Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personālsYüklə 4,03 Mb.
səhifə5/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

7. 5.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

7.5.1. Akadēmiskā personāla skaits un kvalifikācija

Mācību procesu nodrošina 5 asociētie profesori,7 docenti, 24 lektori, no kuriem 22 docētājiem RPIVA ir pamatdarba vieta (61%) , 14 docētāji strādā blakus darbā (39 %).

Programmas akadēmiskā personāla skaits.

Tabula Nr.8Darba attiecību veids

Lektori

Docenti

Asoc.prof.

Profesori

Kopā

Pamatdarbā

13

4

3

2

22

Blakus darbā

11

2

1

0

14

Pavisam kopā

24

6

4

0

36

Kā redzams tabulā, tad 24 docētāji ir ar maģistra grādu, no kuriem 6 studē doktorantūrā, 5 no tiem ir pamatdarbā, 1 blakusdarbā strādājošs.

Zemāk redzamajos attēlos atspoguļots studiju programmas nodrošinājums ar docētājiem gan pēc ieņemamā amata (24. attēls), gan pēc zinātniska grāda (25. attēls), gan pēc darba attiecību veida (26. attēls).
. 24. attēls

25. attēls26. attēls27.attēls

Salīdzinot ar iepriekšējo pašvērtējuma periodu, var redzēt, ka studiju programmā ir palielinājies lektoru un profesoru skaits. Trīs asociētie profesori šobrīd ieņem profesoru amatu. Lektoru procentuālā sastāva pieaugums izskaidrojams ar to, ka programmā nozares specializēto kursu docēšanai pieaicināti jauni mācībspēki – praktizējoši personāla vadītāji, menedžeri, sabiedrisko attiecību speciālisti, kuri šobrīd strādā specialitātē. Diemžēl šā brīža situācijā to nav iespējams savienot ar studijām doktorantūrā. Savukārt studiju programmā iesaistīto asistentu skaits ir samazinājies līdz 0.

30. attēls. Izmaiņas mācībspēku amatu sadalījumā


78% studentu RPIVA mācību spēku profesionalitāti vērtē kā atbilstošu un tikai neliela daļa no viņiem uzsver, ka profesionalitāte varētu būt augstākā.

31.attēls
RPIVA profesionālās studiju programmas “Personāla vadība” docētāju zinātniski pētnieciskā darbība 2004./2005. studiju gadā konferencēs un semināros attēlota tabulās Nr. 14 un Nr.15.

Tabulā Nr. 9 parādīti programmā strādājošo docētāju vārdi, uzvārdi, zinātniskais grāds un ieņemamais amats, kā arī darba attiecību veids.Tabula Nr.9

Nr.p.k.

Zinātniskais grāds

Amats

Docētāja

Katedra

Darba attiecību veids

vārds

uzvārdsDr.paed.

prof.

Zenta

Anspoka

Skolas pedagoģijas

pamatdarbāDr.chem.

asoc.prof

Jānis

Gedrovics

Dejas, sporta pedagoģijas un dabas zinību

pamatdarbāDr.math.

docents

Grigorijs

Gorobecs

Informātikas

pamatdarbāDr.oec.

docente

Sarmīte

Jēgere

Ekonomikas

blakusdarbāDr.math.

docents

Andris

Liepiņš

Ekonomikas

blakusdarbāDr. psych.

asoc.prof

Anita

Lasmane

Psiholoģijas

pamatdarbāDr.paed.

prof.

Margarita

Kaltigina

Valodu

pamatdarbāDr.paed.

docente

Iveta

Kāposta

Visp.pedagoģijas

pamatdarbāDr.philol.

asoc.prof

Viktorija

Kuzina

Valodu

pamatdarbāDr.habil. paed.

asoc.prof

Daina

Lieģeniece

Visp.pedagoģijas

blakusdarbāDr.oec.

docents

Hilmārs

Zīle

Ekonomikas

pamatdarbāDr.paed.

docents

Nils

Sautiņš

Ekonomikas

pamatdarbāMag.sc.tqm.

lektore

Velga

Avota

Ekonomikas

blakusdarbāMag.psych.

lektore

Lilita

Danilāne

Psiholoģijas

pamatdarbāMag.sc.soc.

lektors

Gustavs

Elers

Informātikas

pamatdarbāMag.psych.

lektore

Signe

Enkuzena

Ekonomikas

blakusdarbāMag.paed.

lektore

Anita

Alhimova

Valodu

blakusdarbāMag.paed.

lektore

Silvija

Geikina

Visp.pedagoģijas

pamatdarbāMag. paed.

lektors

Ritvars

Grīviņš

Ekonomikas

pamatdarbāMag.oec.

lektore

Māra

Kakse

Ekonomikas

blakusdarbāMag. psych.

lektore

Līga

Kalniņa

Psiholoģijas

pamatdarbāMag.sc.pol.

lektore

Vineta

Kantāne

Ekonomikas

pamatdarbāMag. psych.

lektors

Aleksandrs

Kolesovs

Ekonomikas

blakusdarbāMag.iur.

lektors

Uvis

Kozlovskis

Ekonomikas

blakusdarbāMag.paed.

lektore

Biruta

Kreigere

Valodu

blakusdarbāMag.paed.

lektore

Kristiāna

Lapiņa

Psiholoģijas

pamatdarbāMag.paed.

lektore

Sandra

Laurīte

Valodu

blakusdarbāMag.paed.

lektore

Maija

Leikarte

Valodu

pamatdarbāBak. psych., Mag. sc.soc

lektore

Agita

Miķelsone

Ekonomikas

blakusdarbāMag.psych.

lektore

Iveta

Seržante

Psiholoģijas

pamatdarbāMag.sc.soc.

lektore

Velga

Simsone

Ekonomikas

pamatdarbāMag. psych.

lektore

Baiba

Skrauce

Ekonomikas

pamatdarbāMag.oec.

lektore

Rasma

Urtāne

Ekonomikas

blakusdarbāMag.phil.

lektors

Valdis

Turins

Visp.pedagoģijas

pamatdarbāMag.sc.soc.

lektore

Aija

Vīgnere

Ekonomikas

pamatdarbāBak. psych., Mag. sc.soc

lektore

Mārīte

Virbale

Ekonomikas

blakusdarbā


Programmas nodrošinājums ar mācībspēkiem Alūksnes un Cēsu nodaļās
Tabulās Nr. 10. un 11. parādīts nodrošinājums ar docētājiem Alūksnes un Cēsu nodaļās. Tā kā programmā studējošo skaits nodaļas ir salīdzinoši mazs, tad vairums docētāju nodarbināti papildus darbā.

Nodrošinājums Alūksnes nodaļā Tabula Nr.10Studiju priekšmets

Docētāji

Vārds

Uzvārds

Grāds

Amats

Katedra

Pamatdarbs/ blakusdarbā

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Daina

Durbe-Dorbe

Mag.paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā

Jānis

Žižmārs

Mag. ing.

lektore

Informātikas

Pamatdarbā

Biznesa Angļu valoda

Zane

Nāgele

Mag.paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

Darba likumdošana un darba aizsardzība

Ilze

Rubene

Mag. oec.

lektore

Ekonomikas

pamatdarbā

Otrā svešvaloda

Mārīte

Poiša

Mag.philol.

lektore

Valodu

pamatdarbā

28. attēls


Nodrošinājums Cēsu nodaļā Tabula Nr.11Studiju priekšmets

Docētāji

Vārds

Uzvārds

Grāds

Amats

Katedra

Pamatdarbs/blakusdarbā

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Ieva

Radzobe

Mag. paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

Saskarsmes treniņi

Iveta

Berķe

Mag.psych.

lektore

Psiholoģijas

blakusdarbs

Angļu valoda profesijā

Santa

Laurīte

Mag.paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

Uzņēmējdarbības tiesību pamati

Edmunds

Bambāns

Mag. iur.

lektore

Ekonomikas

blakusdarbs

Ekonomikas pamati

Laimrota

Surska

Mag. paed.

lektore

Ekonomikas

blakusdarbs

Personības psiholoģija

Daina

Grase

Mag.psych.

lektore

Psiholoģijas

blakusdarbs

Informācijas tehnoloģijas personāla vadītāja darbā

Inga

Jurgena

Mag.paed.

lektore

Informātikas

blakusdarbs

Grāmatvedības pamati

Ingūna

Gabrāne

Mag.oec.

lektore

Ekonomikas

blakusdarbs

Biznesa Angļu valoda

Anita

Maculēviča

Mag.paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

Statistika

Osvalds

Simanovičs

Mag. phys.

lektore

Ekonomikas

blakusdarbs

Finanšu un vadības grāmatvedības pamati

Ingūna

Gabrāne

Mag.oec.

lektore

Ekonomikas

blakusdarbs

Projektu vadība

Ligita

Embrekte

Mag.paed.

lektore

Ekonomikas

blakusdarbs

Personāla informācijas sistēmas

Inese

Simkeviča

Mag.ing.

lektore

Informātikas

blakusdarbs

Saskarsmes psiholoģija

Ilze

Skujiņa

Mag.psych.

lektore

Psiholoģijas

pamatdarbā

Otrā svešvaloda

Maira

Apsīte

Mag.paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

Trešā svešvaloda

Vija

Veide

Mag. paed.

lektore

Valodu

blakusdarbs

29. attēls


7.5.2. Programmas akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni
Tabulā Nr.12 uzskaitīti zinātniskie un pētnieciskie projekti, kuri nozīmīgi programmas „Personāla vadība” attīstībai.

Tabula Nr.12
Nosaukums

Dalībnieki

Finansētājs

„Personāla vadības zinātnes attīstības tendences Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē”

Mag.psych. Signe Enkuzena, Mag.psych. Baiba Skrauce,

Mag.sc.oec. Agita MiķelsoneRPIVA

“Komunikācijas stratēģijas masu saziņas līdzekļos, lai paaugstinātu sabiedrības informētību par cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem tiesībām un nepieciešamību tos integrēt sabiedrībā”


Mag.psych. Daiga Kamerāde, As.prof., Dr. psych. Anita Lasmane, Dr.psych. Kristīne Mārtinsone


Sorosa fonds

„Tehniskā palīdzība NVO un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”

Mag.psych. Signe Enkuzena

Eiropas Sociālais fonds

ESF nacionālās programmas projekts ”Karjerizglītības nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS)

Dr. paed., prof. Zenta Anspoka

ESF valsts aģentūra, „Profesionālās izglītības aģentūra”

Studiju programmas kvalitatīvai īstenošanai īpaši nozīmīgi ir šādu docētāju pētnieciskā darbība, publikācijas un metodiskie materiāli. Docētāju CV un detalizētas zinātniski pētnieciskās biogrāfijas skat. Pielikumā Nr.13.

Mag. sc. soc, lektors Gustavs Elers

Gustavs Elers, Gregory Gorobetz ”The moust popular Programs for Statistical Analysis: MS Excel, SPSS, STATISTICA” in Spring University. Changing Education in a Changing Society. Conference materials. Klaipedos universitetas, 2005., 49-52pp., 218 p.

Socioloģijas šķirkļi "Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcā", Zin. red. L.Šiļņeva, prof., Dr.paed., Rīga, “Jumi” 2000., 249 .lpp.

Pārskats par aptauju “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par nedzirdīgiem cilvēkiem” krājumā “Sabiedrībai par nedzirdību”, Rīga, “Kopsolī” 2000., 167-190 lpp., 205. lpp


Dr. psych., asociētā profesore Anita Lasmane

Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 „Darba dzīves kvalitātes sociālpsiholoģiskie aspekti Latvijas organizācijās” (2003.g., vadītāja)

Latvijas Zinātņu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 „Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā”(2004.-2006., projektu īsteno LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, vadošais pētnieks)

Starptautiskie projekti

1999. gada februāris - 1999. gada augusts Sorosa fonda Latvija projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide”.

2000. gada marts – 2001. gada decembris Eiropas Izglītības Fonda projekts „Reshaping the Structure and Focus of Teacher/ Trainer Training in Latvia and Lithuania”

Dr. math., docents Grigorijs Gorobecs

Līdz 1991. gadam robežproblēmu un skaitļošanas matemātikas metožu pētījumi, programmatūras problēmas risināšana republikas mērogā, Latvijas programmatūras lietotāju un izstrādātāju informācijas sistēmas izstrādātājs.

No 1991. gada - eksperts IT un ISO, programmnodrošinājuma projektētājs un izstrādātājs.

No 2001. gada matemātikas un informātikas pielietošana mācību un ekonomikas procesos.Mag. oec., lektore Māra Kakse

Publikācijas: „Starptautiskais kredīts SEPP valstīs integrācijas apstākļos” (1989.g.); „Plānošanas un tirgus savstarpējā iedarbība integrācijas apstākļos” (1990.g.).Mag. paed., lektore Kristiāna Lapiņa

Publikācijas 2005. gadā: „Vides pārmaiņas un mūsdienu cilvēks”

Publikācijas žurnālā „Psiholoģijas Pasaule”, „Mūsdienu domāšanas formāti”, „Atvainojiet, jūsu pasaule šodien ir slēgta”, „Organisma cīņa pret svešajiem aģentiem: alerģija”, „Homofobā politkorektā eigēnika” (www.guru.lv).

No 2005. gada maija – pastāvīgs līgums iknedēļas publikācijām interneta portālā Apollo sadaļā viedoklis un konsultatīvi raksti par dažādām, pārsverā ar psiholoģiju sasitītām tēmām.


Mag. oec., lektore Aija Vīgnere

Publikācijas: “Fondu dibināšanas problēmas Latvijā” (RTU konference, 2002. gads), „Finansu piesaistes iespējas privāto fondu darbībai LR ES skatījumā” (Kauņas universitāte 2003. gads).

Doktora disertācijas tēma: “Privāto fondu finansu darbības problēmas”. Maģistra darbs: “Valsts un privāto kultūras fondu izveidošanas un darbības politika Latvijā”.


Mag. tqm., lektore Velga Avota

„Klientu apkalpošanas standarta izstrāde” (A/S Rīgas slimo kase).


Mag. psych., lektors Aleksandrs Kolesovs

„Psihologija obrazovanija: problemi i perspektivi” (Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference, Maskava, 2004. gads)


Dr.oec., docents Hilmārs Zīle

Zinātniskie darbi: 43 publikācijas 90 autorlokšņu apjomā,

izdota mācību grāmata „Latvijas ārējie ekonomiskie sakari” (12,2 a.l. Turība, 2003. gads).
Mag. sc. pol., lektore Vineta Kantāne

LU doktorantūras studente, disertācijas tēma ”Politiskie mīti Latvijā”


Mag. paed., lektors Ritvars Grīviņš

Studē Latvijas Universitātē, Ekonomikas doktorantūrā, Tautsaimniecības apakšnozare. Doktora disertācijas tēma “Ekonomiskās peļņas palielināšanas iespējas Latvijas republikas ražojošajos uzņēmumos”.Dr.oec., docente Sarmīte Jēgere

Publikācijas un rakstu sērijas: No 1976. gada līdz 1999. gadam 54 publikācijas 802 lpp. kopapjomā.

Dalība starptautiskajās konferencēs par ekonomiskajām un finansu problēmām Norvēģijā, Somijā, Slovākijā, Čehijā, Francijā, ASV, Ungārijā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Vācijā, Šveicē.

Doktora disertācijas tēma “Matemātisko modeļu pielietošana ekonomikas prognozēšanā“.

S. Jēgeres vadībā norit pētniecības darbs četros pamatvirzienos:


 1. Ekonomiskās aktualitātes Latvijā ES kontekstā.

 2. Finansu pakalpojumu attīstības iespējas Latvijā.

 3. Uzņēmējdarbības stratēģija Latvijā un ES.

 4. Finansu resursu menedžments Latvijā un ES.

Doktora disertācijas tēma: “Latvijas nodokļu politikas aktuālie jautājumi”.


7.5.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

 • Lai piesaistītu vairākus docētājus strādāt šajā programmā pamatdarbā, vispirms jāveic programmas un personāla vadītāja profesijas popularizēšanas pasākumi, lai studiju programmu nodrošinātu ar pietiekamu skaitu studējošo.

 • Pieredzējušu, profesionālu un izglītotu mācībspēku atalgojuma politika augstskolā jāveido tā, lai, piesaistot docētājus pamatdarbā, būtu tāds atalgojuma līmenis un stimulēšanas sistēma, kas ļautu konkurēt ar labu speciālistu atalgojumu privātajā sektorā. Tas celtu ne tikai studiju programmas kvalitāti, bet arī pasniedzēja profesijas prestižu.

 • Ne tikai Ekonomikas un vadības nodaļa, bet arī RPIVA Personāla daļa nākamajā gadā plāno veikt mācībspēku darba novērtējumu, kura rezultāts ietekmēs atalgojuma līmeni.

 • Šobrīd vairāki Psiholoģijas un Vadības zinību doktoranti (arī ārzemēs studējoši) ir izrādījuši interesi par darbu šajā programmā. Svarīgi veidot dažādus Latvijas un ārzemju augstskolu un citu organizāciju sadarbības un pētnieciskos projektus, kurus finansē trešā institūcija. Projektu ietvaros doktoranti un pasniedzēji varētu realizēt savas zinātniski pētnieciskās intereses, saņemot arī par to atalgojumu, vienlaikus pētnieciskajā darbā iesaistot studentus.

 • Studiju programmas pilnveidošanai un nodrošināšanai tiek plānots darbā iesaistīt vēl vairāk praktizējošus speciālistus – gan kā prakšu vadītājus, gan arī kā diplomdarbu izstrādes konsultantus un kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļus. Profesionālajā studiju programmā studenti augstu vērtē iespēju iegūt zināšanas un pieredzi no praktizējoša speciālista.

 • Programmā kā tradīcija jāievieš semināri, kuru mērķis būtu celt programmas docētāju kvalifikāciju. Tā kā studijas notiek nepilna laika studentiem, tad programmas docētāji tiekas ļoti reti. Rīkojot šāda veida pieredzes apmaiņas seminārus, varētu veidoties pasniedzēju grupas, kas var kopīgi darboties dažādu programmas attīstībai svarīgu ideju realizēšanā.

 • Katru gadu RPIVA tiek izsludināts konkurss uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem. Visi iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti konkursa komisijā atbilstoši RPIVA Senāta izstrādātajiem kritērijiem.

 • RPIVA docētāji savu kvalifikāciju paaugstina, studējot doktorantūrā un piedaloties zinātniskajās konferencēs. Augstskolas vadība šādu docētāju darbību atbalsta arī materiāli.


Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə