Ex doctrina doctissimi patris magistri fra

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.25 Mb.
səhifə2/27
tarix02.08.2018
ölçüsü2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

q. 65. art. 1. dicens, sacramenta ecclesia

stica ordinantur ad duo, scilicet ad ꝑfi

ciẽdũ hominẽ in vita spirituali, seù in

cultu xp̃ianæ religionis, & in reme-

diũ cōtra peccatũ, & quātũ ad vtrũq:

cōuenientèr sunt. 7. Vita em̃ hoĩs spi

ritualis similitudinẽ habet ad vitā cor

poralem, propter quod eodẽ nomine<-P>


@@0@

@@1@De sacramentis.

<-P>vocatur vtra vita: in vita autem cor

porali duplicitèr aliquis ꝑficitur, vno

modo quātùm ad propriam personā,

& hoc duplicitèr, scilicet aut adquirẽ

do perfectionem, aut remouendo im

pedimenta. Perficitur autem vita per

fectione prima, per generationẽ, quā

do adquirit vitam, & loco istius gene

rationis succedit baptismus, qui voca-

tur regeneratio, quia homo cùm esset

mortuus per peccatum, recipit vitam

per lauacrum regen erationis, & reno

uationis, ad Titum. 3. Secunda perfe-

ctio est augmentum, cui succedit secũ

dum sacramentũ cōfirmationis, quod

principalitèr in Penthecoste est insti

tutum, quandò dominus dixit, sedete

in ciuitate, donec induaminí virtute

ex alto. Tertia perfectio vitæ corpora

lis est nutritio, quæ est conseruatio vi

tæ, & loco huius succedit eucharistia

Vnde Ioan. 6. Nisi māducaueritis car<-P>


@@0@

@@1@In communi. 5

<-P>nem filij hominis, & biberitis eius san

guinem, nō habebitis vitam in vobis.Sed quia homo interdum incurrit

ægritudines, habere debebat reme-

dium, quod quidem estduplex, vnum

ad repellendum morbum, vt pharma

cum, alterum ad restituendas vires.

Sic etiam in vita spirituali, ad expellẽ

das infirmitates peccati, est poeniten-

tia. Psalm. sana animam meam: quia

peccaui tibi. Alterum ad expellendas

reliquias peccatorum, & est extrema

vnctio, de qua Iacob. 5. & si in pecca-

tisfuerit dimittentur ei. In ordine au-

tem ad communitatem perficitur ho

mo duplicitèr, vno modo suscipien-

do potestatem regendi, & loco istius

succedit ordo. Alio modo secundùm

naturalem propagationem, quod fit

per matrimonium, tam in corporali

quam in spirituali vita.


@@0@

@@1@De Baptismo.


DE SACRAMENTO BA

ptismi tractat Magister. 4. d. 3. & dicit

quòd baptismus est ablutio exterior

corporis facta sub forma verborũ per

scripta, & determinate tractat

de hoc sacramento, sanct.

Thom. 3. part. q. 66.

DVBITATVR quandò

fuit institutꝰ baptismus? vtrũ5|Baptis-|mus qñ|institu|tus.

ante Christi passionẽ, vel po-

stea? Respondeo per duas propositio

nes. Prima certissimum est quòd fuit

institutus à Christo ante passionẽ. Pa

tet hoc Ioann. 3. vbi expressè habetur

quód Christus baptizabat. Et Ioan. 4.

declaratur quomodo baptizabat, quā

quam Christus non baptizaret, sed di

scipuli eius baptizabant de mandato

ipsius, quia aliâs Christus non dicere

tur baptizare. Non est autem verisimi

le ꝙ Christꝰ baptizaret baptismo Ioā

nis, nec etiā apostoli Ioānis baptismo<-P>

@@0@

@@1@De Baptismo. 6

<-P>baptizabant, vt dicit Hierony. in epis.

ad Seleutianũ, & in sermone Epipha

niæ. Aliàs inter discipulos Ioan. non

fuisset inuidia, ꝗ dolebāt eò ꝙ plus ba

ptizaret Xp̃us quam Ioannes, nam il

le baptismus diceretur Ioannis non

Xp̃i. Itẽ sacramenta sunt instrumẽta

nostrę redemptionis, cùm ergo Xp̃us

perfecerit redemptionem in passione

vel resurrectione, & baptismus sit po

tissima pars redemptionis, sequitur ꝙ

fuit institutus ante Christi passionẽ,

scilicet Ioānis. 3. ibi. Nisi quis renatus

fuerit ex aqua & spiritu sancto, non

potest introire in regnum Dei. Et ita

tenent omnes doctores, quòd fuit in-

stitutus ante passionem.

¶ SED quæritur, quandò? Quidam9|Beda.

dicunt quòd quandò Xp̃us baptiza-

tus fuit in Iordane, tunc enim sanctifi

cans aquas vim regeneratiuam illiscō

tulit. Alij dicunt quòd fuit institutus,<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo.

<-P>quandò Christus dixit discipulis suis.

Euntes docete omnes gentes, baptizā

tes eos &c. Marc. vltim. Sed hoc refel

litur, quia fuit institutus ante passionẽ

prędicta autem verba dicta fuere post

resurrectionem. sanct. Tho. & Nicol.

de Lyra, tenent quòd fuit institutus

quādò Christus fuit baptizatus in Ior

dane. Ioann. 1. & ita tenendum est, si-

ne aliqua dubitatione.

¶ QVÆRITVR, quandò baptis7|Baptis-|mi obli|gatio|quādo|incœpit

mus incępit obligare, & consequẽter

alia sacramẽta nouæ legis, ac proindè

quando cessauerunt legalia? Respon-

deo per propositiones. Prima propo-

sitio, ante passionem & mortem dñi,

circuncisio, & alia legalia fuerũt sem

per sub precepto. Probatur nā Chri-

stus non soluit veterem legem, ante-

quám eam impleret, sed non fuit im-

pleta vs ad passionẽ, cũ dixit, consu-

matũ est, Ioan. 19. ergo ante passionẽ<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo. 7

<-P>legalia non cessauerunt, per passionẽ

enim suā (vt ait Paulus) liberauit nos

Christus a seruitute legis. Secũda pro

positio, in passione dñi omnia legalia

fuerunt extincta quantum ad præce-

ptum, & quātum advirtutem, volo di

cere, quòd post passionẽ dñi non erat

præceptũ de circuncisione, nec de ali

quo alio in lege scripta, totaliter em̃

extincta erat quantũ ad vim illā quā

prius habebat & nullum omnino ha

bebat effectũ. Lex. n. illa fuit instituta

ad significandũ gratiā noui testamen

ti quę per IESV M sacta est, ac ꝓ

inde mortuo Christo debuit cessare,

sicut adueniente luce, cessat vmbra.

Item legalia non conferebant gratiā

perfectā, ergo adueniente quod perfe

ctũ est euacuatum est quod ex parte

erat, Corinth. 13. Reprobatio fit prio-

ris mādati propter infirmitatẽ eius, &

inutilitatẽ, nihil enim ad perfectũ lex<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo.

<-P>adduxit, introductio vero fit melioris

spei. Tertia propositio, ante promul-

gationem sufficientem euangelij per

aliquod tempus, legalia nō erant mor

tifera, ad hunc sensum, quia licebatoblegalia|quādo|cessaue-|rint.

seruare ea, & non erat peccatum etiā

scienti & non ignoranti legem Xp̃i.

Prob, quia Paulus circũcidit Thimo

theũ. Act. 16. & purificauit se Act. 21.

Hoc autem permissum fuit vt Augus.

ait, vt Synagoga cum honore sepelire

tur. Vt ostenderetur igitur quòd fue-

rat bona & sancta, non est illi statim

post passionẽ derogatum. De ista pro

positione fuit magna controuersia in

ter Hieronymũ, & Augusti. Hieron.

enimvidetur sentire, quòd statim post

passionem legalia fuerunt mortifera,

& factũ Pauli, & Petri excusat, quia

fuerunt quædam piæ dispensationes

& simulationes, vt vitaretur scādalũ.

Sed Augustinus oppositũ omninó te<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo. 8

<-P>net, & quidẽ disserte & elegantèr di-

sputat. Siem̃ iā essent mortifera pro-

pter nullũ scādalũ licuisset Paulo cir-

cũcidere Timotheũ, nec simulare cir

cuncisionem, etiam pro salute totius

populi Iudæorum, quia esset menda-

cium in facto. Petrus autẽ incautè se

habuit in obseruatione legaliũ nimiũ

cōdescendẽs Iudæis illis, quidẽ legalia

boseruāda esse dicebāt, ita vt aliqui eiꝰ

exemplo inducerentur ad eorum ob-

seruantiā, quasi essent necessaria, & i-

deò Petrus aliquā leuem culpā incur

rit, & erat reprehensibilis, vt ait Pau-

lus. Quarta & vltima propositio, post

sufficientẽ promulgationẽ euangelij

oĩa legalia fuerunt & sunt mortifera.

Hoc determinatũ est extra de baptis-

mo & eius effectu. cap. maio. & in cō-

cil. Florẽt. dānati sunt Cherinthus &

Ebiō, cōtrariũ tenẽtes. Et ad Galat. 5-

si circũcidamini Xp̃s vobis nihil ꝓde<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo.

¶ SED dubiũ est, quandò fuit facta8|Promul|gatio e-|uāgelii|quādo|fuit fa-|cta suffi|cienter.

sufficiens promulgatio euangelij? Re

spond. ꝙ non est certũ. Non enim po

test dici quòdfacta fuit in Pentheco-

ste, quia posteà Paulus circuncidit Ti

motheũ, & Petrus seruabat legalia, vt

patet actuũ. 10. Absit à me dñe, cōmu

ne & immũdũ nō introiuit in os meũ

Nec potest dici quòd in. 3. conci. cele-

brato, actu. 15. quia posteà purificatio

Pauli facta est, actu. 21. & in illo conci

lio continentur aliqua legalia, scilicet

vt abstineant à suffocato & sanguine.

Dicunt aliqui quòd tunc facta est suf

ficiens promulgatio, quādò Titus &

Vespasianus destruxernnt Hierusalẽ

Permisio enim legalium post passio-

nẽ, erat propter Iudæos. Cũ igitur illi

tunc sint penè extincti, sine lege, sine

rege, sine Deo, vt dicit Lactant. vide-

tur quòd ex tunc oĩa legalia sint mor

tifera, & licet hoc non sit certũ, nō est<-P>

@@0@

@@1@De Baptismo. 9

<-P>tamen aliquo pacto dubitādum, quin

nunc & per multas annorũ centurias

anteà fuerint legalia mortifcra. Cir-

cuncisio enim fuit instituta ad signifi

candum aliquid futurum in Christo,

& sic modo esset mendacium perni-

ciosũ. De baptismo igitur, & de om-

nibus sacramentis nouę legis, ait sāct.

Tho. quòd post passionẽdomini coe-

perunt habere vim obligatoriā, quia

tunc cessauerunt legalia: vt aperte di

cit prophetia Daniel. 9. Et in dimbidia

hebdomada occîdetur Christꝰ, & ces

sabit hostia & sacrificium. Probatur

autem hoc, quia Marci vlti. Christus

dixit. Ite docete omnes gẽtes baptizā-

tes eos, &c. qui non crediderit, condẽ-

nabitur. Hoc autem dictum fuit ante

Pẽthecoste & apostoli prędicabāt eo

modo quo Christus pręceperat scili-

cet, nisi baptizemini & credideritis

condemnabimini, ergo tunc teneban<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo.

<-P>tur ad baptismum, & perconsequens

ad alia præcepta nouæ legis.

¶ QV Æritur. Quæ sit materia sacra9|Baptis-|mi ma-|teria|quæ sit.

menti baptismi? Respond. quòd aqua

simplex, quia habet proportionẽ ad ef

fectũ spũalẽ, qm̃ mundat, & est cōmu

nior materia quā omnes facilè possũt

habere. Patet hoc Ioan. 3. Nisi quis re

natus fuerit ex aqua & spiritu sancto,

non potest. &c. Cum niue autẽ & cũ

glacie, non posset quis baptizari, quia

est alterius speciei quā aqua. Posset tñ

baptizari aqua resoluta ex niue, aut

glacie, seu gelu, quia iam est vera &

simplex aqua: quāuis de hoc Marsi-

lius dubitet, et quidam alij. In aqua ve

ro rosacea & alijs artificialibus aquis,

non potest quispiam baptizari, quia

non sunt aquæ veræ,10|Baptis-|mi for-|maquæ|sit.

¶ QVÆRITVR, quæ sit forma

huius sacramenti? Respond. quód hęc

ego te baptizo, in nomine patris, & fi<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo. 10

<-P>lij, & spiritus sancti. Patet hoc Matth.

vlt. & in cōci. Florẽ. Quæritur, vtrum

mutatio huius formæ vitiet sacramen

tum? Respon. quòd duplex est varia-

tio, quædam quæ mutat sententiam,

& sensum formæ, et talis euacuat sa-

cramentum. Altera quæ non mutat

sensum, & sententiam formæ, et talis

non tollit sacramentũ. Vnde in ca. re

tulerunt de conse. d. 4. Zacharias pa-

pa determinauit, quòd ille qui dicit,

ego te baptizo in nomine patrias, et fi

lias, et spirituas sāctas, verè baptizauit

¶ QVÆRITVR, an si diceret,11|Errorin|forma|an vi-|tiet sa-|cramen|tum.

ego te baptizo in nomine genitoris, et

geniti, et procedẽtis, verè baptizaret?

Resp. quòd S. Tho. hic, et. 3. p. q. 66. ar.

5. et. 6. dicit ꝙ nō. Idẽ tenẽt, Scot. Bona

uẽt. Ricar. Tho. de Argẽtina, Gabri.

Aliaco, et Marsi. Palu. tamẽ dubitat.Caieta. autẽ tenet omninò cōtrarium,

asserens quòd ibi esset verum sacra-<-P>@@0@

@@1@De Baptismo.<-P>mẽtũ, quod probat multis argumẽtis.

Nā de conse. d. 4. c. á quodā Iudæo ha

bet ꝙ cũ ꝗdā Iudęus baptizaret, deter

minauit Papa, ꝙ si baptizabat in noĩe

Trinitatis vel Christi, vel patris, & fi-

lij, & spiritus sancti (vnum quippe &

idem est) non debebat iterum baptiza

ri. Plus autem differt nomen Christi,

à nomine patris, & filij, & spiritus san

cti, quàm nomen genitoris, geniti, &

procedentis, ergo. Hanc opinionẽ Ca

ieta. reputat certā magister Victoria.

Fatetur tñ ꝙ talitèr mutare formā es-

set contra præceptũ, ac proinde pecca

tum: baptismus tamen esset validus,

¶ QVÆRITVR, an dicere ego12|Baptis-|mus in|nomi-|ne Chri|stian sit|validus

te baptizo in nomine IESV Christi,

sufficeret ad baptismum? Resp. quòd

hoc aliquandò fuit licitum & sufficiẽs

Patet quia vt dicitur act. 2. &. 8. aposto

li baptizabant sub illa forma, quod fa

ctum est ex extinctu spiritus sancti ꝓ-<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo. 11

<-P>pter odium quod habebant Iudæi ad

nomen Xp̃i, vt incitarentur ad amo-

rem eius. Vel forsam, quia apostolinō

audebant in principio prędicationis

suę apertè nominare Trinitatem po-

pulo infirmo. Sed vtrũ sufficeret nũc

prędicta forma? Respōdet sāct. Tho.

3. p. q. 66. ar. 6. dicit quòd non, & ita te

nent cōmunitèr docto. Quia dicitur

Mat. vlti. Baptizantes eos in nomine

patris & filij & spiritussancti. Et ca. in

synodo de conse. d. 4. Euge. expressè

determinat, quòd si quis in forma ba-

tismivnam personam nō nominaret,

non baptizaret. & ibidem ca. si re ve-

ra, dicitur ꝙ si quis baptizaret in no-

mine dñi, nō esset baptismus. Et Didi

mus in li. spiritus sancti dicit, quòd qui

in forma baptismi nominaret vnam

personam Trinitatis, sine alijs, nō ba

ptizaret. Cũ apostolis autem dispen-

sauit spiritus sanctus propter rationes<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo.

<-P>iā dictas. Caieta. verò oppositũ tenet,

3. p. q. 66. ar. 6. & magist. setẽti. hic in li

tera, & Hugo de S. Victore, li. 2. de sa-

cramen. par. 6. c. 2. & Adria. in. 4. q. 2.

Quia in capit. à quodam Iudæo, dici-

tur, quòd qui baptizatus est in nomi-

ne Christi, non est rebaptizādus. Sed

fortè prædictum caput noluit hoc de

terminare tanquàm de fide. Res mihi

dubia est, & ambigua, & ideo nihilvo

lo determinare, vtra opinio est pro

babilis, & periculosum est, hic tenere

in tanta materia, quod certũ non est.

¶ QVÆRITVR, an esset baptisBaptis-|mus in|nomie|Trinita|tis.

mus si quis dicerèt, ego te baptizo in

nomine sanctissimæ Trinitatis & in-

diuiduæ vnitatis? Respond. quòd om

nes dicunt ꝙ nō. Ita tenet sanct. Tho.

Scot. Adrian. & cęteri. Caietanus ta-

men tenet quòd est verus baptismus,

propter illud capit. á quodam Iudæo.

Certe ego in hac re non credo Caie-<-P>

@@0@

@@1@De Baptismo. 12

<-P>tano, sed dico quòd non esset baptis-

mus. Et idem dico de eo qui diceret,

ego te baptizo in nominibus patris, et

filij, & spiritus sancti: non est baptis-

mus. Ita tenet Palu. 4. distinct. 3. quæ

stio. 1. articu. 3. & magister setentiarũ,

4. distinct. 3. capit. 5.

¶ QVÆRITVR, an requiratur13|bapti|cans, an|debeat|expri|mere|propriā|per so|nam

quód minister seu baptizās exprimat

propriam personam, dicens, ego? Res

pond. quòd sufficit dicere virtualiter,

vt si dicat, baptizo te, &c. Sed vtrũ sit

necessariũ quòd exprimatur saltẽ vir

tualitèr? Respondeo, quòd non, & ita

tenent omnes. Nā Græci baptizāt sub

hac forma baptizetur seruus Christi,

in nomine patris, &c. Et est verus ba-

ptismus, vt tenet. S. Tho. 3. p. q. 66. arti.

5. 1. &. 2. Et ita tenendũ est sine dubio

Quāuis in. c. 1. si quis, de baptis. videa-

tur dici contrariũ, sed intelligitur de

illis, qui tantũmodo dicunt in nomine<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo.

<-P>patris, & filij & spiritus sancti: non di

cẽdo baptizo, vel baptizetur. Si quis

autem diceret (causa grauitatis) noste

baptizamus in nomine &c. non esset

baptismus, secundũ sanct. Tho. 3. p. q.

66. ar. 5. 4. quia variatur sensus formę.

Nos enim, significat ego & tu. Siau-

tem episcopus, vel alia magnifica per-

sona baptizet sub illa forma, est verus

baptismus, quia iam ex circunstantijs

& acōmodatione patet tātũdem signiBaptica|re vnũ,|an pos-|sint|duo si-|mul.

ficari, sicut ego te baptizo. Duoautem

si sic baptizant, & vnus aquam mittat

alter vero dicat: ego te baptizo &c. ni

hil faciunt, quia est falsa forma illius

qui dicit ego te baptizo. Siverò simul

& semel ambo baptizant (quia contẽ

dunt de prębenda) ita quòd quilibet

totum faciat, est verus baptismus, nec

de hoc dubito, nisi quilibet dicat, nos

te baptizamus. Tunc enim secùndum

sanct. Tho. 3. p. q. 66. ar. 5. &. q. 67. art.<-P>


@@0@

@@1@De Baptismo. 13

<-P>7. non est baptifmus, quod ego repu-

to securiùs, licet oppositum dicat Ca-

ieta. 3. par. q. 67. arti. 7. & Palu. 4. dist.

3. q. 2. & Durand. 4. di. 3. q. 3.

¶ SED vtrum requiratur quòd no-14|Baptica|ta perso|an debe|at expli|can.

minetur persona baptizata scilicet te:

Respon. quòd Scot. 4. di. 3. q. 2. art. 3.

& Gabriel. 4. d. 3. q. vnica, dicũt quòd

sic, & ita tenendum est, nam requiri-

tur quòd verba baptizantis applicen-

tur alicui. Sed vtrũ quis posset seipsũ

baptizare? Respō. quòd nō, vt patet, c.

debitũ, de baptismo, vbi hoc determi

natur. Sed vtrũ esset baptismus si quis

diceret, ego te abluo, vel mergo. Re-

spō. quòd sic, quia verba sunt synony

ma: quicquid dicat Glosa in capi. mul

ti sunt. Et fœminæ sermone hispano

baptizantes, melius faciunt quàm illæ

quæ baptizant sermone latino, quia

sciunt melius pronunciare verba hi-

spana quàm latina.

@@0@

@@1@De Baptismo.


¶ DVBITATVR, an requira-15|Mersio|baptica-|ti, an re-|quira-|tur.

tur mersio baptizati in aqua, vel an

sufficiat tingere ipsum? Respondeo,

quòd fuit antiqua consuetudo vt mer

geretur, iam verò nō oportet, sed qui-

libet seruet morem suę diocęsis. Vn-

de in Germania ponitur dũtaxat gu-

tula aquæ, &c. In locis autem vbi con

suetum est termegere puerum, siante

secundam vel tertiam mersionem, di

cta forma baptismi, puer moriatur, ve

rè baptizatus est, vt dicit Caieta. licet

Palude oppositum teneat. Si autem ti

meatur mors pueri si mergeretur, nō

debet mergi, sed sufficit eum aqua as-

pergere, quicquid dicat Palu. 4. d. 6. q.

1. ar. 3. nam contra eum tenent omnes

doctores. Si verò quis diceret, ego te

baptizo in nomine patris. &c. et mit-

teret puerum in flumem, vtrum esset

baptismus? Resp. PaIu. 4. di. 3. q. 1. &

Scot. d. 5. q. 3. & Marsi. 4. q. 1. & com-<-P>

@@0@

@@1@De Baptismo. 14

<-P>munis opinio dicit, ꝙ non est baptiza

tus talis puer. Siluest. etiam tenet idẽ,

& hoc intelligendum est etiam si ille

qui sic mittit puerum intendat eum

baptizare. Maio. autem in. 4. d. 4. q. 2

& Panor. c. non vt apponeres de bap-

tismo, tenet quòd esset verè baptiza-

tus. Pro vtra parte est apparentia.

Ego mallem tenere ꝙ esset baptiza-

tus, nihil enim refert mittere eũ in a-

quā, & mittere plurimā aquā suꝑ cũ.

¶ QVÆ ritur, vtrum baptismus re-16|baptis|mus, an|remittat|omnia|peccata,|eti&-a actu|alia.

mittat omnia peccata etiam actualia?

Et videtur quòd non quia institutus

est contra originale. Resp. ex sentẽtia

omniũ doctorum, quòd baptismus re

mittit omnia peccata etiā actualia. Pa

tet Ezechielis. 36. Effundā super vos a

quam mundā, & mũdabimini ab om

nibus inquinamentis vestris. Et est deDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə