Başbakanlik devlet planlama teşKİlati ab eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıYüklə 376,1 Kb.
səhifə4/5
tarix22.01.2019
ölçüsü376,1 Kb.
1   2   3   4   5

D – GRUNDTVIG (en fazla 5 sayfa)

Stratejik yönetim

1. Yetişkin eğitimi ve alternatif örgün (gayri resmi) öğrenme alanındaki ulusal bağlam ve hedefler (en fazla 1 sayfa)

1973’ten beri yürürlükte olan Temel Milli Eğitim Kanununa göre, Türk eğitim sistemi, örgün ve yaygın olmak üzere iki ana sistemden oluşmaktadır. İleri ve yükseköğretim hariç, eğitimin verilmesinden tüm yönleriyle sorumlu en üst makam, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’dir. Ayrıca, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Başka devlet kurumları, yerel idareler, özel, özerk ve gönüllü kurumlar tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri, mevzuat uyarınca Milli Eğitim Bakanlığının gözetimine ve denetimine tabidir. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı, Türkiye’nin her vilayetinde ve kazasında teşkilatlanmış ve en büyük yetişkin eğitim ağını teşkil eden 922 halk eğitim merkezi mevcuttur. Ayrıca 422 tane kadınlar için uygulamalı sanat okulu ve 345 yetişkin mesleki eğitim merkezi mevcuttur. 2004 yılında kamu ve özel kurumlar tarafından verilen sınıf içi öğrenme faaliyetlerine katılan toplam yetişkin vatandaş sayısı 3.451.515 kişidir. Katılım oranının en yüksek olduğu grup, 15-22 yaş grubu (%67,25), daha sonra ise 23-44 yaş grubudur (%20,72).

Yetişkin eğitimi ve yaygın eğitim alanındaki sürekli ulusal hedefler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:


 • Örgün eğitimden sonra eğitim faaliyetlerine katılınması ve örgün okul ve öğretim dahilinde artık eğitim görmeyenler için temel eğitimlerinin tamamlanması için sürekli eğitim fırsatlarının sağlanması.

 • Bireylerin rekabetçi, bilgiye dayalı topluma uyum sağlaması için eğitim fırsatları sağlanması.

 • Kültürel değerlerin korunmasının, geliştirilmesinin ve tanıtılmasının sağlanması.

 • Bireylerin sağlıklı yaşam için olumlu tutumlar ve dengeli beslenme alışkanlıkları edinmesi için bu bireylerin temel bilgileri öğrenmesinin sağlanması.

 • Bireylerin boş zamanlarını geçirmek için pratik ve faydalı yollar öğrenmesinin sağlanması.

 • Ulusal istihdam politikaları ile uyumlu kısa dönemli mesleki eğitim fırsatları sağlanması.

 • Hayatboyu öğrenme perspektifiyle hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi yoluyla bireylerin profesyonel gelişim için temel bilgiler ve beceriler kazanmasının sağlanması.

Hükümetin stratejik politika belgesi 9. Kalkınma Planı, Türkiye Meclisi tarafından Temmuz 2006’da onaylanmıştır ve 2007-2013 dönemi için Türkiye’de hayatboyu öğrenmenin iyileştirilmesi açısından açık hedeflere sahiptir. Plana göre, eğitim sistemi paralel olarak, bütünleşik bir sistem yaklaşımı ile hayatboyu öğrenme perspektifi dikkate alınarak insan kaynakları politikalarını desteklemek için kuvvetlendirilecektir. Hayatboyu öğrenme perspektifinin insanlar tarafından geniş ölçüde kabul edilmesi için, e-öğrenme dahil olmak üzere, gayri resmi eğitim olanakları iyileştirilecektir. Örgün eğitimi bırakmış vatandaşlar, uzaktan öğrenmeden yararlanma konusunda cesaretlendirilecektir. İşgücü piyasası için öğretim becerileri ve öğrenme geliştirilecektir.


2. Programın uygulanması ile ilgili hedefler ve UA tedbirleri

2.a Grundtvig için genel
(LLP Kararı Madde 1.3’e ve 2007 Genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

Hayatboyu öğrenmeye katılımı artırmak, katılımcılar ile başlamalı ve talebi boşaltmak üzerine odaklanmalıdır. Bu ilke, tüm mevcut ve potansiyel yetişkin öğrenen kişiler için geçerlidir, ancak sosyo-ekonomik açıdan daha düşük durumda olanlara, daha az temsil edilenlere, marjinalleşmiş ve dezavantajlı gruplara eğilmek hayati önemdedir. UA, katılımcıların kişisel ve toplumsal kapasite oluşturma ve tüm yetişkinleri sürekli profesyonel ve kişisel gelişim ve tatmin ve sivil topluma katılım için öğrenmeye motive etme yoluyla sosyal sermaye oluşturma bakış noktasına saygı gösterecektir.

LLL için bir Avrupa alanının gerçekleştirilmesi, uygulamalar ile çeşitli şekillerde gösterilebilir. TR UA, başvuruların Avrupa boyutlarını açık bir şekilde tanımlaması ve öz değerlendirmelerinde kazanımları değerlendirmelerini bekleyecek ve buna rehberlik edecektir. Yayım stratejilerini ve tecrübe transferini iyileştirerek Avrupa katma değeri en üst düzeye çıkarılabilecektir.

Kaliteli LLL geliştirmesine katkı ve yüksek performans, yenilik ve Avrupa boyutunun desteklenmesi, odaklanmış projelerin geliştirilmesi teşvik edilebilir ve karmaşık projelerin iyi geliştirilmiş ortaklıklar ve yönetim becerileri sergileyebilmesi durumu dışında, karmaşık projeler yerine tercih edilebilir. Bugüne kadar yapılan başvurular bir ‘Avrupa boyutu’ teşkil edecek açık ve uyumlu örnekler olamayacak kadar zayıf görünmektedir. Faaliyetlerin ‘Avrupa katma değeri’nin kolayca anlaşılması için bu konuda açık esaslar belirlenmelidir.

Eğitim ve öğretimin her sektöründe kalite güvencede işbirliğini desteklemek için, hem yeniliği teşvik etmek hem de politika mesajları oluşturmak ve iletmek için, projeler farklı sektörler arasında işbirliği ile güçlendirilebilir. Başvuru sahipleri bu nedenle bu amaçlı ortaklıkların kapsamını genişletmeye (veya bunu proje tasarımına dahil etmeye) teşvik edilmelidir ve bunu desteklemek için irtibat seminerleri düzenlenebilir.

TR UA, Grundtvig faaliyetini Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin Kararı, Avrupa Topluluklarının genel bütçesi için geçerli Mali Yönetmelik ve Uygulama Kuralları; 2007 LLP Başvuru Rehberi ve genel Teklif Çağrısı; Komisyon ile TR UA arasındaki anlaşma; LLP’nin uygulanmasında üye devletlerin, Komisyonun ve Ulusal Ajansların ilgili sorumlulukları hakkındaki Komisyon Kararı; 2007 LLP başvuru rehberi ve genel teklif çağrısı ve UA organizasyonu ve operasyonları, programın merkezi olmayan faaliyetlerin UA tarafından yönetimi ve UA raporlama yükümlülükleri ile ilgili olarak “UA için Rehber 2007-2013”te yer alan hükümlere uygun olarak uygulamasına dair sözleşmelerin hüküm ve koşullarına uyacaktır.

Merkezi olmayan faaliyetlerle igili Anlaşma her projenin idari, akdi ve mali yönetimi ile ilgili ayrıntılı talimatlar ihtiva ettiğinden, TR UA, aşağıdaki görevleri Anlaşma’da ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde yürüteceğini teyit eder.


 • Sözleşmelerin (kontratların) tanzimi

 • Anlaşmaların mali yönetimi, izlemesi ve kapanışı

 • Harcamaların kontrolü/denetim

 • Fonların yönetimi

 • Komisyon tarafından sağlanan ortak yönetim aracını kullanarak projeler ile ilgili verilerin işlenmesi ve sağlanması

2007’de tematik öncelik, ulusal düzeyde dikkate alınacaktır. Ortaklıklara yetişkin öğrencilerin ve engelli kişilerin aktif olarak dahil edilmesi, dezavantajlı bölgelerden gelen başvurular ve cinsiyet açısından dengeli başvurulara öncelik verilecektir.

Socrates II’den gelen Grundtvig faaliyetlerinin kapanışına kadar, TR UA görevlerin Komisyon karşısındaki akdi yükümlülüklere ve yararlanıcılar ile yapılan hibe anlaşmalarına uygun olarak, düzgün bir şekilde uygulanmasını temin edecektir. UA, önceki çalışma programından gelen taahhütlere uyulmasını temin edecektir. Socrates II’den alınan sonuçlar, web sitemizde yayımlanacaktır. Ayrıca, sonuçlarla ilgili Socrates II yıllık raporuna da dahil edilecektir.2.b … için özel:
(LLP Kararı Madde 29’a ve 2007 genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

2.b.i Öğrenme ortaklıkları

Yetişkin eğitimine dahil kuruluşlar arasındaki işbirliğinin kalitesini iyileştirmek ve hacmini artırmak için, kaliteli yenileme başvurularına öncelik tanınacaktır. Yeni ortaklıklar için, henüz bir işbirliğine katılmamış olan kuruluşlara öncelik verilecektir.

2007 konulu (kültürlerarası diyaloğun desteklenmesi) ortaklık projelerine öncelik verilecektir.

Ulusal düzeyde, önceki yıl ilan edilen önceliklere riayet edilecektir. Çalışma planlarında yetişkin öğrencilerin projeye dahil edilmesi, engelli ve dezavantajlı kişilerin projeye içindelenmesi, sosyoekonomik veya coğrafi ve cinsiyet eşitliği açısından dezavantajlı öğrencilere veya kuruluşlara destek yönünde özel bir teklif olan ortaklık projeleri, özel olarak desteklenecektir. Hiçbir Grundtvig başvurusu gelmeyen veya çok az Grundtvig başvurusu gelen coğrafi bölgelerden yapılan başvurulara öncelik tanınacaktır. Aynı ortaklık başvurusunun biden fazla Türk kurumunu içermesi halinde, hibe, en uygun ve en ilgili kurumlara verilecektir. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK), özel finansmanlı işletmelere (kar amacı gütmeyen şirketler dahil) göre daha öncelikli olacaktır. Yaygın ve gayri resmi kurumlar (halk eğitim merkezleri, belediyeler, yerel-bölgesel makamlar, müzeler, halk kütüphaneleri, cezaevleri vb.), örgün eğitim kurumlarına (üniversiteler, liseler, ilk ve ortaokullar) göre birinci derecede öncelikli olacaktır."

Ülkelerarası transfer ve pedagojik ve yenilikçi uygulamaların gelişimi özel olarak desteklenecektir.

LLL için BİT tabanlı içeriğin, hizmetlerin, pedagojilerin ve uygulamanın desteklenmesini hedefleyen ortaklıklara öncelik verilecektir.

Pedagojik yaklaşımların ve yönetimin iyileştirilmesini teklif eden yetişkin eğitimi kuruluşları desteklenecektir.

2007 yılında, TR UA, programın özel hedeflerine katkıda bulunmak için aşağıdaki tanıtım ve bilgilendirme tedbirlerini alacaktır:


 • Talep üzerine yeni Türkçe ‘Başvuru Rehberi’nin dağıtılması,

 • Bilgilendirme seminerleri sırasında LLP bilgilendirme belgeleri dağıtılması (Grundtvig projeleri ile ilgili el ilanları ve broşürler),

 • UA tarafından düzenlenen toplantılar ve seminerler sırasında teklif çağrısı ve öncelikler hakkında bilgi verilecektir,

 • Diğer kurumlar (hizmet içi eğitim merkezleri, üniversiteler, yerel makamlar, gönüllü kurumlar, dernekler vb.) tarafından düzenlenen toplantılar ve seminerler sırasında katılımcılara teklif çağrısı ve öncelikler hakkında bilgi verilecektir,

 • Ulusal ve yerel makamlardaki tüm eğitim departmanlarına teklif çağrısı ve öncelikli belgeler ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici materyaller ve hatırlatmalar gönderilmesi.

 • Yurtiçi eğitim fuarlarında bilgilendirme ve ziyaretçilere Grundtvig ile ilgili materyaller dağıtılması,

 • Teklif çağrısının UA internet web sayfasında İngilizce olarak ilanı,

 • UA bülteninde Teklif çağrısının tüm sektörel programlar için yayımlanması ve ulusal gazetelerde teklif çağrısı ve hibe fırsatları ile ilgili duyuru.

 • Potansiyel yararlanıcıların telefon, faks, e-posta ile veya toplantılar sırasında münferiden bilgilendirilmesi.

 • Yayım etkinlikleri sırasında bilgilendirme (proje konferansları, fuarlar, sergiler vb.).

UA, karşılıklı yazışmalar, değişikliklerin ve hatırlatma yazılarının tanzimi ve takibi, raporların alınması ve işlem görmesi suretiyle projeleri düzenli olarak izleyecek ve değerlendirecektir. Değerlendirme Komitesi, dış uzmanlar tarafından kalite değerlendirmesi ve ilgili ulusal öncelikler temelinde çalışır. Hibe verme ile ilgili nihai kararlar UA Başkanı tarafından verilecektir.


2.b.ii Yetişkin eğitim personeli için eğitim hibeleri

2007 yılında, Grundtvig hizmet içi eğitim hibeleri çoğunlukla web sitesi ve programa özgü yayınlarla duyurulacaktır. UA ayrıca hibeleri uygun kurumlara doğrudan gönderilecek özel çağrı mektupları ile duyurmayı planlamaktadır. Projenin seçim ve hibe verme kriterleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, Grundtvig bilgilendirme/tanıtım çalıştayları yoluyla duyurulacaktır.

Grundtvig projeleri için özel bir bülten eki yaklaşık 20.000 kopya yayımlanacak ve ülke çapında dağıtılacaktır. Ek, her Grundtvig projesi için tüm yeni kuralları ve kriterleri içerecektir.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri yararlanıcılarının izlenmesi için, telefon, e-posta ve mektup yoluyla tavsiyelerde bulunulmaya devam edilecektir. Hizmet içi eğitim projesi hakkında güncellemiş SSS, UA web sitesine yüklenecek ve potansiyel yararlanıcılara e-posta veya normal posta yoluyla gönderilecektir.

Bilgi ve yardım masası desteği sağlamak için özellikle hibe alan yararlanıcılar ve diğer potansiyel yararlanıcılar için bir elektronik forum kurulacaktır.

Yayım değeri olan, hizmet içi eğitim kapsamındaki faaliyetler tek başına ya da bülten ile birlikte yayımlanacak ekte yayımlanacaktır.

Hareketliliğin kalitesini ve erişilebilirliğini iyileştirmek ve hacmini artırmak için, UA, yetişkin eğitimindeki personel için daha fazla hizmet için eğitim hibesi verecektir.

Önceki 2 yılda bir hizmet içi eğitim hibesi almayanlara öncelik tanınacaktır.

Bir program projesi veya ağı sonrası geliştirilen eğitim etkinlikleri özellikle desteklenecektir.3. Hayatboyu Öğrenme Programının başka projeleri ve diğer AB programları ve girişimleri ile tamamlayıcılık niteliği

Yayım programlarındaki işbirliği, Ulusal Ajansı kullanarak, ulusal düzeylerde düşünülmelidir. Başarıyla tamamlanan LLP projeleri, yayım finansmanı için teklif vermek için LLP sektörel programlarını kullanmaya aktif olarak teşvik edilecektir.

 • Leonardo da Vinci ve Ortak Konulu Programlar ile yayım girişimlerinin desteklenmesi.

 • Sosyal ortaklar ve diğer potansiyel kullanıcılar (sağlayıcılar da ortaklaşa organize edilebilir) dahil, iyi hedeflenmiş bir tanıtım kampanyası ile desteklenen proje fuarları ve sergileri;

 • İyi tamamlayıcı faaliyetleri örneklerinin yürütülmesi için pedagojik başarılara odaklanan konulu çalıştaylar ve seminerler düşünülecektir.

Merkezi olmayan projelere tahsis edilen fonların yönetimi

1. Hibe tahsisatı politikası (uygun görüldüğü şekilde projelere göre)

UA, Grundtvig merkezi olmayan faaliyetler fonunu, program kurallarına uygun olarak tahsis edecektir:

2007 yılında, LLP Grundtvig Öğrenme Ortaklığı hibeleri, “ortaklık türü” ve asgari hareketlilik şartına bağlı toptan tutarlara göre tahsis edilecektir.
UA, 2007 Grundtvig Ortaklıkları için aşağıdaki toptan tabloyu kullanacaktır:

2 yıllık Ortaklık

(yeni veya yenileme), 2007-2009

1 yıl yenilemeli Ortaklık, sadece 2007

Ortak başına asgari hareketlilik sayısı

Ortak başına hibe, €

Ortak başına asgari hareketlilik sayısı

Ortak başına hibe, €

Grundtvig Ortaklığı (az sayıda hareketlilik)

4

11,000

2

5,500

Grundtvig Ortaklığı (orta sayıda hareketlilik)

12

20,000

6

10,000

Münferit hareketlilik hibeleri için Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, evsahibi ülke başına azami iaşe/ibate giderleri ücretlerini gösteren yeni tablolar uygulanacaktır.

Tüm hazırlık ziyareti hibeleri günlük temelde hesaplanacaktır. UA, evsahibi ülke başına azami Avrupa günlük ücretlerinin %75’ini verecektir.
Hizmet içi eğitim hibeleri 6 gecelik kalışa kadar (6 gece dahil) bir eğitim faaliyeti için Avrupa günlük ücretlerinin %75’i kullanılarak hesaplanacaktır. Daha uzun hareketlilik süreleri için (1 ila 6 hafta süren bir eğitim faaliyeti için) haftalık ücretler, Avrupa azami ücretlerinin %75’e indirimi ile uygulanacaktır.
Günlük Ücretler

1 hafta

2 hafta

3-6 hafta

İaşe-ibate (azami ücretlerin %’si)

%70

%80

%80

%100

Kurs Ücretleri

150 €

En fazla 1000 €

Dil Hazırlık Giderleri

En fazla 100 € (yabancı dil öğretmenleri hariç)

Seyahat giderleri gerçek giderler temelinde ödenecektir. Yararlanıcıların yaptıkları harcamaların makbuzlarını saklamaları rica olunur.


Seyahat sigortası giderleri ayrı bir bütçe kategorisi olarak hesaplanmayacak, ancak iaşe/ibate kapsamında olması halinde kabul edilebilecektir. Vize ve ilgili giderler, kanıt ve makbuzları temelinde ödenecektir.

2. Tamamlayıcı finansman

Grundtvig Programı için tamamlayıcı finansman yoktur.

E – ORTAK KONULU PROGRAM – Hayatboyu öğrenme alanında politika işbirliği ve yenilik Kilit faaliyeti çerçevesinde Çalışma ziyaretleri (en fazla 5 sayfa)

Stratejik yönetim

1. Ulusal bağlam ve hedefler (en fazla 1 sayfa)

Arion, eğitim alanındaki karar vericiler ve eğitim kurumlarının kıdemli yöneticileri için bir dizi çok taraflı çalışma ziyaretidir. Ziyaretlerin amacı, üye/aday ülkelerdeki reformlar ışığında eğitim yapılarının ve tecrübelerinin gözden geçirilmesi ve tüm eğitim politika yapıcılarının ulaşabileceği, eğitimdeki gelişmelerle ilgili yüksek kaliteli bilgilerin miktarının artırılmasıdır.

Arion ziyaretleri ile bazı kıdemli Türk eğitim uzmanlarının ve karar vericilerinin Avrupa eğitimini ve AK eğitim politikası önceliklerini daha iyi anlayacağına ve tecrübelerini diğer meslektaşlarına yayacaklarına inanılmaktadır. Ayrıca Avrupa anlayışı ışığında kilit Türk eğitim politikası gelişmelerinin desteklenmesi amaçlı spesifik bir ziyarette de yer alacaklardır.

Dil öğrenimi veya ağ oluşturma ve rehberlik ve danışmanlık, dil etiketi vb. alanlardaki çok taraflı projeler gibi, Ortak Konulu Programdaki tüm diğer projeler UA tarafından uygulanacaktır.


2. Programın uygulanması ile ilgili hedefler ve çalışma ziyaretleri ile ilgili UA tedbirleri (LLP Kararı Madde 1.3, 32.2(a) ve 33.1(a)2’ya ve 2007 genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

Arion çalışma ziyaretlerindeki Türk katılımcı sayısının, 2007-2008 kataloğuna dayalı olarak çok çeşitli kurumlardan seçilen eğitim uzmanları, karar vericiler ve uzmanlarla 250’ye yükselmesi beklenmektedir. Bu rakam nüfus kriterine göre düzeltilir.

Bu amaçla, tüm Türkiye’de UA’nın bilgilendirme toplantıları çerçevesinde, brifing toplantıları düzenlenecektir.

Seçim kriterleri ve ulusal öncelikler aşağıdaki gibidir:


 • Çarpan Etkisi

 • Bölgesel Dağılım

 • Yabancı Dil Yeterliliği

 • Profesyonel faaliyet alanı ile başvuru formunda bahsedilen dört (4) seçenek arasındaki uygunluk

 • Türkiye’de olacak gelecek bir çalışma ziyaretinde evsahibi olma niyeti

 • Kabul edilebilirlik

 • Başvuru formunun içeriğinin değerlendirilmesi.

 • Başvuru sahibinin Kişisel Geçmişi

UA uzmanlarından bir seçim paneli oluşturulacaktır. Başvuru formunun değerlendirilmesinden sonra, seçim listesi UA Değerlendirme Komitesine sunulacaktır. Çalışma ziyaretleri ile eşleştirilen başarılı başvuru sahipleri ile ilgili bilgiler Soclink’e kaydedilecektir. Sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilecektir.
Sonuçların eşleştirilmesinden sonra, seçim ve yedek listesindeki tüm yararlanıcılar için Ankara’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Başarılı başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacaktır.

3. Hayatboyu Öğrenme Programı’nın başka projeleri ve diğer AB programları ve girişimleri ile tamamlayıcılık niteliği

Ortaklıklar ve işbirliği ihtimalleri oluşturmak için bazı Türk katılımcıların bazı Arion ziyaretlerine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Arion ziyaretlerine Türk katılımı, sadece belirlenen çıktılara ulaşmak için katılımcı tayin etmek için değil, ayrıca, gelecekteki kaynak kişiler olarak – yurtdışında yapılan birçok temas dolayısıyla – Comenius okul ortaklıkları, Leonardo ve Grundtvig projeleri gibi başka projeler başlatmak, bu gibi projelerin kuruluşuna ve yürütülmesine destek olmak, Türkiye’ye yapılacak Arion çalışma ziyaretlerinin gelecekteki organizatörleri veya program, proje veya politika uygulaması için daha genel kaynak kişiler olmak için bir fırsattır.

Merkezi olmayan faaliyetler için tahsis edilen fonların yönetimi

1. Hibe tahsisatı

2007 yılında, Arion çalışma ziyaretleri için 300.000€ tahsis edilmesi planlanmaktadır (her katılımcı için ortalama ödeme 1.200€’dur). Hibeler, Yönlendirme ve İzleme Komitesinin kararına uygun olarak varış ülkesine göre üç kategoriye bölünecektir (1.100€, 1.200€, 1.300€).

İlk ödemeler %80 olacaktır. İkinci ödeme nihai raporu takiben yapılacaktır.

2007 yılında, Türkiye’nin çeşitli kurumlarından yaklaşık 30 evsahibi kuruluş olması beklenmektedir. İcra ve İzleme Komitesinin Kararına uygun olarak, her evsahibi kuruluşa kabul edilebilir evsahipliği giderleri için ilgili ulusal bütçe kaleminden en fazla 1.000€ ödenecektir.


2. Tamamlayıcı finansman

Arion çalışma ziyaretleri için tamamlayıcı finansman yoktur. Ancak Evsahibi kuruluşlar, tamamlayıcı fon olarak kabul edilebilir evsahipliği giderleri için 1.000 Avro’ya kadar desteklenecektir.Yüklə 376,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə