Vizeler hakkında bir Topluluk Kodu oluşturan 13 Temmuz 2009 tarihli ve

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 386.88 Kb.
səhifə2/8
tarix14.08.2018
ölçüsü386.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Madde 8
Temsil düzenlemeleri

1. Bir üye devlet, yetkili olan başka bir üye devleti, 5. madde uyarınca anılan devlet adına başvuruları incelemek ve vize vermek amacıyla temsil etmeyi kabul edebilir. Bir üye devlet, başka bir üye devleti sadece başvuruların kabulü ve biyometrik tanımlayıcıların kaydı için sınırlı bir şekilde de temsil edebilir.

2. Temsil eden üye devletin konsolosluğu, bir vizeyi reddetmeyi düşündüğünde, 23. maddenin 1, 2 veya 3. paragraflarında belirtilen süre sınırları içinde başvuruya ilişkin nihai kararı vermeleri için, başvuruyu, temsil edilen üye devletin ilgili makamlarına sunar.

3. Dosyaların ve verilerin toplanması ve temsil edilen üye devlete iletilmesi, ilgili verilerin korunması ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapılır.

4. Temsil eden üye devlet ve temsil edilen üye devlet arasında aşağıdaki unsurları içeren ikili bir anlaşma yapılır:

(a) Sadece geçici ise, bu temsilin süresini ve sona erdirilmesine ilişkin usulleri belirtir;

(b) Özellikle, temsil edilen üye devletin ilgili üçüncü ülkede bir konsolosluğu bulunduğunda, binalar, personel ve ödemelerin temsil edilen üye devlet tarafından sağlanmasını öngörebilir;

(c) Belirli kategorilerdeki üçüncü ülke uyruklarının başvurularının, 22. maddede öngörüldüğü şekilde ön danışma için temsil eden üye devlet tarafından temsil edilen üye devletin merkezi makamlarına iletilmesini öngörebilir;

(d) 2. paragraftan sapma yoluyla, temsil eden üye devletin konsolosluğuna, başvurunun incelenmesinden sonra vize vermeyi reddetme yetkisi verebilir.

5. Üçüncü bir ülkede kendi konsolosluğu bulunmayan ülkeler, o ülkede konsoloslukları bulunan üye devletler ile temsil düzenlemeleri yapmaya gayret ederler.

6. Belirli bir bölge veya coğrafi alandaki yetersiz ulaşım altyapısı veya uzun mesafelerin, başvuru sahiplerinin bir konsolosluğa ulaşmak için orantısız çaba harcamalarını gerektirmemesini sağlamak amacıyla, o bölgede veya alanda kendi konsolosluğu bulunmayan üye devletler, o bölgede veya alanda konsoloslukları olan üye devletlerle temsil düzenlemeleri yapmaya gayret ederler.

7. Temsil edilen üye devlet, temsil düzenlemelerini veya bu düzenlemelerin sona erdirilmesini, bu düzenlemeler yürürlüğe girmeden veya sona erdirilmeden önce Komisyon’a bildirir.

8. Eşanlı olarak, temsil eden üye devletin konsolosluğu, hem diğer devletlerin konsolosluklarını hem de ilgili ülkedeki Komisyon delegasyonunu, temsil düzenlemeleri veya bu düzenlemelerin sona erdirilmesi hakkında bu düzenlemeler yürürlüğe girmeden veya sona erdirilmeden önce bilgilendirir.

9. Temsil eden üye devletin konsolosluğu 43. madde uyarınca bir dış hizmet sağlayıcı veya 45. maddede öngörüldüğü şekilde akredite ticari aracılar ile işbirliği yapmaya karar verirse, böyle bir işbirliği, temsil düzenlemelerinin kapsamına giren uygulamaları içerir. Temsil edilen üye devletin merkezi makamları, bu işbirliğinin koşulları hakkında önceden bilgilendirilir.



BÖLÜM II
Başvuru


Madde 9
Başvuruların yapılmasına ilişkin uygulama biçimleri

1. Başvurular, planlanan ziyaretin başlangıcından en fazla üç ay önce yapılır. Çoklu giriş vizesi sahipleri en az altı ay bir süre için geçerli olan vizenin bitim tarihinden önce başvuru yapabilirler.

2. Başvuru yapmak için başvuru sahiplerinin randevu almaları gerekli kılınabilir. Randevu, genel kural olarak, randevunun talep edildiği tarihten sonraki iki haftalık süre içinde gerçekleşir.

3. Gerekçelendirilmiş acil durumlarda konsolosluk, başvuru sahiplerinin bir randevu olmaksızın başvuru yapmasına izin verebilir veya randevu hemen verilir.

4. Konsolosluğa başvurular, 13. maddeye halel getirmeksizin, 45. madde 1. paragrafta öngörüldüğü şekilde veya 42 veya 43. madde uyarınca, başvuru sahibi veya akredite ticari aracılar tarafından yapılabilir.

Madde 10
Başvuru yapmak için genel kurallar

1. 13, 42, 43 ve 45. maddelerin hükümlerine halel getirmeksizin, başvuru yaparken başvuru sahipleri şahsen görünürler.

2. Konsolosluklar, başvuru sahibinin dürüstlüğünü ve güvenilirliğini bildiklerinde 1. paragrafta belirtilen gerekten feragat edebilirler.

3. Başvuru yaparken, başvuru sahibi:

(a) 11. madde uyarınca bir başvuru formu sunar;

(b) 12. madde uyarınca bir seyahat belgesi sunar;

(c) (AT) 1683/95 sayılı Tüzükte belirtilen standartlara uygun veya VIS’in VIS Tüzüğünün 48. maddesi uyarınca operasyonel olması durumunda, bu Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen standartlara uygun bir fotoğraf sunar;

(d) Uygulanabilir olduğu hallerde, 13. madde uyarınca parmak izini aldırır;

(e) 16. madde uyarınca vize ücreti öder;

(f) 14. madde ve Ek II uyarınca kanıtlayıcı belgeler sunar;

(g) Uygulanabilir olduğu hallerde, 15. madde uyarınca yeterli ve geçerli seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunun kanıtını sunar.

Madde 11
Başvuru formu

1. Her başvuru sahibi, Ek I’de belirtildiği şekilde, tamamlanmış ve imzalanmış bir başvuru formunu sunar. Başvuru sahibinin seyahat belgesine dahil edilmiş olan kişiler ayrı bir başvuru formu sunarlar. Küçükler, sürekli veya geçici ana-baba yetkisine veya yasal velayete sahip kişi tarafından imzalanmış başvuru formunu sunarlar.

2. Konsolosluklar başvuru formunu yaygın ve kolayca erişilebilir şekilde ücretsiz olarak başvuru sahiplerine sağlarlar.

3. Form aşağıdaki dillerde sağlanır:

(a) Vizenin talep edildiği üye devletin resmi dili veya dilleri;

(b) Ev sahibi ülkenin resmi dili veya dilleri;

(c) Ev sahibi ülkenin resmi dili veya dilleri ve vizenin talep edildiği ülkenin resmi dili veya dilleri; veya

(d) Temsil durumunda, temsil eden üye devletin resmi dili veya dilleri.

Form, (a) bendinde atıf yapılan dile veya dillere ek olarak, Avrupa Birliği kurumlarının diğer dillerinde de sağlanabilir.

4. Başvuru formu, ev sahibi ülkenin resmi dilinde veya dillerinde mevcut değilse, formun o dile veya dillere tercümesi ayrıca başvuru sahiplerine sağlanır.

5. Başvuru formunun ev sahibi ülkenin resmi diline veya dillerine tercümesi, 48. maddede öngörülen yerel Schengen işbirliği kapsamında yapılır.

6. Konsolosluk, başvuru formu doldurulurken kullanılabilecek dil(ler) hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirir.



Madde 12
Seyahat belgesi

Başvuru sahibi aşağıdaki kriterleri yerine getiren geçerli bir seyahat belgesi sunar:

(a) Geçerlilik süresi, üye devletin toprağından planlanan ayrılış tarihinden itibaren veya birden fazla ziyaret durumunda, üye devletin toprağından planlanan en son ayrılma tarihinden itibaren en az üç ay sonraya uzanır. Ancak, gerekçelendirilmiş bir acil durumda, bu yükümlülükten feragat edilebilir;

(b) En az iki boş sayfa içerir;

(c) Son on yıl içinde verilmiştir.

Madde 13
Biyometrik tanımlayıcılar

1. Üye devletler, Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtilen koruma önlemlerine uygun olarak, başvuru sahibinin fotoğrafı ve 10 parmağının parmak izini içeren biyometrik tanımlayıcılarını alırlar.

2. İlk başvurunun yapılma zamanında, başvuru sahibinin şahsen görünmesi gerekli kılınır. O zaman, başvuru sahibinin aşağıdaki biyometrik tanımlayıcıları alınır:


 • Taranmış veya başvuru sırasında çekilmiş bir fotoğraf, ve

 • 10 parmağının yatay şekilde ve dijital olarak alınan parmak izi.

3. Başvuru sahibinden daha önceki bir başvurunun parçası olarak alınan parmak izlerinin, yeni başvuru tarihinden 59 aydan daha az bir süre önce VIS’e girilmiş olması durumunda, parmak izleri müteakip başvuruya kopyalanır.

Ancak, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin makul bir kuşku varsa, konsolosluk parmak izlerini birinci alt paragrafta belirtilen süre içinde alır.

Ayrıca, başvuru sırasında, parmak izlerinin birinci alt paragrafta belirtilen süre içinde alındığı derhal teyit edilemezse, başvuru sahibi parmak izlerinin alınmasını talep edebilir.

4. VIS Tüzüğü'nün 9. maddesinin 5. paragrafı uyarınca, her başvuruya iliştirilen fotoğraf VIS’e girilir. Başvuru sahibinin bu amaçla şahsen görünmesi gerekli kılınmaz.

Fotoğraf için teknik gerekler, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun (ICAO) 9303 sayılı belgesinin 6. baskısının 1. Kısmındaki uluslararası standartlara uygun olur.

5. Parmak izleri, ICAO standartları ve Vize Bilgi Sisteminin1 geliştirilmesiyle ilgili biyometrik özelliklere yönelik standartlara ilişkin teknik özellikleri belirten 22 Eylül 2006 tarihli ve 2006/648/AT sayılı Komisyon Kararı uyarınca alınır.

6. Biyometrik tanımlayıcılar, 4. maddenin 1, 2 ve 3. paragrafları uyarınca yetkili makamların nitelikli ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş personeli tarafından alınır. Biyometrik tanımlayıcılar, aynı zamanda, konsoloslukların denetimi altında, 42. maddede belirtildiği şekilde bir fahri konsolosun veya 43. maddede belirtildiği şekilde bir dış hizmet sağlayıcının nitelikli ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş personeli tarafından da alınabilir. İlgili üye devletler, herhangi bir kuşku olması durumunda, bir dış hizmet sağlayıcı tarafından alınan parmak izlerinin konsoloslukta teyit edilmesi olasılığını öngörürler.

7. Aşağıdaki başvuru sahipleri, parmak izi verme gereğinden muaftır:

(a) 12 yaşından küçük çocuklar;

(b) Parmak izi alınması fiziksel olarak imkansız olan kişiler. 10 parmaktan daha az sayıda parmağın izinin alınması mümkünse, azami sayıda parmağın izi alınır. Ancak, imkansızlık geçici ise, başvuru sahibinin bir sonraki başvuruda parmak izi vermesi gerekli kılınır. 4. maddenin 1, 2 ve 3. paragrafları uyarınca yetkili olan makamlar, geçici imkansızlığın nedenlerinin daha ileri düzeyde açıklamasını talep etme hakkına sahiptir. Kayıtta sorunlar olması durumunda, üye devletler başvuru sahibinin saygınlığını güvence altına alan uygun usullerin yürürlükte olmasını sağlarlar;

(c) Resmi bir amaç için üye devletlerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonlar tarafından davet edildiklerinde, beraberlerindeki eşleriyle birlikte ulusal bir hükümetin devlet veya hükümet başkanları ve hükümet üyeleri ve bunların resmi delegasyonlarının üyeleri;

(d) Resmi bir amaç için üye devletlerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonlar tarafından davet edildiklerinde, hükümdarlar veya bir kraliyet ailesinin diğer üst düzey üyeleri.

8. 7. paragrafta belirtilen durumlarda, “geçerli değil” girdisi VIS Tüzüğünün 8. maddesinin 5. paragrafı uyarınca VIS’e eklenir.

Madde 14
Kanıtlayıcı belgeler

1. Başvuru sahibi, bir tekbiçim vize başvurusu yaparken, aşağıdakileri sunar:

(a) Yolculuğun amacını belirten belgeler;

(b) Konaklamaya ilişkin belgeler veya konaklama masraflarını karşılamaya yeterli kaynakların kanıtı;

(c) Başvuru sahibinin, hem planlanan kalış süresi için hem de menşe ülkesine veya ikamet ettiği ülkeye geri dönmek için veya kesin olarak kabul edileceği bir üçüncü ülkeye transit geçiş için yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğunu veya Schengen Sınır Kodunun 5(1)(c) maddesi ve 5. maddesinin 3. paragrafı uyarınca böyle kaynakları yasal olarak elde edecek durumda olduğunu belirten belgeler;

(d) Başvuru sahibinin, üye devletlerin toprağını, başvurusu yapılan vizenin kullanım süresi sona ermeden terk etme niyetinin değerlendirilmesine imkan tanıyan bilgiler.

2. Başvuru sahibi, bir havalimanı transit geçiş vizesi başvurusu yaparken, aşağıdakileri sunar:

(a) Planlanan havalimanı transit geçişinden sonra son varış yerine kadar devam eden yolculuğa ilişkin belgeler;

(b) Başvuru sahibinin üye devletlerin toprağına girmeme niyetinin değerlendirilmesine imkan tanıyan bilgiler.

3. Konsolosluğun, 1 ve 2. paragraflarda listelenen koşulların yerine getirilmesini doğrulamak amacıyla başvuru sahibinden isteyebileceği kanıtlayıcı belgelerin sonlu olmayan bir listesi Ek II’de belirtilmiştir.

4. Üye devletler, başvuru sahiplerinin her üye devlet tarafından hazırlanan bir form doldurarak sponsorluk ve/veya özel konaklama yerinin kanıtını sunmalarını gerekli kılabilirler. Anılan form özellikle şunları belirtmelidir:

(a) Amacının sponsorluğa ve/veya konaklamaya kanıt teşkil etmek olduğu;

(b) Ev sahibinin bir birey, şirket veya kuruluş olduğu;

(c) Ev sahibinin kimliği ve irtibat bilgileri;

(d) Davet edilen başvuru sahibi/sahipleri;

(e) Konaklama yerinin adresi;

(f) Kalış uzunluğu ve amacı;

(g) Ev sahibiyle olası aile bağları.

Üye devletin resmi diline/dillerine ek olarak form, Avrupa Birliği kurumlarının diğer resmi dillerinden en az birinde hazırlanır. Form, VIS Tüzüğünün 37. maddesinin 1. paragrafı uyarınca gerekli kılınan bilgileri formu imzalayan kişiye sağlar.

5. Schengen işbirliği içinde, kanıtlayıcı belgelerin listelerini tamamlama ve uyumlaştırma ihtiyacı, yerel şartları dikkate almak amacıyla her ülkede değerlendirilir.

6. Konsolosluklar, özellikle daha önceki vizelerin yasal kullanımından dolayı, dürüstlük ve güvenilirliğini bildikleri bir başvuru sahibinin durumunda, üye devletlerin dış sınırlarını geçerken Schengen Sınır Kodunun 5. maddesinin 1. paragrafının gereklerini yerine getireceğinden hiçbir şüphe yoksa, 1. paragrafın bir veya birden fazla gereğinden feragat edebilirler.

Madde 15
Seyahat sağlık sigortası

1. Bir veya iki giriş için tekbiçim vize başvurusu yapan kişiler, üye devletlerin toprağında kalışları sırasında sağlık nedenleriyle ülkelerine geri dönme, acil tıbbi müdahale ve/veya hastanede acil tedavi veya ölümden dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir masrafı karşılamaya yeterli ve geçerli seyahat sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlarlar.

2. İkiden fazla giriş (çoklu giriş) için tekbiçim vize başvurusu yapan kişiler, planlanan ilk ziyaretlerinin süresini kapsayan yeterli ve geçerli seyahat sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlarlar.

Buna ek olarak böyle başvuru sahipleri, başvuru formunda belirtilen, sonraki kalışları için seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları gerektiğinin farkında olduklarını beyan eden bildirimi imzalarlar.

3. Sigorta, üye devletlerin toprağının tamamında geçerlidir ve kişinin planladığı kalış veya transit geçiş süresinin tamamını kapsar. Asgari teminat 30.000 Avrodur.

Bir üye devletten daha fazla sayıda devletin toprağını kapsayan sınırlı topraklarda geçerli vize verildiğinde, sigorta teminatı en azından ilgili üye devletlerde geçerlidir.

4. Başvuru sahipleri, kural olarak, ikamet ettikleri ülkede sigorta yaptırırlar. Bu mümkün değilse, başka herhangi bir ülkede sigorta edinmeye çalışırlar.

Bir başkası, başvuru sahibi adına sigorta yaptırdığında, 3. paragrafta belirtilen koşullar geçerlidir.

5. Konsolosluklar sigorta teminatının yeterli olup olmadığını değerlendirirken, sigorta şirketine karşı taleplerin bir üye devlette geri ödenebilir olup olmadığını tespit ederler.

6. Başvuru sahibinin mesleki durumu ışığında yeterli seviyede sigortanın yapılmış olduğunun farz edilebileceği kanıtlandığında, sigortanın gereği yerine getirilmiş sayılabilir. Mesleki faaliyetleri nedeniyle halihazırda seyahat sağlık sigortası kapsamında olan, denizciler gibi, belirli meslek grupları seyahat sağlık sigortası kanıtı sunmaktan muaf tutulabilirler.

7. Diplomatik pasaport sahipleri, seyahat sağlık sigortasına sahip olma gereğinden muaftırlar.

Madde 16
Vize ücreti

1. Başvuru sahipleri, 60 Avro vize ücreti öderler.

2. Altı yaştan itibaren ve 12 yaşın altındaki çocuklar 35 Avro vize ücreti öderler.

3. İdari masrafları yansıtmak amacıyla vize ücreti düzenli olarak gözden geçirilir.

4. Aşağıdaki kategorilerden birisine giren başvuru sahipleri için vize ücretinden feragat edilir:

(a) Altı yaşından küçük çocuklar;

(b) Öğrenim veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ve onlara eşlik eden öğretmenleri;

(c) Bilimsel araştırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülke araştırmacılarına üye devletler tarafından tekbiçim kısa süreli kalış vizesi verilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan 28 Eylül 2005 tarihli ve 2005/761/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararında1 belirtildiği şekilde, bilimsel araştırma yapmak üzere Topluluk içinde seyahat eden üçüncü ülke araştırmacıları;

(d) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminerlere, konferanslara, sportif, kültürel veya eğitsel faaliyetlere katılan kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yaş ve altındaki temsilcileri.

5. Aşağıdaki kişiler için vizeden feragat edilebilir:

(a) Altı yaştan itibaren ve on iki yaştan küçük çocuklar;

(b) Diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu sahipleri;

(c) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminerlere, konferanslara, sportif, kültürel veya eğitsel faaliyetlere katılan 25 yaş ve altındaki katılımcılar.

Yerel Schengen işbirliği dahilinde, üye devletler, bu muafiyetlerin tatbikini uyumlaştırmayı hedeflerler.

6. Münferit durumlarda, insani gerekçelerle veya dış politika alanı, kalkınma politikası ve diğer yaşamsal kamu çıkarı alanlarının yanı sıra kültürel veya sportif çıkarları desteklemeye hizmet ediyorsa, vize ücretinden feragat edilebilir veya vize ücreti azaltılabilir.

7. Vize ücretlendirmesi Avro, üçüncü ülkenin ulusal para birimi veya başvurunun yapıldığı üçüncü ülkede genel olarak kullanılan para biriminde yapılır ve 18. maddenin 2. paragrafı ve 19. maddenin 3. paragrafında atıf yapılan durumlar dışında iade edilmez.

Avro dışındaki bir para biriminde ücretlendirildiğinde, o para birimindeki vize ücreti belirlenir ve Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenen Avro döviz kuru referans oranı uygulanarak düzenli olarak gözden geçirilir. Ücretlendirilen miktar bir üste yuvarlanabilir ve konsolosluklar yerel Schengen işbirliği altında benzer ücretler alınmasını sağlarlar.

8. Başvuru sahibine ödenen vize ücreti için bir makbuz verilir.



Madde 17
Hizmet ücreti

1. 43. maddede atıf yapılan dış hizmet sağlayıcı tarafından bir ek hizmet ücreti alınabilir. Hizmet ücreti, 43. maddenin 6. paragrafında atıf yapılan görevlerden biri veya birden fazlası gerçekleştirilirken dış hizmet sağlayıcının yaptığı masraflarla orantılı olur.

2. Hizmet ücreti, 43. maddenin 2. paragrafında atıf yapılan hukuki belgede belirtilir.

3. Yerel Schengen işbirliği çerçevesinde üye devletler, bir başvuru sahibinden alınan hizmet ücretinin dış hizmet sağlayıcı tarafından sunulan hizmeti usulüne uygun olarak yansıtmasını ve yerel koşullara uyarlanmasını sağlarlar. Ayrıca, uygulanan hizmet ücretini uyumlaştırmayı hedeflerler.

4. Hizmet ücreti, 16. maddenin 2, 4, 5 ve 6. paragraflarında öngörülen vize ücretlerindeki olası indirimlere veya muafiyetlere bakılmaksızın, 16. maddenin 1. paragrafında belirtilen vize ücreti miktarının yarısını geçmez.

5. İlgili üye devlet/devletler bütün başvuru sahipleri için başvurularını doğrudan onun/onların konsolosluklarına yapma imkanını sürdürürler.



BÖLÜM III
Başvuruların incelenmesi ve karara bağlanması


Madde 18
Konsolosluk yetkisinin doğrulanması

1. Bir başvuru yapıldığında konsolosluk, 5 ve 6. maddelerin hükümleri uyarınca bu başvuruyu incelemeye ve karara bağlamaya yetkili olup olmadığını doğrular.

2. Konsolosluk yetkili değilse, gecikmeksizin başvuru formunu ve başvuru sahibi tarafından sunulan herhangi bir belgeyi iade eder, vize ücretini geri öder ve hangi konsolosluğun yetkili olduğunu belirtir.

Madde 19
Kabul edilebilirlik

1. Yetkili konsolosluk aşağıdakileri doğrular:



 • Başvuru, 9. maddenin 1. paragrafında atıf yapılan süre içinde yapılmıştır,

 • Başvuru, 10(3)(a) ila (c) arasındaki maddelerde atıf yapılan öğeleri içerir,

 • Başvuru sahibinin biyometrik verileri alınmıştır, ve

 • Vize ücreti alınmıştır.

2. Yetkili konsolosluk 1. paragrafta atıf yapılan koşulların yerine getirildiği sonucuna varınca, başvuru kabul edilebilir olur ve konsolosluk:

 • VIS Tüzüğünün 8. maddesinde tanımlanan usulleri izler, ve

 • Başvuruyu daha ileri düzeyde inceler.

Veriler VIS’e sadece, VIS Tüzüğünün 6. maddesinin 1. paragrafı, 7. madde, 9. maddenin 5. paragrafı ve 9. maddenin 6. paragrafı uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş konsolosluk memurları tarafından girilir.

3. Yetkili konsolosluk, 1. paragrafta atıf yapılan koşulların yerine getirilmediği sonucuna varırsa, başvuru kabul edilemez olur ve konsolosluk gecikmeden:



 • Başvuru formunu ve başvuru sahibi tarafından sunulan herhangi bir belgeyi iade eder,

 • Alınan biyometrik verileri yok eder,

 • Vize ücretini geri öder, ve

 • Başvuruyu incelemez.

4. Sapma yoluyla, 1. paragrafta belirtilen gerekleri yerine getirmeyen bir başvuru, insani gerekçelerle veya ulusal çıkar nedeniyle kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir.

Madde 20
Bir başvurunun kabul edilebilir olduğunu belirten damga

1. Bir başvuru kabul edilebilir ise yetkili konsolosluk, başvuru sahibinin seyahat belgesine damga basar. Damga Ek III’teki modelde belirtildiği gibidir ve o Ek’in hükümleri uyarınca iliştirilir.

2. Diplomatik, hizmet/resmi ve hususi pasaportlar damgalanmaz.

3. Bu maddenin hükümleri, VIS Tüzüğünün 48. maddesi uyarınca, VIS bütün bölgelerde tamamen operasyonel hale gelene kadar üye devletlerin konsoloslukları için geçerlidir.



Madde 21
Giriş koşullarının doğrulanması ve risk değerlendirmesi

1. Bir tekbiçim vize başvurusunun incelenmesinde, başvuru sahibinin Schengen Sınır Kodunun 5(1)(a), (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen giriş koşullarını yerine getirip getirmediği tespit edilir ve başvuru sahibinin yasadışı göç riski veya üye devletlerin güvenliği için bir risk teşkil edip etmediğinin ve başvuru sahibinin başvuru yapılan vizenin son kullanma tarihi bitince üye devletin toprağını terk etmeyi planlayıp planlamadığının değerlendirilmesine özel bir önem verilir.

2. VIS Tüzüğünün 8(2) ve 15. maddeleri uyarınca her başvuru için VIS’e danışılır. Üye devletler, hatalı reddetme ve tanımlamalardan kaçınmak için VIS Tüzüğünün 15. maddesi uyarınca bütün arama kriterlerinin tamamen kullanılmasını sağlarlar.

3. Başvuru sahibinin giriş koşullarını yerine getirip getirmediğini kontrol ederken konsolosluk, aşağıdakileri doğrular:

(a) Sunulan seyahat belgesinin sahte, taklit veya düzmece olmadığı;

(b) Başvuru sahibinin planlanan kalış amacı ve koşulları için gerekçelendirmesi ve hem planlanan kalış süresince hem de menşe ülkesine veya ikamet ettiği ülkeye geri dönmek için veya kesin olarak kabul edileceği bir üçüncü ülkeden transit geçiş için yeterli geçim kaynaklarına sahip olduğu veya bu kaynakları yasal olarak kazanacak durumda olduğu;

(c) Başvuru sahibinin, girişini reddetmek amacıyla kendisi için Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) uyarının oluşturulduğu bir kişi olup olmadığı;

(d) Özellikle aynı nedenlerle girişi reddetmek amacıyla üye devletlerin ulusal veri tabanlarında herhangi bir uyarının oluşturulmaması durumunda başvuru sahibinin, Schengen Sınır Kodunun 2(19) maddesinde tanımlandığı gibi kamu politikası, iç güvenlik ve toplum sağlığı veya herhangi bir üye devletin uluslararası ilişkileri için bir tehdit olarak değerlendirilmediği;

(e) Uygulanabilir olduğu hallerde, başvuru sahibinin yeterli ve geçerli seyahat sağlık sigortasına sahip olduğu.

4. Uygulanabilir olduğu hallerde, konsolosluk, başka bir üye devletin verdiği ulusal bir uzun süreli kalış vizesi veya bir ikamet izni altında izin verilmiş olası kalışlara bakmaksızın, başvuru sahibinin üye devletin toprağındaki izin verilmiş azami kalış süresini aşmadığını doğrulamak amacıyla, daha önceki ve planlanan kalışların uzunluğunu doğrular.

5. Planlanan kalış için geçim kaynakları, kalışın uzunluğu ve amacı uyarınca ve Schengen Sınır Kodunun 34(1)(c) maddesi uyarınca üye devletler tarafından belirlenen referans tutarlar temelinde, ilgili üye devlet(ler)deki uygun fiyatlı konaklama yerlerinde ortalama yemek ve konaklama fiyatının kalınan gün sayısıyla çarpılmasına göre değerlendirilir. Sponsorluk ve/veya özel konaklama yerinin kanıtı da yeterli geçim kaynakları için kanıt oluşturabilir.

6. Bir havalimanı transit geçiş vize başvurusunun incelenmesinde konsolosluk, özellikle aşağıdakileri doğrular:

(a) Sunulan seyahat belgesinin sahte, taklit veya düzmece olmadığı;

(b) İlgili üçüncü ülke vatandaşının çıkış ve varış noktaları ve planlanan seyahat yolu ve havalimanı transit geçişinin tutarlılığı;

(c) Son varış yerine kadar devam eden yolculuk kanıtı.

7. Bir başvuru incelemesi, özellikle sunulan belgelerin gerçekliğine ve güvenilirliğine ve başvuru sahibi tarafından bulunulan beyanların doğruluğuna ve güvenilirliğine dayalıdır.

8. Bir başvurunun incelenmesi sırasında konsolosluklar, gerekçelendirilmiş durumlarda başvuru sahibini görüşmeye çağırabilirler ve ek belgeler isteyebilirler.

9. Daha önce reddedilmiş bir vize başvurusu yeni bir başvurunun otomatik olarak reddedilmesine neden olmaz. Yeni bir başvuru tüm mevcut bilgiler temelinde değerlendirilir.




Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə