Ted ankara koleji vakfi özel lisesi MÜDÜRLÜĞÜ 2012 – 2013 ÖĞretim yiliYüklə 0,5 Mb.
səhifə1/10
tarix15.01.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#38269
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10TED ANKARA KOLEJİ VAKFI

ÖZEL LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 – 2013 ÖĞRETİM YILI

ÖDEV KONULARI

VE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖDEV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PLANI
Konunun sunumu 1. Planlama Olaylar dizisi

(20)

Sürenin planlaması


Kaynak zenginliği


 1. Araştırma Öğrencinin vardığı sonuçlarla, kaynaklara bağlılığını

(20) belirtmesi
Uzam-zaman, olay ve olayı biçimlendiren izlek ile kişilerin verilmesi
Konuyu kavrama ve kavramları doğru kullanma
Anlamlı bir bütün içinde konuyu özetleme

 1. Değerlendirme

(40) Konunun duygusal veya düşünsel özünün, insan ve toplum

Sorunlarını, yansıtma yönünden değerinin incelenmesi


Yapıtla ilgili kişisel yorumun yapılması, yapıtın duygu ve

düşünce dünyamıza etkilerinin incelenmesi


Ödevin bütününde düzen ve estetiğin önemsenmesi 1. Yazma Yazım ve noktalama kurallarına uyma

(20)

Ödevde yer alan açıklamaların, başlıklara uygun olup olmaması9. SINIF ÖDEVLERİNİN AMAÇ VE KONULARI
AMAÇLAR:
Öğrencilerin, bu ödevler doğrultusunda aşağıdaki kazanımlara ulaşması beklenmektedir:

 • Dilin insan ve toplum hayatındaki önemini kavratmak

 • Dil, kültür ve yazın arasındaki ilişkiyi kavratıp dilimizi doğru ve etkili kullanma sorumluluğu ve yeterliliğini kazandırmak

 • Yazınsal beğeni düzeyini geliştirmek

 • Bir metni oluşturan öğeleri ve aralarındaki ilişkileri kavratmak

 • Bir yazınsal metni tanımak ve yazınsal metin oluşturabilme becerisi kazandırmak

 • Yazınsal gerçekliğin sosyal ve tarihsel gerçeklikten farklarını ayırt edebilmek

 • Yazınsal türleri en güzel örnekler aracılığıyla tanıtmak

 • Yazınsal metinleri doğru yorumlama becerisi kazandırmak

KONULAR:


  • Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen bir tiyatro yapıtının incelenip değerlendirilmesi ( Video, teyp, fotoğraf hazırlanabilir).

  • Anonim Halk edebiyatı ürünlerinden mani, türkü, masal derleme çalışması. Elimizdeki bulunan türkülerin oluşumuna neden olan olayın öyküleştirilmesi. (TRT, İl Yıllıkları, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Milli Kütüphane ve bu konuya ilgi duyan yaşlılardan yararlanılacaktır.)

  • Şiir türlerinin ve özelliklerinin 20. yüzyıl Türk Edebiyatı’ndan seçilecek şiirlerle örneklenmesi. (Epik, lirik, didaktik, pastoral, dramatik)

  • Ortak yargıyı veya toplumsal olayı yansıtan deyim ve atasözünün karşılaştırılarak değerlendirilmesi

  • Bir sanatçı veya bilim insanıyla röportaj yapılarak bu kişilerin toplumsal yaşama katkılarının değerlendirilmesi ve adı geçen kişiyle ilgili bir belgesel hazırlanması.

  • Atatürk’le ilgili anıların, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarlarından seçilen bir yapıtla ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve bu anıların kurgusal nitelikte oluşturulması.

  • Atatürk’ün dil, edebiyat hakkındaki görüşlerinin ve Türk dilinin özleşmesi ile ilgili görüşlerinin röportaj şeklinde derlenmesi.

  • Montaigne’nin denemeleriyle Nurullah Ataç’ın denemelerinden seçilmiş örneklerin karşılaştırılıp sunum hazırlanması ve sunumun açık oturum şeklinde yansıtılması.

  • Gazete, dergi veya herhangi bir yazılı basılı iletişim araçlarında rastlanan dil yanlışlarının fotoğraflarının çekilerek derlenmesi ve değerlendirilmesi.

  • Roman ve öykü türlerinin özelliklerinin Türk ve Dünya Edebiyatı’nın en önemli temsilcilerinin yapıtlarından birer örnekle derlenmesi ve bir gazetenin edebiyat eki olarak hazırlanması.

  • Gezi ve anı türünde birer yazı oluşturulması ve bunların fotoğraflarla, gezilip görülen yerlerdeki insanlarla yapılan röportajlarla yansıtılması.

  • Sosyal gerçekçi romanlarda anlatılan yazınsal gerçeklikle tarihsel gerçekliğin, bir yapıtta anlatılan dönem üzerinden belirlenmesi. (Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Çalıkuşu- Reşat Nuri Güntekin, Vurun Kahpeye- Halide Edip Adıvar )

  • “Aşk, doğa, ölüm, ayrılık, sıla özlemi” temalarından birinin seçilerek, farklı dönemlerde yaşamış üç şairin bu temayı nasıl işlediğinin karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmesi.

  • Seçilen bir şiirin öyküleştirilmesi.

  • Gündelik yaşamda karşılaşılan ve toplumun genelini ilgilendiren bir olayın yazınsal gerçeklik içinde kurgulanarak öyküleştirilmesi.


DİL VE ANLATIM DERSİNE AİT ÖDEVLER, TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI KLASİKLERİNDEN SEÇİLECEK, YAPITLARIN ANA SORUNSALI, FİGÜRLERİ, UZAMLARI, İZLEKLERİ VE ANLATIM TEKNİKLERİ DERSLERDE İŞLENEN DOĞRULTUDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


10. SINIF DÖNEM ÖDEVLERİNİN AMAÇ VE KONULARI
AMAÇLAR:
Öğrencilerin, bu ödevler doğrultusunda aşağıdaki kazanımlara ulaşması beklenmektedir:


  • Sözlü geleneği içerik yönünden kavratmak.

  • Sözlü geleneği biçim yönünden kavratmak.

  • Toplumları olumlu yönde etkileyen metinleri içerik, dil ve anlatım özellikleri yönünden kavratmak.

  • Destan geleneği kapsamında Türk değerler sistemini özümsetmek.

  • Anadilimizin kimliğimizi hangi yönden etkilediğini belirletmek ve anadil bilincini oluşturmak.

  • “Bilgi, hoşgörü, cömertlik, dürüstlük” kavramlarının gerek şiirlerde gerekse düz yazılarda hangi bakış açısıyla işlendiğini kavratmak.

  • Kültürler arası etkileşimin (toplumsal, siyasal ve evrensel bağlamda) yansıtıldığı metinlerin karşılaştırılmasını sağlamak.

  • Ortak bir temanın, farklı yazınsal dönemlere ait metinlerde nasıl işlendiğini kavratmak.

  • Öğüt verici metinlerin amaçlarını öğretmek.

  • Yaratıcılık yetisinin, işlenen metinler üzerinden geliştirilmesini sağlamak.

KONULAR:


 • Savların konularına göre sınıflandırılarak bunların iletilerinin (ana düşüncesini) yazılması. Değerlendirmeye alınan savları bugünkü karşılıkları ve doğruluklarıyla incelenmesi.

 • “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’yle Göktürk Yazıtları”ndan alınan bir bölümü, içerik ve dil anlatım özellikleri yönünden karşılaştırılarak incelenmesi.

 • Doğal ve yapma destan kavramlarının araştırılarak bu doğrultuda seçilen bir doğal destanla yapma destanın içerik ve dil-anlatım yönünden karşılaştırılması.

 • Kaşgarlı Mahmut’un ve Yusuf Has Hacip’in; dilin hangi yönlerden önemli olduğunu vurgulayan düşüncelerini “Divanü Lügati’t Türk ve Kutadgu Bilig”den yararlanarak makale biçiminde yazılması.

 • 13. yüzyıl Anadolu’sunun toplumsal-siyasal özelliklerini göz önünde bulundurarak Anadolu’da egemen olan Tasavvuf düşüncesini, Yunus Emre’nin en az beş şiiri üzerinden yorumlanması.

 • Yunus Emre’nin şiirleriyle Dante’nin İlahi Komedya adlı yapıtını, 13. yüzyıl Anadolu’su ve İtalya’sının toplumsal-sosyal koşullarının da dikkate alınarak karşılaştırılması.

 • “Mevlana, “Mesnevi” adlı yapıtında kimlere, hangi yönden iletiler vermektedir?” sorusunun; Mesnevi’den seçilecek bölümler üzerinden “Hamdım, piştim, yandım.” düşüncesinin temel alınarak yorumlanması.

 • “Dede Korkut Öyküleri’nden üçünü, ana sorunsal, olay örgüsü, izlekler, karakterlerin özellikleri, uzamların betimlenmesi yönlerinden incelenmesi. Seçilen öykülerin iletilerini, dil/anlatım özelliklerini bir tablo şeklinde karşılaştırılması.

 • Nasreddin Hoca fıkralarının konu olarak sınıflandırılması. Toplumsal değer yargılarını göz önünde bulundurarak her fıkranın konusunun, düşünsel özünün (ana düşünce) yazılması. (Değerlendirmeler en az beş farklı fıkra üzerinden yapılacaktır)

 • Nasreddin Hoca Fıkraları’ndan ikisinin senaryolaştırılması.

 • İslamiyet Öncesi/ İslamiyet Etkisi (Halk ve Divan edebiyatı) / Batı etkisindeki Türk Edebiyatı’na ait (Tanzimat edebiyatı ) “aşk” ve “özlem” temalı şiirlerin içerik ve biçim yönünden incelenmesi.

 • Türk halk öykülerindeki (Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre) olayları göz önünde bulundurarak olay örgüsündeki ortaklıkların grafik şeklinde gösterilmesi.

 • Masal türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak bir masal oluşturulması.

 • Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini düşünerek bir gölge oyunu oluşturulması (Bu ödevi hazırlarken öğrenciden senaryoyu yazması ve canlandırması beklenmektedir)

 • Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı yapıtının incelenmesi ve iz bırakan uzamların tanıtılması. (Bu ödevin hazırlanmasında beş gezi yazısı incelenecektir.)


DİL VE ANLATIM DERSİNE AİT ÖDEVLER, TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI KLASİKLERİNDEN SEÇİLECEK, YAPITLARIN ANA SORUNSALI, FİGÜRLERİ, UZAMLARI, İZLEKLERİ VE ANLATIM TEKNİKLERİ, DERSLERDE İŞLENEN DOĞRULTUDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


11. SINIF ÖDEVLERİNİN AMAÇ VE KONULARI

AMAÇLAR:
Öğrencilerin, bu ödevler çerçevesinde aşağıdaki kazanımlara ulaşması beklenmektedir:


 • Atatürk’ün “Türk Dili ve Edebiyatı”na verdiği önemi kavratmak.

 • Yazınsal yapıt ve metinlerin ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlıkla -yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından temsil ettiklerini- sezdirmek.

 • Ulusal ve evrensel değerlerin, sanat yapıtı olan yazınsal metinlerde zenginleşerek varlıklarını hangi biçimlerde sürdürdüklerini kavratmak.

 • Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek

 • Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek

 • Yazınsal metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak

 • Olaya dayalı metinlerin; olay, kişi, zaman ve uzam çerçevesinde incelenerek yapıtla dönemin siyasal, sosyal ve kültürel yapısının ilişkilendirilebilme becerisini kazandırmak.

 • Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini belirleyerek bunlar arasında ilişki kurabilme becerisi kazandırmak

 • Her türlü insan etkinliğinin yazınsal yapıtlarda sanata özgü duyarlıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak.

 • Öğrencilerin Türk ulusunun varlığını sürdürdüğü uygarlık daireleri ile Türk Edebiyatı dönemlerini bugünden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak.


KONULAR:


 • Fransız İhtilali’ni hazırlayan aydınların, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerine etkisinin araştırılması.

 • Yunan mitoloji kahramanlarının adına yazılmış şiirlerin derlenmesi ve bunların şiirlerdeki işlevlerinin yorumlanması.

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün duygu ve düşünce dünyasını etkileyen Tanzimat ve Servet-i Fünûn sanatçılarından (Namık Kemal, Tevfik Fikret) birinin seçilerek araştırılması; bu sanatçının etki gücünün simgesi olmuş yapıtlarının yorumlanması.

 • Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanının neden bir psikolojik roman sayıldığının yapıttan alıntılarla kanıtlanması.

 • Kurtuluş Savaşı’nın işlendiği bir romanın incelenerek savaşın yazınsal gerçekliğe yansıyan yanlarının değerlendirilmesi.

 • Türk şiirinde “şiirin düz yazıya yaklaşımı” sürecinin incelenmesi; yaşanan kültürel değişimin, süreci yaşayan şairlerin şiirlerinden örneklerle kanıtlanması.

 • “Millî Edebiyat” sonrası şairlerimizden birinin seçilerek; şiirimizde Halk Edebiyatı’nın geleneksel özelliklerinin seçilen şiirlere yansıyan yanlarının örneklerle değerlendirilmesi.

 • Destanlaşmış halk kahramanlarından birkaçının efsanevi hayatının araştırılması ve bunun şiirlerden örneklerle değerlendirilmesi.

 • Türk romanının kimlik kazandığı “Servet-i Fünûn” dönemi yapıtlarında en çok işlenen temaların tarihsel dönemle bağının kurularak değerlendirilmesi. (Bu ödev en az iki yapıt üzerinde hazırlanacaktır)

 • Dünya ve Türk Edebiyatı’ndan seçilen birer şairin yapıtlarının karşılaştırılması.

 • Türk Edebiyatı’nda tiyatronun değişim sürecinin -Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerinde- örneklerle incelenmesi.

 • Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünûn Edebiyatı’nda gazete ve dergi çalışmalarının karşılaştırılması.

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak, Yaban, Sodom ve Gomore” yapıtlarından yola çıkılarak dönemin toplumsal yapısının değerlendirilmesi.

 • Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” ile Stendhal’in “Kızıl ve Kara” yapıtlarının çeşitli yönlerden karşılaştırılarak değerlendirilmesi.

 • Montaigne, J. J. Rousseau gibi aydınlanma dönemi sanatçılarının, Tanzimat Edebiyatı sanatçılarının düşünce dünyalarına etkilerinin değerlendirilmesi.


DİL VE ANLATIM DERSİNE AİT ÖDEVLER, TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI KLASİKLERİNDEN SEÇİLECEK, YAPITLARIN ANA SORUNSALI, FİGÜRLERİ, UZAMLARI, İZLEKLERİ VE ANLATIM TEKNİKLERİ, DERSLERDE İŞLENEN DOĞRULTUDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


12. SINIF ÖDEVLERİNİN AMAÇ VE KONULARI
AMAÇLAR:
Öğrencilerin, bu ödevler çerçevesinde aşağıdaki kazanımlara ulaşması beklenmektedir:


 • Ulusal değerler çerçevesinde oluşan edebiyatın, Batı düşüncesindeki gelişmelere göre yeni görünümler kazanarak varlığını sürdürebilme koşullarının yapıtlardan hareketle kavranmasını sağlamak.

 • Cumhuriyet döneminde Türk şiirinin, bireysel duyarlılıklarını ifadede Türkçenin nasıl zenginleştiğini kavratmak

 • Ulusal ve evrensel değerlerin ilişkisindeki farkı kavratmak ve bireysel kimliğin oluşumunda bu değerlerin yer almasını sağlamak

 • İçerik ve biçimsel olarak şiir geleneğini değerlendirebilme becerisi kazandırmak

 • Şiirin uyandırdığı duyguları ifade edebilme ve şiiri yorumlayabilme becerisi kazandırmak.

 • Yapıtlar ve sanatçı arasındaki ilişkiyi belirleyebilme, sanatçının yazınsal yönü hakkında çıkarımlarda bulunabilme farkındalığı kazandırmak

 • Olaya dayalı metinleri; olay, kişi, zaman ve uzam çerçevesinde inceleyebilme; yapıtla dönemin siyasal, sosyal ve kültürel yapısını ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak

 • Sanat yapıtlarının; çeşitli görüşleri ifade etmede, halkı aydınlatmada ve Anadolu gerçeklerini yansıtmadaki etkinliğini ve gücünü fark ettirmek

 • İnsan gerçekliğinin farklı yönlerinin sanat yapıtlarındaki yansıyışını değerlendirebilme becerisi kazandırmak

 • Atatürk’ün Türk Dili ve Edebiyatı’na verdiği önemi kavratmak.


KONULAR:
Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı’nda, Anadolu coğrafyasının ve insanının neden ve nasıl ele alındığını, Anadolu gerçeklerinin yansıtıldığı yapıtlardan hareketle incelenmesi. (Bu ödevde Yakup Kadri Karaosmanoğlu –Yaban ve Ankara, Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri vb. yapıtlar öncelikli ele alınacaktır)

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda “Dilde sadeleşme” çabasının, Nurullah Ataç’ın çalışmaları ve yapıtlarından hareketle değerlendirilmesi

 • Gezi türünü, “Ahmet Haşim, Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay, Oktay Akbal, Melih Cevdet Anday, Haldun Taner ve Bedri Rahmi Eyüboğlu”nun yapıtlarından alınan örneklerle incelenmesi. (Bu ödev hazırlanırken en az iki yazar ele alınacaktır)

 • Batılılaşma olgusunun Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na yansımalarının, örnek yapıtlar üzerinden incelenmesi

 • Atatürk ile ilgili anıların; Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ruşen Eşref Ünaydın gibi yazarların yapıtlarının incelenerek değerlendirilmesi

 • Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim’in şiirlerini ve şiir anlayışlarının araştırılması ve bu şairlerden seçilecek şiirlerin eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi

 • Mehmet Âkif Ersoy’un toplumcu şiir anlayışının, şiire getirdiği yeniliklerin ve şiirsel söylem özelliklerinin şiirlerinden örneklerle incelenmesi

 • Nazım Hikmet’in şiirlerinden alınan örneklerle şairin toplumcu şiir anlayışının, şiire getirdiği yeniliklerin ve şiirsel söylem özelliklerinin incelenmesi

 • Anadolu gerçeklerini yansıtan Ceyhun Atuf Kansu, Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi Cumhuriyet Dönemi şairlerinin şiirlerinin incelenmesi

 • Garip (Birinci Yeni) hareketinin ortaya çıkışındaki toplumsal ve sanatsal nedenlerin araştırılması, bu dönem şiirlerinin özelliklerinin örnek şiirlerden hareketle incelenmesi

 • Attila İlhan’ın Mavi Hareketi’ndeki yeri ve öneminin incelenmesi, seçilen bir tema üzerinden Attila İlhan şiirinin değerlendirilmesi

 • Behçet Necatigil şiirleri üzerine bir araştırma yapılması, Behçet Necatigil’den seçilen bir şiire eleştiri yazısı yazılması.

 • İkinci Yeni Hareketi’nin nedenlerinin, koşullarının ve sonuçlarının araştırılarak bu dönem şiirinin özelliklerinin Cemal Süreya, Edip Cansever gibi şairlerden seçilen örnek şiirlerden hareketle incelenmesi.

 • Cumhuriyet Edebiyatı döneminde âşıklık geleneğinin yaşatılmasıyla ilgili araştırmalar yapılması, bu alanda verilmiş örneklerin incelenmesi

 • “Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Fakir Baykurt” gibi toplumcu anlayışla eserler vermiş sanatçılardan seçilen bir yapıtın dönemin gerçekleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmesi

 • “Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner ve Ferit Edgü”nün yapıtlarından birinin seçilerek, bu yapıtın “modernizm” açısından incelenmesi

 • “Recep Bilginer, Necati Cumalı, Cevat Fehmi veya Turgut Özakman”dan alınan bir tiyatro yapıtının, dönemin sosyal gerçekleriyle ilişkillendirilerek incelenmesi

 • Atatürk’ün sanat ve edebiyata yaklaşımının, Atatürk’ün sözleri ve bu konuda yaptığı çalışmalardan hareketle değerlendirilmesi


DİL VE ANLATIM DERSİNE AİT ÖDEVLER, TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI KLASİKLERİNDEN SEÇİLECEK, YAPITLARIN ANA SORUNSALI, FİGÜRLERİ, UZAMLARI, İZLEKLERİ VE ANLATIM TEKNİKLERİ, DERSLERDE İŞLENEN DOĞRULTUDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


TARİH
9. SINIFLAR TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI
.

 1. İlkçağ Uygarlıklarında bir gelişimin tarihçesi (Hukuk-Din-Yazı vb.)

 2. ilkçağ ön Asya kültürlerinin dünya medeniyetine katkılarını inceleyiniz

 3. 3 -İlkçağ toplumlarından başlayarak günümüze kadar devlet yönetim şekilleri ve özelliklerini inceleyiniz.

 4. 4-İlkçağ toplumlarından din (inanç) sisteminin oluşumu ve gelişim süreçlerini inceleyiniz.

 5. 5-İlkçağ toplumlarında etkileşim sürecini ticari yollardaki etkinliğe bağlı olarak değerlendiriniz

 6. 6-İlkçağ devletlerinde toplumsal yapı ve sosyal sınıfların oluşum sürecini inceleyiniz

 7. Anadolu’da ilk uygarlık merkezleri (Truva-Alişar-Alacahöyük)

 8. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin gezilip incelenmesi*

 9. Roma Devlet Teşkilatı ve Hukuk

 10. Kavimler Göçü’nün neden ve sonuçları, Feodal düzenin oluşumundaki etkileri.

 11. Feodalite, Ortaçağ Avrupası’nda yaşayış ve Kilise

 12. Konfüçyüs Felsefesi ve bu felsefenin Çin üzerindeki etkileri.

 13. Budha Dini ve Asya toplumu üzerindeki etkileri.

 14. Hellenizm Uygarlığı’nın bilimsel ve kültürel çalışmaları.

 15. Uygurların diğer Türk Devletlerinden farkları ve özellikleri.

 16. İslamiyetten önce ve sonrasında Türklerde yazı-sanat-giyim-ticaret-gelenek ve töreler

 17. Haçlı Seferlerinin Avrupa ve Dünya tarihine etkileri.

 18. Ahilik Teşkilatı

 19. Lonca Teşkilatı

 20. Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde fikir hayatı, ticaret,dil ve edebiyat, din ve sanat

 21. Aile Tarihi (Kendi ailenizin tarihçesi)

 22. Kurum Tarihi ( Herhangi bir kurumun tarihçesi)

 23. Müze tarihleri ve incelenmesi.

 24. Şehir incelemesi

 1. Anadolu’nun Antik Şehirlerini inceleme(Hattuşaş- Bergama- Milet........)

 2. Ankara’nın Antik , Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ayrı ayrı incelenmesi

 1. Ticaret Yollarının öneminin incelenmesi

 1. İpek Yolu

 2. Kral Yolu

 1. Süsleme Sanatları;

 1. Türk

 2. İslam

 3. Selçuklu
 1. Öğretmen tarafından belirlenen bir kitap incelemesi. Örneğin:

Semerkant, Afrikalı Leo, Arapların gözüyle Haçlı Seferleri: Amin Maulof

İskender (III Cilt)

Herkül-Millas; Yunan Ulusunun Doğuşu10. SINIFLAR TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI


 1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Anadoludaki devletler ve Beylikler ile olan ilişkiler

 2. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve çevresindeki etkinlikleri, sonuçları.

 3. İstanbul’un fethinin sonuçları

 4. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi’nin İstanbul’da bırakılmasının amaçlarının tarihsel değişim içerisinde değerlendirilmesi

 5. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra ekonomi politikası.

 6. Yükselme Dönemi Osmanlı- İslam Dünyası ilişkilerinin değerlendirmesi

 7. Osmanlı Devletinde devlet yönetimi-toprak-memleket yönetimi-ordu-eğitim-bilim-dil ve edebiyat alanlarından birinin incelenmesi

 8. Osmanlı Devleti’nde ayaklanmaya neden olan faktörleri değerlendirerek Duraklama Devrinden itibaren ayaklanmaların yarattığı sorunların araştırılması.

 9. XVIII. yüzyılda Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki politikasının siyasi ilişkilerimiz içerisinde değrlendirilmesi.

 10. Sömürgecilik yarışı doğrultusunda İngiliz- Osmanlı ilişkilerinin değerlendirmesi

 11. Osmanlı’da “aydın sınıfın” ortaya çıkmasında Batıdaki gelişmelerin –ilişkilerin etkilerini değerlendirme.

 12. Tanzimat ve Islahat Fermanları

 13. I. ve II. Meşrutiyet

 14. Fransız İhtilali’nin nedenleri- gelişimi- sonuçları.

 15. Osmanlı İmparatorluğunda saray kadınlarının devlet yönetiminde etkileri

 16. Klasik Dönem, 18 ve 19.yüzyıl Osmanlı Dışişleri Bürokrasisi’nin işleyişi

 17. Osmanlı Yemek Kültürünün incelenmesi

 18. Osmanlı şehirlerini- şehir yaşamlarını Avrupa şehirleriyle karşılaştırma (ortaçağ- yeniçağ-yakınçağ)

 19. Osmanlı Toplumunda günlük ve tören giysileri araştırması

 20. Osmanlı Devleti’nin bastığı ve kullandığı paralar

 21. Lale yetiştiriciliği ve bunun günlük yaşama ve Osmanlı sanatına etkileri

 22. Avrupada 1830-1848 yıllarında gerçekleşen ihtilallerin neden ve sonuçları

 23. Sanayi Devrimi

 24. Ermeni Sorunu ve bu sorunun günümüze kadar gelişen boyutu

 25. I. Dünya Savaşı’nın nedenleri,cepheleri ve sonuçları.

 26. II. Dünya Savaşı’nın nedenleri,cepheleri ve sonuçları.

 27. İki dünya savaşı arasında dünyanın siyasal, ekonomik ve askeri durumu

 28. Mülteciler sorunu

 29. Coğrafi Keşifler ve devamındaki sömürgeci devletler.(İspanya,Portekiz,Hollanda vb.)

 30. XIX. yy da Osmanlı- İngiliz-Rus ve Alman devletleri arasındakisiyasi ilişkiler ve sonuçları

 31. XXI. yüzyıla girerken emperyalist ülkelerin izlediği politikalar.

 32. Türk Tarihindeki önemli kişilerin biyografileri. (Padişahlar,sadrazamlar,bilim adamları vb.)

33- Öğretmen tarafından belirlenen bir kitap incelemesi. Örneğin:

Osmanlı Toplumunda Aile: İlber Ortaylı

Doğu Doğudur: Latif Mardin

Türkiye’nin Yakın Tarihi: Sina Akşin

Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü: Oral Sander

28. Mehmet Çelebi’nin Sefaretnamesi: Yapı Kredi Yay.

Abdülhamit’in Düşüşü:Francis Mc Cullagh.

Bülent Tanör:Osmanlı Türk Anayasal Metinleri

Kılıç Yarası: Ahmet Altan

11. SINIFLAR TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖDEV KONULARI


 1. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Döneminde yaşamış önemli kişilerin biyografileri(Atatürk, Rauf Orbay, İsmet İnönü,Refet Bele, Adnan Adıvar, Halide Edip Adıvar, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Afet İnan, Talat Paşa, Vahdettin, Enver Paşa, Cemal Paşa, Ali Rıza Paşa, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar vb.)

 2. Önemli şehir tarihleri (İstanbul, Ankara, Selanik,Lozan, Balıkesir, Trabzon,Erzurum,Sivas vb.)

 3. Türk Devriminin özelliklerinin Sovyet Devrimiyle karşılaştırılması. (Devrim kavramı içinde Türk Milli Mücadelesinin incelenmesi.)

 4. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı batılılaşma ve modernleşme çabalarının Cumhuriyet dönemi çağdaşlaşma hareketiyle karşılaştırılması.

 5. II.Abdülhamit dönemi fikir hareketleri, İttihat ve Terakki.

 6. 31 Mart, Şeyh Sait, İzmir Suikasti ve Menemen olayı gibi yönetime karşı oluşan siyasi gelişmelerin karşılaştırılması.

 7. Güney ve Batı Cephelerinde Kuva-yı Milliye’nin oluşumu.

 8. Boğazlar sorununun başlaması ve Cumhuriyet dönemindeki gelişmeler.

 9. Doğu Sorunu (Şark Sorunu),

a)I.Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri.

b)Sevr Antlaşması çerçevesinde hedefleriyleraştırma 1. Ermeni Sorunu ve gelişimi.

 2. Kıbrıs sorunu ve gelişimi.

 3. İstiklal Mahkemeleri ve işlevi.

 4. Tanzimat ve Islahat Fermanları.

 5. I.ve II.Meşrutiyet dönemi ilk anayaslar.

 6. Türkiye’de 1938’e kadar demokrasi düşüncesinin gelişmesi ve denenmesi.

 7. Mustafa Kemal’in hayatının çeşitli dönemleri.

 8. T.B.M.M’nin açılışı ve özellikleri.

 9. Kurtuluş Savaşı Muharebeleri ve siyasal sonuçları.

 10. Cumhuriyet dönemi ekonomide denenen modeller ve bu alanda gelişmeler.

 11. Atatürk Döneminde “saygın dış politika”nın esaslarını gelişmelerle değerlendirme

 12. Cumhuriyet dönemi Türkiye-Almanya ilişkilerinin incelenmesi(ekonomik,siyasi)

 13. II.Dünya Savaşı’nın nedenleri, gelişimi ve sonuçları.

 14. Bütünleyici ve tamalayıcı Atatürk İlkeleri

 15. Yerel Kongreler, Amasya Genelgesi, Samsun Raporu, Erzurum ve Sivas Kongreleri.

 16. Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürk’ün kişiliği.

 17. Mustafa Kemal Atatürk’ü çağdaşı diğer devlet adamları ile “uygulama ve öngörüleri”alanında karşılaştırmalarla değerlendirme

27- Öğretmen tarafından belirlenen bir kitap incelemesi. Örneğin:

Bernard Lewis. Modern Türkiye’nin Doğuşu.

Tevfik Çavdar. Türk Demokrasi Tarihi.

Sina Akşin 31 Mart Olayı.

Dido Sotirio. Benden Selam Söyle Anadolu’ya.

Kurtuluş Kayalı. Ordu ve Siyaset.

Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı.

Şevket Süreyya Aydemir. Menderes’in Dramı.

İsmet Bozdağ. Atatürk ve Latife Hanım.

12. SINIFLAR ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖDEV KONULARI
1-19.Yüzyılda modern toplumun özellikleri ve çatışma alanlarının yarattığı uzlaşma süreci.

2-19.Yüzyılda sanayi toplumu ve sanat üzerindeki etkileri.

3- Faşizm ve Nazizmin II.Dünya Savaşı’nın çıkışında etkilerini değerlendiriniz.

4-II.Dünya Savaşı’nın önemli liderlerinin biyografi çalışmaları (Hitler, Mussolini,Churchill, İnönü gibi.......)

5-“Nürnberg Mahkemeleri” adlı filmin ilgili dönem içinde değerlendirilmesi.

6- II.Dünya Savaşında Türkiye’nin dış siyaseti ve sonuçları

7-İki kutuplu dünyanın yaratılması. II.Dünya Savaşının sonrası Doğu/Batı.

8-Çin devrimi ve Sovyet modelinden kopma süreci,özellikleri

9-Doğu Bloku’nun çözülme sürecine doğru,

-Balkanlar

-Doğu Avrupa

-Soyetler Birliği (bu bölgeler tek,tek incelenebilir).

10-NATO ve Türkiye

11-Kıbrıs sorunu ve Ege Kıta Sahanlığı

12-Ortadoğu sorunu,

-İsrail


-Irak

-Mısır


-İran

-Körfez Ülkeleri (İngiltere-ABD-Fransa-Rusya açısından tek,tek ele alınabilir),

13-Ortadoğu ve radikal islamın güçlenme gerekçeleri ve sonuçları.

14-Libya-ABD ilişkileri.

15-21.yüzyıl ve terör.

16-Türkiye’de askeri müdahaleler ve demokratik sürece etkileri(27 Mayıs-12Mart-12Eylül tek,tek ele alına bili

17-Dünyada veTürkiyede 68 hareketleri ve özellikleri.

18-Doğu Bloku’nun yıkılması ve sinemaya etkileri(dönem filimleri incelenebilir. “Başkalarının Hayatı” gibi…….)

19-Latin Amerika ve ABD (Latin Amerika’da diktatörlükler)

20-Küba Devrimi ve özellikleri

21-ABD- Sovyet ilişkileri (Soğuk savaştan günümüze kadar).

9. SINIF BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI
1-İlkçağ Uygarlıklarında yazı-hukuk-din vb. kavramların ortaya çıkışı ile ilgili araştırma ve sunum yapılması.

2-Dinsel düşünce tarihinde anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçiş.

3-Belirli dönemlerin özelliklerini anlatan filmlerin analizleri. (Cennetin Krallığı,Truva,Tudors,Braveheart vb.)

4-Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tematik incelemesi,geçmişten bugüne Anadolu’da gündelik yaşamın özellikleri.

5-Tarihle ilgili karikatür analizleri.(Erdil Yaşaroğlu,Selçuk Erdem vb.)

6-İlkçağdan günümüze devlet ve hukuk kavramlarının kökenleri ve devlet-hukuk ilişkilerine eleştirel yaklaşımlar.

7-Çatalhöyük,Urfa Harran evleri gibi tarih öncesi dönemlere ait yerleşim merkezlerinin kilden maketlerinin yapımı ve bu yerleşim merkezlerinin özellikleri ile ilgili açıklamalar.

8-İlkçağda doğu-batı sanatının karşılaştırılması (heykel,mimari vs.)

9-Göktürk-Orhun yazıtlarının, Türklerde devlet anlayışı ile millet anlayışı içerisinde değerlendirilmesi.

10-İlyada ve Odessa,Gılgamış,Göç Destanı gibi destanların incelenerek, bu tür bilgilerin tarih bilimi açısından doğruluğunun eleştirisi.Ayrıca bu destanların ait oldukları toplumların siyasi,kültürel,sosyal ve edebi hayatları ile ilgili araştırma yapılması.

11-Mezopotamya Uygarlıklarının sanat,inanç,mitoloji ve edebiyat açısından incelenmesi (Gılgamış destanı)

12-Hammurabi ve Urugakina kanunlarının oluşum ve farklılıklarının karşılaştırılması.

13-Yerel ve Sözlü tarih çalışmaları. (Kurum,aile,müze,şehir,ilçe vb. konuların tarihsel gelişimi ile ilgili çalışmalar yapmak)

14-Kitap incelemesi ve analizi. (Semerkant,Afrikalı Leo,Arapların gözüyle Haçlı Seferleri-Amin Maulof, Uygarlık Tarihi-Server Tanilli, Dünya Tarihi William McNeill,Tarihi değiştiren olaylar-Ali Çimen vs.)

15-Türklerin islamiyete girişi ve islamiyetin Türklerin siyasi,kültürel ve ekonomik hayatlarına getirdiği değişimlerin karşılaştırılması.
TARİH DERSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Kataloq: public

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə