1 Creștere durabilă: Resurse naturale (Rubrica bugetară 2)95


Asigurarea în materie de gestiune și rezerveYüklə 0,52 Mb.
səhifə5/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,52 Mb.
#101821
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.2. Asigurarea în materie de gestiune și rezerve
În rapoartele lor anuale de activitate pentru 2016, toți cei 49 de ordonatori de credite delegați au declarat că dispun de asigurări rezonabile că informațiile cuprinse în raport oferă o imagine reală și fidelă; că resursele alocate activităților au fost utilizate pentru scopul căruia îi erau destinate și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare; și că procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Ordonatorii de credite delegați au evaluat rezultatele controalelor, precum și toate celelalte elemente relevante care sprijină asigurarea lor în legătură cu îndeplinirea obiectivelor de control. Aceștia au luat în considerare orice deficiență semnificativă identificată și au evaluat impactul său cumulativ asupra asigurării, din punct de vedere atât cantitativ, cât și calitativ, cu scopul de a stabili dacă respectiva deficiență a fost esențială. În consecință, 29 de ordonatori de credite delegați au declarat o asigurare fără rezerve, în timp ce 20 declarații au fost însoțite de un total de 37 de rezerve176 pentru 2016.

Posibila calificare cu rezerve a declarațiilor de asigurare din rapoartele anuale de activitate este o piatră de temelie în construcția responsabilității. Aceasta asigură transparență cu privire la provocările și deficiențele constatate, la măsurile avute în vedere pentru a remedia problemele subiacente, precum și o estimare a impactului acestora. Deși majoritatea rezervelor sunt determinate de constatări privind gestionarea și controlul plăților efectuate anterior, acestea au, de asemenea, un efect preventiv pozitiv în viitor, din moment ce planurile de acțiune elaborate în legătură cu rezervele vizează atenuarea viitoarelor riscuri, iar măsurile de remediere vor consolida sistemele de control.

Rezervele din rapoartele anuale de activitate pentru anul 2016 se referă la toate domeniile de cheltuieli și venituri. În toate cazurile, ordonatorii de credite delegați în cauză au adoptat planuri de acțiune pentru a aborda deficiențele evidențiate și pentru a reduce riscurile care decurg din acestea.

Dacă se compară cele 37 de rezerve pentru 2016 cu cele 33 de rezerve în 2015, o rezervă anterioară a fost eliminată177, cinci rezerve sunt noi, două au fost extinse178 iar una a devenit parțial179 cuantificată. Patru rezerve recurente și două noi sunt „necuantificate”180 (fără niciun impact financiar asupra anului 2016). Cu toate acestea, numărul (mai mare) de rezerve nu este în mod necesar cel mai relevant indicator, de exemplu atunci când rezervele „noi” sunt formulate pentru următoarea perioadă de programare și/sau pentru alte sectoare de politică (a se vedea mai multă precizie și transparență).

Cele cinci rezervele nou introduse sunt următoarele:

 DG REGIO a introdus o rezervă pentru „noul” său (cadru financiar multianual actual 2014-2020) Fond european de dezvoltare regională/Fond de coeziune (numai pentru 2 programe în 2 state membre), dar necuantificată pentru 2016.181

 DG HOME a introdus o rezervă pentru „noul” său (cadru financiar multianual actual 2014-2020) program din cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) în 2 state membre.

 DG NEAR a introdus o rezervă necuantificată, întrucât nu este în prezent în măsură să ofere garanții pentru proiecte în Siria și Libia (în legătură cu accesul personalului la proiecte și accesul auditorilor la documente). Aceasta subliniază nu numai riscurile inerente (crescute) ale anumitor domenii de politică, ci și modalitățile de finanțare posibil insuficient ajustate (criterii de eligibilitate) pentru programele de cheltuieli în astfel de condiții.

 EASME a emis o a doua rezervă pentru segmentele sale din cadrul Programului pentru competitivitate și inovație (PIC); în prezent, de asemenea pentru programul privind ecoinovarea [și anume, dincolo de rezerva sa recurentă pentru Programul „Energie inteligentă — Europa” (EIE)].

 DG BUDG a emis o rezervă cu privire la resursele proprii tradiționale (RPT), având în vedere raportul OLAF privind fraudele legate de taxele vamale în Regatul Unit. Aceasta afectează în mod direct resursele proprii tradiționale ale Comisiei și poate afecta în mod indirect taxa pe valoare adăugată a unor state membre și, în consecință, resursele legate de taxa pe valoare adăugată, plus resursele de echilibrare legate de venitul național brut ale Comisiei.

În cazul în care nivelurile de eroare se mențin ridicate, articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul financiar prevede obligația Comisiei de a identifica deficiențele din cadrul dispozițiilor legale și/sau din cadrul sistemului de control, de a analiza costurile și avantajele posibilelor măsuri corective și de a lua sau de a propune măsuri adecvate. Sistemele de gestionare și control au fost modificate în programele din perioada 2014-2020, însă Comisia va putea stabili efectele noilor măsuri asupra nivelului de eroare doar în timp.

Domeniul de politică

Total plăți 2016

Plăți care fac obiectul unor rezerve = domeniul de aplicare

Suma expusă riscului la momentul raportării = expunere

Agricultură

56 794,0

24 008,6

1 001,2

Coeziune

40 383,5

5 140,7

394,0

Relații externe

12 373,3

3 898,0

77,7

Cercetare, industrie, spațiu, energie și transport

14 835,7

1 707,3

135,4

Alte politici interne

5 501,5

481,2

12,9

Alte servicii și Administrație

5 904,1

26,0

0,0

Total

135 792,1

35 261,8

1 621,2

Domeniul de politică

Total resurse proprii pe 2016

Veniturile care fac obiectul unor rezerve = domeniul de aplicare

Suma expusă riscului la momentul raportării = expunere

Resursele proprii

132 174,3

20 094,1

517,4

Total

132 174,3

20 094,1

517,4

Tabel: Domeniul de aplicare și suma expusă riscului din rezervele pentru 2016 (în milioane EUR). Pentru detalii, a se vedea anexa 2-B.


Domeniul de aplicare și expunere

Domeniul de aplicare (plăți posibil afectate) al rezervelor cuantificate se ridică la 35,3 miliarde EUR (26 % din plăți) pentru 2016. Această creștere comparativ cu 2015 (29,8 miliarde EUR; 21 % din plăți) se datorează în principal rezervei DG AGRI privind sprijinul direct din cadrul Fondului European de Garantare Agricolă (care se referă la mai multe agenții de plăți din mai multe state membre ca rezultat al primului an de punere în aplicare a unor sisteme noi și mai stricte, în special în ceea ce privește ecologizarea). Doar rezervele în domeniul cercetării au un domeniu de aplicare mai redus în 2016, datorită eliminării treptate a celui de al șaptelea program-cadru (PC7) și deoarece programul Orizont 2020 nu face obiectul unei rezerve. Venitul afectat de o rezervă cuantificată este de 20,1 miliarde EUR (15 % din resursele proprii) pentru anul 2016.

Expunerea (impactul financiar efectiv) în ceea ce privește suma expusă riscului la momentul raportării pentru cheltuielile care fac obiectul unor rezerve este estimată la 1,6 miliarde EUR. Creșterea în comparație cu 2015 (1,3 miliarde EUR) se datorează, în mare parte, rezervei DG AGRI privind sprijinul direct acordat prin intermediul Fondului european de garantare agricolă și este doar parțial compensată de segmentările mai bune în relațiile externe și de tranziția cercetării de la cel de al șaptelea program-cadru (PC7) la programul Orizont 2020 menționat mai sus. Suma expusă riscului la momentul raportării pentru veniturile care fac obiectul unor rezerve este estimată la 0,5 miliarde EUR.

Rezultatele defalcate pe domeniu de politică sunt prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele detaliate pe departamente sunt prezentate în anexa 2-B.

Progresele înregistrate în 2016

De asemenea, în 2016, au continuat eforturile de consolidare a asigurării în rapoartele de activitate anuale. Printre exemplele de realizări se numără:

 Relațiile externe, DG DEVCO și DG NEAR își „segmentează” mai bine procesul de consolidare a asigurării pentru portofoliile lor, vizând astfel mai bine rezerva globală inițială a DG DEVCO și justificând inutilitatea unei rezerve din partea DG NEAR. Ambele direcții generale au răspuns în mod corespunzător observațiilor formulate de Curtea Europeană de Conturi, de Serviciul de Audit Intern și de serviciile centrale cu privire la rapoartele lor anuale de activitate pe 2015.

 Direcțiile generale de cercetare și agențiile executive aplică în mod corespunzător pragul182 specific de importanță semnificativă (ajustat riscului) cuprins între 2 % și 5 %, prevăzut în legislația sectorială a programului Orizont 2020. În consecință, declarațiile lor de asigurare nu sunt însoțite de rezerve legate de programul Orizont 2020. Această strategie a fost aprobată de autoritatea legislativă183 încă de la începutul acestui program multianual, ca recunoaștere a riscurilor inerente menținute ale programului (de exemplu, simplificările nu au sprijinite pe deplin, mecanismul de punere în aplicare continuă să se bazeze în principal pe rambursarea costurilor eligibile, sunt vizați beneficiarii cu grad mare de risc, cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii), precum și a limitărilor instituite asupra controlului (plafon privind controalele ex post, termen-limită pentru extinderea constatărilor de audit sistemice la alte proiecte ale aceluiași beneficiar). DG-urile responsabile de relații externe analizează dacă pragurile diferențiate de semnificație ar crea posibilități pentru o mai bună gestionare a riscurilor lor financiare.

 Direcțiile generale responsabile de coeziune (REGIO, EMPL, MARE) au introdus o închidere anuală a conturilor și o reținere de 10 % din fiecare plată intermediară efectuată de către Comisie, care garantează recuperarea „efectivă” (în prealabil) a eventualelor erori detectate (până la 10 %) la momentul acceptării conturilor.Aspecte menționate în concluziile Raportului anual pentru 2015 privind gestionarea și performanța și/sau evidențierea unor aspecte în Opinia generală a Serviciului de Audit intern pentru 2015

Departamentele Comisiei menționate în concluziile Raportului anual pentru 2015 privind gestionarea și performanța au abordat punctele în cauză în cursul anului 2016 (direcții generale care pun în aplicare bugetul în gestiune partajată, DG NEAR și DG ENER).

Cu privire la punctele menționate în opinia generală pentru 2015, Serviciul de Audit Intern (IAS) și-a reiterat evidențierea unor aspecte pentru a consolida strategiile și activitățile de monitorizare și supraveghere ale direcțiilor generale care se bazează pe entități cărora le-a fost încredințată execuția anumitor părți din buget (luând însă în considerare în mod corespunzător diferențele dintre natura, originea și mandatele, uneori limitate, în acest context). A se vedea mai multe detalii în secțiunea 2.3 și/sau din anexa 5.
Evoluții în 2017

Serviciul de sprijin pentru reforme structurale (SSRS) este un nou departament al Comisiei care a primit statutul de ordonator de credite delegat separat în 2016. În scopul consolidării asigurării acestuia în vederea primului său raport anual de activitate propriu, SSRS s-a putut baza pe componente ale mediului de control care au fost efectiv o continuare, împreună cu activitățile și personalul preluat, de la DG REGIO și DG EMPL. În prezent, bugetul SSRS este extins în continuare. Începând în 2017, SSRS se află în curs de instituire a unor îmbunătățiri considerabile ale sistemului (propriu) de control și de raportare, care vor permite o gestionare corespunzătoare a acestui buget extins.

Fondurile fiduciare ale UE184 sunt din ce în ce mai utilizate. Prin urmare, direcțiile generale185 ar trebui să asigure o acoperire transparentă și completă a fondurilor fiduciare ale UE Aceasta implică o mai bună distincție între responsabilitatea pentru contribuțiile de la bugetul UE și din Fondul European de Dezvoltare plătite în fondurile fiduciare ale UE în calitate de direcție generală, precum și pentru tranzacțiile realizate din fondurile fiduciare ale UE (și anume, cu UE, Fondul european de dezvoltare și fondurile altor donatori) în calitate de administrator al fondului fiduciar.

Privind mai departe de 2017 și/sau 2020

 În timp ce proiectarea multianuală a sistemelor de control ale Comisiei este în prezent pe deplin recunoscută de Curtea de Conturi Europeană, există necesitatea de a consolida în continuare înțelegerea comună a tipurilor de corecții și recuperări, impactul acestora asupra protecției bugetului UE și prezentarea acestora în raportarea aferentă a Comisiei. Prin urmare, un grup de lucru comun a fost instituit în 2017.

 Pentru analiza rezultatelor de control și de audit în cadrul programului Orizont 2020, sunt utilizate criterii specifice privind importanța semnificativă. Comisia consideră că introducerea criteriilor privind importanța semnificativă diferențiate în funcție de riscuri reprezintă o importantă îmbunătățire. Prin urmare și la nivel general, aceasta este una dintre referințele posibile în contextul pregătirii programelor de după 2020, când simplificările, sinergiile și creșterile eficienței, sistemele de control diferențiate în funcție de riscuri și eficiente din punct de vedere al costurilor, criterii mai adecvate privind importanța semnificativă și eventual consolidarea asigurării „comune” ar putea deveni practici din ce în ce mai uzuale.


1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə