T. C. Orman ve su iŞleri bakanliğIYüklə 0.78 Mb.
səhifə11/12
tarix12.08.2018
ölçüsü0.78 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Teknik Çalışmalar


SÇD gereklilikleri doğrultusunda, Türkiye’nin 25 havzasında öncelikle yüzey ve yer altı su kütlelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, su kütlelerine ait tipolojiler, tipe özgü referans koşulları ve noktalar belirlenmelidir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra tüm ülke genelinde gözetimsel ve operasyonel izleme noktaları, izlenecek parametreler ve izleme sıklıkları belirlenerek gerek miktar gerekse kalite olarak yüzey ve yer altı sularının izlenmesine başlanılmalıdır. OSİB koordinasyonunda diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak çalışma grupları vasıtasıyla Ulusal İzleme Ağının oluşturulması ve bu çerçevede belirlenen izleme programlarının uygulamaya geçirilmesi öncelikle önem arz etmektedir.

Türkiye’deki sucul flora ve fauna dikkate alınarak hazırlanan biyolojik metrikler geliştirilmelidir.


Her bir biyolojik kalite elementi için SÇD’ye uyumlu sınıflandırma sistemi geliştirilmeli, çok iyi/iyi, iyi/orta, orta/zayıf ve zayıf/kötü sınıf sınır değerleri belirlenmelidir.

  1. İzleme Ağları ve Veri Tabanı


Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine göre izlemenin yapılabilmesi için gerekli olan personel ve yeterli finansmanın sağlanarak oluşturulacak izleme ağı doğrultusunda izlemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

SÇD her üye ülkenin izleme ağını oluşturmasını istemektedir. Türkiye’nin 25 havzasında gözetimsel, operasyonel ve araştırmacı izleme noktalarının belirlenerek Ulusal İzleme Ağının bir an önce oluşturulması gerekmektedir.

Aynı zamanda su kalitesine ilişkin veri ve bilgilerin farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ayrı ayrı biriktirilmesi yerine, Ulusal İzleme Ağı çerçevesinde yapılacak izlemelerin oluşturulacak bir “Ulusal Su Veri Tabanı”nda toplanılması ve ilgili kurum ve kuruluşların paylaşımına açılması da elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlamında önemlidir.

Çevresel Kalite hedeflerinin belirlenmesi için biyolojik, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik izleme ağından elde edilen verilerin Ülkemize uygun geliştirilen metrikler ve belirlenen sınıf sınır değerleri kullanılarak su kütlelerinin ekolojik statülerinin belirlenmesi ve SÇD hedefleri ile karşılaştırılmasının yapılması da izleme sonuçlarının değerlendirilebilmesi anlamında önem arz etmektedir.

25 havzada izleme ağının oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi için gerekli yeterli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması, etkin bir izleme ve denetlemenin yapılabilmesi için gereklidir. Ayrıca bir kısım gezici nitelikte özel laboratuarların (mobil laboratuvar) kurulmasına da acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Bu laboratuarlar acil durumlarda ve kazara oluşan kirliliğin boyutlarının tespitinde ve elde edilecek verilerin kısa sürede temininde ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında öncelikli olarak yer almaktadır. Ayrıca, İnterkalibrasyon çalışmalarına katılım sağlanmalıdır.

  1. Finansman


SÇD’nin uyumlaştırılması ve SÇD gerekliliklerine göre izlemenin yapılabilmesi için en önemli unsur finansman olup, tüm bunlar için yeterli finansman kaynağının sağlanması gerekmektedir. Özellikle “kullanan öder / kirleten öder” prensibinden hareketle, bu amaca yönelik olarak, çeşitli ekonomik araçların ve finansman modellerinin değerlendirileceği çalışmaların yapılması gerekmektedir. En önemli doğal kaynağımız ve vazgeçilmez hayat kaynağımız olan “kullanılabilir su”yun bir “değeri” olduğu, toplumun tüm kesimlerine kabul ettirilmelidir.

  1. Eğitim ve Ar-Ge


İlkokullardan, hatta okul öncesi eğitim kurumlarından başlayarak, toplumun tüm kesimlerinde, suyun miktar ve kalite olarak önemine ilişkin bilinç ve eğitim seviyesi artırılmalıdır.

Ayrıca, bilimsel katkının ve Ar-Ge’nin olmazsa olmaz koşul olduğu Su Kalitesi Yönetimi’nin bu unsurlar tarafından da beslenebilmesi için gerekli her türlü tedbir alınmalıdır.Kaynakça

2006/11/EC. Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi.

75/440/EEC. "İçme Suyu için Kullanılacak Yüzey Sularının Kalitesi Direktifi." 1975.

76/464/EEC. "Bazı Tehlikeli Maddelerin Su Ortamlarına Deşarjının Neden Olduğu Kirlilik Direktifi." 1976.

78/659/EEC. "Balık Yaşamının Geliştirilmesi ve Korunması İçin Tatlı Suların Kalitesi Direktifi." 1978.

79/869/EEC. "• İçme Suyu Temini Amaçlı Yerüstü Suyunun Ölçüm Metotları ve Örnek Alma ve Analiz Frekansları Direktifi." 1979.

79/923/EEC. "Kabuklu Deniz Ürünlerinin Yaşadığı Suların Kalitesi Direktifi." 1979.

80/68/EEC. "Bazı Tehlikeli Maddelerin Sebep Olduğu Yeraltı Suyu Kirliliğinin Önlenmesi ." 1980.

82/176/EEC. "Klor Alkali Elektroliz Endüstrisinin Cıva Deşarjının Limit Değerleri ve Kalite Hedefleri Direktifi )." 1982.

83/513/EEC. "Kadmiyum Deşarjlarının Limit Değerleri ve Kalite Hedefleri Direktifi." 1983.

84/156/EEC. "Klor Alkali Elektroliz Endüstrisi Haricindeki Sektörlerden Kaynaklanan Civa Deşarjının Limit Değerleri ve Kalite Hedefleri Direktifi." 1884.

84/491/EEC. "Hekzaklorosiklohekzan Deşarjının Limit Değerleri Ve Kalite Hedefleri Direktifi." 1884.

86/280/EEC. "76/464/EEC Sayılı Direktifin Ekinde Yer Alan Liste I’de Belirtilen Bazı Tehlikeli Maddelerin Deşarjının Limit Değerleri ve Kalite Hedefleri Direktifi." 1986.

Alpaslan, N. vd. "Türkiye'de Su Yönetimi, Sorunlar ve Öneriler." TÜSİAD Yayınları, 2008.

COM 876 Final. "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy." 2011.

Crane, M. "Proposed Development of Sediment Quality Guidelens under the European Water Framework Directive: a critique, Toxicology Letters, 142:3, 195-206." 2003.

Çiçek, N., Karaaslan, Y., Aslan, V., Lepot, B. Türkiye'de AB'ye Uyumlu Su Havzası Yönetimi Stratejisi ve Su Çerçeve Direktifi. İstanbul: Fatih Üniversitesi 3. Çevre Sorunları Kongresi, 2008.

Falkenmark ve Lindh. UNEP/WMO tarafından atıfta bulunulmuştur.. "Climate Change 2001: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability". UNEP/WMO tarafından atıfta bulunulmuştur. 1976. http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/180.htm.

Gasperi, J., S. Gernaud, V. Rocher, and R. Moilleron. Priority pollutants in surface waters and settleable particles within a densely urbanised area: Case study of Paris (France),. Science of the total environment, ,407, 2900-2908., 2009.

http://www.worldometers.info/water/. worldometers,real time world statistics. 2012.

Kınacı, C. "Türkiye'de Su Yönetimi." İTÜ FBE Sunumu, 31.10.2012, 2012.

Littlejohn, C., S. Nixon, G. Casazza, C. Fabiani, G. Premazzi, and P. Heinoen. "Guidance on Monitoring for the Water Framework Directive, Final Draft, Working Group 2.7." 2002.

Moroglu, M. Avrupa Birliği Su Çerçeve Yönergesi ve Yönergenin Türkiye'de Uygulanması: Büyükçekmece Havzası Örneği. Yüksek Lisans Tez, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

RG 10.03.1995 tarih - 22223 sayı- SÜY. "Su Ürünleri Yönetmeliği (22223 Sayılı Resmi Gazete)." 1995.

SKKY. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY), 31.12.2004 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazete (Değişik: RG-13/02/2008-26786). 2004.

TMKKY. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (26005 sayılı Resmi Gazete. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2005.

USKYSB. Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi Stratejik Eylem Planı (SEP) 2012-2023. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2012.

EKLER


  1. Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:- Su kaynaklarımızın miktar olarak yeterli düzeyde olması, (su fakiri değiliz!)

- Su Kanununun çıkacak olması

- İçinde “Su” kelimesinin olduğu bir Bakanlığımızın olması


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:- Su kalitesi yönetimi konusunda çok sayıda yetkili kurumun olması

- Su kalitesi konusunda çok veri olmasına rağmen, verilerin dağınık ve çeşitli kurumlarda olması

- Mükerrer çalışmaların yapılması

- SÇD için gerekli olacak analizleri yapacak laboratuar altyapısının olmamasıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):- SÇD ile yapılacak çalışmalarla ülkemizdeki su kütlelerine ait hidromorfolojik, fizikokimyasal, biyolojik parametrelerin ölçülecek olması

- Su Yönetimi Üst Kurulu’nun faaliyete girecek olmasıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Koruma- kullanma dengesinin kurulamaması

- İklim değişikliği

- Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme


Tarih: 26.11.2012

Dolduran Üyenin Adı Soyadı: Prof. Dr. Sinan Uyanık
Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:- Su ile ilgili çok sayıda veri mevcuttur.

- Su ile ilgili olarak çalışan personel oldukça fazladır.

- Su kalitesi ile ilgili çalışmaların alt yapısı oluşturulmaktadır.

- Su kalitesine ilişkin mevzuat çıkarılmaktadır.

- Suyun kaliteli olması hususunda halk bilinçlidir.

- Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi çıkartılmış ve uygulanmasına başlanılmıştır.

- Üniversitelerde su kalitesi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş olması.


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:
- Kurum ve kuruluşlar arasında yeterli ve etkin koordinasyon sağlanamıyor olması

- Su kalitesi konusunda çalışan yeterli kaliteli uzman personel bulunmamaktadır.

- Su kalitesinin tayininde kullanılan kimyasallar ve cihazlar dışarıdan ithal edilmektedir.

- Yapılan çalışmaların il düzeylerinde olması havza bazında olmaması

- İzleme ve denetimin yetersizliği ve koordine edilememesi


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):- Su yönetimi ile ilgili kanunla kurulmuş bir otorite mevcuttur. Bu otorite hızla çalışmalarına devam etmektedir.

- AB su kalitesi ile ilgili çalışmalara destek vermektedir.

- Suyun kaliteli olması hususunda- özellikle içme suyu ve kullanma suyu açısından- halkın olumlu yaklaşımları mevcuttur.

- Su Kanunu konusundaki çalışmalara ağırlık verilmesiUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Su kalitesi uygulamaları konusunda yeterli ödenek olmaması.

- Kurum ve kuruluşların su kalitesi ile ilgili hususları mevcut kendi kanunları çerçevesinde yorumlaması ve uygulaması.

- Miras ve kadim hakkı hususları


Tarih: 23.11.2012

Dolduran Üyenin Adı Soyadı: Süleyman DEMİR (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:
- Kurumların su kalitesi ve yönetimi konusunda kazandığı deneyimler

- Son yıllarda çıkan yönetmeliklerin AB Direktifleri dikkate alınarak hazırlanması ve bu yönetmeliklerin uygulamada olması

- Konu ile ilgili kanun hazırlığının yapılması

- Yönetimin tek elden sağlanması amacıyla çalışmaların sürdürülmesi

- Su kalitesi yönetiminde devlet tarafından sağlanan desteklerde son yıllarda artış olması

- Vatandaşların su kalitesi konusunda basın ve yayın organları tarafından bilgilendirilmesi ve duyarlılık artışıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:
- Halihazırda çok sayıda kurum ve kuruluşun konu ile ilgili yetkisinin olması

- Ülke genelinde su kalitesine dair detaylı envanterin bulunmaması veya kurumlar arasında paylaşılmaması

- Ülke genelinde gelecek öngörüsü ile su kaynağı olarak kullanılacak kaynakların kalite durumlarının yıllara göre değişiminin belirlenmesi için yeterli envanterin mevcut olmaması veya kurumlar arasında paylaşılamaması

- Yerel paydaşların olumsuz etkilerinden etkilenene kadar konuya yeterli ilgiyi göstermemeleri

- Modern bilgi teknolojilerini kullanan izleme ve değerlendirme tekniklerinin yaygınlaştırılması konusunda yetersizlikler

- Su kalitesi çalışmalarının yönetilmesinde gerekli planların yetersizliği

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):
- Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan online izleme ve denetim fırsatı

- Basın yayın organları ile konu ile ilgili farkındalığın artırılması

- Sivil toplum örgütlerinin konu ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapması

- Kamu kurumlarında katılımcılığa önem verilmeye başlanması

- AB uyum sürecinde konu ile ilgili yapılacak düzenlemeler

- İklim değişikliği sebebiyle bölgesel kuraklıkların olması ve suyun öneminin daha detaylı anlaşılması

- Su kalitesi yönetimi konusunda politik desteğin artması

- Konu ile ilgili AR-GE çalışmalarında ayrılan bütçelerde son yıllarda artış olmasıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):
- Gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınmaması halinde sınırlı olan su kaynaklarının kullanılabilirliklerinin olumsuz etkilenmesi

- Yetkisi olan kurum ve kuruluşların su kalitesi yönetimin tek elde toplanmasına karşı göstereceği dirençler

- İzleme ve denetimin istenilen düzeyde olmaması neticesinde su kaynaklarının olumsuz etkilenmelerinin devam etmesi

- Belirli su kalitesinde yaşayan canlıların su kalitesinin kötüleşmesi ile yok olması

- Deşarj standartlarının sıkılaştırılması için gerekli politik desteğin sağlanmaması


Tarih: 25.11.2012

Dolduran Üyenin Adı Soyadı: Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKCI
Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:- Gerekli yasal düzenlemelerin hızla tamamlanma aşamasında olması

- Özellikle son dönemlerde üniversitelerle ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi

- Kapasite geliştirme amaçlı eğitim ve örnek çalışmalarına verilen önem


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:- Yürürlüğe geçirilmiş olan yönetmeliklerden uygulamaya geçmiş olan yönetmelik sayısının az olması

- İzleme çalışmalarındaki yetersizlik

- Su kalitesi ile ilgili veri tabanı çalışmalarının sonlandırılamamış olması


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):- Su Kanunu’nun hayata geçirilmesi ile su yönetimindeki kanuni boşlukların doldurulabilecek olması

- Çevre Bilimleri alanında ülkemizde yapılan çalışmalar sayesinde kazanılan bilgi ve tecrübenin havza yönetim planlarının oluşturulması çalışmalarına aktarılabilme olasılığıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Havza yönetim planlarının oluşturulabilmesi için gerekli mali sorunlar

- İzleme çalışmalarının yüksek maliyeti

- Su kalitesinden sorumlu kurumların görev çakışmaları


Tarih: 26.11.2012

Dolduran Üyenin Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Emre ALP
Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:- Su Çerçeve Direktifi’ne uyum çalışmalarının başlaması

- Mevcut verilerin değerlendirilmesi

- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulması


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:- Su yönetimine ilişkin çok sayıda kurum olması

- Teknik eleman yetersizliği

- Bütçe gereksinimi

- Laboratuvar v.b. veri toplamaya yönelik kurum yetersizliğiUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):- Su Kanunu’nun hazırlanması ve yürürlüğe girmesi

- Üniversitelerde ekolojik kalite unsurlarına ilişkin bilgi birikimi
Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Su kalitesi yönetimine ilişkin ulusal bilincin oluşmaması

- Suyu kullanan unsurların suyu koruma konusunda yeterli bilince sahip olmamasıTarih: 26.11.2012

Dolduran Üyenin Adı Soyadı: Prof. Dr. Nilsun DEMİR
Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:- Su kaynaklarının yönetimini sağlayan yeterli sayıda ve kapasitede kurum ve kuruluşun bulunuyor olması.

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:- Su konusunda çok fazla sayıda mevzuat bulunması, zaman zaman yetki ve sorumluluk karmaşasının yaşanmasına sebep olması.

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):- Çevre ve su konularında bilinçlenme seviyesinin artıyor olması, su yönetimi konusunda yapılan çalışmaların hayata geçirilmesini sağlayabilecektir.


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Su konusunda fazla sayıda sorumlu kurumun bulunuşu, kurumlar arası yetki kargaşasını ve dolayısıyla suyun sürdürülebilir yönetimini imkansız hale getirebilecektir.Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:- İlgili AB Direktiflerinin uygulanması için alt yapı çalışmalarının başlanmış, ilgili yönetmeliklerin hazırlanmış ve uygulanmaya konmuş olması

- Taslak yönetmelik çalışmaları

- İlgili bilimsel projelerin geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuş olması


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:
- Yetkili kurum sayısının fazlalığı

- Yetkili kurumlar arasında etkin koordinasyon kurulamaması

- AB Direktifleri gibi çerçeve rehberlerin henüz ülkemizi bağlayıcı yapıda olmaması

- Entegre Havza Yönetimi kapsamında planlama olmaması

- İzleme ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği

- Akademik, sivil toplum, yerel vb. devlet dışı kurumların yönetime etkin katılımlarının sağlanamaması

- Biyolojik çeşitlilik, doğal alanlar ve ekosistem hizmetlerinin ilgili mevzuatta yeterince yer almaması

- Bilimsel verilerin farklı kurumlar tarafından toplanıyor olması/veri paylaşımı/ulusal veri tabanı olmamasıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yapısının kurulması

- Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun kurulması

- SUEN’in kurulması

- Uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatı ve ilgili direktifler (ör. Su Çerçeve Direktifi) tarafından su kalitesi yönetiminin çerçevesinin ve standartlarının belirlenmiş olması

- Su Kanunun çıkıyor olması

- Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Stratejisi

- Ulusal Havza Yönetim Stratejisi


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Planlama, uygulama, izleme, ve denetim süreçleri için yetkili tek bir merci saptanamaması durumu

- Akademik, sivil toplum, yerel vb. devlet dışı kurumların planlama ve uygulama süreçlerine etkin katılımlarının sağlanamaması

- Özellikle belediye gibi yerel mercilerde fon yetersizliği

- AB uyum sürecindeki kararlı tutumun azalması

- Doğal alanları, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerini ilgilendiren gündemdeki yeni kanun tasarılarının bazı maddeleri


Tarih: 21.11.2012

Dolduran Üyenin Adı Soyadı: Eren Atak (WWF Türkiye)Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin GZFT Analizi

Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Güçlü (G) Olduğu Yönler:


- İlgili AB direktifleri ile uyumlu ve eşleşen yönetmeliklerin mevcudiyeti (Havza, yer altı suları ve yüzeysel suların korunmasına dair vb yönetmelikler)

- Ulusal su kalitesi yönetim stratejisinin kısa, orta ve uzun vade planlarının yapılmış olması

- AB SÇD ile uyumlu izleme, veri toplama ve planlama çalışmaları için OSİB tarafından havzalar bazında çalışmaların başlatılmış olması

- Havza eylem planlarının OSİB tarafından ele alınmış olması

- İçme suyu arıtma normlarının belirlenecek olması


Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Zayıf (Z) Olduğu Yönler:
- İdari koordinasyonun olmaması, birçok kurumun direk ve dolaylı olarak su ile ilgili hükümlerinin olması ve yetki karmaşası, çakışması, çatışması

- Farklı kurumlarca yapılan yönetmelikler nedeniyle çakışmalar (SKKY’de detaylandırılmamış yüzeysel suların korunması, havza vb hususlar OSİB tarafından yapılan detaylı yönetmeliklerle çakışması)

- Öncelikli kirleticilerin yeterince ele alınmaması, analiz güçlükleri, standart analiz yöntemlerinde harmonizasyonun olmaması

- Spesifik kirleticilerin analizinde, laboratuar imkanlarının yetersiz olmasıUlusal Su Kalitesi Yönetiminin

Sahip Olduğu Fırsatlar (F):
- Envanter ve izleme için yürürlüğe giren veya planlanan çok sayıda özgün projenin mevcudiyeti

- Deneyimli akademik, idari ve yürütücü iş gücünün mevcudiyeti

- Su Kanunu taslak çalışması

- Ulusal Su Entitüsü’nün kurulmuş olması

- Çok sayıda çalışan kurum, koordinasyon sağlandığı taktirde fırsata dönüşecektir.

- Çok sayıda mevcut olan arıtma tesislerinin modifikasyonu ile atıksuların tekrar kulanılabilir olması önemli bir fırsattır.Ulusal Su Kalitesi Yönetiminin

Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditler (T):- Yetki karmaşasını doğuracak çok sayıda söz sahibi kurumların koordinasyonsuz bir biçimde mevcut olması

- OSİB Su yönetiminin taşra teşkilatının olmaması ve yeterli elemanın bulunmaması

- Farklı kurumlar tarafından uygulanan birbiriyle bağlantılı olmayan yönetmelikler

- İzleme ve denetlemede kurumlar arası harmonizasyonun olmaması, mükerrer işler, farklı standartlarla ölçümler

- Ortak paylaşıma açık olmayan veri deposuDostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə