Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1,42 Mb.
səhifə20/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1,42 Mb.
#70968
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

2- ... sayılı işlemle, 6 şahıs 5.000.000 TL nakit yanında 25.000.000 liralık da aynî sermaye koyarak bir vakıf oluşturdukları halde, değere bakılmaksızın 15.000 TL harç 1.500 TL damga vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirlenmiş, Birlikte hesaplanan 60.000 liralık harç, 148.500 liralık damga vergisi eksikliği tamamlattırılmıştır.
TNB'nin 1976/21 sayılı Genelgesi'nde izah edilen, MB.GGM'nin 24/02/1976 tarih ve 2101104-940/9744 sayılı Mütalâaları'nda da açıklandığı üzere, Vakıf senetleri, münderecatları itibariyle taahhütname ve mukavelename niteliğinde bulunduğundan, mezkûr kâğıtların değer ihtiva edenlerinden imza başına binde 1,3 harç, binde 9,48 nispetinde de damga vergisi alınması,
Vakfa sermaye olması için konulan mallar için değer gösterilmiş ise bu meblağın da harç ve damga vergisine matrah yapılması; bunların değeri belirtilmemiş ise, nakdî sermaye değerine göre tahakkuk yapılması,
Harçlar Kanunu'nun 42, Damga Vergisi Kanunu'nun 11. maddeleri uyarınca, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili taahhüt ve sözleşmelerde değer gösterilmesi zorunlu ise de, bu yasalara bağlı Tarife ve Tablolarda değer belirtmenin isteğe bağlı hale getirildiği durumların bu kuralın istisnası olduğunun, Harçlar Kanunu'nun 2 sayılı Tarifesinin 11/11. maddesi ile vakıfların, diğer bir kısım işlemlerle bu kapsamda sayıldığının bilinmesi,
Vakıf Senedi: Düzenleme İşlem - Ücret
3- ... sayılı vakıf senedi düzenlenmesi işi ile ilgili olarak, düzenleme ücretinin alınmadığı, vakıf senedinde belirtilen miktara göre tahakkuk ettirilen harca bağlı olarak noter ücreti tahakkuk ve tahsili cihetine gidildiği saptanmıştır.
İşlem tarihinde yürürlükte olan Noterlik Ücret Tarifesi'nin 2. maddesi uyarınca, o tarih itibarıyla vakıf senedi düzenlenmesinden ... TL düzenleme ücreti alınması icabettiğinin,
Noterlik Ücret Tarifesi'nin 2. maddesi sarahatine ve Tarifenin uygulanmasına mütedair Bakanlık HİGM'nin 27/12/1972 gün ve 96/15-40735 sayılı Mütalâalarına göre, Re'sen düzenlenen vasiyetnamelerle, vakıf senetlerinden düzenleme ücreti dışında, harca bağlı olarak ayrıca noter ücreti alınmaması icabettiğinin,
Noterlik Ücret Tarifesi'nin 2. maddesinin 1991 ve sonrası yıllarda uygulanan yeni şekline göre; düzenleme ücreti alınması gereken vasiyetname ve vakıf senetlerinden düzenleme ücreti ile harca göre alınacak ücretin karşılaştırılması suretiyle, bunlardan hangisi fazla ise yalnızca onun alınması gerektiğinin,
Hatırdan çıkarılmaması,
Vakıf Senedi: Tescil -Tescil Edecek Merci - Tescil Ücreti
4- 1993/... sayılı Aksel Vakfının kuruluşuna ait işlemin yapılması üzerine, diğer harç ve ücretler yanında tescil ücreti de alınıp, vakfın noterlikte tescil olunduğu, senedin bir örneğinin idareye gönderilmediği belirlenmiştir.
Türk Medenî Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca kurulacak vakıflar, vakfın yerleşim yeri Hukuk Mahkemesi nezdindeki sicile tescil ile tüzel kişilik kazanacaklarından, bunların ayrıca noterlikte tescillerine ve dolayısıyla tescil ücreti alınmasına gerek bulunmadığının,
Türk Medenî Kanunu'na göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük'ün 5. maddesi gereğince, Resmî senetle kurulan vakıflarda senedi düzenleyen noterin, resmî senedin bir örneğini 7 gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndermeye mecbur olduğunun bilinmesi,
Vakıf Kuruluşu: Değerli İşlem - Maktu Harç ve Damga Vergisi Alma
5- 12 kurucu üye tarafından 30.000.000 TL nakit tahsisi suretiyle kurulan, Buca Evka 1.Konut Malikleri ve Sakinleri Yardımlaşma Vakfının kuruluşa ait 1988/... sayılı düzenleme işlemden, maktu 2.500.-harç, 1.500 TL damga vergisi karşılığı alındığı belirlenmiş, birlikte hesaplanan 177.500 liralık harç ile 148.500 liralık damga vergisi noksanlığı tamamlattırılmıştır.
TNB'nin 1976/21 sayılı Genelgesi'nde izah edilen, MGB.GGM'nin 24/02/1976 tarih ve 2101104-940/9744 sayılı Mütalâası'nda açıklandığı üzere, vakıf senetleri, münderecatları itibariyle taahhütname ve mukavelename niteliğinde bulunduğundan, mezkûr kâğıtların değer ihtiva edenlerinden Tarifenin I/1. maddesi uyarınca imza başına binde 1,13 harç, Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun I/1-a bendi gereğince binde 9,48 nispetinde damga vergisi alınması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Vakıf Senedi: Değerli İşlem - Değersiz İşlemin Harç ve Damga Vergisini Alma
6- ... sayılı 250.000.000 TL sermayeli 3 imzalı vakıf senedinin tanziminde maktu ... TL harç, ... TL damga vergisi alındığı saptanmıştır.
TNB'nin 1989/104 sayılı genelgesinde izah edilen Maliye Bakanlığı GGM'nin 20/11/1989 tarih ve HARÇ : 2232314/198 /85013 sayılı mütalâaları'nda da açıklandığı veçhile, belli bir değer ihtiva eden vakıf senetlerinden imza başına binde 1,13 harç ve binde 9,48 nispetinde damga vergisi tahakkuk ettirilmesi,
27/11/1980 tarihinde yayımlanan ve 492 sayılı Yasa'yı değiştiren 2345 sayılı Kanun'la 2 sayılı Tablonun II/11. maddesine "belli bir meblağı ihtiva etmeyen" ibaresinin eklendiğinin vakıf senetlerinden değerli veya değersiz oluşlarına göre farklı şekilde harç ve damga vergisi tahsili gerektiğinin, menkul veya gayrimenkul bir mal vakfa sermaye olarak konulsa bile yasa gereği değer gösterme zorunluluğu bulunmadığının, Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II/11. maddesinin buna imkân verdiğinin bilinmesi,
Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Restorasyonu ve Kiralanması İlişkin Sözleşmelerde - Harç - Damga Vergisi
7- Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi ile gerçek kişiler arasında 1992/... sayılı 141.000.000 liralık kira sözleşmesinden harç ve damga vergisi tahsil edildiği saptanmıştır.
492 sayılı Harçlar Kanununun 38/1 fıkrasında Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan bölge müdürlüklerinin genel müdürlüğün taşra teşkilatını oluşturduğu, "Muafiyet ve İstisnalar" başlıklı 77 nci maddesinin ilk fıkrasında genel müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların Devlet malı imtiyazından yararlanacağı, haczedilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, tüm iş ve işlemlerinin her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisna olacağı hükme bağlandığından TNB'nin 05/06/2012 tarih ve 13 sayılı genelgeleri uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların restorasyonunun yapılması için vakıf yönetimi ile özel kişiler arasında yapılan sözleşmeler ile söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi halinde yapılacak kira sözleşmelerinin damga vergisinden ve yapılacak işlemlerin noter harcından müstesna tutulması gerektiğinin unutulmaması,
Vali Yerine Sözleşmeyi Vali Yardımcısının İmzalaması
8- Bakanlıklar ile müteahhitler arasında yapılan ihale sözleşmelerinden bazılarının Bakanlık adına vali muavini tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.
İçişleri Bakanlığının 07/04/1981 gün ve Öz.İş.731-A 6228 sayılı Mütalâası'nda da tekrar edildiği gibi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca, Bakanlıkları sadece Valinin temsil edebileceğinin, izinli, raporlu ya da tayin gibi sebeplerle görevinden ayrılması halinde kanuni vekilinin imzaya yetkili olabileceğinin, görevleri belli konularda valiye yardımcı olmaktan ibaret "vali muavini"nin Bakanlık adına imzaya yetkili olamayacağının unutulmaması,

136- VASİYETNAME


Vasiyetname: Şahitlere Ait Beyanların Elle Yazdırılması
Yazım: Düzenleme İşlem
1- Vasiyetnamelerin tetkikinde, vasiyetçinin iradesinin yazılıp, kendisine okutulmasından sonraki bölümün şahitlere el yazısı ile yazdırıldığı ve tanık şerhinden sonra ise, iş kâğıdı sonunun noterce düzenlendiği belirtilerek ve tarih konarak imzalanmadığı müşahede olunmuştur.
Özellikle şekil şartlarının ehemmiyet kazandığı vasiyetname gibi iş kâğıtlarının tanziminde ilgili yasa hükümlerinin bilhassa göz önünde tutulması ve Medenî Kanun'un 533. ve devamı maddeleri gereğince vasiyetnameye ilişkin iş kâğıdı sonunun, tanık şerhlerini de kapsayacak biçimde tarih ve imza atılarak tasdik edilmesi,
Vasiyetname: Yazım - İlk Sayfasını Daktilo ile Diğer Sayfalarını da Elle Yazma
2- … sayılı düzenleme vasiyetnamenin ilk sayfasının noter tarafından daktilo edildiği, daha sonraki 2, 3 ve 4. sayfaların ise vasiyette bulunan tarafından elle yazıldığı, son 5. sayfanın da yine görevlice kaleme alındığı saptanmıştır.
Noterlik Kanunu'nun 84. maddesi mucibince, düzenleme işin mutlaka noter tarafından yazılması icabettiğinin, Medenî Kanun'un 531 ve sonraki maddeleri gereğince yapılacak "resmî vasiyetin aynı Yasa'nın 538. maddesi uyarınca yapılan" el yazısı ile vasiyet" ten ayrı olduğunun hatırda tutulması,
Hukukî geçerlilik yönünden tartışma yaratabilecek bu kabil davranışlardan sakınılması,
Vasiyetname: Tanık Beyanı Yazmama
3- … sayılı vasiyetnamelerin incelenmesinde, düzenleme biçiminde gerçekleştirilen işlemde, yalnızca vasiyette bulunanın iradesinin yazılması ile yetinildiği, tanıkların şahitlikleri ile bilgilerine yer verilmediği belirlenmiştir.
Türk Medenî Kanunu'nun 534/2. maddesi uyarınca, şahitlerin, vasiyette bulunanın huzurlarında vasiyetnameyi okuduğuna, onu vasiyet yapmaya ehil gördüklerine dair beyanda bulunup, vasiyetnameyi imza etmeleri gerektiğinden, onların da irade açıklamalarının iş kâğıdına mutlaka yazılması icabettiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Vasiyetname biçiminde yapılması gereken diğer hukukî işlemler hakkında da aynı esasa uyulması,
Vasiyetname: Müşterek Vasiyette Bulunma - İmza Başına Harç Alma
4- İki şahıs tek bir gayrimenkuldeki hak ve hisselerinin tamamını bir kişiye bırakmak için 1975/... sayılı aynı iş kâğıdıyla müştereken değersiz vasiyette bulundukları halde asıl için imza başına 50 liradan 100 TL harç alındığı görülmüştür.
492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II. Maktu Harçlar bölümünün 11. bendinin imza sayısını değil, "iş kâğıdını" nazara aldığının, birden çok şahsın birlikte vasiyette bulunmaları halinde de aynı esasın geçerli olduğunun hatırda tutulması,
Vasiyetname: Müşterek Vasiyetname - Düzenleme Ücreti
5- İki vasiyetçinin birlikte tanzim ettirip imzaladıkları müşterek vasiyetnamede, kendilerinin bıraktıkları malların ve paraların ayrı ayrı olduğu, kendilerine ayrı ayrı hizmet verildiği düşüncesiyle düzenleme ücretinin ikiye katlanarak tahsil edildiği görülmüştür.
Medenî Hukukun sağladığı imkânlar karşısında birden çok şahsın birlikte vasiyette bulunmaları hukuken geçerli olduğu gibi, tek bir şahsa bu konuda hizmet verilmesi ile birden çok şahsa karşı görev yapılması arasında önemli ve ayrı düzenleme ücreti alınmasını gerektiren fark olmadığı, tek bir yevmiye numarası ile tek bir iş kâğıdı düzenlendiği göz önünde tutularak, ister ortak mal ve haklar, isterse ayrı mal veya değerler için müşterek vasiyetname tanzim edilsin tek bir düzenleme ücreti tahsil olunması,
Vasiyetname: Değersiz İşlem - Harç
6- 1986/... numaralı, düzenleme şeklinde yapılan ve tek bir vasiyet eden tarafından imzalanan değersiz vasiyetnameden, asıl itibariyle 2.000 TL yerine Harçlar Kanunu'nun 2.sayılı Tarifesinin değersiz işlemle ilgili genel II/1. maddesi uyarınca imza başına 600 TL maktu harç alındığı görülmüş, 1.400 liralık noksanlık tamamlattırılmıştır.
Harçlar Kanunu'nun 2 sayılı Tarifesinin II/11. maddesi uyarınca, bir ölüme bağlı tasarruf şekli olan vasiyetnamenin değer ihtiva etmediği takdirde, işlem başına maktu... TL harca tabi olduğunun bilinmesi,
Tarife ile özel olarak harçlandırılmış işlemlerin dikkatli bir şekilde belirlenmesi, Tarife de özel yeri olmayanların değerli ise I/1 ve değersiz ise, II/1. madde uyarınca harçlandırılması yoluna gidilmesi,
Vasiyetname: Tescil ve Ücreti
7- Vasiyetnamelerin tescil ücreti alınmak suretiyle tescil defterine kaydedildiği görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 46 ve 49. maddelerinde, bu tür işlemlerin tescil defterine kaydedilmesi gerektiğine dair açık bir hüküm bulunmadığından, bunların ücret alınarak Tescil Defterine kaydedilmesinden vazgeçilmesi,
Vasiyetname: Değerli - Maktu Harç Alma
8- ... sayılı 325.000 liralık düzenleme vasiyetnameden değeri nazara alınmadan, maktu harç alındığı anlaşılmıştır.
TNB'nin 1976/21 sayılı Genelgesi'nde zikredilen, Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19/07/1976 tarih ve 20882 sayılı, MB. GGM. 24/02/1976 gün ve 2101104-940/9744 sayılı Mütalâaları'nda da açıklandığı gibi;
492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (2) sayılı Tarifenin II. Maktu harçlar bölümünün 11. bendinde, değersizlik şartı aranarak farklı koşullarda ve ölçüde harç alınması esası benimsendiğinden, değerli olan vasiyetnameler sebebiyle imza başına nispî harç tahsil edilmesi,
Vasiyetname: Müşterek Vasiyetname - Değerli İşlem - Harç

9- Karı-koca olarak birlikte malik oldukları ve değerini beyan ettikleri bir taşınmaz mal ile bankadaki ... liralık Devlet Tahvillerini, (A)'ya vasiyet eden iki şahsın, müşterek vasiyetnamesi sebebiyle maktu harç alındığı belirlenmiş, eksiklik için gereği yaptırılmıştır
Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II/11. maddesinde, değer ihtiva etmeyen vasiyetnamelerden alınacak harç gösterilmiş olup, değerli vasiyetnamelerden ise aynı Tarifenin I/1. pozisyonu gereğince imza başına, nispî harç tahsil edilmesi icabettiğinden, değerli vasiyetnamelerden ihtiva ettikleri değere göre, imza sayısı yani vasiyette bulunan kişi adedi nazara alınarak nispî harç tahsil olunması,

Vasiyetname: Noter Kâtibinin Tanzim Ettiği - Yemin ve İmza Yetkisi - Geçerlilik


10- Yemin ettirilmeyen kâtibe imza yetkisi verilip, onun görevlendirilmesi suretiyle vasiyetname tanzim ettirildiği anlaşılmıştır.
Noterlik Kanunu'nun 37. ve Yönetmelik'in 73 ve 74. maddeleri uyarınca, noter yerine geçerek işlem yapabilecek kâtibin noterler gibi yemin etmesi zorunlu olduğu gibi, bunun aksine davranışın işlem yapma hak ve yetkisini tümü ile ortadan kaldırıp, hukukî muamelenin salahiyetsiz kimselerce gerçekleştirilmesi nedeniyle muteber olmayacağının, Yargıtay 2. HD' nin 20/05/1975 gün ve 3429/3566 sayılı içtihadına konu olayda da, noter vekili Başkâtibin tanzim ve imza ettiği vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için, yetkilinin yemin edip etmediğinin araştırılmasına dair hüküm kurulduğunun bilinmesi,
Vasiyetname: Şahidin Okuma Yazma Bilmemesi
11- Düzenleme şeklinde tanzim edilen vasiyetnamenin resmileştirilmesi sırasında hazır bulunan şahitlerden birinin iş kâğıdına parmak bastığı, ayrıca imza atmadığı görülmüştür.
Medenî Kanun'un 532. maddesi, resmî vasiyetnamenin iki şahit huzurunda tanzimini geçerlilik şartı olarak kabul ettiği gibi, 536. madde ile de bu şahitlerin okuma yazma bilmelerinin ve iş kâğıdını imzalamalarının emredici bir hükümle istendiğinin, aksi halde şekil eksikliği nedeni ile vasiyetnamenin iptal edilebileceğinin; Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 07/05/1976 gün ve 1927/2651 sayılı kararında yer alan yerleşmiş görüşü gereği bu konudaki eksikliği sonradan tanık dinlemek suretiyle gidermeye imkân bulunmadığının, imza yerine mühür veya parmak izi basmanın tanığın okuma yazma bilmediğini gösterdiğinin bilinmesi,
Vasiyetname: Ölünceye Kadar Bakma Şartı ile Vasiyet - İptal Edilebilirlilik
12- (NG) tarafından, ölünceye kadar bakılması koşulu ile bir taşınmazın aynı zamanda kendisinin ileride mirasçısı olabilecek (İK)'ye vasiyet edilmek istenmesi üzerine; ilgilinin uyarılmadığı, işlemin tek taraflı olarak resmileştirildiği saptanmıştır.
Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 27/04/1976 gün ve 3108/3674 sayılı içtihadında da vurgulandığı gibi; ölünceye kadar bakma işlemi tek taraflı gerçekleştirilebilecek hukukî muamelelerden olmadığı için bu ilişkinin kurulabilmesi, tarafların iradelerinin bu konuda birleşmesi ve dolayısıyla işlemin iki tarafça da imzalanması ile mümkün bulunduğundan, ilgilinin noter tarafından uyarılarak, bu nevi ölüme bağlı tasarrufların miras sözleşmesi şeklinde tanzim ve imza edilmesi gerektiğinin, aksine davranışın vasiyetnamenin iptaline neden sayıldığının unutulmaması,
Vasiyetname: Türkçe Bilmeyen Şahsın Vasiyeti - Şahitlere Ait Beyanın Muhtevası
13- Yalnızca Fransızca bilen şahsın vasiyeti ile ilgili düzenleme işlemin incelenmesinde; vasiyetçinin iradesinin tercüman aracılığı ile şahitlere tercüme ettirilmediği ve bu hususun iş kâğıdına "bu vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu beyan etti" şeklinde yazıldığı görülmüştür.
Türkçe bilmeyen bir şahsın vasiyetname tanzim ettirdiği sırada, noterlikçe Fransızca ifade ettiği ve tercüman tarafından tercüme edilen vasiyetnamenin son arzularına uygun olduğunu da aynı şekilde yani Fransızca tanıklara aktarması ve bu bölümün de tercümesinin yapılması gerektiğinden, sanki ilgili Türkçe biliyormuş ve tanıklara vasiyetnamesi hakkında son arzularına uygunluğu konusunda Türkçe açıklamada bulunmuş gibi işlem yapılamayacağının; nitekim Yargıtay 2 HD' nin 23/01/1970 gün ve 7125/489 sayılı ile 23/01/1971 gün ve 3991/472 sayılı içtihatlarında da açıklandığı üzere, bu nevi tespitlerin Medenî Kanun'un 534. maddesindeki tanıklık şerhine uygun sayılamayacağının ve vasiyetnamenin geçerli addedilmediğinin unutulmaması,

137- VEKİL


Vekil: Birden Çok Şahsı Temsil Etmesi - İmza Sayısı - Tek Bir Tüzel Kişinin Birden Çok Şahıs Tarafından Temsili
1- Temsilin söz konusu olduğu;
a) 1972/... sayılı iş kâğıdında, üç kişiyi temsil eden vekilin imzasının müvekkilleri adedince çoğaltıldığı,
b) 1972/... sayılılarda ise, aynı hükmi şahsı temsil eden iki kişinin imzalarının birbirinden müstakil sayıldığı ve harcın bu nedenle fazla alındığı,
Görülmüştür.
Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/03/1967 gün ve 4578 sayılı Mütalâası'nda da izah olunduğu veçhile, Harçlar Kanunu'nun 44/1. maddesi gereğince birden çok kişiyi temsil eden vekilin imzasının müvekkilleri adedince çoğaltılamayacağının ve aynı kişiyi temsil eden ve müştereken hareket eden vekillerin imzalarının tek sayılması gerektiğinin unutulmaması,
Vekil: Birden Çok Kişiyi Temsil Etmesi - İmza Sayısı - Harç
2- ... sayılıda, birkaç şahsa vekâleten muamele yapan kimsenin imzasından müvekkilleri adedince çoğaltılarak harç alındığı anlaşılmıştır.
Bakanlığın 21/04/1970 gün ve 10781 sayılı Mütalaası'nda izah edildiği üzere, 492 sayılı Kanun'un 44/2. maddesinde "bütün imzaların kanunen tasdiki şart olan muamelelerden Türk Ticaret Kanunu'nun 279 ve şirket ana sözleşmeleri ile ilgili diğer maddelerde yazılı ahvalin kastedildiği, şirket ana sözleşmelerinde olduğu gibi, her ortağın imzasının ayrı ayrı tasdikinin kanunen şart olduğu hallerde harcın vekilin temsil ettiği kişiler adedi kadar çoğaltılması gerektiği, kanunen böyle bir şartın açıkça hükme bağlanmadığı diğer işlemlerde, bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmediği cihetle, söz konusu hallerde, temsil sıfatının taaddüt etmediği göz önünde tutularak vekâleten temsil edilen kişiler için, vekilin imzasının tek sayılması suretiyle harç hesaplanması,

138- VEKÂLETNAME


Vekâletname: Kadastro Mahkemesinde İş Takibi - Karı Kocalık İlişkisi
1- Tapulama Mahkemesindeki davanın takibi için verilen vekâletnamede, asil ile vekil arasında karı-kocalık ilişkisinin bulunup bulunmadığının, menfaat zıtlığı olup olmadığının araştırılmadığı anlaşılmıştır.

Önceki Tapulama Kanununun yerine geçen 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 31. maddesiyle, engelin evvelce geniş tutulan sınırı daraltılmış ve yalnızca karı-koca münasebetine indirgenmiş olmakla birlikte yine de halen eş olanlar arasında menfaat zıtlığı yok ise birbirlerinin kadastro mahkemesindeki davalarını takip edebileceklerinden, bu hususların araştırılıp belgelenmesi,
Vekâletname: Tapuda İşlem Yapılacak - Onaylama Şeklinde Tanzim Etme
2- … sayılı ve tapuda işlem yapılmasına yetki veren vekâletnamelerin "onama" şeklinde yapılmasının kabul olunduğu tespit edilmiştir.
Noterlik Kanunu'nun 89. maddesinin; tadadi olarak sayılan diğer bazı işlerde olduğu gibi, niteliği bakımından tapuda muamele yapılmasını gerektiren … vekâletnamelerin düzenleme şeklinde tanzimini mecburi kıldığının hatırda tutulması,
Vekâletname: Tapuda İşlem Yapılacak - Fotoğraf Yapıştırmama
3- Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren, 1988/... yevmiye sayılı gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile devredilecek taşınmazların mülkiyetini aktarmaya yönelik vekâletnamelerde, ilgililerin fotoğraflarının olmadığı görülmüştür.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 93/a-e maddesi uyarınca, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren işlemlere fotoğraf yapıştırılması icabettiğinin bundan böyle dikkatle nazara alınması,
Vekâletname: Özel Vekâlet - Harç
4- Mahiyeti itibariyle özel vekâletname olmalarına karşın, bunlardan bir kısmının genel vekâletnameler gibi harca tabi tutulduğu belirlenmiştir.
Borçlar Kanunu'nun 386 ve sonrası maddeleri ile HUMK'nun 62 ve 63. maddeleri uyarınca, münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için düzenlenen yetki belgesinin, özel vekâlete taalluk edeceği dikkate alınarak, buna göre harç tahsil edilmesi,
Vekâletname: Verilen Yetkiyi Geri Almama Taahhüdü - Caymama Taahhüdü - Cezaî Şart Ödeme Taahhüdü - Harç ve Damga Vergisi
5- ... sayılı taşınmaz malını sattırmak için verilen vekâletnamede, ilgilinin verdiği yetkiyi geri almayacağına ve caymayacağına, aksi halde cezaî şart ödeyeceğine dair kayıt konulduğu anlaşılmıştır.
Borçlar Kanunu'nun 396/1. maddesine göre, vekâleten azil her zaman caiz olduğundan, kanunun açık hükmüne aykırılık teşkil eden bu kabil taahhütlere 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 53/ilk maddesi de nazara alınarak iş kâğıtlarında yer verilmemesi,
Diğer taraftan vekâletnamenin bağlayıcı da olmasa bu gibi bir taahhüdü içermesi halinde, yüklenimin değerli veya değersiz oluşuna göre Harçlar Kanununun 38/2 maddesi gözetilerek asıl vekâlet işleminin harcı ile birbiri ile ilgili işlemin damga vergisinin de tahsil edilmesi icabettiğinin unutulmaması,

Vekâletname: Vekilin Yetkisini Miktarla Sınırlama - Harç
6- ... sayılı iş kâğıdında, verilen yetkinin belirli miktarla sınırlandırılması sebebiyle 4 imzalı vekâletnamede harcın imza adedi üzerinden maktu olarak değil, belirli miktara göre nispî olarak hesaplandığı tespit olunup, değerin küçüklüğü nedeniyle ortaya çıkmış bulunan eksiklik tamamlattırılmıştır.
Vekâletnameyle verilen yetkinin, belirli bir meblağla sınırlandırılmış olmasının, işlemin hukukî niteliğini değiştirmeyeceği nazara alınarak harcın hesabında bu miktarın esas alınmaması ve vekâletnamelerle ilgili Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II/3-a, b maddelerindeki esasların dışına çıkılmaması,
Vekâletname: Avans Makbuzu ile Beraber Yapılan - Harç ve Damga Vergisi
7- Bu öneri kaldırıldı
NOT: 6 Haziran 2008 tarihli 5766 sayılı yasanın 10/ç maddesi ile Resmi dairelere verilenler hariç makbuzlar damga vergisi kapsamı dışına çıkarılmıştır.
Vekâletname: Birden Çok Kimsenin Vekilinin Yeni Bir Vekil Tayin Etmesi - Ayrı İşler -İmza Sayısı: Harç
8- Avukatlığı bırakan (AV)'nin, değişik davalar sebebiyle aldığı davayı takip ve savunma yetkisini, ilçedeki diğer bir avukata devretmek amacıyla tanzim ettirdiği vekâletnamede imza sayısının, ilk vekilin aldığı vekâlet sayısınca kabul edilmediği, tek addedildiği dolayısıyla da eksik harç tahakkuk olunduğu belirlenmiş, noksanlık için gereği yaptırılmıştır.
Harçlar Kanunu'nun 44/1. maddesi uyarınca, bir kişinin, birden çok kimseyi temsil etmesi imzaların çoğaltılmasını ve harcın artırılmasını gerektirmez ise de, aynı maddenin son fıkrası ile ayrı ayrı işler için imza atmanın 46. madde anlamında birbiri ile ilgili olma koşulu yoksa aynı imza için bile olsa ayrı ayrı işler sebebiyle, ayrı ayrı harç alınması hükme bağlandığından, Bakanlık HİGM' nin 12/05/1993 gün ve 20750 sayılı Mütalâası'nda da belirtildiği üzere vekilin imzasının (ayrı işler nedeniyle) ayrı ayrı sayılıp, ayrı ayrı harç alınması gerektiğinin bilinmesi,

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə