Privind realizarea planului de acţiuniYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#88281
  1   2   3   4   5   6   7   8

RAPORTUL

privind realizarea PLANULUI DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020

Inovaţii pentru competitivitate”,aprobată prin HG nr. 952 din 27.11.2013

(pentru a. 2015)

 


Nr.
d/o


Obiectivele generale/ obiectivele specific/ acţiunile

Resursele necesare, estimativ

Responsabilii de executare

Partenerii

Termenul
de
realizare


Costurile
estimative,
lei
moldo-
veneşti
(pentru
toată
perioada
de imple-
mentare)


Sursele
de finanţare


Indicatorii de performanţă

Realizarea acţiunilor

1

2

3

4

5

6

7

8

9


A. Adoptarea unui model deschis de guvernare a sferei de cercetare şi inovare


 

A1. Reforma instituţională a politicilor în domeniul inovării

1.

Revizuirea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare pentru aducerea prevederilor în conformitate cu Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova şi cu prezenta Strategie, inclusiv sub aspectul descentralizării procesului de determinare a priorităţilor şi liberalizării condiţiilor de acces la fondurile publice pentru finanţarea sferei de cercetare şi inovare

60 expert-zile servicii de consultanţă pentru modificarea cadrului legislativ-normativ

Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014

90.000

Donatori (PNUD)

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, modificat şi completat prin legea respective.

Realizat parţial.

Ministerul Economiei în colaborare cu Ministerul Educaţiei au elaborat proiectul de modificarea a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care prevede reformarea sistemului actual de administrare a sferei ştiinţei şi inovare prin ajustarea regimului juridic al acestuia la rigorile Spaţiului European de Cercetare şi Inovare.

În prezent, proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nu poate fi promovat, deoarece nu a fost identificată o viziune unică a ministerelor sus-menţionate cu Academia de Ştiinţe a Moldovei privind Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării. În prezent Academia de Ştiinţe a elaborat Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării, care este remisă Ministerului Economiei spre avizare.

Totodată, Ministerul Economiei a elaborat Concepţia sa privind reformarea instituţională a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, care diferă esenţial de Concepţia elaborată de Academia de Ştiinţe.

Aşa dar în prezent este necesar de stabilit un concept comun de reformare a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, o corelare între Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 "Inovaţii pentru competitivitate” şi Strategia de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 privind structurile de administrare a domeniilor de inovare, transfer tehnologic şi de cercetare-dezvoltare după care va fi definitivat proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.

Definitivarea proiectului sus-numit şi promovarea acestuia se transferă pentru anul 2016.


2.

Elaborarea şi aprobarea modificărilor la Regulamentul Ministerului Economiei pentru a fortifica rolul ministerului în elaborarea şi coordonarea politicilor de dezvoltare tehnologică şi a celor inovaţionale în toate sectoarele economice

30 expert-zile servicii de consultanţă pentru modificarea cadrului normativ

Ministerul Economiei

Ministerele omoloage din UE

2014

45.000

Donatori (UE)

Regulamentul Ministerului Economiei, completat şi modificat.

Realizat parţial.

De către Ministerul Economiei au fost elaborate modificările la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central. Promovarea modificărilor poate fi efectuată numai după aprobarea modificărilor la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, în care vor fi prevăzute expres atribuţiile Ministerului Economiei în vederea elaborării politicilor în domeniul inovării şi transferului tehnologic.

Definitivarea proiectului sus-numit şi promovarea acestuia se va efectua în comun cu proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.


3.

Crearea prin hotărîre de Guvern a Consiliului interministerial pentru coordonarea programelor de stat în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării şi asigurarea funcţionării acestuia cu competenţe de coordonare la nivel înalt a politicilor de stat sectoriale în domeniu

Capacităţi umane pentru servicii de consultanţă pentru elaborarea regulamentului, servicii de suport şi secretariat (2 unităţi de personal), mijloace financiare

Ministerul Economiei

Ministerul Finanţelor; Academia de Ştiinţe a Moldovei

2014-2020

1.020.000

Bugetul de stat

Consiliul interministerial, creat.

Realizat parţial.

Ministerul Economiei a elaborat Schema de administrare a domeniilor Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Transfer Tehnologic. În prealabil schema menţionată a fost coordonate cu structurile interesate.

În Schema de administrare a domeniilor Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Transfer Tehnologic este prevăzut Consiliului interministerial pentru coordonarea politicilor în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic cu secretariatul deţinut de Cancelaria de stat.

Instituirea Consiliului se va efectua după includerea modificărilor în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, privind legiferarea atribuţiilor acestuia, dar promovarea modificărilor la Codul menţionat poate fi iniţiată numai după stabilirea cadrul instituţional de guvernare a domeniilor cercetare-dezvoltare şi inovare, transfer tehnologic, după aprobarea Concepţiei privind reformarea instituţională a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.

Totodată, în 2015 Academia de Ştiinţe a Moldovei a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare - organ consultativ şi colegial al Prim-ministrului, fără personalitate juridică, în august fiind înaintat pentru consultări publice.


4.

Reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în instituţie publică fondată de guvern, în calitate de structură implementatoare a politicilor inovaţionale

480 expert-zile servicii de consultanţă

Ministerul Economiei

Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014

720.000

Donatori (UE)

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, reformată prin hotărîre de Guvern.

Ne realizat.

Reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic în instituţie publică fondată de Guvern, în calitate de structură implementatoare a politicilor inovaţionale în a.2015 nu a fost iniţiată.

Procedura de reformare a AITT poate fi începută numai după stabilirea cadrul instituţional de guvernare a domeniilor cercetare-dezvoltare şi inovare, transfer tehnologic şi, ca rezultat, aprobarea modificărilor şi completărilor la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare.

Totodată, de Ministerul Economiei a fost elaborată Schema de administrare a domeniilor CD şi ITT, care prevede Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi Transfer Tehnologic şi atribuţiile acesteia.

Iniţierea procesului de creare a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi Transfer Tehnologic se transferă pe a. 2016 după definitivarea proiectului de modificare şi completare a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.


5.

Instituirea posturilor de consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova şi ai Prim-ministrului pe cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, pentru asigurarea supravegherii la nivel înalt a politicilor în domeniu

Salarizarea a două unităţi de personal

La propunerea Ministerului Economiei
2014

220.000

Bugetul de stat

Consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova şi Prim-ministrului, numiţi în funcţiile respective

Realizat parţial.

Ministerul Economiei în a.2014 a expediat în adresa Prim-ministrul Republicii Moldova o scrisoare în care se comunica că, conform Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013, punctului 5 al Planului de Acţiuni privind implementarea acestei, se prevede instituirea posturilor de consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova şi ai Prim-ministrului pe cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, pentru asigurarea supravegherii la nivel înalt a politicilor în domeniu.

În acest sens, întru executarea prevederilor Planului de Acţiuni s-a propus să fie iniţiată procedura de instituire a postului de consilier ai Prim-ministrului pe cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în aparatul Prim-ministrului.


6.

Reconsiderarea Strategiei de dezvoltare regională în vederea identificării şi aplicării instrumentelor de impulsionare a implementării inovaţiilor

120 expert-zile servicii de consultanţă evaluare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Consiliile de dezvoltare regională

2014-2015

180.000

Asistenţă tehnică externă; Fondul de Dezvoltare Regională

Strategia regională, modificată şi completată

Realizat.

luna aprilie 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a început elaborarea unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2016-2020 care este principalul document de planificare strategică a dezvoltării regionale în Republica Moldova ce reflectă politica națională în domeniu și introduce mecanismele naționale ale acestei dezvoltări.

Strategia urmează să constituie punctul de referință pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și respectiv să fie punctul de reper pentru toate proiectele de dezvoltare regională care vor tinde să realizeze prioritățile stabilite în domeniu.

SNDR a fost elaborată de Grupul de lucru cu privire la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2020, aprobat prin ordinul ministrului nr. 11 din 25 februarie 2015, în comun cu membrii consiliilor regionale pentru dezvoltare din regiunile respective, specialiștii ADR cu suportul financiar al Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei şi consultată de experți naționali şi internaționali ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării al Poloniei.

În acest context, au fost organizate 4 ședințe ale Grupului de lucru care a contribuit la colectarea indicatorilor necesari pentru elaborarea analizei socio-economice, la identificarea obiectivelor și priorităților strategice ale dezvoltării regionale pentru perioada de implementare a strategiei precum și la aprobarea Planului de acțiuni al acesteia.

Astfel, noua SNDR a fost consultată preventiv cu actorii implicați în implementarea politicii de dezvoltare regională și anume: Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția Turismului.

La data de 12 noiembrie 2015 a fost inițiată procedura de consultări publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, iar pe data de 03 decembrie 2015 au fost desfășurate consultările publice printr-un amplu proces participativ cu implicarea tuturor factorilor interesați.

În prezent, proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională este supus procedurii de avizare.
7.

Ajustarea regulamentelor ministerelor de ramură pentru atribuirea clară a competenţelor şi responsabilităţilor care le revin în formularea programelor de stat în domeniul de cercetare-inovare şi consolidarea capacităţilor acestora în formularea priorităţilor de stat în domeniul cercetării şi inovării

40 zile de consultanţă pentru elaborarea a 16 seturi de modificări în regulamentele ministerelor

Ministerele de ramură

Ministerele omoloage din UE

2014

960.000

Donatori (UE)

Regulamentele ministerelor, modificate şi completate corespunzător.

Realizat.

Ajustarea regulamentelor ministerelor de ramură pentru atribuirea clară a competenţelor şi responsabilităţilor care le revin în formularea programelor de stat în domeniul de cercetare-inovare şi consolidarea capacităţilor acestora în formularea priorităţilor de stat în domeniul cercetării şi inovării este în proces de derulare şi va fi finalizat cu aprobarea modificărilor şi completărilor la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare.

Cadrul normativ de reglementare a sectorului educației nu necesită a fi ajustat pe segmentul vizat, datorită faptului că Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Educației (Hotărîrea Guvernului nr.653 din 06.11.2009), printre atribuțiile Ministerului Educației, Capitolul II alin.8 pct.25 reglementează: „Coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, desfăşurată în instituţiile de învăţămînt subordonate”.8.

Elaborarea de către ministerele de ramură, cu suportul comunităţii academice naţionale şi externe şi experţilor independenţi şi prin consultări publice cu toate părţile vizate, a programelor de stat pe termen mediu în domeniul cercetării-inovării

5440 expert-zile pentru definitivarea şi actualizarea anuală a programelor de stat pe parcursul perioadei de implementare

Ministerele de ramură

Ministerele omoloage din UE

2014-2020

8.160.000

Bugetul de stat

Programe de stat în domeniul cercetării-inovării, elaborate şi aprobate

Realizat

Instituțiile de cercetare științifice au elaborat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avizat, iar Academia de Știință a aprobat, Proiecte instituționale cu finanțare din bugetul de stat, pentru anii 2015-2018, pentru 6 instituții de cercetare din domeniul agroalimentar și Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 

A2. Asigurarea instruirii personalului pentru fortificarea competenţelor în domeniul politicilor inovaţionale

9.

Asigurarea instruirii membrilor şi personalului comisiilor parlamentare de specialitate în domeniul evaluării politicilor de cercetare-inovare (Comisia pentru economie, buget şi finanţe şi Comisia pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media)

20 expert-zile

Secretariatul Parlamentului

ONG-urile; firmele de consultanţă

2015, 2018

320.000

Bugetul Parlamentului

80 de beneficiari, instruiţi

10.

Asigurarea instruirii angajaţilor din direcţiile specializate ale Ministerului Economiei în domeniul analizei şi elaborării politicilor de cercetare-inovare

10 expert-zile

Ministerul Economiei

ONG-urile; firmele de consultanţă

2014

40.000

Donatori (PNUD)

10 funcţionari publici, instruiţi

Realizat.

2 specialişti al Direcţiei în funcţiile căreia întră promovarea politicii statului în domeniul inovării şi transferului tehnologic din cadrul Ministerului Economiei au fost instruiţi în domeniul analizei şi elaborării politicilor de cercetare-inovare.11.

Asigurarea instruirii angajaţilor ministerelor de ramură, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova în evaluarea proiectelor de dezvoltare tehnologică şi a celor inovaţionale

20 expert-zile

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

Organizaţii omoloage europene; ONG-urile; firmele de consultanţă

2014, 2017

80.000

Donatori (UE)

20 de funcţionari publici, instruiţi

Realizat.

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe în perioada de referinţă a organizat o masa rotundă în scopul instruirii angajaţilor ministerelor de ramură, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova în evaluarea proiectelor de dezvoltare tehnologică şi a celor inovaţionale. În activitatea acestui eveniment au participat circa 20 de persoane.Totodată, de Ministerul Economiei în cadrul expoziţiei „Fabricat în Moldova” a fost desfăşurată o masa rotunda cu genericul „Politicile actuale în domeniul inovării şi transferului de tehnologii în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare RM”.

 

A3. Îmbunătăţirea sistemului de evidenţă statistică a activităţilor şi politicilor inovaţionale

12.

Evaluarea internaţională a sistemului statistic naţional, sub aspectul satisfacerii necesităţilor de indicatori statistici pentru monitorizarea activităţilor şi politicilor inovaţionale

180 expert-zile de consultanţă internaţională

Biroul Naţional de Statistică

Organizaţiile omoloage europene

2014-2015

720.000

Donatori (UE)

Sistemul statistic, suplinit cu indicatori.

Realizat parţial.
Întru armonizarea Sistemului Naţional de Statistică cu Sistemul European de Statistică Ministerul Economiei pe parcursul a.2015 a elaborat 3 propuneri de proiect (PNUD, România, Italia) pentru atragerea asistenţei tehnice în vederea elaborării Metodologiei şi implementarea indicatorilor privind statistica inovaţională conform cerinţelor UE în sistemul statistic naţional. Asistenţa tehnică va permite de a îmbunătăţi sistemul de evidenţă statistică a activităţilor şi politicilor inovaţionale prin evaluarea internaţională a sistemului statistic naţional sub aspectul satisfacerii necesităţilor de indicatori statistici pentru monitorizarea activităţilor şi politicilor inovaţionale.


13.

Revizuirea sistemului de indicatori statistici şi cercetări statistice, elaborarea metodologiei şi implementarea indicatorilor privind statistica inovaţională conform cerinţelor Uniunii Europene în sistemul statistic naţional

120 expert-zile de consultanţă internaţională, angajarea unei unităţi suplimentare la Biroul Naţional de Statistică

Biroul Naţional de Statistică

Ministerul Economiei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

2014-2015

774.000

Donatori (UE)

Sistemul de indicatori statistici, revizuit, Metodologia de identificare a indicatorilor privind statistica inovaţională conformă cerinţelor UE, aprobată.

Parţial realizat.
Pe parcursul anului 2015 Biroul Național de Statistică a elaborat Instrumentarul cercetării statistice privind activitatea inovațională (chestionarul statistic și metodologia cercetării statistice) conform cerințelor Uniunii Europene.

Astfel, implementarea cercetării nominalizate în sistemul statistic național va fi efectuată pe parcursul anilor 2016 – 2017, ținînd cont de resursele financiare și umane disponibile pentru realizarea acestor acțiuni.

Ministerul Economiei a elaborat propuneri privind statistica industrială şi inovaţională la programul lucrărilor statistice pe anul 2015, aprobat prin HG nr. 1008 din 10.12.2014, dar nu toate propunerile ministerului au fost luate în consideraţie de către Biroul Naţional de Statistică.

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a participat la şedinţele de lucru organizate de Biroul Naţional de Statistică in anul 2015 cu privire la realizarea acţiunii date. A fost elaborat proiectul Strategiei în domeniul statisticii. Proiectul Strategiei a fost publicat pe pagina web al Biroul Naţional de Statistică şi înaintat spre avizare către autorităţi.

În luna septembrie, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a examinat proiectul de Hotărîre a Guvernului „ Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2016” şi a propus includerea noilor indicatori ai activităţii inovaţionale. Proiectul de Hotărîre a Guvernului a fost avizat pozitiv iar propunerile au fost luate în consideraţie.


Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
attachments -> Sinteza avizelor
attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə