1 Creștere durabilă: Resurse naturale (Rubrica bugetară 2)95Yüklə 0,52 Mb.
səhifə9/9
tarix25.01.2019
ölçüsü0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • Credite

Note finale


1 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2015/communication-protection-eu-budget_en.pdf

2 COM(2016) 603 final — https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf

3 De exemplu, ar permite plățile bazate pe îndeplinirea condițiilor, o „sumă forfetară unică” acoperind toate costurile eligibile ale acțiunii, acordându-se prioritate formelor simplificate de granturi și clarificând domeniul de aplicare a controalelor asupra formelor simplificate de granturi.

4 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

5 Date conform tabloului BEI al fondului EIS: http://www.eib.org/efsi/index.htm

6 Platforma de date deschise pentru fondurile ESI furnizează o defalcare a investițiilor aprobate în funcție de fond, statul membru și program — https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

7 GSA 2017 Raportul de piață al GNSS, publicat la 10 mai:
https://www.gsa.europa.eu/system/files/reports/gnss_mr_2017.pdf

8 Raport cu privire la primul an de funcționare a programului Erasmus+, programul de finanțare al UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020; Statistici privind mobilitatea studenților și a personalului în ultimul an academic în cadrul fostului program Erasmus pentru învățământul superior; Măsuri subsecvente studiului cu privire la impactul programului Erasmus - cu accent pe analiza regională a beneficiilor programului Erasmus.

9 MicroBank (banca socială a la Caixa) din Spania este prima instituție bancară care a oferit împrumuturi Erasmus+ pentru masterat în 2015. Începând din iunie 2016, Banque Populaire și Caisse d’Epargne din Franța au început să acorde împrumuturi Erasmus+ pentru masterat, iar în septembrie 2016 li s-a alăturat Future Finance Lon Corporation (din Irlanda) pentru studenții la masterat din Regatul Unit și din afara acestuia. Începând din decembrie 2016, studenții din Turcia pot face apel, de asemenea, la Finansbank.

10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8001715/3-26042017-AP-EN.pdf/05e315db-1fe3-49d1-94ff-06f7e995580e.

11 Prin comparație, statele membre au relocat 8 155 de persoane care au avut nevoie de protecție în 2015 și 6 550 de persoane în 2014 (sursa: EUROSTAT).

12 COM(2016) 586 final, 14.9.2016.

13 Curtea de Conturi a estimat că rata cea mai probabilă de eroare pentru Comisie a fost de 3,8 % pentru 2015 - JO C 375 din 13.10.2016.

14 A se vedea, de asemenea, Comunicarea Comisiei privind „Cauzele profunde ale erorilor și măsurile luate” - COM(2017)124 din 28.2.2017.

15 A se vedea, de asemenea, Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene — Combaterea fraudei - Raportul anual pe 2015” [COM(2016)472 din 14.7.2016].

16 Toate acronimele pentru serviciile Comisiei și agențiile executive sunt disponibile pe această pagină de internet: https://ec.europa.eu/info/departments_ro

17 Prezentarea de ansamblu a evaluărilor și studiilor Comisiei încheiate în 2016 este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws-policies-and-funding-programmes_en#documents

18 Acest pachet a reunit Raportul anual pentru 2015 privind gestionarea și performanța bugetului UE, conturile anuale ale UE, bugetul UE, raportul financiar pe 2015 și Comunicarea privind protecția bugetului UE.

19 În 2016, Curtea de Conturi Europeană a adoptat 36 de rapoarte speciale care acoperă o gamă largă de domenii de politică.

20 Calculat ca procentaj din creditele de angajament raportate la bugetul total pentru 2016.

21 „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, COM(2010) 2020 final.

22 Strategia Europa 2020 are la bază trei priorități care se potențează reciproc: (i) creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; (ii) creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive, (iii) creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.

23 http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy

24 Date din 2015 pentru toți indicatorii, cu excepția emisiilor de gaze cu efect de seră asupra cărora datele sunt din 2014.

25 Rezoluția ONU A/RES/70/1.

26 Decizia -/CP.21 a ONU, adoptarea Acordului de la Paris.

27 Rezoluția ONU A/RES/69/313.

28 Adoptat la 18 martie 2015, cu ocazia celei de a treia Conferințe mondiale a ONU privind reducerea riscului de dezastre de la Sendai, Japonia.

29 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_ro.htm

30 COM(2016) 739 final - https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf.

31 SWD(2016) 390 final - https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/swd-key-european-actions-2030-agenda-sdgs-390-20161122_en.pdf.

32 Textul prezentei secțiuni se bazează pe rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale RTD, GROW, ECFIN, EAC, MOVE, ENER, CNECT, precum și pe fișele de program pentru programele din cadrul acestei rubrici bugetare.

33 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro.

34 Garanția UE asigură o rezervă de lichidități pentru bugetul Uniunii în eventualitatea în care garanția UE ar trebui să acopere pierderile rezultate din investițiile care au beneficiat de sprijinul Fondului european pentru investiții strategice.

35 Date conform tabloului BEI al fondului EIS: http://www.eib.org/efsi/index.htm.

36 https://ec.europa.eu/commission/publications/commission-evaluation-first-year-efsi_en și declarația privind proiectul de program FEIS: p. 1.

37 Programul privind garanția pentru transportul maritim verde („programul”) este un program în valoare de 750 de milioane EUR pe 3 ani, elaborat împreună cu instituțiile financiare partenere în care beneficiarul final al instrumentului BEI va fi reprezentat de societățile maritime europene eligibile care își desfășoară activitatea în apele europene.

38 'Study of the benefits of a meshed offshore grid in Northern Seas region', TE, ECOFYS, PwC; 2014 (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_nsog_report.pdf).

39 Pentru întreaga perioadă a programului-cadru „Orizont 2020”.

40 Surse: Semnătura grantului Corda până la data de 1 ianuarie 2017 (2014-10/2016).

41 Această sumă este calculată din granturile PC7, din moment ce datele din granturile Orizont 2020 nu sunt încă disponibile.

42 Definit ca suma totală a fondurilor mobilizate prin intermediul inițiativelor enumerate la articolul 187, inclusiv activități suplimentare, împărțite la contribuția UE la această inițiativă.

43 Rezultatele obținute de instrumentele financiare din cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovare 2007-2013.

44 Surse: Rapoarte operaționale trimestriale la 31 decembrie 2016 astfel cum au fost furnizate de Fondul european de investiții (FEI) la 31 martie 2017.

45 Surse: Rapoarte operaționale trimestriale la 31 decembrie 2016 astfel cum au fost furnizate de Fondul european de investiții (FEI) la 31 martie 2017.

46 viitoare sau stabilită pentru maximum 3 ani

47 antreprenori stabiliți pentru cel puțin 3 ani

48 Pe lângă cei patru sateliți existenți desfășurați în contextul cadrului financiar multianual anterior, cei doi sateliți din primul lot au fost lansați în august 2014. Restul de 12 sateliți din același lot au fost lansați cu succes în perioada cuprinsă între martie 2015 și noiembrie 2016. Cu 15 sateliți pe deplin operaționali din cei 18 pe orbită, Galileo IOC a fost inaugurat la 15 decembrie 2016.

49 Detalii suplimentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://www.usegalileo.eu/EN/

50 GSA 2017 Raportul de piață al GNSS, publicat la 10 mai: https://www.gsa.europa.eu/system/files/reports/gnss_mr_2017.pdf

51 Cifre furnizate de Agenția Europeană GNSS.

52 Surse: Instrumentul de raportare online al DG EC - mobilități contractate și organizații participante la proiecte de mobilitate în scop educațional în perioada 2014-2016.

53 Un raport cu privire la primul an de funcționare a programului Erasmus+, programul de finanțare al UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020; Statistici privind mobilitatea studenților și a personalului academic în ultimul an în cadrul fostului program Erasmus pentru învățământul superior; Monitorizarea studiului cu privire la impactul programului Erasmus — cu accent pe analiza regională a beneficiilor programului Erasmus.

54 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-143_en.htm.

55 MicroBank (banca socială a la Caixa) din Spania este prima instituție bancară care a oferit împrumuturi Erasmus+ pentru masterat în 2015. Începând din iunie 2016, Banque Populaire și Caisse d’Epargne din Franța au început să acorde împrumuturi Erasmus+ pentru masterat, iar în septembrie 2016 li s-a alăturat Future Finance Lon Corporation (din Irlanda) pentru studenții la masterat din interiorul și din afara Regatului Unit. Începând din decembrie 2016, studenții care pleacă din Turcia pot aplica, de asemenea, la Finansbank.

56 Facilitatea de garantare a împrumuturilor pentru studenți le permite studenților care finalizează un program complet de studii de masterat în străinătate (1 sau 2 ani) să obțină acces la împrumuturi acordate de băncile participante și garantate de UE prin intermediul Fondului European de Investiții partenere.

57 Pentru o imagine completă asupra evaluărilor și studiilor finalizate de Comisie în 2016, a se vedea https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws-policies-and-funding-programmes_en#documents

58 Textul din prezenta secțiune se bazează pe rapoartele anuale de activitate ale DG REGIO și DG EMPL, precum și pe fișele de program relevante pentru programele din cadrul acestei rubrici bugetare

59 Cinci fonduri, care formează fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), contribuie împreună la sprijinirea dezvoltării economice în toate țările UE, în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR); Fondul social european (FSE); Fondul de coeziune (FC); Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Ultimele două sunt încadrate la rubrica bugetară 2 (Creștere durabilă).

60 Comisia publică anual recomandări cu privire la modul în care ar putea fi stimulată creșterea și ocuparea forței de muncă, fără a aduce atingere solidității finanțelor publice, pe baza analizei politicilor economice și sociale ale statelor membre.

61 Raportul special nr. 2/2017: Negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor pentru perioada 2014-2020 în cadrul politicii de coeziune

62 Rata de absorbție = cererile de plată intermediare prezentate de statele membre/sumele decise

63 A se vedea, de asemenea, Raportul special al Curții de Conturi nr. 2/2017: Negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor pentru perioada 2014-2020 în cadrul politicii de coeziune

64 Condiții prealabile menite să garanteze faptul că statele membre au instituit cadre adecvate de reglementare și de politică și că există o capacitate administrativă suficientă înainte de efectuarea investițiilor din fondurile ESI, astfel încât să se asigure un impact maxim al finanțării.

65 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Valoarea adăugată a condiționalităților ex ante din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene” —

SWD(2017) 127 final, 31.3.2017.

66 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final — http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf

67 Platforma de date deschise pentru fondurile ESI: https://cohesiondata.ec.europa.eu/

68 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final — http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf p.8

69 Date bazate pe proiecte selectate (rezervă de proiecte)

70 Platforma de date deschise pentru fondurile ESI: https://cohesiondata.ec.europa.eu/

71 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final — http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf, p. 11

72 Platforma de date deschise pentru fondurile ESI: https://cohesiondata.ec.europa.eu/, precum și REGIO PS pe km de drumuri TEN-T construite reconstruiți

73 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final — http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf, p. 12

74 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_ro.htm.

75 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 323 final, p. 98 - http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73591c12-8afc-11e6-b955-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF. Curtea de Conturi Europeană a publicat, de asemenea, Raportul special nr. 5/2017: „Șomajul în rândul tinerilor – au reușit politicile UE să schimbe situația?”.

76 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf, p. 14.

77 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf, p. 13.

78 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf, p. 14.

79 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf, p. 16.

80 SWD(2016) 318 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf.

81 Există un decalaj între utilizarea fondurilor pe teren și cererile de plată, precum și un alt decalaj față de rambursarea finală. Ținând seama de acest decalaj (aproximativ 3-6 luni), plățile din partea Comisiei către autoritățile de management reprezintă un bun indicator pentru punerea în aplicare a programului.

82 A se remarca faptul că proporția nu poate depăși 95 %, din moment ce 5 % din plăți sunt reținute până la încheierea oficială a programelor.

83 Statele membre care au aderat la UE în 2004 și în 2007.

84 Statele membre care erau în UE înainte de 2004.

85 A se nota că rata de plăți în Grecia a fost de peste 97 % la sfârșitul lunii martie 2016, ca urmare a unui acord final de a elibera anticipat cei 5 % finali din finanțare, ca urmare a problemelor grave ale finanțelor publice din această țară.

86 SWD(2016) 318 final — http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf.

87 SWD(2016) 452 final – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=5&advSearchKey=ex-post&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0.

88 SWD(2016) 318 final – http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf.

89 SWD(2016) 452 final – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=5&advSearchKey=ex-post&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0.

90 Date preliminare din rapoartele finale pentru perioada 2007-2013 aflate în faza verificării finale.

91 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 318 final, p. 4 și 32.

92 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 318 final, p. 4.

93 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 318 final, p. 4.

94 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 318 final, p. 32.

95 Textul prezentei secțiuni se bazează pe rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale AGRI, MARE, ENV și CLIMA, precum și pe fișele de program relevante pentru programele din cadrul acestei rubrici bugetare.

96 Măsura de reducere a producției de lapte a fost adoptată în 2016 și a fost pusă în aplicare în toamna anului 2016, însă, întrucât exercițiul financiar începe la data de 16 octombrie conform normelor privind FEGA, ajutoarele se încadrează formal în cheltuielile din 2017.

97 A se vedea https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2017-03_en.pdf.

98 A se vedea http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/implementation-decisions-ms_en.pdf și https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/simplementation-decisions-ms-2016_en.pdf.

99 În detaliu: „Plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu”, astfel cum se prevede la articolele 43-47 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

100 Termenul pentru efectuarea notificărilor relevante de către statele membre este până la data de 15 decembrie a fiecărui an. Cifra prezentată mai sus pentru 2015 și 2016 SE bazează pe notificările primite de la toate statele membre cu excepția Franței.

101 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016)218 din 23.6.2016.

102 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei.

103 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf.

104 https://bookshop.europa.eu/en/evaluation-study-of-the-implementation-of-the-european-innovation-partnership-for-agricultural-productivity-and-sustainability-pbKF0216023.

105 https://bookshop.europa.eu/en/mapping-and-analysis-of-the-implementation-of-the-cap-pbKF0416021/.

106 Fonduri structurale și de investiții europene 2014-2020 Raportul din 2016 de sintetizare a rapoartelor anuale de implementare a programelor care vizează implementarea în perioada 2014-2015, COM(2016) 812 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf.

107 Baza de date a Comisiei cu privire la proiecte.

108 http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestenv2015/index.htm și http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2015/index.htm.

109 Proiectele integrate LIFE oferă finanțare pentru planuri, programe și strategii dezvoltate la nivel regional, multiregional sau național. Scopul este de a pune în aplicare legislația de mediu și obiectivele pe scară mai largă și de a spori impactul programului LIFE.

110 Rezultatele preliminare ale studiului extern vor fi prezentate într-un document de lucru al serviciilor Comisiei care prezintă rezultatele evaluării intermediare și care va fi publicat la jumătatea anului 2017.

111 Aspectele menționate de Curte au fost: contribuția asistenței tehnice în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale; instrumentele financiare ca un instrument de succes și de perspectivă pentru domeniul dezvoltării rurale; raportul cost-eficacitate al sprijinului acordat de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale pentru investițiile neproductive în agricultură; sprijinul acordat de UE pentru infrastructura rurală: potențialul de a obține o valoare monetară semnificativ mai mare; prioritatea UE de a promova o economie rurală bazată pe cunoaștere.

112 https://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-the-european-fisheries-fund-2007-2013--pbKL0117039/.

113 Proiecte respinse de Comisia Europeană după ce au fost puse în aplicare și plătite de statele membre către beneficiar.

114 Unele evaluări sunt încă incomplete sau lipsesc: BG, RO, ES (Galicia), FR (doar în fază de proiect pentru Hexagon).

115 Statele membre care au aderat la UE după 2004.

116 Studiul extern face parte din evaluarea ex-post a Fondului european pentru pescuit (2007-2013) Raport final: https://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-the-european-fisheries-fund-2007-2013--pbKL0117039/

117 Studiul extern face parte din evaluarea ex-post a Fondului european pentru pescuit (2007-2013), Raport final, p. 135: https://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-the-european-fisheries-fund-2007-2013--pbKL0117039/

118 A se vedea evaluările: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/cross_compliance/index_en.htm, precum și http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/environment-summary/fulltext_fr.pdf

119 Statele membre care erau în UE înainte de 2013.

120 Studiul extern face parte din evaluarea ex-post a Fondului european pentru pescuit (2007-2013), Raport final, p. 140: https://bookshop.europa.eu/en/ex-post-evaluation-of-the-european-fisheries-fund-2007-2013--pbKL0117039/

121 În sectorul agricol, plățile directe au reprezentat în medie 46 % din veniturile exploatațiilor agricole între 2005 și 2013, cu mari variații între statele membre și tipurile de activități agricole.

122 Studiul extern face parte din evaluarea ex-post a Fondului european pentru pescuit (2007-2013), Raport final, p. 137.

123 Textul din prezenta secțiune se bazează pe rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale HOME, JUST, ECHO, SANTE, EAC, precum și pe fișele de program pentru programele din cadrul acestei rubrici bugetare.

124 Acest fond sprijină eforturile depuse la nivel național pentru a îmbunătăți capacitățile de primire, pentru a asigura faptul că procedurile de azil sunt în conformitate cu standardele Uniunii, a integra migranții la nivel local și regional și a spori eficacitatea programelor de returnare.

125 Pentru persoanele care sunt relocate, în conformitate cu prioritățile comune ale Uniunii în materie de relocare (anexa III la Regulamentul FAMI) sau în cadrul grupurilor vulnerabile de persoane indicate la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul FAMI.

126 A se vedea, de asemenea, raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 06/2017: „Răspunsul UE la criza refugiaților: abordarea de tip „hotspot””.

127 Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului, adoptat în martie 2016 de Consiliul European.

128 Amploarea deosebită și impactul dezastrului a avut consecințe umanitare grave și extinse asupra unuia sau mai multor state membre și niciun alt instrument aflat la dispoziția statelor membre și a Uniunii nu este suficient.

129 În Raportul său special nr. 33/2016 „Mecanismul de protecție civilă al Uniunii: coordonarea răspunsurilor la dezastrele produse în afara UE a fost, în general, eficace”, care a examinat reacția la trei dezastre recente: inundațiile din Bosnia și Herțegovina (2014), epidemia cauzată de virusul Ebola în Africa de Vest (2014-2016) și cutremurul din Nepal (2015), Curtea de Conturi Europeană a constatat că, în general, Comisia a fost eficace în facilitarea coordonării reacțiilor la dezastre în afara Uniunii de la începutul anului 2014.

130 Statele participante la mecanism sunt cele 28 de state membre UE împreună cu Serbia, Muntenegru, Turcia, Norvegia, Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

131 Sistemul de informații privind vizele (VIS) este un sistem de schimb de date privind vizele între statele Schengen. În scopul punerii în aplicare a Sistemului de informații privind vizele, oficiile consulare și punctele de trecere a frontierelor externe din spațiul Schengen ar trebui să fie conectate la baza de date centrală a VIS.

132 Sistemul de Informații Schengen (SIS II) este un sistem care sprijină controlul la frontierele externe și cooperarea în domeniul aplicării legii, oferindu-le țărilor semnatare ale Acordului Schengen posibilitatea să facă schimb de date privind infractori, persoane care ar putea să nu aibă drept de intrare sau de ședere în UE, persoane dispărute și bunuri furate, însușite în mod ilegal sau pierdute.

133 A se vedea http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2008-2013/evaluation_en și

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/ex-post_2nd-hp-2008-13_exec-sum-cwsd_en.pdf.

134 Textul prezentei secțiuni se bazează pe rapoartele anuale de activitate elaborate de Direcțiile Generale DEVCO, ECHO, NEAR, FPI, ECFIN, precum și pe fișele de program relevante pentru programele din cadrul acestei rubrici bugetare.

135 UE în 2016 — Principalele rezultate, Comisia Europeană, Bruxelles, 2017.

136 Primul raport anual cu privire la Instrumentul pentru refugiații din Turcia [COM(2017)130 final], p. 12.

137 Primul raport anual cu privire la Instrumentul pentru refugiații din Turcia [COM(2017)130 final], p. 12, nota de subsol 42 privind Proiectul EUTF/UNICEF (Ref. SC150526) „Generation Found”.

138 Numărul deciziei CRIS: 039-962; Decizia C(2016) 753 a Comisiei.

139 Punerea în aplicare cu succes a politicii economice și a condițiilor financiare convenite și progrese satisfăcătoare continue în punerea în aplicare a programului Fondului Monetar Internațional.

140 Pe baza articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1717/2006.

141 Evaluarea finală - Instrumentul de stabilitate (IdS) componenta Răspuns în caz de criză (2007-2013) (http://ec.europa.eu/dgs/fpi/key-documents/crisis_response_component_en.htm)

142 Ibidem, p. 6, p. 8, p. 13.

143 Ibidem, p. 15, nota de subsol 38.

144 66 % din partea instrumentului geografic bilateral al ICD-Asia și 30 % din plățile din partea diferitelor instrumente tematice ICD.

145 Evaluare comună strategică de țară a cooperării pentru dezvoltare a Danemarcei, Suediei și a Uniunii Europene cu Bangladesh pentru perioada 2007-2013 (http://ec.europa.eu/europeaid/joint-strategic-country-evaluation-development-cooperation-denmark-sweden-and-european-union_en)

146 Evaluarea sprijinului acordat de UE în materie de cercetare și inovare pentru dezvoltare în țările partenere (2007-2013) (http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-research-and-innovation-development-partner-countries-2007-2013_en)

147 Aceasta se referă efectiv la gestionarea de către Comisie a fondurilor de la bugetul UE și din fondurile europene de dezvoltare (FED), în ambele cazuri incluzând, de asemenea, contribuțiile CE plătite la fondurile fiduciare ale UE (dar nu și tranzacțiile efectuate din Fondul fiduciar al UE, și anume cu UE, FED și alte fonduri ale donatorilor).

148 Articolele 65 și 66 din Regulamentul financiar.

149 Comitetul Organizațiilor de Sponsorizare a Comisiei Treadway (COSO) este o inițiativă comună a cinci organizații din sectorul privat, care are scopul de a oferi îndrumare conceptuală conducerii executive și entităților de guvernanță cu privire la aspecte esențiale care țin de guvernanța organizațională, etica în afaceri, controlul intern, gestionarea riscurilor întreprinderilor, fraudă și raportarea financiară. COSO a instituit un model comun de control intern pe care întreprinderile și organizațiile îl pot folosi ca etalon pentru evaluarea propriilor sisteme de control.

150 Comunicare către Comisie din partea comisarului Oettinger – Revizuirea cadrului de control intern [C(2017) 2373 din 19 aprilie 2017].

151 A se vedea mai jos subsecțiunea 2.1.3 pentru informații suplimentare cu privire la evaluarea de către serviciile Comisiei a eficienței controlului propriu din punctul de vedere al costurilor și la măsurile luate.

152 Această evaluare a avut la bază tot standardele de control intern anterioare.

153 RTD, CNECT, DEVCO, ECHO și PMO

154 Eficacitatea, eficiența și economia operațiunilor; fiabilitatea informațiilor; protecția activelor și a informațiilor; prevenirea, depistarea, corectarea și monitorizarea fraudelor și a neregulilor și gestionarea corespunzătoare a riscurilor legate de legalitatea și regularitatea tranzacțiilor aferente, luând în considerare caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților [în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul financiar].

155 De exemplu, întreruperi, suspendări, rețineri, respingerea (unei părți a) cheltuielilor declarate, recuperarea prefinanțărilor neutilizate etc.

156 În principal în cazul gestionării în comun: corecții financiare înainte de a declara, accepta și rambursa cheltuielile către Comisie.

157 Înainte de a accepta cheltuielile, lichidarea prefinanțării (= transferul de proprietate) și/sau efectuarea de plăți intermediare/finale.

158 După acceptarea cheltuielilor, lichidarea cheltuielilor de prefinanțare (= proprietate transferată) și/sau efectuarea de plăți intermediare/finale.

159 Astfel cum prevede articolul 66 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

160 Acestea pot conține erori de natură formală care, deși importante, nu au întotdeauna drept rezultat plăți necuvenite și, prin urmare, nu dau naștere întotdeauna unor corecții financiare sau ordine de recuperare.

161 (În cadrul politicii de coeziune, aceasta nu este întotdeauna o rambursare „netă” la bugetul UE, întrucât statele membre au posibilitatea de a înlocui cheltuielile neeligibile cu noi cheltuieli eligibile.)

162 Inclusiv corecții financiare la sursă și corecțiile din închiderea financiară în agricultură.

163 Pentru unele programe care nu au stabilit punctul de închidere (de exemplu, FEGA) și pentru unele programe multianuale pentru care corecțiile sunt încă posibile ulterior (de exemplu, FEADR și ESIF), toate corecțiile care rămân posibile sunt luate în considerare pentru această estimare.

164 Cum ar fi plățile directe pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA), granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC), schemele Marie Curie, utilizarea unor opțiuni simplificate în materie de costuri în cadrul Fondului social european (FSE).

165 Pentru drepturile la plată, în care plățile se bazează pe îndeplinirea anumitor condiții, riscul de eroare este în mare măsură atenuat de natura informațiilor așteptate din partea beneficiarilor, care, în mare parte, pot chiar să fie verificate înainte de efectuarea plății.

166 Complexitatea condițiilor de eligibilitate are, de asemenea, un impact major în ceea ce privește raportul cost-eficacitate al controalelor necesare. În anumite cazuri, costul controalelor poate fi disproporționat de ridicat și/sau sarcina pe care o presupune controlul ar putea avea un impact negativ asupra eficacității programului. Comisia este angajată în evitarea unor astfel de cazuri.

167 Astfel cum este ilustrat de noile instrumente și măsuri ale actualului cadru financiar multianual 2014­2020, cum ar fi, de exemplu, mecanismul de reținere a 10 % în domeniul coeziunii, posibila punere în aplicare a corecțiilor financiare nete, noile „avize de audit/declarații de gestiune” din partea autorităților naționale, impactul noilor directive privind achizițiile publice, cerințele care decurg din condiționalitățile ex ante și normele simplificate de eligibilitate.

168 Comisia propune, într-un act unic, o revizuire ambițioasă a normelor financiare generale. Acest act conține, de asemenea, modificări corespunzătoare ale normelor financiare sectoriale prevăzute în 15 acte legislative referitoare la programele multianuale referitoare, de exemplu, la Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sau la agricultură.

169 Articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul financiar.

170 AGRI, REGIO, EMPL și, de asemenea, EAC.

171 AGRI, CNECT, DEVCO, ECFIN, ENV, EPSO, ESTAT, HOME, HR, OIB, PMO, REA, SANTE.

172 BUDG, CLIMA, EACEA, ERCEA, FPI, GROW, IAS, JUST, OIL, OP, RTD, TAXUD.

173 EASME, ECFIN, ENV, EPSC, FPI, GROW, HR, OIB, REGIO.

174 CNECT, COMM, DEVCO, EMPL, ESTAT, OP, PMO, SANTE.

175 AGRI, CLIMA, EAC, EACEA, ECHO, ERCEA, ENER, HOME, IAS, INEA, JUST, MOVE, NEAR, REA, RTD, TAXUD, CHAFEA, EPSO/EUSA.

176 Anexa 2-B prezintă rezervele din raportul anual de activitate pe 2016, inclusiv cele nou introduse.

177 Rezerva (necuantificată) a DG ENER cu privire la Programul de asistență pentru dezafectare nucleară (NDAP IAS), ținând seama de evaluarea pozitivă a progreselor înregistrate în ceea ce privește recomandarea critică în urma auditului. În 2016, DG ENER a răspuns în mod corespunzător la observațiile formulate de IAS și de serviciile centrale pentru 2015 prin punerea în aplicare în mod adecvat și eficace a unor măsuri corective instituite pentru a aborda această recomandare.

178 DG AGRI a inclus în rezerva sa recurentă pentru ajutorul direct o sub-rezervă (necuantificată) pentru schemele de sprijin cuplat facultativ, întrucât rezultatele preliminare ale analizei ex-ante a scrisorilor de notificare ale statelor membre indică faptul că este posibil ca unele măsuri legate de sprijinul cuplat facultativ în opt state membre să nu respecte în totalitate condițiile de eligibilitate. DG AGRI a lansat 8 audituri de conformitate, care sunt încă într-un stadiu incipient, iar rezultatul acestora este supus unui grad semnificativ de incertitudine. Rezerva EMPL pentru perioada 2014-2020 nu mai vizează doar Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), ci și, în prezent, Fondul social european (FSE) și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI).

179 Rezerva HOME (anterior necuantificată) cu privire la Fondul european pentru refugiați (FER) și Fondul european de integrare (FEI), care devine în prezent parțial cuantificată (pentru FER).

180 „Rezervele necuantificate” sunt definite drept rezerve pentru care nu este posibil să se realizeze o evaluare precisă a impactului pentru exercițiul financiar sau care nu pot fi cuantificate deoarece sunt legate de reputație.

181 DG EMPL și-a extins rezerva deja existentă pentru 2014-2020 (în 2015 numai pentru FEAD) pentru a acoperi în prezent sistemele de gestiune și control ale FSE/YEI/FEAD. DG MARE nu trebuie să emită o rezervă pentru programul EMFF pentru perioada 2014-2020.

182 În anexa 4 la rapoartele lor anuale de activitate, Criterii de semnificație, se prevede că „sistemul de control instituit pentru programul Orizont 2020 este conceput astfel încât să permită atingerea unui rezultat de control de 2 % și 5 % rată de eroare detectată, care ar trebui să fie cât mai apropiată de 2 % după efectuarea corecțiilor. Prin urmare, acest interval a fost considerat în legislație ca obiectivul de control stabilit pentru programul-cadru.” Aceasta este o alternativă la criteriile generale de semnificație aplicate de regulă de către serviciile Comisiei (prin care rata de eroare reziduală trebuie să fie mai mică de 2 % la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a programului).

183 Fișa financiară care însoțește propunerea Comisiei de Regulament privind programul-cadru Orizont 2020 prevede: „Comisia consideră, prin urmare, că, pentru cheltuielile cu cercetarea în cadrul Orizont 2020, un risc de eroare, considerat pentru un an, situat în intervalul 2 – 5%, este un obiectiv realist, ținând cont de costurile generate de controale, de măsurile de simplificare propuse pentru a reduce complexitatea regulilor și de riscul inerent asociat rambursării costurilor pentru un proiect de cercetare. Obiectivul final în ceea ce privește nivelul rezidual de eroare la închiderea programelor, după ce s-a luat în considerare impactul financiar al tuturor auditurilor, precum și al măsurilor corective și de recuperare, este de a se atinge un nivel cât mai aproape de 2 %.”

184 Patru fonduri fiduciare ale UE în 2016: Fondul fiduciar „Bêkou”, și anume Fondul fiduciar al UE pentru Republica Centrafricană (FED); „Fondul Madad”, și anume Fondul fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană (UE); Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa (FED); Fondul fiduciar al UE pentru Columbia (UE).

185 Trei în 2016, și anume, DG DEVCO, DG NEAR, DG ECHO.

186 COM(2017)124 din 28 februarie 2017.

187 Raportul special nr. 27/2016: „Guvernanța în cadrul Comisiei Europene: se aplică cele mai bune practici?”.

188 https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plans-2016-2020_ro

189 Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară din 2 decembrie 2013, JO C 373, 20.12.2013, punctul 27.

190 COM(2016)170 din 4.4.2016.


Credite


p. 20 - ©bonnitura - Fotolia

p. 23 - ©Thinkstock

p. 24 - ©OHB

p. 27 - ©Uniunea Europeană

p. 34 - ©Shutterstock

p. 43 - ©Fotoliap. 64 - ©EC-ECHO-A.Al.Sukhni.

RO RO


Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə