Contract de vânzare- cumpărare a acţiunilorYüklə 429,84 Kb.
səhifə1/7
tarix17.08.2018
ölçüsü429,84 Kb.
#71396
  1   2   3   4   5   6   7CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPĂRARE A ACŢIUNILOR


SHARE SALE PURCHASE AGREEMENT OF
SOCIETATII COMERCIALE PE ACTIUNI


THE JOINT STOCK COMPANYUZINA TERMOELECTRICA GIURGIU

UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU
Intre

Concluded by and between:

 1. Consiliul Judetean Giurgiu – institutie publica implicata – avand sediul in municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr.10, reprezentată legal prin domnul Dumitru Beianu, in calitate de Preşedinte al Consiliului Judetean Giurgiu

în calitate de VÂNZĂTOR,

 1. Giurgiu County Council – involved public institution – with registered office in Giurgiu Municipality, 10 Bucureşti Street, duly represented by Mr. Dumitru Beianu, in his capacity of President of Giurgiu County Council

in capacity as SELLER,

şi

and

 1. Consortiul format din:

  1. MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG (“MIH”) si;

  2. MECHEL TRADING A.G. (“MT”)

cu sediul pe strada Grienbachstrasse nr. 11. 6300 Zug. Elvetia, conform Acordului de Asociere autentificat de BNP ____reprezentat legal prin ............... – conform mandatului special inregistrat /autentificat sub nr.................. de Biroul Notarului Public ............ .

în calitate de CUMPĂRĂTOR, 1. The Consortium including:

  1. MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS A.G. (“MIH”) and;

  2. MECHEL TRADING A.G. (“MT”)

with registered office at Grienbachstrasse no. 11. 6300 Zug. Switzerland, according to the Association Agreement authenticated by ____ Notary Public Office, duly represented by ............... – as per the special power of attorney registered /authenticated under no. .................. of the Notary Public Office............

in capacity as PURCHASERFiecare denumiti în continuare „Partea”, şi colectiv „Părţile”.

Each being individually referred to as the “Party”, and collectively as the “Parties”.

s-a convenit încheierea prezentului Contract de vânzare-cumpărare acţiuni – la data de [data] („Data Semnării”)

This Share Sale – Purchase Agreement has been agreed to be concluded on [date] (“Execution Date”) 1. PREAMBUL

Având în vedere că:

 1. PREAMBLE

Whereas:

Societatea comercială UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU S.A. numita in cele ce urmeaza Societatea:

The company UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU S.A. hereinafter referred to as the “Company:

  1. A fost înfiinţată, si organizata sub formă de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, ca urmare a reorganizarii Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica" - S.A în anul 2001, prin Hotărârea Guvernului nr. 1092/2001.

  1. was established and organized as a fully-state owned joint stock company, further to the reorganization of Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica" - S.A in 2001, based on Government Decision no. 1092/2001.

  1. Societatea are sediul social situat in Sos. Sloboziei nr. 194, judetul Giurgiu, avand numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului Giurgiu J52/308/2001, Cod unic de înregistrare fiscala 14351222, si atribut fiscal R, cont bancar nr. ( ) deschis la Banca ( ), sucursala ( ).

  1. The Company has its registered office at 194 Sloboziei Road, Giurgiu County, having registration number with Giurgiu Trade Registry Office J52/308/2001, Sole Fiscal Registration Code 14351222, and fiscal attribute R, bank account no. ( ) opened with the Bank ( ), ( ) Branch.

  1. Societatea are un capital social de 59.685.630 lei, integral subscris si varsat, împărţit într-un numar de 5.968.563 actiuni nominative ordinare/preferentiale, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare.

  1. The Company has a fully paid up and subscribed share capital of RON 59,685,630, divided into a number of 5,968,563 common/preferential nominal shares, having a nominal value of RON 10 each.

  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2002 a avut loc transferul pachetului integral de acţiuni al Societăţii în proprietatea privată a judeţului Giurgiu.

  1. The entire share capital of the Company has been transferred by Government Decision no. 638/2002 into the private ownership of Giurgiu County.

  1. Potrivit art.1 alin. 3. din Hotărârea Guvernului nr. 1092/2001, Societatea are ca obiect principal de activitate producerea, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică. Uzina Termoelectrică Giurgiu poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.

  1. Pursuant to article 1, paragraph 3 of the Government Decision no. 1092/2001, the Company has as main scope of business the production, transportation and distribution of electric and thermal energy. Uzina Termoelectrică Giurgiu may complementarily carry out other related activities for supporting the main scope of business in compliance with the legislation in force and with its own constitutive act.

  1. Societatea nu are filiale şi/sau sucursale.

  1. The Company does not have subsidiaries and/or branches.

  1. La data de 31 martie 2008 numărul de angajaţi al Societatii este de 407.

  1. On March 31st, 2008, the number of employees of the Company is 407.

  1. Vânzătorul doreşte să vândă Cumpărătorului, iar Cumpărătorul doreşte să cumpere de la Vânzător toate Acţiunile de Vanzare, sub rezerva si in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

  1. The Seller wishes to sell to the Purchaser, and the Purchaser wishes to buy from the Seller all the Sale Shares, subject to and in compliance with the provisions hereof.

  1. Organele constitutive ale partilor, respectiv Adunarea Generala a MIH prin Hotararea nr___/___, Adunarea Generala a MT prin hotararea nr___/____ si Consiliul Judetean Giurgiu prin hotararea nr___/___, au aprobat expres semnarea, Finalizarea si executarea Contractului, si i-au imputernicit in mod valid pe reprezantii sai sa semneze Contractu.

  1. The constitutive bodies of the parties, respectively the General Meeting of Shareholders of MIH under resolution no. __/___ and the General Meeting of MT under resolution no. __/___ and the Giurgiu County Council under resolution no. __/___, have expressly approved the signing, the Completion and the performance of the Agreement, and they have validly authorized their representatives to execute the Agreement.

PRIN URMARE, Părţile contractante agreaza ca Preambulul de mai sus va fi considerat parte integrantă a prezentului Contract iar, în vederea plăţii Preţului de Cumpărare pentru Acţiunile de Vanzare de către Cumpărător Vânzătorului, a transferului Acţiunilor de Vanzare de la Vânzător catre Cumpărător şi pentru celelalte consideraţii stipulate in cadrul acestuia, Părţile agreaza prin prezentul Contract urmatoarele:

THEREFORE, the contracting Parties agree that the aforementioned Preamble shall be deemed as integral part of this Agreement and, for the purposes of paying the Purchase Price for the Sale Shares by the Purchaser to the Seller, for the transfer of the Sale Shares from the Seller to the Purchaser and for all other obligations provided thereunder, the Parties hereby agree as follows: 1. DEFINIŢII

 1. DEFINITIONS

  1. Definitiile Termenilor. In scopul prezentului Contract, termenii prevazuti mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

  1. Definitions of Terms. For the purposes of this Agreement, the terms provided below shall be read as follows:

Afiliat” al oricărei Persoane înseamnă orice soţ/soţie, rudă sau rude prin alianţă până la gradul patru sau orice entitate Controlata de, de Control sau aflata sub Controlul direct unei astfel de Persoane.

Affiliated Party” of any Person means any husband/wife, relative or relatives up to fourth degree rank or any other entity Controlled by, for the Control or under the direct Control of such Person.

Garantia de participare la Licitatie” reprezinta suma de 5.968.563 (cinci milioane nouăsute şaizeci şi opt mii cinci sute şaizeci şi trei), ce face obiectul Scrisorii de garantie bancara din Anexa nr. 2.1 (ii) depusa de catre ofertantul Cumparator – ca parte a ofertei sale.

Bid Bond” represents the amount of RON 5,968,563 (five million nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty three) which is subject to the Letter of Bank Guarantee of Annex no. 2.1. (ii) submitted by the offeror-Purchaser – as part of its offer.

Data Semnarii” – insemna data la care acest contract este semnat de parti.

Execution Date” – means the date when this agreement is executed by the parties.

Contract” inseamna prezentul Contract de Vânzare-Cumpărare de Acţiuni, împreună cu Anexele la acesta, asa cum acestea sunt modificate si adaugate ocazional în conformitate cu prevederile sale.

Agreement” means this Share Sale – Purchase Agreement, together with its Annexes, as amended and supplemented from time to time, in compliance with its provisions.

Lege Aplicabilă” inseamna Constituţia României, legile, Ordonantele de Guvern şi Ordonantele de Urgenţă ale Guvernului, Hotararile Guvernului, ordine, norme, directive, instrucţiuni emise de autoritatile competente in materie, sau de orice altă Institutie Guvernamentală sau autoritate publică şi orice alte instrumente cu valoare de act normativ în România, care pot fi decretate sau în vigoare la diferite momente de timp.

Applicable Law” means the Constitution of Romania, laws, Government Ordinances and Government Urgency Ordinances, Government Decisions, orders, norms, directives, instructions issued by the competent authorities in the relevant field, or any other Governmental Institution or public authority and any other instruments having the regulatory effect in Romania, which may be enacted or in force from time to time.

Anexă” inseamna orice anexa in forma scrisa la prezentul Contract.

Annex” means any written annex to this Agreement.

Aprobări” inseamna aprobări, consimţăminte, permisiuni, autorizaţii şi înregistrări solicitate, care sunt necesare în vederea conducerii activităţilor Societatii.

Approvals” means approvals, agreements, permissions, authorizations and registrations requested and necessary for the purposes of performance of the Company’s activities.

Procedura Speciala” are intelesul descrisîn Articolul (16.7) din prezentul Contract

Special Procedure” has the meaning ascribed in Article (16.7) hereof.

Finalizare” are intelesul descris în Articolul (16.6) din prezentul Contract.

Completion” has the meaning ascribed in Article (16.6) hereof.

Certificat de Finalizare” are înţelesulul prevazut în Articolul (16.7) din prezentul Contract.

Completion Certificate” has the meaning ascribed in Article (16.7) hereof.

Societatea” are înţelesul stabilit în Articolul 1 din prezentul Contract.

Company” has the meaning ascribed in Article 1 hereof.

Control”, „de Control” sau „Controlat” cu privire la orice Persoană va insemna posesia, directă sau indirectă, a puterii de a conduce sau de a dispune conducerea administrării şi politicilor unei astfel de Persoane, prin deţinerea de drepturi de vot sau participatiilor majoritare (sau echivalentul acestora), prin contract sau în orice alt mod, inclusiv posesia directă sau indirectă a următoarelor: (i) deţinerea a mai mult de jumătate din capitalul social sau din activele societatii, sau (ii) puterea de a exercita cel puţin jumătate din drepturile de vot, sau (iii) puterea de a numi cel puţin jumătate din Administratorii sau alte organisme legal ce reprezinta o astfel de Persoană.

Control”, “for the Control” or “Controlled” in connection with any Person shall mean holding the direct or indirect authority to conduct or to order the conduct of the management and policies of such Person, by holding voting rights or majority shareholding (or equivalent thereof), by agreement or in any other way, including the direct or indirect possession of the following: (i) holding more than half of the share capital or of the corporate assets of a company, or (ii) the authority to exert at least half of the voting rights, or (iii) the authority to appoint at least half of the Directors or any other legal bodies representing such Person.

Act Constitutiv” inseamna Actul Constitutiv al Societatii, actualizat in urma modificarilor intervenite şi ataşat la prezentul Contract in Anexa 9.4

Articles of Incorporation” means the Company’s Article of Incorporation, updated further to the occurred amendments and enclosed to this Agreement as Annex 9.4.

Administrator” va insemna orice membru al Consiliului de Administraţie al Societatii.

Director” shall mean any member of the corporate Board of Directors.

Sarcina” inseamna orice garantie reala mobiliara sau imobiliara, drept de prim refuz, opţiune sau orice sarcina şi limitare cu privire la Acţiunile de Vanzare sau la activele Societatii.

Lien” means any security interest in personal and real property, right of first refusal, option right or any other lien and limitation in connection to the Sale Shares or the Company assets.

Cont de depunere a garantiei de participare” inseamna contul bancar al Vanzatorului in care s-a efectuat de catre Ofertantul Cumparator varsamantul Garantiei de participare conform Caietului de sarcini.

Bond Account” means the bank account of the Seller where the Offeror Purchaser has paid the Bond pursuant to the Tender Book.

Director” inseamna orice director al Societatii,

Manager” means any corporate manager.

Situatii Financiare” va insemna Situatiile Financiare auditate la data de 30 iunie si 31 decembrie 2007.

Financial Situations” shall mean the Financial Situations audited on June 30th and December 31st, 2007.

Adunarea Generală” va insemna adunarea generala a actionarilor Societatii (ordinara sau extraordinară).

General Meeting” shall mean the (ordinary or extraordinary) general meeting of the Company shareholders.

Pierdere” va reprezenta orice daună, penalitate, amendă sau o scădere a activelor nete ale Societatii în raport cu activele nete ale Societatii prevazute în Situatiile Financiare Auditate la data de 31 decembrie 2007, respectiv situatiile financiare neauditate de la data de 31.03.2008.

Loss” shall mean any damage, penalty, fine or reduction of the net assets of the Company in connection with the net assets of the Company in the Audited Financial Situations of December 31st 2007, respectively the unaudited financial situations of March 31st 2008.

Efect Negativ Semnificativ” înseamnă declararea procedurii de faliment, lichidare sau dizolvare cu privire la Societate, care nu este anulata înainte de indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat Cumparatorul.

Material Adverse Effect” means the initiation of the bankruptcy, liquidation or winding-up procedure in relation to the Company, which is not cancelled prior to the fulfillment of the obligations assumed by the Purchaser.

Preţul de Cumpărare” va avea înţelesul stabilit la Articolul 4 din prezentul Contract.

Purchase Price” shall have the meaning ascribed in Article 4 hereof.

RON/LEI” inseamna moneda nationala a României la Data Semnarii.

RON” means the national currency of Romanian upon the Execution Date.

Conturile Bancare ale Vânzătorului” inseamna conturile bancare al Vânzatorului în scopul primirii Preţului de Cumparare si respectiv conturile bancare ale administratorului special al Societatii si ale consultantilor de privatizare pentru plata cheltuielilor de privatizare, asa cum acestea sunt stabilite în Articolul 7 din prezentul Contract, conturi ce pot fi modificate prin voinţă unilaterală a Vânzătorului si notificate Cumparatorului.

Seller’s Bank Accounts” means the Seller’s bank accounts for the purposes of receiving the Purchase Price and respectively the bank accounts of the Company’s special administrator and the privatization consultants for the payment of the privatization related expenses, as established in Article 7 herein, bank accounts which may be amended by unilateral will of the Seller and notified to the Purchaser.

Acţiunile de Vanzare” reprezintă 5.789.506 acţiuni ordinare nominative ordinare înregistrate ale Societatii, numerotate de la 1 la 5.789.506 , fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 97% din capitalul social al Societatii la Data Semnării.

Sale Shares” represents 5,789,506 common registered nominal shares of the Company, numbered from 1 to 5,789,506, each having a nominal value of RON 10, representing 97% of the Company share capital upon the Execution Date.

Impozit” sau „Impozitare” va însemna toate si orice forma de impozit, taxa, contributie, reţineri (inclusivplati legate de sănătate, asigurări sociale, angajare sau asemenea plăţi) şi taxe vamale percepute in România inclusiv, dar fără a se limita la impozit pe venit, taxa pe valoare adăugată, plăţi pentru importuri sau vamale, impozit pe profit, penalităţi şi dobânzi cu privire la sau rezultând din neindeplinirea obligatiei de a respecta oricare din prevederile oricarei legi fiscale anterior Datei Semnarii.

Tax” or “Taxation” shall mean all and any tax, fee, contribution, withholdings (including health-related payments, social contributions, employment or any other similar payments) and customs duties paid in Romania, including, but not limited to income tax, value added tax, imports or customs-related payments, tax on profit, penalties and interests in relation to or deriving from the failure to fulfill the obligation to comply with any of the provisions of any tax laws prior to the Execution Date.

Garanţii” sau „Garanţie” va însemna declaratiile şi garanţiile ce vor fi date de Vânzător Cumpărătorului si de Cumparator Vanzatorului, dupa caz, astfel cum sunt prevazute în Articolul 8 şi Articolul 9 din prezentul Contact.

Warranties” or “Warranty” shall mean the representations and warranties to be given by the Seller to the Purchaser and by the Purchaser to the Seller, as the case may be, as provided by Article 8and Article 9 hereof.

Consiliul Concurenţei din România” inseamna institutia administrativa autonoma înfiinţata conform Legii Concurenţei Numărul 21 din data de 10 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 742 din data de 16 august 2005, sau orice organism succesor.

Romanian Competition Council” means the autonomous institution established under the Competition Law no. 21 dated April 10th 1996, as republished in the Official Gazette of Romania No. 742 dated August 16th 2005, or any other successor body thereof.

Decizia Consiliului Concurentei” inseamna aprobarea şi autorizatia finala acordata Cumpărătorului, asa cum aceasta este prevazuta in art. 6.

Decision of the Competition Council” means the approval and the final authorization granted to the Purchaser, as provided in art. 6.

Perioada Rece a Anului” – perioada considerata rece a anului, situata intre 1 noiembrie si 31 martie a fiecarui an.

Cold Time of the Year” – the time of the year considered cold, between November 1st and March 31st of each year.  1. Prevederi Generale. În scopul prezentului Contract, cu exceptia prevederilor contrare exprese sau contextului contrar:

  1. General Provisions. For the purposes hereof, unless expressly provided otherwise or except as otherwise required by the context:

 1. Cuvintele „din prezentul Contract”, „al/a prezentului Contract”, „in conformitate cu prezentul Contract” sau alti asemenea termeni se referă la prezentul Contract in integralitatea acestuia iar nu la o prevedere anume a acestuia.

 1. The terms “hereto”, “hereof”, “hereunder” or any other similar terms refer to this Agreement in full, and not to a specific provision hereof.

 1. Fiecare referire la un „Articol” din prezentul Contract va include toate Articolele unui astfel de Articol şi fiecare referire la un „Articol” din prezentul Contract va include şi sub-sectiunile unui astfel de „Articol”.

 1. Each reference to an “Article” hereof shall include all Articles of such Article and each reference to an “Article” hereof shall also include the sub-sections of such “Article”.

 1. Fiecare din Anexele la prezentul Contract este parte integranta din acesta din toate punctele de vedere.

 1. Each of the Annexes hereto is part of this Agreement in all respects.

 1. Orice referire la „în scris” sau „scris/a” include faxuri şi orice forma definitiva de reproducere vizibilă a cuvintelor (dar nu e-mail).

 1. Any reference to “in writing” or “written” includes faxes and any other final type of visible reproduction of words (but not by e-mail).

 1. Orice referire la “agent termic” sau “energie termica” se refera si la calda calda menajera.

 1. Any reference to “ heating agent” or “ thermic energy” includes the domestic hot water. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACŢIUNILOR

 1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT AND THE TRANSFER OF THE OWNERSHIP RIGHT OVER THE SHARES

  1. Sub rezerva condiţiilor prevazute în acest Contract şi in Legea Aplicabila, şi în baza Garanţiilor şi conventiilor dintre Părţi prevazute in prezentul Contract, Vânzătorul va vinde Cumpărătorului titlul valid şi exclusiv asupra Acţiunilor de Vânzare, libere si degrevate de orice Sarcina, iar Cumpărătorul, in conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract şi Legii Aplicabile precum şi în baza Garanţiilor şi conventiile Părtilor prevazute in prezentul Contract, va cumpăra Acţiunile de Vânzare de la Vânzător libere si degrevate de orice Sarcina, in schimbul achitarii Pretului de Cumparare si a sumelor ce reprezinta cheltuielile de privatizare angajate si/sau achitate de Cumparator, exclusiv până la limita sumelor din Anexa 3.1 (cheltuieli de privatizare).

  1. Subject to the terms provided hereunder and by the Applicable Law, and under the Warranties and agreements between the Parties provided herein, the Seller shall sell to the Purchaser the full, valid and exclusive title to the Sale Shares, free and clear of any Lien, and, in compliance with the terms and conditions of this Agreement and of the Applicable Law, as well as under the Warranties and agreements of the Parties provided herein, the Purchaser shall buy the Sale Shares from the Seller, free and clear of any Lien, for the payment of the Purchase Price and of the amounts representing privatization-related costs undertaken and/or paid by the Purchaser, exclusively up to the amounts provided in Annex 3.1 (privatization related expenses).

Astfel, Vânzătorul vinde şi Cumpărătorul cumpără un număr de 5.789.506 acţiuni nominative având valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 57.895.060 lei, reprezentând 97% din valoarea capitalului social subscris şi vărsat al Societăţii.

Thus, the Seller sells and the Purchaser buys a number of 5,789,506 nominal shares having a nominal value of RON 10 each, amounting to RON 57,895,060, representing 97% of the subscribed and paid-up share capital of the Company.

  1. Dreptul de proprietate asupra Acţiunilor de Vânzare este transferat de la Vânzător la Cumpărător, împreună cu toate drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru acţionari în legislaţia română şi de prezentul Contract, la data creditării Conturilor Bancare ale Vânzătorului cu suma reprezentând Preţul de cumpărare al Acţiunilor de Vânzare prevăzut la art. 4., si cheltuielile de privatizare (în limita convenita în Anexa 3.1, precum şi a eventualelor penalităţi de întârziere datorate şi calculate conform art. 5.4.

  1. The ownership title over the Sale Shares is transferred from the Seller to the Purchaser, together with all shareholders’ rights and obligations provided by the Romanian legislation and this Agreement, upon crediting the Seller’s Bank Account with the amount representing the Purchase Price of the Sale Shares provided by Art. 4., and the privatization expenses are added (within the limit agreed under the Annex 3.1, as well as the potential delay penalties outstanding and calculated in accordance with Art. 5.4.

  1. Înregistrarea Cumpărătorului ca acţionar se va face numai în baza confirmării de plată eliberată Cumpărătorului de către Vânzător. Eliberarea confirmării de plată se va face, in urma cererii Cumpărătorului, la data creditării contului Vânzătorului cu sumele prevăzute la art. 3.1. Vânzătorul va determina Societatea să realizeze în registrul acţionarilor Societăţii înregistrările cerute de lege în vedere transferului dreptului de proprietate asupra Acţiunilor de Vânzare şi va semna prin reprezentantul său autorizat menţiunile necesare cesiunii.

  1. The registration of the Purchaser as shareholder shall be made solely based on the confirmation of payment issued to the Purchaser by the Seller. The issuance of the confirmation of payment shall be made upon the Purchaser’s request, upon crediting the Seller’s account with the amounts provided by Art. 3.1. Seller shall determine the Company to make the registrations provided by the law in the Company’s shareholders’ registry, taking into consideration the transfer of the ownership right to the Sale Shares and it shall execute the mentiones required for the assignment by and through its duly authorized representative.

  1. În urma transferului Acţiunilor de Vânzare, structura acţionariatului Societăţii va fi următoare:

  1. Further to the transfer of the Sale Shares, the Company’s shareholding structure shall be the following:

   1. Consilului Judeţean – [nr. de acţiuni] Acţiuni, numerotate de la [nr.] la [nr.], reprezentând 3% din capitalul social al Societăţii;

   1. County Council – [no. of shares] Shares, numbered from [no.] to [no.], representing 3% of the share capital of the Company;

   1. MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG – [nr. de acţiuni] Acţiuni, numerotate de la [nr.] la [nr.], reprezentând [procent]% din capitalul social al Societăţii.

   1. MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG – [no. of shares] Shares, numbered from [no.] to [no.], representing [percent]% of the share capital of the Company.

   1. MECHEL TRADING A.G. – [nr. de acţiuni] Acţiuni, numerotate de la [nr.] la [nr.], reprezentând [procent]% din capitalul social al Societăţii.

   1. MECHEL TRADING A.G. – [no. of shares] Shares, numbered from [no.] to [no.], representing [percent]% of the share capital of the Company. 1. PREŢUL SI MODALITATILE DE PLATA

 1. PRICE AND PAYMENT METHODS

Preţul convenit de Părţi este de 0,709 lei pentru fiecare acţiune (Preţ pe acţiune) considerat un preţ global de 4,105,100 lei pentru toate Acţiunile de Vânzare, („Preţul de Cumpărare”).

The Price agreed by the

Kataloq: portal -> giurgiu
giurgiu -> Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor
giurgiu -> Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu
giurgiu -> Proiect tehnic
giurgiu -> România judeţul giurgiu consiliul judeţean giurgiu proces-verbal
giurgiu -> Consiliul judeţean giurgiu
giurgiu -> Anexă la Hotărârea nr. 33 din 27 februarie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu
giurgiu -> România judeţul giurgiu consiliul judeţean giurgiu proces-verbal
giurgiu -> Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui consiliului judeţean giurgiu pe anul 2013
giurgiu -> Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu pe anul 2014
giurgiu -> România judeţul giurgiu consiliul judeţean giurgiu proces-verbal

Yüklə 429,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə