Cuvânt înainteYüklə 2,08 Mb.
səhifə1/23
tarix27.10.2017
ölçüsü2,08 Mb.
#15907
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23RAPORTUL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI BISTRIŢA

2012

La început fiecărui de an, consider că este nu doar o datorie statuată de prevederile legale ci şi una de onoare faţă de cetăţenii Municipiului Bistriţa, să fac cunoscute principalele activităţi de interes public desfăşurate de municipalitate în anul care s-a încheiat, precum şi principalele obiective pentru anul care tocmai a început.

Şi în anul 2012 Administraţia s-a străduit să găsească cele mai bune soluţii pentru o gospodărire judicioasă a banilor. Am reuşit, prin finanţări din bugetul local dar mai ales prin atragerea de fonduri europene, să contracarăm parţial efectele negative ale crizei economice care ne afectează în ultimii ani.

Pe parcursul anului 2012 au fost finalizate o serie de proiectele cu finanţare europeană sau cu sume atrase de la bugetul de stat - realizarea unui Sistem de Supraveghere pentru prevenirea criminalităţii, construcţia unui Centru de Cazare a persoanelor fără adăpost în strada I.L. Caragiale şi a unui Muzeu al Artei Tradiţionale, în incinta fostului imobil cunoscu drept „Casa cu lei” de pe strada Nicolae Titulescu; realizarea unui Parc al Adolescenţilor pe strada Avram Iancu; modernizarea străzilor din zona centrală inclusiv Piaţa Unirii şi Piaţa Centrală, modernizarea atelierelor şcoală ale Grupului Şcolar Forestier, realizarea bazei sportive multifuncţionale din localitatea Sigmir şi construcţia unui nou corp de clădire pentru Şcoala Generală Liviu Rebreanu. Tot în anul 2012 au demarat lucrările de reabilitare şi modernizare str. Sigmirului şi a pasarelei peste calea ferată, finalizarea proiectului fiind programată pentru a doua jumătate a acestui an.

Din alocările de la bugetul local au continuat lucrările de modernizare a aleilor, parcărilor, a spaţiilor verzi precum şi a locurilor de joacă pentru copii din cartierele de blocuri dar şi asfaltarea altor 10 străzi de pământ. Pe parcursul anului trecut au fost finalizate şi predate chiriaşilor alte 170 de locuinţe sociale iar în luna septembrie s-au încheiat lucrările menite să pună în valoare fostul cimitirul românesc de pe strada Crinilor.

Derularea acestor lucrări, şantierele create astfel, au dat şansa câtorva sute de oameni să-şi găsească un loc de muncă într-o perioadă deosebit de dificilă.

Realizarea Cadastrului General, lucrare deosebit de complexă şi la a cărei finalizare siguranţa tranzacţiilor va fi asigurată, este realizată în proporţie de 50 %, Bistriţa rămânând singurul municipiu care are în derulare un proiect de asemenea anvergură. Pe măsură ce măsurătorile şi prelucrarea datelor se finalizează proprietarii primesc în mod gratuit un extras CF.

Un alt pas pe calea promovării turistice a potenţialului centrului istoric a fost făcut prin montarea liftului în turnul Bisericii Evanghelice, simbol incontestabil al Bistriţei. În scurt timp posibilitatea de a ajunge la nivelul balconului exterior al turnului a devenit o adevărată atracţie nu doar pentru localnici cât mai ales pentru cei care ne vizitează oraşul.

Anul 2013 va reprezenta fără îndoială „Anul Bisericii Evanghelice”. În data de 24 august 2013 se vor aniversa 450 de ani de sfinţirea ei în forma pe care o are astăzi şi pentru a marca sărbătoarea aşa cum se cuvine am programat tot pentru acea dată şi festivităţile prilejuite de „Zilele Bistriţei”. Vom organiza aşadar în acest an sărbătoarea oraşului în zilele de 23 -25 august, tocmai pentru a sublinia importanţa acestei aniversări.

În ceea ce priveşte principala preocupare a administraţie municipiului Bistriţa, anul 2013 va fi un an al realizării documentaţiilor tehnice, un an al proiectării, în vederea depunerii cererilor de finanţare pentru atragerea finanţărilor cu fonduri europene în sesiunea 2014 -2020.

Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a parcul municipal, precum şi reabilitarea şi modernizarea străzii Sigmirului şi a pasajului denivelat peste calea ferată sunt două dintre proiectele cu finanţare europeană din cadrul Planului Operaţional Regional se vor finaliza în acest an. Tot în anul 2013 vor demara lucrările la alte patru proiecte finanţate din fonduri europene: Proiectul de regenerare urbană a Centrului istoric – cele trei axe turistice, reabilitarea clădirii Centrului Municipal de Cultură „George Coşbuc”, modernizarea şi extinderea infrastructurii turistice şi de agrement – amenajarea Pădurii Schullerwald ca pădure parc, precum şi realizarea Parcului Industrial Bistriţa Sud.

Cu sume alocate de la bugetul local se vor continua lucrările de reabilitare a Biserici Evanghelice, după finalizarea acoperişului şi a turnului, este programată pentru acest an reabilitarea bolţilor, ultima etapă din cadrul lucrărilor de primă necesitate. Anul 2013 va însemna şi continuarea modernizării infrastructurii rutiere realizarea 138 de locuinţe ANL, 90 de locuinţe sociale şi 8 locuinţe de necesitate.

În ceea ce priveşte realizarea documentaţiilor pentru proiectele majore ale municipalităţii sunt programate pentru acest an cele care vizează reabilitarea clădirii vechi a Colegiului Naţional Liviu Rebreanu (cu finanţare de la bugetul de stat sau cu fonduri europene), modernizarea Pieţii Unirii (valorificarea zidului de incintă şi realizarea unei replici a Porţii Lemnelor) proiectarea unui centrul intermodal care să facă legătura pentru traficul auto dintre străzile Gării şi Tărpiului, piste pentru biciclete, linie tramvai Viişoara – Unirea, modernizarea Ştrandului Codrişor, etc.

Complexul turistic şi de agrement Wondeland şi centura ocolitoare sunt alte două proiecte majore pentru care lucrările trebuie să demareze în acest an.

Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2012 şi sper să fiţi alături de mine pentru ca astfel să putem finaliza proiectele aflate în curs de derulare precum şi materializarea celor viitoare.

Primarul municipiului Bistriţa

Ovidiu Teodor CreţuCUPRINS 1. Direcţia Administraţie Publică Juridic …………………………….… 4

 2. Arhitectul Şef …………………………………………………………..23

 3. Direcţia Tehnică ……………………………………………………….32

 4. Direcţia Economică …………….…………………………………….59

 5. Direcţia Comunicare…………………………………………………..64

 6. Poliţia Locală …………………………………………………………..73

 7. Direcţia Municipală de Servicii Sociale …………………………....109

 8. Direcţia Patrimoniu …………………………………………………..123

 9. Direcţia Servicii Publice ……………………………………………..130

 10. Direcţia Integrare Europeană ………………………………………151

 11. Direcţia de Administrare a Pieţelor ………………………………...197

 12. Direcţia Municipală de Sănătate …………………………………...200

 13. Centrul Municipal de Cultură „George Coşbuc” ………………….204

 14. Ocolul Silvic Municipal ………………………………………………226

 15. Serviciul Audit Public Intern ………………………………………...231

 16. Serviciul Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă …………………..232

 17. Serviciul Achiziţii Publice ……………………………………………237

 18. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor …..245

 19. Biroul Resurse Umane, Organizare ……………………………….249
 1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ JURIDIC

Potrivit organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, Direcţia administraţie publică juridic face parte din aparatul de specialitate al primarului, fiind un serviciu prin care se asigură, în colaborare cu celelalte servicii din aparatul propriu de specialitate al primarului şi serviciile publice locale de sub autoritatea Consiliului local, cu sau fără personalitate juridică, respectarea legalităţii şi realizarea măsurilor de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale hotărârilor Guvernului României, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa,a dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa.

Activitatea Direcţiei Administraţie Publică Juridic se realizează prin următoarele servicii şi compartimente, între care există raporturi de colaborare: • Serviciul juridic şi evidenţă documente,

 • Compartimentul cadastru şi evidenţa proprietăţii,

 • Compartimentul autoritate tutelară,

 • Compartimentul pregătire documente, contencios.

În realizarea acestor activităţi, Direcţiei administraţie publică juridic îi revin în principal, următoarele atribuţii:

● întocmeşte şi propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi serviciilor publice de interes local;

● ia măsuri de realizare a politicii în domeniul fondului funciar şi cadastrului agricol şi cadastrului general;

● ia măsuri pentru punerea în aplicare a legilor proprietăţii;

● asigură verificarea documentelor pentru acordarea, potrivit legii, de stimulente de la bugetul de stat, crescătorilor de animale, producătorilor de lapte, persoane fizice şi juridice, precum şi alocaţii necesare pentru executarea de lucrări agricole mecanizate;

● asigură conducerea la zi a registrelor agricole în sistem clasic şi informatic precum şi eliberarea, conform datelor înscrise în Registrele Agricole ale municipiului Bistriţa a documentelor necesare pentru întocmirea de către fermieri a proiectelor pentru accesarea de fonduri europene în cadrul unor programe ale UE, colaborând în acest scop cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în acest domeniu;

● asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli şi întocmeşte lucrările necesare pentru verificarea suprafeţelor de teren deţinute şi existenţa produselor, eliberarea şi avizarea periodică a certificatelor de producător agricol, în vederea valorificării în pieţe, târguri şi oboare a produselor agricole şi animalelor din gospodăriile proprii şi ale fermierilor;

● depune diligenţele necesare pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică civilă şi asigură, pe bază de delegaţie, reprezentarea în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

● participă la elaborarea, susţinerea şi implementarea proiectelor cu finanţare UE, bugetul de stat şi de la bugetul local şi asigură asistenţa juridice pe toată perioada derulării proiectelor;

● participă la acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale, pentru alegerea Preşedintelui, României, la acţiunile organizate privind consultarea cetăţenilor prin referendum naţional sau local, după caz, şi finalizarea rezultatelor acestuia, la acţiunile privind recensământul populaţiei şi recensământul agricol;

● asigură păstrarea, conservarea şi integritatea documentelor create de servicii, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat şi asigură eliberarea de adeverinţe şi copii de pe documentele din arhivă, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;

● asigură întocmirea documentaţiilor necesare pentru exercitarea de către primar a atribuţiilor de Autoritate Tutelară, colaborează cu instanţele judecătoreşti pentru realizarea de către acestea a atribuţiilor ce le revin, conform modificărilor aduse de Codul Civil;

● asigură pregătirea şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului şi comunicarea hotărârilor adoptate de consiliu persoanelor fizice şi juridice, instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, după caz, îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ, asigurarea aducerii la cunoştinţă publică pe pagina web a instituţiei, dar şi în publicaţia „Primăria Bistriţa” a informaţiilor legate de activitatea Consiliului local al municipiului Bistriţa – inclusiv a hotărârilor adoptate de acesta.

SERVICIUL JURIDIC ŞI EVIDENŢĂ DOCUMENTE
Activităţile specifice ale serviciului juridic şi evidenţă documente se grupează în activităţi de natură juridică, respectiv asistenţă juridică pentru toate serviciile din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local cu şi fără personalitate juridică, de reprezentare în instanţă a municipiului Bistriţa, Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Bistriţa, primarului municipiului, a serviciilor cu personalitate juridică de interes local, etc., precum şi activităţi de arhivare a documentelor create de toate serviciile şi eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, de copii, adeverinţe şi certificate de pe documentele păstrate în arhivă, precum şi activităţi de înregistrare şi comunicare către servicii şi/sau persoanelor fizice sau juridice după caz, a actelor administrative emise de primar, respectiv dispoziţii, de urmărire a modului de aducere la îndeplinire a acestora de către serviciile responsabile din aparatul de specialitate sau serviciile publice de interes local.
A) Activitatea juridică

Anul 2012, din punct de vedere litigios, a antrenat Municipiul Bistriţa, Consiliul local al municipiului Bistriţa, Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, primarul municipiului şi/sau serviciile publice de interes local cu personalitate juridică, etc., atât ca parte procesuală activă cât şi pasivă, într-un număr de 1665 cauze civile, comerciale şi de contencios administrativ, din care 1170 cauze noi, înregistrate în anul 2012, unele aflate încă pe rolul instanţelor judecătoreşti în diferite grade de jurisdicţie, altele soluţionate, precum şi într-un număr de 495 cauze înregistrate în anii anteriori, cu termen de judecată în anul 2012.

În funcţie de obiectul acţiunilor, dosarele nou înregistrate în anul 2012 care au fost sau sunt încă pe rolul instanţelor judecătoreşti se prezintă astfel:

1. Acţiuni în anularea hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa, promovate de Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud în temeiul art. 135 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001:

- număr acţiuni – 1;

- acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 1;2. Acţiuni în anularea Dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa promovate de Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, în temeiul art. 135 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001:

- dispoziţii atacate – 0.

3. Plângeri adresate de persoane fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ: anulare acte emise de autorităţile publice, excepţie nelegalitate acte administrative, suspendare executare acte administrative (din care 63 sunt acţiuni anulare/ suspendare decizii în care reclamanţi sunt funcţionari din cadrul Poliţiei Locale, 29 acţiuni formulate de persoane juridice sau fizice împotriva unor hotărâri ale Consiliului local care au vizat Regulamentul de comerţ, planuri urbanistice, etc. precum şi dispoziţii ale primarului sau acţiuni în anularea unor acte emise de primar, cum ar fi autorizaţii de construire):

- număr acţiuni – 92;

- acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 50;

- acţiuni admise – 38;

- acţiuni respinse – 4.4. Prestaţii tabulare, rectificări de Carte Funciară, ieşiri din indiviziune, acţiuni în constatare, plângeri împotriva încheierii de Carte Funciară, uzucapiune, hotărâri care să ţină loc de act autentic, succesiuni, revendicări imobiliare, grăniţuirii, partaj judiciar, punere sub interdicţie:

- număr acţiuni – 35;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 25;

- acţiuni admise – 4;

- acţiuni respinse - 6.

5. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale de contravenţie, întocmite de Poliţia Locală:

- număr acţiuni – 152;

- acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 97;

- acţiuni admise - 40;

- acţiuni respinse - 15.

6. Plângeri la Legea 18/1991, anulări şi modificări Titluri de proprietate, cauze fond funciar:

- număr acţiuni – 15;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 10;

- acţiuni admise -1;

- acţiuni respinse - 4.

7. Plângeri Legea nr. 10/2001:

- număr acţiuni – 2;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 2.

8. Pretenţii civile, despăgubire:

- număr acţiuni – 21;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 16;

- acţiuni admise – 59. Acţiuni de stare civilă:

- număr acţiuni – 1;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 1;

10. Obligaţia de a face:

- număr acţiuni – 10;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 8;

- acţiuni admise – 2;11. Litigii locative, rezilieri contracte, evacuări:

- număr acţiuni – 78;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 69;

- acţiuni admise – 6;

- acţiuni respinse – 3.

12. Contestaţii la executare, contestaţie act administrativ fiscal:

- număr acţiuni – 16;

- acţiuni pe rolul instanţelor de judecată – 10;

- acţiuni admise – 5;

- acţiuni respinse - 1.

13. Calcul drepturi băneşti – Profesori:

- număr acţiuni – 693;

- număr acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată – 302;

- acţiuni admise – 25;

- acţiuni respinse – 366.

14. Plângeri la Legea nr. 544/2001 – informaţii de interes public:

- număr acţiuni – 0.15. Litigii de muncă:

- număr acţiuni – 016. Contestaţii în anulare:

- număr acţiuni – 0.17. Litigii achiziţii publice:

- număr acţiuni – 5;

- acţiuni pe rolul instanţelor de judecată – 1;

- acţiuni respinse - 4.18. Furt calificat, infracţiuni silvice – PMB – parte civilă:

- număr acţiuni – 4;

- acţiuni pe rolul instanţelor de judecată – 2;

- acţiuni admise – 2.19. Transformare amendă:

- număr acţiuni – 45;

- acţiuni pe rolul instanţelor de judecată – 16;

- acţiuni admise – 27;

- acţiuni respinse – 2.

20. Somaţii de plată:

- număr acţiuni – 0.În anul 2012 Serviciul juridic şi evidenţă documente a avut următoarele realizări:

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă în dosarul având ca obiect plângerea formulată de H.N. pentru modificarea parţială a Titlului de proprietate nr.8354/1995 cu privire la două amplasamente, respectiv radierea unei suprafeţe de 1000mp din extravilan şi înscrierea aceleiaşi suprafeţe în intravilanul municipiului ca teren aferent casei de locuit din localitatea componentă Unirea, ;

 • obţinerea unei soluţii favorabile la fond în instanţa de contencios administrativ în litigiul promovat de N.S. având ca obiect excepţia de nelegalitate a HCL nr.91/2010 privind aprobarea parcelării unui teren situat în municipiul Bistriţa, str. Albert Berger nr.5, în sensul menţinerii hotărârii aşa cum a fost adoptată;

 • obţinerea unor soluţii favorabile definitive şi irevocabile în instanţă în 6 litigii promovate de către N.V.M. având ca obiect plângere contravenţională împotriva PV de contravenţie prin care i-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 30.000 de lei pentru executarea unor lucrări de construire fără autorizaţie de construire, menţinându-se PV de contravenţie şi obligarea la plata amenzii;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă în dosarul având ca obiect acţiunea promovată de B.M. pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul legii(art.23 din Legea nr.18/1991) asupra unui teren în suprafaţă de 2482 mp situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, în sensul respingerii acţiunii;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitivă şi irevocabilă în instanţă în litigiul promovat de N.L. având ca obiect plângere contravenţională împotriva PV de contravenţie prin care i-a fost aplicată sancţiunea contravenţională constând în amendă în cuantum 5.000 de lei pentru executarea unor lucrări de construire fără autorizaţie de construire, menţinându-se PV de contravenţie şi obligarea la plata amenzii;

 • obţinerea unei soluţii definitivă şi irevocabilă favorabile în instanţă în litigiul având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului local nr.152/2004 privind înscrierea în domeniul public al municipiului Bistriţa a punctelor termice;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitive şi irevocabile în acţiunea promovată de municipiul Bistriţa împotriva Deciziei MDRT de respingere a cererii de finanţare pentru reabilitarea şi punerea în valoare a clădirii de pe str. Liviu Rebreanu nr.18 – sediul CETIN ;

 • obţinerea unei soluţii favorabile definitive şi irevocabile în dosarul având ca anularea PUZ privind amenajarea unei fântâni arteziene în zona Ştefan cel Mare;

 • asigurarea reprezentării cu profesionalism şi răspundere în faţa instanţelor judecătoreşti;

participarea la elaborarea, susţinerea şi implementarea proiectelor cu finanţare UE, bugetul de stat şi de la bugetul local şi asigurarea asistenţei juridice pe toată perioada derulării proiectelor;

 • soluţionarea competentă şi, de regulă, cu respectarea termenului de 15 zile stabilit ca obiectiv pentru anul 2012, a cererilor, adreselor, petiţiilor, repartizate spre soluţionare.

 • participarea la acţiunile privind recensământul populaţiei şi locuinţei şi centralizarea rezultatelor acestuia;

 • participarea la acţiunile organizatorice şi aplicarea măsurilor pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, a referendumului pentru demiterea Preşedintelui României, alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului;

 • participarea şi, după caz, întocmirea de regulamente, documentaţii, rapoarte şi

proiecte hotărâri de consiliu ( la elaborarea a peste 92 de hotărâri ale Consiliului local din cele 166 adoptate în anul 2012 de către Consiliul local al municipiului Bistriţa), referate şi dispoziţii ale primarului, alte acte cu caracter normativ cum sunt :

- administrarea domeniului public şi privat al municipiului (hotărâri privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, respectiv hotărâri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, inventarul domeniului public, dezmembrări, parcelări

- actualizarea documentaţiei Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2012;

- accesarea de fonduri nerambursabile de la UE sau de la bugetul de stat pentru realizarea unor obiective de interes public în municipiu, sau cu finanţare de la bugetul local;

- realizarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, serviciile sociale, pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; cultura; tineretul; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului înconjurător; dezvoltarea urbană; sportul; serviciile comunitare de utilitate publică, precum alimentarea cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, transport public local; locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

- cooperarea instituţională pe plan intern şi extern;

- atribuirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” unor personalităţi;

- aprobarea sau rectificarea bugetului local, virărilor de credite, stabilirea de impozite, taxe locale şi taxe speciale

- elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Bistriţa pe perioada 20120-2030;

- realizarea cadrului necesar şi implementare a măsurilor de bună gospodărire a municipiului Bistriţa(“Curăţenia de primăvară”, “Curăţenia de toamnă”, etc.)


 • asigurarea unei comunicări eficiente cu alte servicii şi compartimente materializată prin întocmirea la termen a documentelor, la redactarea şi fundamentarea unor referate, rapoarte, regulamente, proiecte de dispoziţii ale primarului şi hotărâri ale consiliului local de competenţa acestor servicii sau având obiective comune (Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică, Direcţia municipală de servicii sociale, Direcţia de servicii publice, Direcţia comunicare, Direcţia economică, Arhitectul şef) cum au fost: promovarea unor acţiuni în instanţă pentru recuperarea unor debite şi evitarea unor pierderi la bugetul local, întocmirea de documentaţii pentru vânzări de terenuri, cumpărări de imobile, inventarierea domeniului public, întocmire documentaţii pentru încheierea unor acte notariale etc.

 • asigurarea cu profesionalism şi răspundere de asistenţă juridică de specialitate direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice de interes local cu şi fără personalitate juridică;

 • asigurarea unor servicii de calitate materializate printr-un comportament profesionist, ţinută morală demnă şi corectă în relaţiile cu cetăţenii, asigurându-se acestora respectul necesar şi urmărindu-se o rezolvare transparentă, echitabilă şi un tratament egal pentru toţi;

 • efectuarea de ore peste programul de muncă la solicitarea şefilor ierarhici sau din proprie iniţiativă datorită volumului mare de activitate, urgenţei soluţionării cererilor, adreselor şi notificărilor, pregătirii şi susţinerii dosarelor în instanţă, întocmirii dispoziţiilor şi proiectelor de hotărâri ale Consiliului local, fără ca aceste ore să fie retribuite sau compensate cu timp liber corespunzător.

b) Activitatea de arhivare


Activitatea de arhivare documente şi eliberare de copii, adeverinţe şi certificate din cadrul Serviciului juridic şi evidenţă documente se desfăşoară în baza atribuţiilor stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobată de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996, a Procedurii Operaţionale nr. 30.447/23.04.2007, revizuită, privind arhivarea, evidenţa, scoaterea şi restituirea documentelor din arhiva Primăriei municipiului Bistriţa, a Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a respectării Nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului Bistriţa.

Scopul principal este de a asigura păstrarea, conservarea şi gestionarea documentelor aflate în arhiva proprie a Primăriei municipiului Bistriţa, cu asigurarea legalităţii şi exactităţii datelor înscrise în documentele eliberate din arhivă, cu respectarea prevederilor legale. Una din atribuţiile principale constă în verificarea şi preluarea anuală pe bază de inventar şi proces-verbal de predare primire a documentelor constituite de către direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele Primăriei municipiului Bistriţa.


Compartimentul a realizat următoarele activităţi:

 • preluarea documentelor create de compartimente/birouri/servicii/direcţii, cu respectarea termenelor prevăzute în Programul anual nr. 64.571/2012 de predare, privind predarea la arhiva Primăriei municipiului Bistriţa a documentelor create de serviciile aparatului de specialitate al Primarului şi serviciile publice de interes local, program care, după aprobare, a fost distribuit tuturor compartimentelor.

 • întocmirea şi eliberarea, la solicitarea unor persoane fizice şi juridice, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, a 340 de adeverinţe, copii, răspunsuri privind documentele aflate în păstrare în arhivă. Eliberarea acestora s-a făcut cu respectarea Procedurii Operaţionale privind arhivarea, evidenţa, scoaterea şi restituirea documentelor din arhiva Primăriei municipiului Bistriţa, revizuită;

 • conducerea evidenţei dosarelor cuprinse în inventarele împrumutate compartimentelor şi serviciilor creatoare, verificarea integrităţii documentelor la restituire şi reintegrarea acestora în fond;

 • întocmirea proiectului de Nomenclator Arhivistic al Primăriei municipiului Bistriţa serviciilor publice de interes local reorganizate ca persoane juridice;

 • legarea unui număr de 123 dosare aparţinând fondului CAP Bistriţa;

 • predarea la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale a documentelor permanente, create în perioada 1968-1989 de serviciile din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, respectiv un număr de 1278 dosare;

 • punerea la dispoziţia compartimentului Cadastru, evidenţa proprietăţii a documentelor necesare pentru realizarea lucrării de Cadastru General al municipiului;

 • relocarea documentelor în spaţiile pentru arhivă, inclusiv în spaţiul cu destinaţia de arhivă de la sediul central dotat şi amenajat cu rafturi culisante, sistem prin care s-a asigurat depozitarea într-un spaţiu corespunzător a mai multor ml de arhivă;

c) Activitatea de înregistrare şi comunicare către servicii şi persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor primarului municipiului Bistriţa


Această activitate s-a materializat prin:

 • înregistrarea în Registrul de evidenţă dispoziţii a unui număr de 1160 dispoziţii ale Primarului municipiului Bistriţa;

 • asigurarea comunicării acestora Instituţiei Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru exercitarea controlului de legalitate şi comunicarea dispoziţiilor direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor şi persoanelor desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora, precum şi comunicarea către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare dispoziţie.

 • asigurarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la solicitarea acesteia, a documentelor şi actelor precum şi a clarificărilor în legătură cu soluţionarea dosarelor de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • gestionarea MO al României, multiplicarea şi comunicarea către direcţii, servicii, compartimente a MO al României în funcţie de obiectul reglementat şi domeniul de aplicabilitate;

 • gestionarea bibliotecii juridice şi asigurarea pentru direcţii, servicii, compartimente a materialelor pentru documentare, la solicitarea acestora.
Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə