##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya ##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyiYüklə 1,03 Mb.
səhifə1/19
tarix12.12.2018
ölçüsü1,03 Mb.
#85764
növüDərslik
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya

##İxtisas: Kimya və Biologiya müəllimliyi

##Bölmə: azərbaycan

##Qrup – 504, 505, 506

##Kafedra müdiri: dos. A. Ə. Yusifova_____________

##Fənnin adı : Biologiyanın tədrisi metodikası

##Müəllimin adı : b/m. İ.M.Kazımov________________

##İşçi qrupu: S. Mehdiyeva, K. Mahmudova, G. Novruzova


##num= 1// level= 1// sumtest=42 // name= Müəllimin planlaşdırma bacarığı //


1. Təlim modelinin komponentlərinə aiddir?

1 - Təlimin məzmunu

2 - Təlimin metodları

3 - Öyrədici mühit

4 - Qiymətləndirmə

5 - Təlim üsulları

6 - Müəllim üçün vəsait

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 4, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 5, 6

2. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir?

1 - Məzmun standartları

2 - Qiymətləndirmə standartları

3 - Tədris planı

4 - Dərslik

5 - Müəllim üçün vəsait

6 - Şagirdlərin maraqları

7 - Şagirdlərin psixoloji vəziyyəti

A) 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4, 6

C) 1, 2, 3, 4, 7

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 3, 4, 5, 6, 7

3. Planlaşdırmanın neçə növü var və hansılardır?

A) 1 - perspektiv

B) 1 - cari

C) 2, perspektiv və cari

D) 2 – motivasiya və cari

E) 2 – tədqiqat və motivasiya

4. İllik planlaşdırma apararkən müəllim aşağıdakı hansı sənədlərə istinad etməlidir:

1 – məzmun standartı

2 – tədris planı

3 – dərslik

4 – müəllim üçün vəsait

5 – qiymətləndirmə standartı

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4

D) 5, 3

E) hamısı

5. Təlim modelinin neçə əsas komponenti var?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 6

E) 4

6. Təlim modelinin 4 - cü əsas komponenti hansıdır?

A) öyrədici mühit

B) Təlimin məzmunu

C) qiymətləndirmə

D) təlim metodları

E) motivasiya

7. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad edə bilməz?

I - Məzmun standartları

II - tədris planı

III - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

IV - Testlər

V –Qiymətləndirmə

A) II, III

B) yalnız III

C) I, II

D) III, IV

E) III, IV, V

8. Fəal dərsin hansı növləri var və deyilən mülahizələrdən hansı düzgün qeyd olunub?

I – induktiv

II - qeyri - fəal

III – Deduktiv

1 – induktiv tədiqqat xüsusi biliklərdən ümumi biliklərə doğru irəliləyir

2 - Deduktiv tədqiqat xüsusən ümumiyə doğru irəliləyən biliklərdir

3 - Induktiv tədqiqat yeni mövzunun keçirilməsi zamanı istifadə olunur

4 - Deduktiv tədqiqat mövzunun möhkəmləndiriləmsi və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə tətbiq olunur

5 - Qeyri - fəal tədqiqat hadisə haqqında ümumi nəticə gəlməyi nəzərdə tutur

A) I - 1, 3, III - 4

B) I - 1, 3, II - 2, 5

C) I - 1, III - 2

D) I - 3, II - 5

E) I - 1, 3; II - 5, III - 4

9. Təlim sisteminin komponentləri arasında əlaqə yaradan ünsürlər təlim prosesinə əsas istiqamətini göstərin:

1 – şagirdlərin idrak proseslərinin inkişafı

2 - Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

3 – tədqiqat sualını qısaca ifadə etmək

4 – şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafı

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 2, 4

D) 3, 4

E) 1, 3

10. Fəal dərsin tədrisinə müəllim aşağıdakı kimi hazırlaşa, plan tərtib edə bilər

1 – dərsin məqsədlərini müəyyən etmək

2 - Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

3 – resursların müəyyən edilməsi

4 – fasilitasiya üçün sualları hazırlamaq

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 4

11. Uyğunluğu müəyyən edin. Təlim məqsədləri təsnif olunur.

I - Müəllimin fəaliyyətinin xarakteri üzrə;

II – İdrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

III – idrak proseslərinin səviyyəsi üzrə

a - Hafizə

b - Öyrədici

c - Bilik

d - Sintez

e - Inkişafetdirici

A) I - b, c, II - c, d, III - a

B) I - b, II - c, d, III - a, e

C) I - e, II - c, d, III - a, b

D) I - b, e, II - c, III - a, d

E) I - a, II - b, III - d, e

12. Planlaşdırmanın hansı növləri var ?

A) prespektiv

B) illik, perspektiv

C) illik, cari

D) cari, gündəlik

E) illik

13. Gündəlik planlaşdırmanın ardıcıl sxemi hansıdır ?

1 – mövzu

2 – üsullar

3 – məqsəd

4 – iş forması

5 – inteqrasiya

6 – resurslar

A) 1, 3, 5, 2, 4, 6

B) 1, 3, 5, 4, 2, 6

C) 1, 5, 3, 2, 4, 6

D) 1, 3, 4, 5, 2, 6

E) 1, 2, 3, 5, 4, 6

14. Təlim modelinin əsas komponentləri hansılardır?

1 – tədqiqat aparmaq

2 – təlimin metodları

3 – məlumat mübadiləsi

5 – təlimin məzmunu

6 – öyrədici mühit

7 – qiymətləndirmə

A) 2, 5, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5, 6

D) 4, 5, 6, 7

E) 1, 5, 6, 7

15. Dərs planı tərtib edilərkən bir çox tələblər nəzərə alınmalıdır. Aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) sinifdənkənar işlər.

B) standartın seçilməsi

C) təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

D) resursların müəyyən edilməsi

E) dərsin mərhələlər üzrə təşkili

16. Müəllim fəaliyyətinin xarakteri üzrə təlim məqsədlərini seçin.

1 – öyrədici

2 - bilik vermə

3 – sintezedici

4 – qiymətləndirmə

5 – inkişafetdirici

6 – tərbiyəedici

A) 1, 2, 3

B) 1, 5, 6

C) 2, 5, 6

D) 2, 3, 4

E) 4, 5, 6

17. İnduktiv tədqiqatın gedişi mərhələlərini ardıcıllıqla qeyd edin.

1 –məluumtın əlaqələndirilməsi

2 – motivasiya

3 – məlumatın müzakirəsi və təşkili

4 – biliyin tətbiq edilməsi

5 – tədqiqat

6 – məlumatın mübadiləsi

7 – nəticənin çıxarılması

A) 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5

B) 1, 6, 5, 7, 4, 3, 2

C) 2, 5, 6, 3, 1, 7, 4

D) 7, 6, 1, 2, 4, 3, 5

E) 5, 3, 2, 7, 4, 6, 1

18. İllik planlaşdırılma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad etməlidir?

1 – dərslik

2 – təlim strategiyaları

3 – qiymətləndirilmə standartları

4 – kurikulum islahatı

5 – müəllim üçün vəsait

6 – didaktik material

7 - Təhsil qanunu

8 – tədris planı

A) 1, 3, 4, 7

B) 2, 4, 6, 7

C) 5, 6, 7, 8

D) 1, 3, 5, 8

E) 2, 5, 7, 8

19. Təlim modelinin əsas komponentlərini seçin.

1 – təlimin məzmunu

2 - Təlimin üsulu

3 – təlimin metodları

4 – təlim texnologiyaları

5 – öyrədici mühit

6 – qiymətləndirmə

7 – təlim vasitələri

A) 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 6

20. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədlərə istinad edir?

A) məzmun standartları, qiymətləndirmə standartları, tədris planı, dərslik, müəllim üçün vəsait

B) təlimin məzmunu, təlim metodları, təlim texnologiyaları

C) tədris planı, tədris proqramı, təlimin məzmunu

D) təlim üsulları, dərslik, təlim texnologiyaları

E) dərslik, müəllim üçün vəsait, cari planlaşdırma

21. Müəllimin fasilitaiya bacarığı nə deməkdir?

A) müəllimin şagirdlər üzərində liderlik bacarığı

B) müəllimin avtoritarlıq bacarığı

C) müəllimin bələdçi rolunu həyata keçirməsi bacarığı

D) müəllimin şagirdlərin psixoloji durumunu öyrənmək bacarığı

E) müəllimin şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərini anlama bacarığı

22. Müəllimin fasilitasiya prosesini daha dəqiq anlaması və öyrənməsi üçün hansı tövsiyyələr vardır ?

1 – motivasiya mərhələsində şagirdlər dərsin mövzusunun müəyyənləşdirilməsinə cəlb olunmalıdırlar

II – resursların müəyyən edilməsi aparılmalıdır

III - qapalı suallardansa, açıq suallardan daha çox istifadə olunmalıdır

IV – hər bir şagirdə digər şagirdlərin işinə, fikrinə münasibət göstərmələrinə imkan yaratmaq

V – tədris ediləcək tədris vahidlərini standartlarına əsasən müəyyən etmək

A) III, IV, V

B) II, III, IV

C) I, II, III

D) I, III, IV

E) I, IV, V

23. Təlim məqsədlərinin təsnifatı aşağıdakılardan hansıdır?

1 – müəllim fəaliyyətinin xarakteri üzrə

2 – təlim metodları

3 - şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

4 - idrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

5 – idrak proseslərinin səviyyəsi üzrə

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

24. Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Tədris ediləcək tədris vahidlərini standartlarına əsasən müəyyən etmək

2 - Tədirs planı

3 - Tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək

4 – hər tədris vahidi üçün tədris planına əsasən vaxt bölgüsü aparmaq

5 – qiymətləndirmə standartları

A) 1, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4

25. Təlim modelinin komponentlərini ardıcıl düzün.

1 – iş vərəqləri

2 – qiymətləndirmə

3 – təlimin məzmunu

4 – öyrədici mühit

5 – təlimin metodları

A) 1, 2, 5, 2

B) 3, 5, 4, 2

C) 4, 5, 3, 1

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 4, 5, 3

26. Dərsin səmərəli təşkili üçün hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

1 – standartların seçilməsi

2 – dərsliklər

3 – təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

4 – meyarların tətbiqi

5 – iş forması və üsullarının seçilməsi ondan istifadə edilməsi

6 – fərziyyələr

7 - Resursların müəyyən edilməsi

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 6

D) 1, 2, 5, 6

E) 1, 3, 5, 7

27. Blum taksonomiyalarını seçin.

1 – bilik

2 – anlama

3 – tətbiq

4 – fərqləndirmə

5 – sintez

6 – analiz

7 – sadalama

8 – qiymətləndirmə

A) 1, 2, 3, 5, 6, 8

B) 2, 3, 4, 6, 7, 8

C) 1, 2, 4, 5, 7, 8

D) 1, 3, 5, 6, 7, 8

E) 3, 4, 5, 6, 7, 8

28. Aşağıdakılardan hansı sinifdən - sinifə dəyişmir?

A) mövzu

B) məzmun standartı

C) alt standart

D) bölmə

E) fəsil

29. Təlim məqsədinin müəllim fəaliyyətinin və xarakterinə görə təsnifatını seçin:

1 – bilik

2 – öyrədici

3 – sintez

4 – tətbiq

5 – inkişafetdirici

6 – tərbiyəedici

A) 2, 4, 6

B) 4, 5, 6

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 5, 6

30. Təlim modelinin komponentlərini seçin:

1 – təlimin məzmunu

2 – təlimin standartları

3 – təlimin metodları

4 – təlimin strategiyası

5 – öyrədici mühit

6 – qiymətləndirmə

A) 3, 4, 5, 6

B) 2, 4, 6, 5

C) 1, 3, 5, 4

D) 1, 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 4

31. Dərsin səmərəli təşkili və uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

1 – standartların seçilməsi

2 – təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

3 – iş forması və üsullarının seçilməsi

4 – inteqrasiya imkanlarının nəzərə alınması

5 – resursların müəyyən edilməsi

6 – dərsin mərhələlər üzrə təşkili

7 – vaxtın düzgün bölünməsi və ondan istifadə

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5, 7

C) hamısı

D) 1, 5, 6, 7

E) 2, 4, 5

32. Aşağıdakılardan hansı təlim modelinin əsas komponentlərinə aid deyil?

1 – təlimin məzmunu

2 – təliminstandartları

3 – təlimin metodları

4 – iş üslubları

5 – yaradıcı mühit

6 – qiymətləndirmə

A) 3, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 4, 5

33. İllik planlaşdırma apararkən müəllim hansı sənədə istinad etməməlidir:

A) qiymətləndirmə standartları

B) məzmun standartları

C) tədris planı

D) mövzuya ayrılan saata

E) müəllim üçün vəsait

34. Təlim - tərbiyə prosesinin strukturlu şərti olaraq belə təsvir edilir:

1 – təlim - tərbiyə prosesinin təşkili

2 – təlim metodları

3 – Müəllim fəaliyyətinin xarakteri

4 – idrak prosesinin səviyyəsi

A) 2, 3

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 1, 4

E) 1, 5

35. Təlim modelinin hansı komponentləri var?

A) təlimin məzmunu, öyrədici mühit

B) qiymətləndirmə, müəllimin xarakteri

C) təlimin metodları, dərs vəsaiti

D) qiymətləndirmə, sxem

E) müəllimin xarakteri, sxem

36. Planlaşdırma zamanı müəllim 4 əsas suala cavab verməlidir. Hansı variant bu suala uyğun deyil?

A) Necə öyrədilməli?

B) Nə öyrədilməli?

C) Kimi öyrətməli?

D) Nəticələri necə qiymətləndirmək olar?

E) Hansı şəraitdə?

37. İllik planlaşdırma apararkən müəllim bir çox sənədlərə istinad edir. Hansı variant bu sənədlərə aid deyil?

A) Müəllim üçün vəsait

B) Tədris planı

C) Qiymətləndirmə standartları

D) Dərslik

E) Sinifdənkənr tədbirlər

38. Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığı hansı variantda düzgün verilib?

1 – tədris ediləcək tədris vahidlərini standartlarına əsasən müəyyən etmək

2 – tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək

3 – hər tədris vahidi üçün tədris planına əsasən vaxt bölgüsünü müəyyənləşdirərkən fənn üzrə illik dərs saatlarının ümumi sayı nəzərə alınır

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 2

39. Qrup işinin qiymətləndirilməsi hansı vasitələrlə keçirilə bilər?

a - Qrafik

b - Meyar cədvəli

c - qrupdaxili qiymətləndimə

A) a, b

B) c, a,

C) heç biri

D) hamısı

E) c, b

40. İlilk qiymətləndirmə hansı düsturla aparılır:

A)

B) (Y1 + Y2) 2=i

C) i=2Y

D) i=Y1 + Y2

E)

41. Ölkəmizdə qiymətləndirmə neçə istiqamətlərdə aparılır?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

42. Aşağıdakılardan hansı cari (formativ) tədris fəaliyyəti zamanı verilir ?

A) məktəbdaxili

B) diaqnostik

C) summativ

D) formativ qiymət

E) milli


Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə