Societatis iesv, segoviensis

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 14.73 Mb.
səhifə42/143
tarix14.08.2018
ölçüsü14.73 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   143

ro benè visum, erat enim vir prudentiæ, erudi-

tionis & experientiæ singularis, & nihilominus

eò identidem vrgebatur; alia profecto tenenda

via, quæ scrupulosa non sit, & eo præsertim scru-

puli genere, quod in materiâ adeò Ecclesiæ o-

diosâ versatur.

  24 In quâ etiam pro Assertione est ratioValida ra-|tio ex eo|quòd est|quæstio iu-|ris, & non|tantum|facti.

manifesta: quia cùm de nouis decimis agitur,

quæstio non est tantùm facti, sed etiam juris,

quæ ad laicos, ipsismet fatentibus, spectare ne-

quit. Quod sic ostendo: nam quæstio non est

an soluerint, cùm id euidens sit, & ex terminis

constat; cùm dicatur esse quæstio super nouis

decimis: si ergo nouæ, non anteà soluebantur.

Ergo quæstio est an debeant soluere: & ita de

iure exigendi illas, quod spirituale est, vtpote

in ministeriis Ecclesiasticis fundatum propter

quæ ministris sacris est debita sustentatio; vt est

communis Doctorum sensus & explicatio. Vi-

deantur P. Azor. Part. 1. lib. 7. Cap. 25. §. Ex hiscolliges. P. Fagundez supra Cap. 5. num. 8. Diana

Parte 1. Tract. 2. Resol. 92.

  25 Id tamen non negauerim, si alicubi to-In indijs|praxim di-|ctam ma-|gis posse per-|mitti.

lerabilis prædicta praxis est, Indicis in regionibus

præsertim permittenda, sicut & aliæ decimariis

fauorabiles. Tum, quia ubi eas Indi soluunt, ve-<-P>

@@0@

@@1@110 Thesauri Indici Titulus IV. Cap. V.

<-P>xationibus exigentium sunt expositi, de quibus

Dom. Solorzanus libr. 1. Cap. 22. num. 56. &

57. & in Politicâ lib. 2. Cap. 23. in fine. Circa a-

lios etiam multa violenter contingunt, quibus à

Prælatis remedium, aut nullum, aut languidum,

aut rarum adhibetur. In quo loqui iuuat exper-

tum. Si ergo Regia pro istis quæratur protectio,

tolerabile id reddit vexatio, quæ dabit iuncta

propriæ violentis exactatibus intellectum.


CAPVT V.

An Indicæ Audientiæ intromittere se

possint in moderandis stipendiis mi-

nistrorum Ecclesiasticorum; sicut &

circa numerum ministrorum ipso-

rum?


26 AFfirmat D. Solorzanus Lib. 4. Cap. 3.Quid praxi|circa taxa-|tionem fir-|matum.

n. 31. & in Politicâ lib. 5. Cap. 3. pag.

766. §. Lo octauò. Quia in Hispaniâ id

lege statutum, perquàm cura hæc Senatui supre-

mo committitur, quoad taxas, seu Adanceles.L. 27. Tit. 25. lib. 4. Recopilat. & Indicis Audien-

tiis per varia rescripta, quibus taxæ non debent

excedere triplum in Toletano Archiepiscopatu

solui solitum. Quoad Alguacellos autem nihil

dicit, posse tamen per potestatem Regiam mo-

derari, sunt qui teneant, sicut & procurationes,

& collectas, quas visitatores in visitationibus exi-

gunt. Pro quo etiam citatus Auctor Lib. 3. Cap. 8.num. 64. & seqq. & in Politicâ Lib. 4. Cap. 8. §.

Y si aun. Et Bobadilla Lib. 2. Politicæ Cap. 18.

num. 227. & seqq.

  27 Dico primò, Generaliter loquendo, ne-Assertio 1.|Generali-|ter non esse|licitum.

queunt Audientiæ Indicæ stipendia Ecclesiasti-

corum ministrorum taxare. Id constat: quia ta-

xatio talis est actus jurisdictionis Ecclesiasticæ, vt

est manifestum, ad quam sicut spectat ministros

eligere, & eis laboris sui stipendia soluere, ita &

stipendiorum eorumdem taxatio, vt quid con-

sequens. Et ita Concilium Tridentinum Seßione

21. Cap. 1. de Reformatione. Notariis Episcopo-

rum pro litteris dimissoriis, aut testimonialibus,

decimam vnius aurei partem assignauit, si aliàs

salarium non habeant assignatum, & leges ipsæ,

quæ hoc ad laicam potestatem spectare indicant:vt 27. citata, & aliæ, hoc ipsum supponunt, dum

statuunt remittendos ad sua Prætoria Adanceles

tribunalium Ecclesiasticorum, vt scilicet an in

illis excessus sit aliquis dispiciant. Ex quo clarè

arguitur: Nam quod proprium est jurisdictio-

ni Ecclesiasticæ, nequit ad se laica potestas auo-

care. Hac enim ratione matrimoniales caussæ,

beneficiales, decimales, & aliæ auocari nequeunt,

quia scilicet propriæ jurisdictionis Ecclesiasticæ

sunt & materiam concernunt spiritualem. Ne-

que enim dici potest esse mixti fori; quia in illisMixti fori|non esse.

non est specialis ratio, propter quam id debeat

affirmari, potius quàm in adductis: titulus enim

omnino spiritualis est, sicut & fundamentum, licet

circa materiam temporalem versetur. Quemad-

modum taxare stipendium Missarum ad Eccle-Conclu-|dentia ex-|empla.

siasticum forum tantùm spectat, quia pro la-

bore in re omnino sacrâ est, licet materialem pe-<-P>@@<-P>cuniæ substantiam concernat: sicut etiam ma-

trimonium & beneficium; corporum enim tra-

ditionem, & vsum respicit illud, sicut & hic fru-

ctuum perceptionem.

  28 Nec dici etiam valet potestatem RegiamEuasio ex|iure natu-|rali præ-|clusa.

ex vi juris naturalis ad hoc se extendere posse,

juxta quod damnis, & vexationibus subditorum

prouidere debet, quæ per impositiones, & con-

tributiones illicitas contingunt. Nam generali-

ter loquendo de Episcopis aut Synodalibus con-

uentibus id præsumi nequit, juxta illud Sancti

Anteri Papæ ad Episcopos Hispaniæ: Absit, vtCap. Ab sit|11. q. 3.quidquam sinistrum de his arbitremur, qui Apostolico

gradui succedentes, Christi corpus sacro ore conficiunt.

&c. Habetur 11. q. 3. & quidem majora illorum

dispositioni creduntur, distributio inquam, to-

tius patrimonij Christi, decimarum videlicet, &

prouentuum aliorum; ciuiles, & criminales causæ

in omnibus instantiis præter censuras, & alia ad

Sacramenta spectantia, in quibus major verti po-

test subditorum periculum, aut momentum. Ergo

& minora ista, quæ illorum comparatione vix ve-

niunt æstimanda.

  29 Si dicas magnum timeri damnum posse,Ex absur-|do turpis|quæstûs in|rebus sa-|cris non|benè ar-|gui.

si res diuinæ ut materia turpis quæstûs assuman-

tur. Id quidem non potest obstare. Nam licet,

si ita contingat, magnum profectò malum sit; id

tamen, vt probauimus, ne quit cum sufficenti

fundamento præsumi, & præterea respectus ille

omnino proprius Ecclesiasticis Prælatis est, quia

est omnino spiritualis, & ita ad laicam potesta-

tem non pertinet intuitu illius operari. Quem-

admodum res sacras vendere, & simoniæ crimen

incurrere, malum est penitus detestandum. Nec

tamen ad laicos spectat iudices, leges contra si-

moniacos promulgare, quia id ad Ecclesiasticos

prorsus spectat: prohibere scilicet, ne res sacræ

materia venalitatis execrandæ reddantur. Circa

quod esse nequit dubitatio.

  30 Dico secundò. Quod de taxis stipen-Assertio 2.|Idem sta-|tuens circa|Procura-|tiones visi-|tationum,|& colle-|ctas.

diorum est dictum, generaliter etiam loquendo

ad procurationes & collectas est extendendum.

Id constat eisdem fundamentis. Et præterea, à

Concilio Tridentino Seßione 24. Cap. 3. de Re-

formatione circa moderationem procurationum

huiusmodi id statutum, quo nihil sanctius, aut

vrgentius excogitari potest: ergo potuit circa

moderationem talem dubio procul auctoritatem

suam interponere, vt propriam Ecclesiasticæ po-

testati. Tunc vltra. Ergo laica potestas circa hæc

disponens, & modum statuens irremissibiliter

obseruandum, iurisdictionem Ecclesiasticam

conuincitur usurpare. Et quidem pecuniæ taxa,

vbi victualia noluerint visitati in specie tribuere,

Ecclesiasticis visitatoribus facienda committitur

verbis illis: Certa pecunia taxata. Nequit ergo

hoc sibi laica potestas arrogare. Præterquam

quòd, si laica prouidentia circa huiusmodi est ta-

xationes intenta, ideò quidem erit, quia Eccle-

siastica circa hoc minus sufficiens iudicatur: At-

qui id dici nequit: nam Concilium summi pon-

deris obligationem apponit, quæ visitatores va-

let reddere supra modum solicitos: ergo nihil

est, quod debeat hac in parte suppleri. Quod si

non obstante Concilij prouidentiâ, excessus in

visitationibus inueniuntur; quod à laica addi

contigerit, minùs etiam erit sufficiens, & quod<-P>

@@0@

@@1@Circa funeralia quid Audientiæ Indicæ. 111

<-P>titulo stipendij non habebitur, modis aliis tur-

pioribus exigetur.

  1 Dico tertiò circa numerum Satellitum,Assertio 3.|& circa|numerum|Alguacel-|lorum.

aut Alguacellorum idem dicendum, quod As-

sertionibus præcedentibus. Sic Grauantus, Bar-

bosa, Venerus, & Cardinalis Petrus Bertran-

dus, quos adducit, & sequitur Diana Parte 4.

Tract. 1. Resolut. 100. vbi & declarationem Car-

dinalium profert An. 1615. In quâ decernitur,

quòd Episcopus potest habere tot satellites, quot

voluerit. Fundamentum est: quia Episcopi pos-

sunt ministros sibi conuenientes habere: ergo &

quot sibi benè visi fuerint. Qui ergo minuendos

cogunt, contra illorum militant dignitatem: vt si

vellent eorum capellanos, aut seruitores limitare.

Antecedens est certissimum, & constat ex Con-Concilium|Trident.

cilio Tridentino Seßione 25. Cap. 3. de Reforma-tione, vbi in caussis iudicialibus, in quibus execu-

tio realis, vel personalis in qualibet parte iudicij pro-

pria auctoritate ab ipsis fieri poterit, à censuris se ab-

stineant. Supponit ergo propriâ auctoritate fieriEpiscopi|satellites|habere|possunt|quoad exe-|cutionem|& fami-|liam ar-|matam.

posse executionem realem, & personalem, &

consequenter ministros ad illam sufficientes ha-

bendos, de quibus statim addit; Super captionempignorum, personarumque districtionem per suos pro-

prios, aut alienos executores faciendam. Sic ibi. Ex

quibus colligunt communiter Scriptores, posse

Episcopos familiam armatam habere, ex quibus

aliquos adducit Dom. Solorzanus lib. 3. cap. 7.num. 82. & in Politicâ libr. 4. cap. 7. pag. 550.

§. De la qual. Licet ante Concilium etiam id li-

cuisse plures alij affirmarint. Et ex iis citatus Car-

dinalis, & complures citati à Barbosa De Pote-state Episcopi Allegat. 107. Quia tamen sunt, qui

hoc negent, apud citatos, videndi neque vbique

sit in vsu, & maximè in Indiis, non debent circa

hoc Episcopi nimiùm esse contumaces.

  32 Ad leges autem Hispaniæ dicendum il-Leges Hi-|spaniæ|qualiter|circa præ-|fata acci-|piendæ, cum|notandâ|doctrinâ.

las iuxta quorumdam Iuris consultorum senten-

tiam, latas, & quoad obligationem nihil esse

quod urgeat; illa enim & Principum voluntate

dependet, vt vidimus Tit. 2. cap. 9. Reges autem

nostri, cùm eximiè Catholici sint & Ecclesiæ

obsequentissimi filij, nihil suis legibus eidem cō-

trarium volunt, & ita vt effectum aliquem habe-

re velint, ille certe explicandus est, qui libertati

Ecclesiasticæ minimè contrarius habeatur. Erit

ergo eorum voluntatis, vt in præfatis casibus

Prælatos Ecclesiasticos Regij Magistratus exhor-

tentur, vt ea moderentur, quæ subditos grauare

possunt, quorum grauaminum argumentum es-

se potest, si illi de ipsis communiter conqueran-

tur. Et hoc quidem ad moderationem desidera-

tam sufficiet, vnde nihil addendum vltrà. Quo-

modo enim credibile sit Episcopos vrbanè, &

rationabiliter admonitos, contra Regis volun-

tatem suas dispositiones obstinatiùs defensuros?

Cùm ergo hoc satis sit, ad quid leges plenæ pe-

riculo? aut qui credi queat eas Reges per excel-

lentiam Catholicos, toto obligationis pondere

conditas voluisse?


@@

CAPVT VI.

Audientiæ Indicæ an circa funeralia

possint judicialiter diffinire?
33 EXtat rescriptum Regium Tom. 4. pag.Modera-|tionem in|iuribus|funer aliũ|& aliorũ,|statuit|rescriptum|Regium.

337. quo Audientiis injungitur, vt

tolli penitus faciant excessus, quos in

funeralibus, matrimonialibus, & aliis similibus

iuribus Indiarum Parochi per corruptelam indu-

cunt. Et ita hoc licitè fieri posse consequenter

affirmat Dom. Solorzanus Lib. 4. Cap. 3. n. 32.

& in Politicâ lib. 5. Cap. 3. pag. 766. col. 2. Et

quod ad funeralia attinet, Caietanus, Nauarrus,

Sousa, Graffis, P. Filliucius, & P. Layman, quos

adducit Diana Parte 1. Tract. 2. Resolut 65. docent,Fauet gra-|uium Au-|ctorum|sententia.

Principes posse Clericis, suis statutis moderari

sumptus ceræ, quod & consequenter de aliis di-

cendum videtur, quæ purè spiritu alia non sunt,

& videntur tantùm ad pompam pertinere, licet

ex illis aliquæ Ecclesiis vtilitates possint proue-

nire, vt ex culcitris, atque operimentis pretiosis,

quæ defunctorum corporibus apponuntur: ex

illis enim fieri possunt ornamenta, & ita id tenent

Duardus, & Martha apud Dianam suprà. Sicut

& de extructione sepulchri, cuius temperamen-

tum statui lege potest. Ipse autem Diana, cumQuid alij.|adhibita|distinctione.

aliis, quos allegat, existimat statutis. quidem Prin-

cipem eam decerni moderationem posse, ex quâ

Ecclesiæ detrimentum nullum patiantur, quia

non minuuntur eleëmosynæ: vt minuuntur, si

cereorum, & candelarum numerus statuatur, vel

pretiosa operimenta prohibeantur, Ecclesiis re-

linquenda. Quod & de extructione sepulchri

cum Carolo de Grassis videtur sentire.

  34 Dico primò. Quidquid in funeralibus adAssertio 1.|Ad pom-|pam spe-|ctantia|posse mode-|rari.

solam pompam spectat, possunt potestates laicæ

moderari. Sic citati. Ratio est clara: quia ex tali

moderatione nullum Ecclesiis detrimentum su-

peruenit. Ergo minimè ex eâ parte Ecclesiastica

libertas violatur. Sic ergo & ornatus parietum

& magnificentia tumuli, & ornamenta corporis,

ac cereorum numerus ad moderationem redigi

possunt, quando ex illis nihil in Ecclesia relin-

quendum, vt frequentiùs accidit, neque ad diui-

ni officij celebritatem spectant, cuius intuitu mi-

nimè disponuntur, & quidem justissimè statui

posset, ne defunctorum corpora nimis pretiosis

vestibus ornarentur, ex aureis scilicet telis in se-

pulchris putrefaciendis, præsertim in feminis.

Solent enim in hoc genere vanissima quædam

portenta videri.

  35 Dico secundò: sumptus, qui circa eaAssertio 2.|Non ea,|quæ directè|ad Ecclesiæ|vtilitatem|spectant.

versantur, ex quibus directè solet Ecclesijs vtili-

tas accrescere, nequeunt statutis laicalibus pro-

hiberi. Sic ex citatis colligitur, & ratio est clara:

quia ex hoc libertas Ecclesiastica coarctatur, ra-

tione cujus possunt Ecclesiæ admittere quidquid

à fidelibus dari potest. Sicut ergo extra fune-

ris occasionem cereos, & oblationes panis, vi-

ni, arietum, vitulorum &c. accipere poterant

ita & illius occasione, sin minus limitata com-,

perietur.

  36 Dico tertiò. Indirectè possunt prohibe-Assertio 3.|Bene tamẽ|quæ indi-|rectè.

ri sumptus, ex quibus vtilitates possunt in Eccle-

sias deriuari. Hoc explico. Moderatio circa<-P>


@@0@

@@1@112 Thesauri Indici Titulus IV. Cap. VII.<-P>magnificentiam tumuli, statui potest, ex quo di-

rectè nulla utilitas pro Ecclesiâ habetur: At quia

in eo multi cerei, & candelæ apponi solent, quæ

Ecclesiis relinquuntur, ex illius moderatione im-

minutio cereorum, & candelarum sequitur, quam

dicimus cum citatis Auctoribus non esse contra

Ecclesiasticam libertatem. Id, quod ex commu-

ni aliâ scriptorum doctrinâ ostendo: nam Ma-

gistratus augere pretium rerum possunt, ex quo

Ecclesiastici indirectè grauentur, cùm debeant

vniformi pretio res sibi necessarias comparare: &

tamen id contra Ecclesiasticam libertatem non

est; quia non est obligatio ad genus illud indire-

ctæ molestiæ vitandum, quando ex intentione

grauandi Clericos non progreditur, vt scilicet

eo circuitu, quod aliàs obtineri non poterat, exi-

gatur.

  37 Dico quartò. De legibus circa prædi-Idem circa|leges dicen-|dum circa|dicta dispo-|nentes.cta, quæ contrariæ videntur, eodem modò phi-

losophandum, quo de aliis, de quibus dictumnum. 32. Itaque admonendi Prælati, & seriis ex-

hortatoriis ad remedium excitandi. Quòd si non

sufficiant, vrgeantur meliori modo, ex eo funda-

mento; quia Regibus nostris commissa est Indo-

rum conuersio, & promotio in fide, contra quam

fit iniquis extorsionibus pecunię, & pecuniâ æsti-

mabilium, quæ in rerum sacrarũ administratione

admiscentur. Quòd si Parochi Hispanorum sint,

pariter procedendum; quia non alius debet esse

illorum agendi modus, & eorum praua exempla

etiam promotioni fidei officiunt, cùm talia Indi

prospiciant, & scandalizari possint, sicut ex iis,

quæ erga ipsos peraguntur. Possunt ergo Au-

dientiæ Indicæ Regio nomine erga huiusmodi

prouidere. Et hoc etiam circa iura matrimo-

nii, & quæcumque alia agendum, cùm in

omnibus eadem sit ratio, & paria inconuenien-

tia sequantur, de quibus inferiùs etiam disse-

rendum.


CAPVT VII.

Quid Indicæ Audientiæ sine Conscien-

tiæ labe possint circa spolia Episco-

porum?


38 VT se intromittere in spoliorum hu-Spolia E-|piscoporum|vt colligā-|tur in Hi-|spania &|Indijs.

iusmodi collatione possint, & lites,

quæ ex eo oriri possunt, dirimere

solutionemq́ue famulorum, & creditorum exe-

qui, quod in Hispaniâ Regio Senatui praxi iam

veteri competit, Regiis rescriptis stabilitum inue-

nitur, de quibus Dom. Solorzanus Lib. 3. Cap. 11.

num. 37. & seqq. & Lib. 4. Cap. 3. num. 34. & in

Politicâ Lib. 4. Cap. 11. & Lib 5. Cap. 3. §. LoNoueno. Est autem id difficile si solum Regiam

auctoritatem, etiam de plenitudine potestatis in-

spiciamus. Quia, vt benè arguit P. Azor Parte

2. Lib. 8. Cap. 4. Quæsito 2. Spolia sunt bona Ec-

clesiastica, circa quæ nequit Regum, & Principum

auctoritate disponi. Quo iure in Pontifice stan-

te, ea suæ cameræ generaliter applicauit, licèt

non in omnibus Regnis, & Prouinciis eadem cir-

ca hoc consuetudo seruetur. Pro quo videndus

idem Quæst. 1. In Indiis certè Pontificia colle-

ctio non viget; ob rationabiles enim causas, id<-P>@@

<-P>est hucusque detrectatum: non quidem ad Re-

gii Patrimonii incrementum pertinentibus, cùm

ex illis nihil sibi nostri Reges assumant, sed piissi-

mâ attentione distribuant; verùm consideratis

aliis, de quibus non est cur specialiùs disseramus.

Quamuis, ne hoc ad profundum aliquod Sa-Cur in his|Cameræ|Apostolicæ|non infe-|rantur.

cramentum referre videamur, dici potest ideò

spolia Indica Apostolicæ Cameræ non inferri,

quia ipsa Sedes Apostolica decimas Catholicis Re-

gibus largita est, quarum portiones videntur

esse spolia: neque decens erat, vt ei, quæ plenam

adeò largitionem fecerat, reliquiæ istiusmodi

cum rigore exigenti redderentur.

  39 Vt ergo justificari praxis prædicta possit,Praxis vt|queat justi-|ficari.

& laicæ potestatis ad rem penitus sacram exten-

sio: multa Auctores, Hispani præsertim, alle-

gant, professione juris insignes, ex quibus Dom.

Solorzanus citato Cap. 11. Vtriusque loci Politicæ

scilicet, pag. 586. & seqq. & Tomi 2. Et omnia

ad vnum reduci possunt, quòd scilicet morien-

tibus Episcopis, omnia eorum bona direptioni

remanent exposita, vt neque paxillus, vt dici solet,

in pariete relinquatur. Ad Regiam autem proui-

dentiam spectat huiusmodi excessibus obuiare, &

vbi aliorum solicitudo pro defensione non sup-

petit, morientes, & eorum, bona in suam recipe-

re protectionem & famulos pariter, ac credito-

res, vt illis, quæ explorata fuerint debita persol-

uantur. Quod præsertim tunc faciendum, cùm

Reges Ecclesiarum patroni sunt, quales sunt Ca-

tholici, in Indiis præcipuè, & ita pro eorum bo-

nis tuendis excubare debent, cùm constet Episco-

porum bona, deductis debitis, ad eas pertinere.

Pro quo citatus Auctor adducit Cap. Cùm vos deOfficio Ordinarij: Quod quidem nihil ad rem vi-

detur conducere: ibi enim de Episcopis non estDostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   143
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə