Raport o stanieYüklə 1,77 Mb.
səhifə10/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   38

3.2. Wnioski z analizy SWOT

 1. Obszar Lokalnej Grupy Działania jest spójny przestrzennie, gospodarczo i społecznie. To znacznie ułatwia podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i wykorzystywania wspólnych zasobów.

 2. Obszar LGD obejmuje dużą liczbę gmin i dużą liczbę ludności, co znacznie zwiększyć może efekt synergii ze wspólnie podejmowanych działań.

 3. Grupę tworzy zintegrowana, aktywna społeczność (o czym świadczy duża liczba organizacji pozarządowych), co znacznie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w ramach podejmowanych działań.

 4. Cały obszar LGD jest niezwykle korzystnie położony, przede wszystkim na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych z autostradą włącznie oraz w zasięgu silnej aglomeracji poznańskiej. W kontekście planowanych zadań, takie usytuowanie znacznie ułatwi realizację planowanych działań.

 5. Obszar LGD jest atrakcyjny pod względem przyrodniczym – krajobraz jest niezwykle zróżnicowany, obszary chronionego krajobrazu zapewniają bezpośredni kontakt z czystą, dziewiczą wprost naturą. Gminy dbają o to, aby środowisko pozostało czyste mając świadomość, że jest to kapitał, który z dużym procentem może zostać wykorzystany do dynamicznego rozwoju. Na obszarze LGD część zasobów naturalnych jest już wykorzystywana, część, tak jak wody geotermalne, jeszcze czeka na właściwe zagospodarowanie.

 6. Niezwykle istotnym atutem, który z pewnością zostanie wykorzystany na etapie wdrażania Lokalnej Strategii Działania, jest bogate dziedzictwo historyczne obszaru, związane z początkami państwowości polskiej. Liczne materialne pozostałości tamtych czasów stanowią cenne dziedzictwo, z którym z pewnością będą chcieli się zapoznać nie tylko naukowcy, ale również turyści. Dla dynamicznego rozwoju turystycznego duże znaczenie powinny mieć również inne elementy dziedzictwa historycznego i kulturalnego, takie jak miejsca związane z wybitnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi, oraz liczne zabytki o uznanej randze nie tylko krajowej.

 7. Mieszkańcy obszaru LGD chętnie kultywują tradycje ludowe, o czym świadczą liczne imprezy, festyny i koncerty. Ważna dla nich jest twórczość ludowa i wiejska kultywowana w różnego rodzaju zespołach i grupach folklorystycznych, bardzo aktywnej działalności podstawowych organizacji społecznych na terenach wiejskich, takich jak KWG, czy OSP. To zaangażowanie i przywiązanie mieszkańców do lokalnych tradycji i obrzędów będzie wykorzystane na potrzeby wdrażania LSR.

 8. Elementy infrastruktury turystycznej, takie jak szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, przystanie wodne czy ośrodki wypoczynkowe już dzisiaj stanowią istotny czynnik rozwoju turystyki w regionie. Przedsięwzięcia zaplanowane w tej strategii mają na celu wzmocnienie posiadanej bazy i maksymalne jej wykorzystanie.

 9. Obszar Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski posiada również rozwiniętą bazę sportową – nowoczesne hale sportowe, liczne boiska (w tym ze sztuczną nawierzchnią). Na tym terenie odbywają się liczne imprezy sportowe, w tym o randze międzynarodowej. Te elementy infrastruktury zostaną z pewnością dobrze wykorzystane w ramach podejmowanych działań.

 10. Bardzo istotnym czynnikiem, który zostanie z pewnością wykorzystany na potrzeby dynamicznego rozwoju jest wysokiej wartości kapitał ludzki obszaru. Duża aktywność i zaangażowanie społeczne wiąże się z dużymi umiejętnościami i kompetencjami. Na obszarze LGD znajdują się ośrodki uczelni wyższych, które mogą wzmocnić merytorycznie podejmowane działania, szkoły mają rozwinięte kontakty międzynarodowe, co znacznie ułatwia wymianę doświadczeń, rozwój społeczny, dyfuzję kulturową i promocję obszaru.

 11. Bardzo silnym atutem, który znacznie ułatwi rozwój i realizację planowanych działań, jest również wysoki poziom rozwoju gospodarczego obszaru, a w szczególności względnie wysokie dochody mieszkańców. Czynniki te przekładają się na duże możliwości absorpcyjne, co minimalizuje ryzyko niewykorzystania dostępnych środków finansowych.

 12. Zarówno gminy wchodzące w skład LGD, jak i inne podmioty działające na obszarze LGD, mają udokumentowane duże doświadczenie w korzystaniu z funduszy unijnych, co dodatkowo gwarantuje wysoką skuteczność wdrażania strategii i realizacji zaplanowanych operacji.

 13. Niezwykle ważnym atutem jest również posiadanie dobrze rozwiniętego rolnictwa, które na innych terenach jest zwykle poważną słabością. Pomimo słabych gleb, braków w zakresie przetwórstwa rolniczego należy uznać, że rolnictwo na omawianym obszarze jest względnie dobrze rozwinięte, a rolnicy charakteryzują się dobrym poziomem dochodów, co gwarantuje ich aktywny udział w przeprowadzanych konkursach.

 14. Obszar LGD dotykają również niektóre bolączki, gnębiące inne regiony, takie jak braki w infrastrukturze, w szczególności kanalizacyjnej, drogowej i telekomunikacyjnej. Włodarze terenu liczą jednak, że w ramach innych, komplementarnych przedsięwzięć braki te szybko będą niwelowane.

 15. W szczególności dotkliwe są także niskie wynagrodzenia w administracji publicznej, co wiąże się z częstym przypadkami rezygnacji ze stanowisk najbardziej wartościowych pracowników. Budżety gminne, w szczególności samorządów wiejskich, w kontekście licznych zadań są napięte, co przekłada się czasem na niedostateczną skalę inwestycji.

 16. Autorzy Strategii są świadomi szans i zagrożeń, jakie przed nimi stoją. Integracja europejska i obecna perspektywa finansowa UE stwarzają niepowtarzalną okazję, aby wykorzystać z sukcesem środki finansowe.

 17. Wraz z bogaceniem się społeczeństwa polskiego, będzie rosnąć popyt na usługi turystyczne, zainteresowanie sportem, rekreacją oraz działalnością społeczna i kulturalną.

 18. Poważnym zagrożeniem jest z pewnością zanik tradycji, będący ubocznym efektem globalizacji. Dlatego tak niezwykle istotne jest podjęcie działań prowadzących do kultywowania i waloryzacji tychże tradycji. Podjęcie skutecznych działań będzie z pewnością prowadziło do rodzenia się patriotyzmu lokalnego, regionalnej tożsamości i społeczeństwa obywatelskiego.

 19. Inne ważne tendencje, które z pewnością uaktywnią się na terenie LGD, to z jednej strony migracja ludności, będąca wynikiem urzeczywistnienia „Europy bez granic”, z drugiej strony jednak coraz silniej rysuje się tendencja do przesiedlenia się mieszkańców miast na tereny wiejskie.

 20. Wszystkie te szanse i zagrożenia zostały poddane uważnej i wnikliwej analizie, co przełożyło się na konkretne przedsięwzięcia, planowane do realizacji na omawianym terenie.

Zaprezentowane wyżej wyniki i wnioski analizy sytuacji obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski, stały się podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój obszaru. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i przybywających gości.

Realizacja przedstawionych w kolejnym rozdziale celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć, które składają się na strategię rozwoju terenu LGD, pozwoli na znaczący rozwój tego obszaru, w pierwszej kolejności poprzez wykorzystanie wyżej wymienionych, kluczowych atutów, do których należą zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe, bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz duży potencjał wykształconych i aktywnych mieszkańców.Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə