhsilin əsaslarının ardıcıllığını tapın

1 - əqli qüvvələrin inkişaf etdirilməsi

2 - intellektual bacarıq və vərdişlərin aşılanması

3 - nəzəri bilik

4 - təfəkkürün formalaşdırılması

A) 1; 2; 3; 4

B) 3; 2; 1; 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 4 ; 1; 2

E) 4; 3; 2; 1

5. Tərbiyənin tərkib hissələrinə aid olmayanı seçin

1 - tərbiyə

2 - estetik tərbiyə

3 - əxlaq tərbiyəsi

4 - özünü tərbiyə

5 - əmək tərbiyəsi

6 - yenidən tərbiyə

7 - ekaloji tərbiyə

A) 1; 3; 5

B) 2; 5; 7

C) 1; 4; 6

D) 2; 4; 7

E) 2; 4; 6

6. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişafının modellərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - birinci model

2 - üçüncü model

3 - ikinci model

a - şəxsiyyət zahirən kollektivin tələblərinə tabedir, daxili müstəqilliyini saxlayır; onun norma dəyərlərinə uyğunlaşma motivləri müxtəlifdir.

b - Kollektiv şəxsiyyəti öz həyatının normalarına, dəyərlərinə və ənənələrinə tabe edir

c - şagirdlərin səviyyələrinə istinad edilir

d - fərdi xüsusiyyətləri maksimum nəzərə alınır

e - kollektivi şəxsiyyətin özünə tabe etməsi

A) 1 - e; 2 - d; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - c

C) 1 - d; 2 - b; 3 - c

D) 1 - c ; 2 - e; 3 - d

E) 1 - b; 2 - a; 3 - e

##num= 17// level= 1// sumtest=14 // name= Tərbiyə işinin formaları. Sinifdən və məktəbdənkənar tərbiyə işləri.//


1. Şüurun və əqidənin formalaşdırılması üsulları

A) Rejim, oyunlar

B) Tərbiyəvi söhbətlər, disputlar

C) Rəğbətləndirmə, cəzalandırma

D) Pedaqoji tələb, İctimai rəy

E) Təmrinlər, idman

2. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər

1 - idman

2 - rəğbətləndirmə

3 - cəzalandırma

4 - nümunə

5 - ictimai rəy

6 - yarışlar

A) 1; 2; 3

B) 2; 3; 6

C) 3; 5; 6

D) 6; 1; 4

E) 4; 2; 5

3. Tərbiyə prosesinin formalarını seçin

1 - fərdi

2 - birgə

3 - kiçik qrup

4 - kütləvi

5 - qrup (kollektiv)

6 - cütlərlə

A) 1; 2; 3; 4

B) 1; 2; 5; 4

C) 2; 3; 4; 5

D) 3; 4; 5; 6

E) 6; 5; 4; 3

4. Şagird kollektivinin ümumi seçkili orqanları vardır, bu qrupun əlamətləri

1 - mütəşəkkilliyi

2 - qarşılıqlı asılılığı

3 - xeyirxahlıq

4 - kollektiv üzvlərinin hüquq və vəzifələrinin bərabərliyi

5 - özünüdərketmə

6 - özünü təşkil etmə

A) 2; 4; 6

B) 5; 6; 3

C) 1; 2; 4

D) 1; 2; 3

E) 6; 1; 2

5. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişafının üç modelini fərqləndirin

1 - şəxsiyyət kollektivə tabedir

2 - şəxsiyyətlərin münasibətləri məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

3 - şəxsiyyət və kollektiv optimal münasibətlərdədir

4 - perspektivlərin fasiləsiz olaraq dəyişdirilməsi

5 - şəxsiyyət kollektivi özünə tabe edir

6 - şagird kollektivi sistem kimi

A) 3; 5; 4

B) 5; 4; 3

C) 1; 2; 6

D) 1; 3; 5

E) 2; 1; 6

6. Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılmasının tələblərini seçin

1 - yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq

2 - pedaqoqun və məktəblilərin imkanları

3 - planlaşdırma kollektiv xarakterdə olmalıdır

4 - şəbəkə planlaşdırılması və qrafik planların tərtibi metodikası ilə tanış olun

A) 3; 2; 4

B) 1; 3; 4

C) 4; 3; 2

D) 1; 2; 3

E) 4; 1; 2

7. İdrak fəaliyyətinin məhsuldarlığının xassələrinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - ümumiləşdiriciliyi və düşünülmüş olması

2 - mütəşəkkilliyin olması

3 - çevikliyi

4 - sabitliyi

5 - kollektivin dəyərləri

6 - müstəqilliyi

A) 5; 1; 6; 2

B) 3; 4; 5; 6

C) 1; 2; 3; 4

D) 2; 3; 4; 5

E) 1; 3; 4; 6

8. A. S. Makarenkoya görə kollektivin inkişaf prinsiplərinin ardıcıllığını göstər

1 - məsuliyyət

2 - paralel təsir

3 - aşkarlıq

4 - perspektiv xətlər

A) 2; 3; 4; 1

B) 3; 1; 4; 2

C) 1; 2; 3; 4

D) 4; 1; 2; 3

E) 2; 3; 4; 1

9. Sinifdənkənar iş kimlər tərəfindən aparılır?

1 - pedaqoji kollektivin üzvləri

2 - fənn müəllimləri

3 - uşaq kitabxanasının işçiləri

4 - sinif rəhbərləri

5 - musiqi məktəbinin müəllimləri

6 - uşaq idman məktəblərinin müəllimləri

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 6

10. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə aid olanı seçin

1 - uşaq idman məktəbləri

2 - liseylər

3 - musiqi məktəbləri

4 - gimnaziyalar

5 - gənc tamaşaçılar teatrı

6 - uşaq kitabxanası

7 - fənn dərnəkləri

A) 1, 2, 4, 6

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 4, 7

D) 1, 3, 5, 6

E) 3, 4, 5, 7

11. İqtisadi tərbiyənin komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - qənaətcillik şüurunun və iqtisadi təfəkkürünün formalaşdırılması

2 - iqtisadi biliklər

3 - sahibkarlıq və təsərrüfatçılıq qabiliyyət və bacarıqlar

4 - iqtisadçı hərəkətlərin formalaşdırılması

5 - iqtisadi vərdişlərin formalaşdırılması

A) 5; 3; 4; 2; 1

B) 2; 1; 4; 3; 5

C) 4; 2; 1; 5; 3

D) 3; 4; 2; 1; 5

E) 1; 2; 5; 3; 4

12. Sinif rəhbərinin işinin məzmununda aparılan işlərin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - dərsdənkənar işlərin təşkili

2 - müəllimlərlə görüşüb məlumatlar toplamaq

3 - təlim keyfiyyətlərini yüksəltmək

4 - şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır

5 - valideynlərlə iş aparır

A) 1; 2; 3

B) 3; 1; 5

C) 2; 3; 4

D) 4; 5; 3

E) 2; 1; 4

13. Sinif rəhbərinin planının məntiqi ardıcıllığını göstərin

1 - şagirdlərin valideynləri ilə əməkdaşlıq məsələləri

2 - şagirdlərin bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkili

3 - dərsdənkənar işlərin təşkili

4 - şagirdlərin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi

5 - sinif kollektivinin təşkili və onun tərbiyəlilik səviyyəsi

A) 2; 3; 4; 5; 1

B) 5; 4; 3; 1; 2

C) 3; 4; 5; 1; 2

D) 4; 5; 3; 2; 1

E) 3; 1; 4; 5; 2

14. Kollektivin əlamətləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - ümumi sosial əhəmiyyəti olan məqsəd qoymaq

2 - qarşıda qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyət

3 - kollektivin üzvləri arasındaməsuliyyətli asılılıq münasibətləri

4 - ümumi seçkili rəhbər orqanların yaradılması

a - kollektivin məqsədi ictimai məqsədlərə uyğun gəldiyindən dövlət onu müdafiə edir

b - məzmunun dəyişməsi formanın dəyişməsinə gətirib çıxarır

c - məqsəd və fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq yaranan hiss və duyğuları əks etdirir

d - insanlar kollektivlərdə ona görə birləşirlər ki, birgə səylərlə müəyyən məqsədə tez nail olsun

e - kollektivdə demokratik münasibətlər yaranır

A) 1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b

B) 1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - c

C) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - e

D) 1 - e ; 2 - b; 3 - a; 4 - c

E) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - d


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə