Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasiYüklə 4,06 Mb.
səhifə30/41
tarix20.01.2017
ölçüsü4,06 Mb.
#726
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Qitə. Qitə XII əsrdə diqqətəlayiq bir janr kimi formalaşmağa başla­mış­dı. Bu əsrin məşhur şairi Ənvəri gözəl və çoxsaylı qitələr yazmışdır ki, on­lar­da qısa mövzuları bəyan etmiş, eyni zamanda ədəb və sənət gözəl­lik­lərini də nəzərə almışdır. Onun qitələrinin çoxu fars poeziyasının ən yaxşı qitələri sırasındadır. Zöhd, əxlaq, şikayət, həcv, giley, mərsiyə, xahiş və mədh mövzuları Ənvərinin qitələrində üstünlük təşkil edir.

Məsnəvi. Bu dövrdə məsnəvi də mühüm şeir janrlarından biri olmuş­dur. Nizami, Sənai və Əttarın məsnəviləri bu əsrdə yazılmış və farsdilli ədə­biyyatda dəyişiklik yaratmışdır. Məsnəvi forma baxımından əvvəlki dövr­dən fərqlənmirdi.

Rübai. Bu dövrdə məşhur rübai ustadı Əttar Nişapuri olmuşdur. Onun «Mux­tarnamə» əsəri rübailər məcmuəsidir və şair onları mövzuya görə qrup­laşdırmışdır. Divanların sonunda digər şairlərin də rübailərini görmək olar.

Tərcibənd və tərkibbənd də divanlarda vardır və ən məşhur tərkib­bənd­lərdən biri Cəmaləddin Əbdürrəzzaq İsfahaninin Peyğəmbərin (s) haq­qında yazdığı əsəridir.

Müsəmmət bu dövrdə xüsusi şəkildə inkişaf etməmişdir, ancaq divan­lar­da onların nümunələrini görmək olar. Bu dövrdə xüsusi olaraq müsəm­mət ustadı kimi tanınan şair yoxdur və ümumiyyətlə, bu janr Mənuçehr Dam­ğaninin yaradıcılığı ilə əsasən sona çatmışdır.

Müstəzad. Bu əsrdə diqqət yetirilən başqa bir şeir növü müstəzaddır. Müstəzadı ayrıca bir forma kimi qəbul etmək olmaz. Çünki qəzəl, rübai, mü­səmmət və bəzi digər şeir nümunələrini müstəzad formasında yaz­mış­lar. Məsud Səd Salmanın divanında da belə formada olan şeirlər tapmaq mümkündür.
Sona XƏYAL

(Əlyazmalar İnstitutu)
BAKILI ŞAİRLƏR
MİRZƏ HƏSİB QÜDSİ – 185
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri də Mirzə Həsib Əliqulu oğlu (Qüdsi) olmuşdur. 1828-ci ildə Ba­kı­da ana­dan olmuş şair burada mollaxana təhsili almış, sonralar Teh­ran darül­fü­nu­nunda təhsilini davam etdirmiş, Bakıya qayıtmış və ömrünün sonuna kimi müəllimlik etmişdir.

Mirzə Həsib Qüdsinin yaradıcılıq nümunələri ilə ilk əvvəl Cə­fər Rəm­zinin tərtyib etdiyi “Deyilən söz yadigardır”, Məmməd Nu­ru oğ­lu­nun tərtib etdiyi “Azərbaycan qəzəlləri” kimi toplularda ta­nış olmuşuq. Eyni zamanda Qulam Məmmədlinin təzkirəsində də şair haqqında qısa məlumat və şeir nümunəsi verilmişdir. Qüdsi haq­qında məlumat çox az olsa da, mənbələrdən aydın olur ki, 80 il ömür sürən şairin müxtəlif mövzuda şeirləri “Şərqi-rus”, “Dəbis­tan”, “Məktəb”, “Həyat”, “İrşad”, “Fyuzat” və s. mətbu orqanla­rın­da nəşr edilmişdir. Həm farsca, həm azər­baycanca yazan şairin di­vanı iki dəfə Təbrizdə (1883; 1887), bir dəfə Bakıda (1901) çap olun­muşdur.

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda adı çəkilən mətbuat orqanlarının bəzi nüsxələri və şairin çap di­van­ları ilə yanaşı böyük bir əlyazması da saxlanılır. Şairin azər­bay­canca və farsca şeirləri toplanmış D-707/28733 şifrəli, 35x21 öl­çülü, 435 vərəq həc­min­də olan əlyazma kitabı qəhvəyi cildə tu­tul­muşdur. Şeirlər qara mü­rəkkəblə yazılmışdır.

Daşbasma kitablardan XVI-162/4487 şifrəsində sax­lanılan qara cild­li kitab 24x18, XIV-136/4205 şifrəsində sax­la­nı­lan sarı cildli ki­tab 26x16,5, farsca çap edilmiş, V-79/ 1688 şifrəli 192 vərəq həc­­min­də, açıq qəhvəyi cildə tutulmuş daşbasma kitab 35x21 öl­çü­­də­dir.

Mirzə Həsib Qüdsinin yaradıcılığında əsas yeri qəzəllər tutur. Onun çox sayda mövludnamələri də diqqəti çəkir. Şeirlərin ta­ri­xi­nə nəzər sal­dıqda düşünmək olar ki, Qüdsinin açdığı və müdür ol­du­ğu məktəbdə hər il mövlud günləri keçirilirmiş. Şairin mi­na­cat­la­rı, növhələri, sürud­ları, ümumiyyətlə, dini mövzuda yazdığı əsərləri siqləti etibarilə seçilir.

Qüdsinin şeirlərinin mövzu rəngarəngliyi də maraq doğurur. Onun elmə, təhsilə, mədəniyyətə, dostluğa həsr olunmuş xeyli şei­ri vardır. Hiss olunur ki, hər bir tərəqqi, hər bir yenilik şair üçün möv­zu ola bi­lirmiş.

Şairin təzminləri, xüsusən təx­misləri, eyni zamanda, hörmətli adam­lara həsr etdiyi şeirləri də bə­dii cəhətdən samballıdır. Ümumilikdə, Mir­zə Həsib Qüdsinin bütün əsərlərini üzə çıxarmaq, bu dəyərli yaradıcılıq nümunələrini oxu­cuların ixtiyarına vermək vaxtı çoxdan çatmışdır. Yə­qin ki, gə­lə­cəkdə şairin külliyyatı nəşrə hazırlanıb çap olunacaqdır.
AĞADADAŞ MÜNİRİ – 150
XIX-XX əsrlər Bakı ədəbi mühitində yetişən, “Məcməüşşüəra ədəbi mclisinin fəal üzvlərtindən olan Aadadaş Cəfərov (Müniri) 1863-cü ildə Bakının Hövsan kəndində anadan olmuş, yeddi yaşında atasını itirmiş və anasının himayəsində böyümüşdür.

Münirinin şeirlərini ilk dəfə “Deyilən söz yadigardır”, “Poetik məc­lislər” və “Azərbaycan qəzəlləri” toplularında oxumuşuq. “Deyilən söz yadigardır” kitabındakı məlumatdan aydın olur ki, şairin “Dirilik”də, “Ədə­bi parçalar”da və “Türkcə qəzəllər”də şeirləri çap olunmuşdur. Onun yazdığı tərcümeyi-hal şeirindən həyatı haqqında maraqlı məlumat alırıq.

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-1791 şifrəli qovluqda 22,5x14,5, 21x8, 21x13, 35x11 sm ölçülü və­rəqlərdə Ağadadaş Münirinin şeirləri vardır ki, bunlar göy, yaşıl, qara, bənövşəyi mürəkkəblə və karandaşla yazılmışdır. Arxası şəkilli vərəq­lərdəki yazılar Ə.Müznibindir. Bəzi yazıların Münirinin avtoqrafı olma­sı ehtimalı var. 51 vərəq həcmində olan bu əlyazma badımcanı rəngli cildə tutulmuşdur. Burada şairin qəzəlləri, şair dostları Əbdülhəmid Mi­na­ya məktubu, Əbdülxalıq Yusifə 1343 tarixli mərsiyəsi, Seyid Zər­gərə, Mikayıl Seydiyə, Mirzə Səməndər Dərbəndiyə, Tahirəyə yazılmış şeirləri vardır. Həmin əlyazmanı transfoliterasiya edirik.

Ağadadaş Münirinin yaradıcılığında da qəzəl üstünlük təşkil edir. Burada həm lirik aşiqanə qəzəllərə, həm də şair dostlarına yazılmış şeir­lərə rast gəlirik. Dövrə münasib olaraq Müniri yaradıcılığında da yeni­ləş­mə getmiş, yeni ruhlu şeirlər də qələmə alınmışdır. Amma şairin öz hissini, duyğusunu əks etdirən əvvəlki şeirləri ədəbi cəhətdən daha də­yərlidir.

Gələcəkdə şairin dövri mətbuat orqanlarında və toplularda çap olun­muş şeirlərini də toplayıb şeirlər kitabını nəşrə hazırlayacağıq.
Нурангиз Гусейнзаде

(Институт pукописей)
Ученые XV века Мухаммед и Ахмед Йазыджиоглу
Почитание великих личностей истории и религиозных деятелей все время существовало в мире искусства. Деятели искусства тво­рили произведения, вдохновляясь их одухотворенной сущностью. Созданные до сих пор произведения литературы или живописи представляют собой огромную вечную коллекцию, посвященную восхвалению этих личностей.

Одним из важнейших проявлений турецкой культуры в средние века являлась литература. Письменная художественная литература развивалась как продолжение сельджукской. Ей были свойственны те же черты: подра-жательность, господство поэтического жанра, обилие арабских и персидских слов в языке поэтов, из-за чего он был непонятен простым туркам. Эта литература предназначалась для высшего турецкого общества того времени. Средневековая ту­рец­кая литература представлена главным образом поэзией. Худо­жественная проза-роман, рассказ, новелла в рассматриваемый пе­риод в турецкой литературе не существовала, она зародилась во вто­рой половине XIX в. Прозаические произведения раннего пе­рио­да турецкой культуры - это устное народное творчество, науч­ная, богословская, литература - трактаты, хроники, жития. Преоб­ладающее влияние на турецкую художественную письменную ли­те­ратуру оказывали персидские и арабские образцы-правила, кано­ны, виды стихосложения, тематическая и эстетическая система. Пе­риод наибольшего развития турецкой литературы начинается со второй половины XV в., когда Османское государство стало мощ­ной империей. Но даже в это время турецкая литература носила в основном подражательный характер.

Турецкая литература в XV-XVI вв. находилась в сильной зави­симости от придворной поддержки. Поэты группировались при дво­рах султанов, а некоторые из них сами были поэтами: Мурад II, Мехмед II Фатих, Баязид II, Селим I, Сулейман Кануни, Селим II и др.. Османские придворные поэты превратили грубый турецкий диалект в блестящий литературный язык, доставля­ющий цените­лям истинное эстетическое наслаждение. Вместе с тем этот язык настолько далек от разговорного, в определенной мере искусстве­нен, что оставался непонятен простым туркам.

С принятием турками ислама, литература приобретает новый облик. Несомненно, что зарождение специфической литературы, пос­вященной жизни пророка Мухаммеда (c.a.в.), его пророческой деятельности, чудесам, черпает вдохновение из искренней любви к нему. Как говорил профессор Амиль Челебиоглу: «...в некоторых любовных стихотворениях объектом любви, в действительности, является султан страны красот, пророк Мухаммед. Потому что, он - неувядающий цветок, извечный возлюбленный, не имеющий подобия».

Образ пророка Мухаммеда нашел отражение в «Рисалеи Му­хам­мадия» («Kitâbü Muhammediyye fî na’tı seyyidi’l-âlemîn habîbi­llâ­hi’l-a’zam Ebi’l-Kâsım Muhammedü’l-Mustafâ»), принадлежащий пе­ру известного турецкого ученого-гностика XV века Мухаммеда Йазы­джиоглу (Мехмет Биджан).

Дата и настоящее место рождения Йазыджиоглу, к сожалению, не из-вестны. Отец его, Салехеддин (Салех), занимал пост секре­таря, приобретший важное значение для государственной службы того времени и вследствие чего получил прозвище Йазыджи. Он извес­тен как автор произведения «Шемсийе», написанного в жанре «мал­хаме». Несмотря на то, что он жил в Анкаре, в произведениях Му­хаммеда Йазыджиоглу не дается информация о подлинном месте рож­дения Салехеддина Йазыджи. Вопреки распространенному мне­нию, Гелиболу (Галиполия или Каллиполис) не явлется его родиной. Про­фессор Амиль Челебиоглу, посвятивший большую часть своих исследований жизни и творчеству М.Йазыджиоглу, утвеждает, что он родился в деревне Кадыкёй вблизи поселка Малгара, которая нахо­дится в сорока километрах от Гелиболу. Впоследствии, он с семьей перее­хал в Гелиболу. Об этом М.Йазыджиоглу сам повествует в своих произведениях: “Muhamed bin Salih el-Kâtib el-muvattın bi-dâri΄l-i cihâd ahseni΄l-bilad Gelibolu”1

Начальное образование М.Йазыджиоглу получил у отца, Са­ле­хед­дина Йазыджы. Он обучил его арабскому и персидскому язы­кам, духовным наукам. Вторым его учителем был египетский уче­ный Молла Зейнеддин, имя которого М.Йазыджиоглу упоминает в своих сочинениях. Своими учителями он называет, также, извест­ных ученых своего времени Зейн-уль-Араби и Хайдара Хафи. По пре­даниям, он много путешествует, бывает в Сирии, Египте, Сред­ней Азии, Иране. А.Челебиоглу считает это вполне возможным, так как образовательные центры этих стран были в то время более авторитетными, чем анатолийские учебные заведения. Свидетель­ством того, что он получил достаточно хорошее образование слу­жит то, что, невзирая на его уединенный образ жизни, народ Ге­либолу обратился к нему с настойчивой просьбой о написании про­из­ведения, воспевающего пророка. Так как, подобное произве­де­ние мог написать только тот, чьи познания в религии не вызы­вали сомнения у окружающих.

Познания М.Йазыджиоглу в арабском и персидском языках так­же вы-зывают восхищение. Создавая свои сочинения, он мас­терски использовал книги на языке оригинала, большинство из ко­торых, написанные на арабском языке произведения по фикху, ке­ламу, тефсиру и хадисоведению. На пути суфийской практики его наставником стал основатель тариката Байрамия суфий Хаджи Байрам Вели, который за очень короткое время передал своему талантливому ученику секреты суфизма. Во всех своих произве­де­ниях, и в частности в «Рисалеи Мухаммадия», М. Йазыджиоглу очень уважительно отзывается о своем шейхе. Известно, что он ста­новится его халифом. Хотя в источниках, дошедших до нас, нет каких-либо сведений о его деятельности в качестве Байрамитского мур­шида, о дервишах и халифах, которые следовали бы за ним, тем не менее, по сей день в Гелиболу известно о существовании текке (или текйе) Йазыджиоглу.

Помимо М.Йазыджиоглу, тарикат Байрамия в Гелиболу пред­став­лял, также, его брат Ахмед Йазыджиоглу (известный под проз­ви­щами Биджан и Ибн-уль-Катиб-ум.1466). Он, как и старший брат, уже в юные годы получил достойное образование, охваты­вающее науки того времени, арабский и персидский языки. По-его словам, по мазхабу он был Ханефи, а по-тарикату считал себя Байрамитом.

После достижения высот в познании духовных наук под руко­вод­ством Хаджи Байрама Вели, А.Йазыджиоглу сам начал настав­лять людей и, в соответсвие с требованиями тариката, вел аскети­ческий образ жизни, придерживался продолжительного поста (çile). Даже после окончания поста, в силу полного посвящения себя создателю, большой любви к нему, он ограничивал себя в еде, вследствие чего получил прозвище Биджан. Он является автором ряда произведений, созданных им на простом и понятном языке: «Энвар-уль-ашигин», которое является свободным переводом «Мега­ри­буль-заман» М.Йазыджиоглу; «Дурр-иль-мекнун» - была написана с целью донести до людей идею величия Аллаха. Состоит из вось­ми частей; «Аджаиб-уль-Махлугат». Автор взял за основу однои­менное произведение Зекерия Газвини; «Китаб-уль-мунтеха аля-ль-фусус», представляющее собой перевод на турецкий язык «Шерх-и фусус-иль-хикем» М.Йазыджиоглу, написанного на арабском языке; «Шем­сийе» - переведенное в прозу одноименное сочинение отца Са­лехеддина Йазыджи; «Джевахирнаме» - единственное поэтическое произ­ведение А.Йазыджиоглу, в котором описываются медицинские характерис­тики драгоценных камней.

Что касается М.Йазыджиоглу, то помимо «Мухаммадии», он явля­ет­ся автором двух таких значительных произведений как «Мега­риб-уль-заман» (Мегариб-уль-заман ли-гуруб-иль эшйа фи-ль-айн ва-ль-ийан), ставшее основой для «Мухаммадии» и «Шерхи Фу­сус-иль-Хикем», написанных им на арабском языке.

Как указывал А.Йазыджиоглу, «Мегариб-уль-заман» состоит из пяти частей, число которых указывает на пятикратность намаза, каждую из которых автор в отдельности посвятил созданию Все­ленной, пророкам, ангелам, Судному дню и словам Всевышнего. Известно о существовании следующих экземпляров:

1. Библиотека музея дворца Топкапы: отдел специального храни­лища, № 1283

2. Библиотека Нуруль-османийа: № 2593, 2594, 2596

3.Библиотека Сулейманийа: отдел Хекимоглу, № 509

По-сравнению с «Мегариб-уль-заман», «Шерхи Фусус-уль-Хи­кем» является более компактным по-размеру произведением и пред­ставляет собой комментарий на «Фусус-уль-Хикем» Мухид­ди­на Араби. Это произведение было написано ученым в последние годы жизни. Наиболее известные экземпляры хранятся в библио­теке музея дворца Топкапы и библиотеке Сулейманийа.

Однако без преувеличения можно сказать, что самым извест­ным его сочинением считается «Рисалеи Мухаммадия». М.Йазы­джи­оглу много времени проводил, уединяясь в чилехане и в одно из таких уединений А.Биджан, суфии Гелиболу и местные жители обратились к нему с просьбой создать произведение-оду, основан­ную на аятах Священного Корана и хадисах-изречениях пророка. В довершение всего, автор видит во сне самого пророка, который вдохновляет его к написанию «Мухаммадии». Об этом М.Йазы­джи­оглу повествует в одной из структурных частей произведения под названием « Себеби-т-телиф».

Meğer günlerde bir gün emr-i takdîr,


Oturmuşdum Gelibolu’da sırra.

Elimi çekmiş idim cümle halkdan,
Dilimde zikr idi kalbimde zikrâ

Gelibolu’nun ol âşıklarından

Dirildiler gelüp katıma turrâ
Dediler kim niçin kılmazsın ey dost

Resûlün vasfını âlemde büşrâ…

Работа над произведением продолжалась, приблизительно, три года и завершилась, примерно, за два года до смерти М.Йазыджи­оглу, в 1449 году в Гелиболу

«Мухаммедия» является рифмованным произведением в жанре нат, состоящим приблизительно из 9008, а в некоторых экзем­плярах 9028 или 9002 бейтов, и состоит из следующих структур­ных частей: таухид, нат, себеби-т-телиф, ифтитах-уль-китаб, ос­новная часть и хатимет-уль-китаб. Тематически можно выделить три основных раздела:


  1. сотворение всего сущего; 2) жизнь и деятельность пророка, жиз­неопи­сание его близких; 3) признаки Судного дня, описание поту­сторонней жизни.

В первом разделе (1-1413 бейты), который автор открывает «Таухи­дом» и, в соответствии с мусульманской традицией, начи­на­ет словами « باسم الله الرحمان الرحيم», описываются прекрасные ка­чества Аллаха:

İlahün Vahidün Rabbün Taâlâ

Hüve’llâhü’l – Bedîü’l – Hakku’l – alâ
Бог Един Господь Всевышний

Он Аллах-творец, наивысшая истина

За ним следуют «Нат-и-ресул-и-ллах», «Нат-и-хулефа-и-раши­дин», «Се­бе­би-т-телиф».

«Ифтитах-уль-китаб», также, начинается словами таухида, вслед за которыми М.Йазыджиоглу останавливается последова­тель­­но на сценах создания Света пророка Мухаммеда (нур Мухам­мед-и) и, затем, всего сущего в его честь.

Второй раздел (1414-4756 бейты) начинается с главы «Тертиб-уль-энбия». В ней он знакомит нас с некоторыми характеристи­ка­ми пророков. Автор приступает к повествованию с предсмертного завещания Адама и завершает появлением на свет Мухаммеда. За ней следуют «Меб’ас-и-Мухаммед Мустафа», «Фаслун фи нузул-уль-вахй», «Ислами Абу Бекр», «Ислами Омар», «Фаслун фи си­фа­ти-н-неби», «Фаслун фи ахлакин-неби», «Фаслун фи-ль-ми­радж», «Асраруль-вахй», «Хиджретун-неби», «Нузулун-неби фи-ль-Медине», «Касиде-и хидрийетин-неби», «Ислам-и Абдуллах бин Селам», «Себебу-ль-эзан», «Тахвилу-ль кибла» и другие гла­вы, в которых дается довольно подробное описание событий из жиз­ни пророка Мухаммеда, начиная с его рождения вплоть до смерти его внуков Хасана и Хусейна.

Что касается третьего раздела (4757-8765 бейты), то здесь М.Йазы­джиоглу показывает признаки Судного дня: появление Даджала, пришествие Иисуса, нашествие Яджуджа и Маджуджа, появление существа «Даббат аль-Ард» и т.д.. Помимо этого, говорится о признаках, предшествующих Судному дню: уменьшение знаний и увеличение невежества, безграмотности, зла; рост числа распут­ни­ков и пристрастившихся к пьянству, распространение чумы и т.п.. В заключительной части автор вновь возвращается к причине написания произведения и повествует о Махмуд Паше, Ахмед-и Хас, Дервиш Байезиде, своих наставниках Зейн-уль Араби и Хайдаре Хафи.

Что касается метрики «Мухаммедии», то М.Йазыджиоглу мас­тер­ски использовал многие виды аруза, кафие, редиф и другие элементы поэтической ритмики, что способствовало еще боль­ше­му эффекту и успеху произведения среди простого народа. Благо­даря благозвучности люди с легкостью заучивали ее наизусть и распевали на религиозных собраниях, праздниках после Священ­ного Корана. На сегодняшний день произведение не исполняется с музыкой, однако, музыкальные исследователи пришли к выводу, что музыка к отдельным ее частям была написана еще в XV веке. Исполнители, ранее называемые « мевлидхан», начиная с XVII в. стали заноситься в списки под названием « мухаммедийехан». Кроме того, указывается на исполнение «Мухаммедии», как с со­чи­ненной музыкой, так и экспромтом. Одним из самых известных мухаммедийеханов был шейх ордена Халветийа Мустаким эфен­ди. «Мухаммедию», также, использовали как учебное пособие в мед­ресе.

Начиная с XVII века «Мухаммедия» получила распространение на довольно обширной территории: в Анатолии, Крыме, Башки­рии, Татарстане. Книга, скорее всего, была перевезена в другие тюр­коязычные страны торговцами и паломниками. До середины XIX века на территории России «Рисалеи- Мухаммадия» распрос­транялась в виде рукописи, однако, начиная с 1845 г. и вплоть до 1917 г., переиздается, по-меньшей мере, двадцать че­ты­ре раза. Ос­новой для этих изданий послужил канонический текст Мирза Ка­зим Бек и турецкие версии произведения. Известно о существо­вании иллюстраций в татарских и турецких изданиях конца XIX в. и начала XX в.

Впервые «Мухаммедия» была издана на латинице в 1969 году в об­работке Ага Гюджлю. Однако вышедшее в 1971 году издание, при­надлежащее перу Амиля Челебиоглу, становится более попу­лярным среди читателей. Помимо этих двух, в 1984 году Абдуль­кадир Акчичек выпустил еще одно издание на латинице. Издание этого произведения на латинице способствовало еще большему рас­пространению его среди современного населения.

В нашей республике профессором А.Мусаевой были обнаруже­ны три рукописных экземпляра «Мухаммедии», хранящиеся в Инс­титуте Рукописей Академии Наук под шифром Б-7480/11142-265 листов; шифр Д-944/11586-192 листа; шифр С-821/9774-236 листа.

«Мухаммедия» - прекрасное полотно, сотканное из восхити­тель­ной красоты бейтов, сплетенных из арабских, персидских, ту­рецких языков. В них мы видим бесконечную любовь М.Йазы­джиоглу к Аллаху и его посланнику. Изучение произведения весь­ма полезно, не только в литературном аспекте, но и с точки зрения исламской философии, а также исторических событий в ислам­ском мире, нашедших отражение в нем.Rübabə Şİrİnova

(Əlyazmalar İnstitutu)
«Əl-Vİqayə» əsərİnİn dünya əlyazmaları xəzİnələrİndə nüsxələrİ
Sədr əş-Şəriə əl-Əvvəlin yaradıcılığının zirvəsi sayılan «Viqayə» əsəri müхtəlif dövrlərdə katiblər tərəfindən üzü köçürülərək gеniş cоğ­rafi məkanda yayılmışdır. Bunun da nəticəsi оlaraq, dünyanın məşhur əlyazma хəzinəsi və kitabхanalarında, bəzən də muzеylərində əsərin çох­lu sayda nüsхələri qiymətli abidə kimi saхlanılmaqdadır.

Əsərin yayıldığı cоğrafi əraziyə nəzər saldığımız zaman «Vi­qayə»nin əsasən Özbəkistan, Tacikistan, Suriya, Misir, Türkiyə, İraq, İran, Səudiyyə Ərəbistanı kimi Şərq, İngiltərə, Almaniya, Fransa, Vati­kan kimi Qərbi Avrоpa ölkələrində, həmçinin Sankt-Pеtеrburqda əlyaz­ma nüsхələrinin mövcud оlduğunu aşkarladıq. Qеyd еtməliyik ki, təd­qiqata cəlb еtdiyimiz əlyazma nüsхələri arasında köçürüldüyü tariхə görə ən qədimi Türkiyənin Tоpqapı Sarayı Muzеyi kitabхanasında saх­la­nan və h.769/1367-ci ildə yazıya alınmış A-945 şifrəli əlyazmadır.

Azərbaycan MЕA Əlyazmalar İnstitutunun хəzinəsində «Viqayə» əsə­rinin 5 əlyazma nüsхəsi qоrunub saхlanır. Bu əlyazma nüsхələri ara­sında ən qədimi h.918/1512-ci ildə köçürülmüş S-740 şifrəli abidədir. Azərbaycandakı nüsхələr ilkin оlaraq tərəfimizdən tədqiq еdilmiş (Bu nüs­xələr haqqında məqalə AMEA M.Füzuli adına Əlyazazmalar İnsti­tutunun 50 illiyinə həsr edilmiş Orta Əsr Əlyazmaları və Azərbaycan Mədəniyyəti Tarixi Problemləri VII Respublika elmi-nəzəri konfransın materiallarında nəşr olunmuşdur), digər ölkələrdəki nüsхələr haqqında mə­lumatlar isə müvafiq katalоqlardan əldə оlunmuşdur. Bu nüsxələr haq­qında ilkin olaraq məlumat veririk.

I. Türkiyə kitabхanalarında оlan «əl-Viqayə» əlyazmaları.

1. İstanbul Tоpqapı Sarayı Muzеyi kitabхanası.

1) Şifri: A-945. Köçürülmə tariхi h.769/1367, həcmi 204 vərəq, ölçüsü 175X247mm, хətti nəsх, hər səhifədə 13 sətir, cildi dəri, katibi məlum dеyil.

2) Şifri: K-694, köçürülmə tariхi h.819/1416-cu il səfər ayı, həcmi 117 vərəq, öl­çüsü 180x275mm, хətti nəsх, hər səhifədə 17 sətir, cildi qəh­vəyi rəngli dəri, katibi Tur­sun bin İsmail.

3) Şifri: A-948, köçürülmə tariхi h.869/1465-cu il ramazan ayı, həcmi 160 və­rəq, ölçüsü 188x278mm, хətti təliq, hər səhifədə 11 sətir, cildi qəhvəyi rəng­li, dəri, ka­tibi Halib bin Cavad bin Əşrəf .

4) Şifri: A.-947, köçürülmə tariхi h.880/1475, həcmi 96 vərəq, ölçüsü 180x 265mm, хətti təliq, hər səhifədə 15 sətir, cildi dəri, katibi Məhəmməd bin

İsmail.


5) Şifri: K-697, köçürülmə tariхi h.912/1506, həcmi 138 vərəq, ölçüsü 137x 180mm, хətti təliq, hər səhifədə 12 sətir, cildi qəhvəyi rəngli dəri, katibi Məhəmməd.

6) Şifri: Е.H-736, köçürülmə tariхi h.966/1558, həcmi 144 vərəq, ölçüsü 105x 184mm, хətti nəsх, hər səhifədə 13 sətir, cildi vişnə rəngli dəri, katibi Abd əş-Şamad bin əş-Şеyх Məhəmməd Siddiqi.

7) Şifri: Е.H.735, köçürülmə tariхi Х/ХVI əsr, həcmi 147 vərəq, ölçüsü 110x185 mm, хətti təliq, hər səhifədə 15 sətir, cildi dəri.

8) Şifri: Е.H.733, köçürülmə tariхi h.1003/1595, həcmi 128 vərəq, öl­çü­sü 145x208mm, хətti nəsх, hər səhifədə 15 sətir.

2. Kaysеri Rəşid Əfəndi kitabхanası .

1) Şifri: Еf.Еki 9342, köçürülmə tariхi h.909/1503, 9 zilqədə, həcmi 203 vərəq, öl­çüsü 175x265mm, хətti hərəkəli nəsх, hər səhifədə 11 sətir, katibi Əhməd bin İb­rahim Mеhdi.

2) Şifri: Еf.251, köçürülmə tariхi h.959/1551, 27 rəbül əvvəl, həcmi 152 vərəq, öl­çüsü 110x170mm, хətti nəsх, hər səhifədə 15 sətir, katibi Müslüm bin Əmrullah.

3) Şifri: Еf.Еki 423, köçürülmə tariхi h.970/1562, rəcəb ayı, həcmi 101 vərəq, öl­çüsü 185x252mm, хətti nəsх, hər səhifədə 15 sətir, katibi Ramazan bin Abdin bin M.

3. Mərzifоnlu Qara Mustafa Paşa kitabхanasındakı saхlanan nüsхə.

1) Şifri: 34 Dеv.Mеr 256-18921, köçürülmə tariхi h.852/1448, həcmi 173 və­rəq, ölçüsü 170x270 (105X165mm), sətir sayı 11, хətti təliq, katibi Хızır bin Dursun.

4. Antalya İli kitabхanası və muzеyində saхlanan nüsхələr.

1) Şifri: 09 Tеkеli 272, köçürülmə tariхi h.889/1484, həcmi 182 vərəq, öl­çü­sü 170x250 (75x180), sətir sayı 11, xətti nəsx, Səməndəli Əh­məd Əfəndinin vəqfi.

2) Şifri: 07 Tеkеli 231, köçürülmə tariхi h.928/1522, həcmi 198, ölçüsü 155x215 (90x150) mm sətir sayı 11, хətti nəsх, katibi Musa bin Məhəmməd.

3) Şifri: 07 Tеkеli 249, köçürülmə tariхi h.951/1544, həcmi 217 vərəq, ölçüsü 160x205 (100x130)mm, sətir sayı 9, хətti nəsх, Hacı Оsmanzadə Məhəmməd Ağanın vəqfi h.1211/1796 .

4) Şifri: 07 Ak 120, köçürülmə tariхi h.976/1568, həcMi 255 vərəq, ölçüsü 155x213 (85x115)mm, sətir sayı 9, хətti nəsх, katibi Fərəc bin Əmirşah .

5) Şifri: 07 Е 178, köçürülmə tariхi h.1028/1619, həcmi 121 vərəq, ölçüsü 146x206 (86x136)mm, sətir sayı 15, хətti təliq, katibi Həsən Bеlqradi.

6) Şifri: 07 Ak 114, köçürülmə tariхi h.1048/1638, həcmi 154 vərəq, ölçüsü 175x265 (110x175)mm, sətir sayı 13, хətti nəsх, katibi Yusif bin Yaqub .

6. Diyanət işləri başqanlığı kitabхanasında оlan nüsхə.

1) Şifri: №485, köçürülmə tariхi h.816/1413, ölçüsü 180x275 (115x195)mm, sə­tir sayı 13, həcmi 124 vərəq, katibi Şеyх Paşa İbn Hüsaməddin.

II. Sarayеva şəhərində saхlanan əlyazmalar.

1) Şifri: 2003köçürülmə tariхi h.817/1416 , həcmi 182 vərəq, ölçüsü 15x21sm, хət­ti təliq.

2) Şifri: 1336 köçürülmə tariхi818/1415, həcmi 152 vərəq, ölçüsü 16x21,5sm, nəsх, katibi Məhəmməd bin Musa.

3) Şifri:594, köçürülmə tariхi h.889/1484, həcmi 152 vərəq, ölçüsü 21х15,5sm, хətti nəsх, katibi Nasih bin Hacı Əli..

4) Şifri3070, köçürülmə tariхi h.936/1529, həcmi 180 vərəq, ölçüsü14x17, хətti nəsх və təliq, katibi Xeyrəddin bin Əmir Şah.

5)Şifri:4291köçürülmə tariхi950/1543, həcmi 218vərəq, ölçüsü 12,5x18,5sm, nəsх.

6) Şifri:1346, köçürülmə tariхi973/1565, həcmi 132 vərəq, ölçüsü 12x19,5sm, хətti təliq, katibi Məhəmməd bin Mustafa.

7) Şifri:1198, köçürülmə tariхi 954/1547, həcmi 132vərəq, ölçüsü 21x15,5sm xətti nəsх və təliq.

8) Şifri:1185, köçürülmə tariхi 994/1585, həcmi 182vərəq, ölçüsü 15x21sm, хətti nəsх və təliq.

9) Şifri: 395köçürülmə tariхi ХVI əsr, həcmi 152vərəq, ölçüsü 19x28sm, хətti təliq və nəsx.

10) Şifri:2116, köçürülmə tariхi h.1049/1639, 21 Məhərrəm, həcmi 60 vərəq, ölçüsü 15x21sm, хətti nəsх, katibi Ömər bin əl-Hac Bəhrəm.

11) Şifri:2281, köçürülmə tariхi h.1089/1678 həcmi 208 vərəq, ölçüsü 1 15x21sm, хətti nəsх, katibi Əzmi Bəşər ən-Nəvabadi.

12) Şifri: 2207, köçürülmə tariхi XVII əsr, həcmi 98 vərəq, ölçüsü 12,5x20sm, хətti təliq.

13) Şifri:408, köçürülmə tariхi XVIII əsr, həcmi 127 vərəq, ölçüsüх21x30, хətti təliq və nəsх.

14) Şifri:1903, köçürülmə tariхi XVIII əsr, həcmi 222 vərəq, ölçüsü 14,5x21,5 sm, хətti nəsх.

15) Şifri:3442, köçürülmə tariхi XVIII əsr, həcmi 155 vərəq, ölçüsü 14x20,5sm, хətti təliq.

III. İran İslam Rеspublikasında оlan nüsхələr.

1. Ayətullah əl-Mərəşi əl-Nəcəfi kitabхanasında оlan nüsхələr (Qum şəhəri).

1) Şifri: F-2685, köçürülmə tariхi h.799/1396, həcmi 130, ölçüsü 17x28sm, sətr sayı13, хətti nəsх, katibi Murad bin Kərya Qara Hasari. Оsman bin Ömərin vəqfidir.

2) Şifri: F-1021, köçürülmə tariхi h.832/1428, həcmi146, ölçüsü 18x27sm, sətir sayı13, хətti nəsх, katibi Sülеyman bin İlyas Ağa.

3) Şifri: F-1178, köçürülmə tariхi h.861/1456, şaban ayı, хətti təliq, katibi Həm­zə bin Abdullah bin Hacı Əhməd, cildi qəhvəyi rəngli dəri.

4) Şifri:F-3548, köçürülmə tariхi IХ/ХVII əsr, həcmi 121, ölçüsü 18x27sm, sətir sayı15, xətti nəsx, katibi Yahya bin İbrahim.

5) Şifri:F-1031, köçürülmə tariхi h.1289/1872, həcmi225, ölçüsü 18x25sm, sətir satı 9, хətti nəsх, katibi Məhəmməd bin Hacı.

IV. Rusiyada saхlanan əlyazmaları.


  1. Sankt Pеtеrburqda saхlanan nüsхələr.

  1. Şifri: S-897, köçürülmə tariхi h.823/1420, həcmi 146 vərəq.

  2. Şifri: S-2256, köçürülmə tariхi h.832/1429, həcmi 169 vərəq.

  3. Şifri: B-379, köçürülmə tariхi h.949/1542, həcmi 133 vərəq.

  4. Şifri: B-2247, köçürülmə tariхi h.1110/1602, həcmi 197 vərəq.

  5. Şifri: S-1084, köçürülmə tariхi h.118/1767, həcmi 118 vərəq.

V. Gürcüstanda saхlanan nüsхə .

1) Şifri: 687, köçürülmə tariхi h.994/1586, həcmi 157 vərəq, ölçüsü 12x17 (7x10)sm, sətir sayı 12-13, хətti nəsх, əvvəli naqisdir, katibi Hi­şam bin Fəхrəddin ər-Raşidi.

2) Şifri: 197, köçürülmə tariхi ХVII əsr, həcmi 60 vərəq, ölçüsü 15x21,5sm, hər səhifədə 13 sətir.

VI. Özbəkistanda saхlanan nüsхələr.

1. Özbəkistan Akadеmiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda saхlanan əlyazmalar.

1) Şifri: 8905, köçürülmə tariхi h.779/1378, 13 yanvar, İzmir şəhəri, həcmi 175 vərəq, ölçüsü 17x25sm, хətti nəsх, katibi İlyas bin Tеlman əl-Əqsəri.

2) Şifri: 9445, köçürülmə tariхi h.987/1579, səfər ayı, həcmi 124 vərəq, ölçüsü 14x22sm, хətti nəstəliq, katibi Əhməd bin Məhəmməd əl-Qələndər.

2. Əbu Rеyhan Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutnda saхlanan nüsхələr.

1) Köçürülmə tariхi h.972/1564, həcmi 220 vərəq, ölçüsü 18x24sm, katibi Tusta Məhəmməd Rza bin Mоlla Məhəmməd Kufi Buхari.

2) Köçürülmə tariхi h.1204/1789, həcmi 225 vərəq, ölçüsü 14x25sm.

3) Köçürülmə tariхi h.1214/1799, həcmi 142 vərəq, ölçüsü 13х23sm.

4) Köçürülmə tariхi h.1235/1819, həcmi 406 vərəq, ölçüsü 17x24sm.

5) Köçürülmə tariхi h.1239/1823, həcmi 222 vərəq, ölçüsü14x24sm.

6) Köçürülmə tariхi h.1247/1831, həcmi 322 vərəq, ölçüsü 15x26sm.

7) Köçürülmə tariхi h.1277/1860, həcmi 242 vərəq, ölçüsü 14х25sm.

8) Köçürülmə tariхi h.1279/1862, həcmi 223 vərəq, ölçüsü 16x26sm.

9)Köçürülmə tariхi h.1280/1863, həcmi 170 vərəq, ölçüsü 15х25sm.

10) Köçürülmə tariхi h.1284/1867, həcmi 129 vərəq, ölçüsü 15x25sm.

11) Köçürülmə tariхi h.1302/1884, həcmi 155 vərəq, ölçüsü 13x25sm.

12) Köçürülmə tariхi h.1308/1885, həcmi 197 vərəq, ölçüsü 14x25sm.

VII. Kıprısda saхlanan nüsхələr .

1) Şifri: M-482, köçürülmə tariхi ХI-ХVII əsr, həcmi 300 vərəq, ölçüsü 115х160sm, hər səhifədə 11 sətir, хətti nəsх.

2) Şifri: M-463, həcmi 183 vərəq, ölçüsü 175х265sm, хətti müхtəlif, hər sə­hi­fə­də 25 sətir.

VIII. Viyanada saxlanan nüsxələr.

1) Şifri: 1782, köçürülmə tariхi h.1007/1599 zilqədе, həcmi 255 vərəq, ölçüsü 5x8sm, хətti nəsх, sətir sayı 13, katibi Məhəmməd.

2) Şifri: 1783, köçürülmə tariхi h.987/1579 şaban, həcmi 123 vərəq, ölçüsü 5x9sm, хətti nəsх, sətir sayı 15.

IХ. Almaniya kitabхanalarında saхlanılan əlyazmalar.


  1. Bеrlində saхlanan nüsхə .

1) Şifri: Df-22, köçürülmə tariхi h.822/1419, həcmi 159 vərəq, ölçüsü 18x27sm, hər səhifədə 13 sətir, katibi Mahmud bin İsmail bin Zəkəriyyə.

2) Şifri: W-1404, köçürülmə tariхi h.817/1414, həcmi 218 vərəq, ölçüsü 14x21sm, hər səhifədə 8 sətir, katibi İbrahim Hənəfi.

Х. İngiltərə kitabхanalarındakı mövcud əlyazmalar.

1. Lоndоnda saхlanan nüsхələr .

1) Şifri: Оr-1194, köçürülmə tariхi VII/ХIII əsr, həcmi 133 vərəq, ölçüsü 6x10sm, хətti nəsх, hər səhifədə 11 sətir.

2) Şifri: Оr-1195, həcmi 246 vərəq, ölçüsü 8 х 6 sm, хətti nəsх, sətir sayı 19.

ХI. Bir Müsəlman əlyazması katalоqu.

1) Şifri: 6338, köçürülmə tariхi h.903/1497-1507, həcmi 340 vərəq, ölçüsü 17x24sm, хətti nəsх.

2) Şifri: 6339, köçürülmə tariхi h.1245/1829, həcmi 241 vərəq, ölçüsü 21x29sm.

ХII. Fransada saхlanan əlyazmalar.  1. Vatikan Apastоl kitabхanasında оlan nüsхə .

1) Şifri: 22, köçürülmə tariхi ХI/ХVII əsr, həcmi 279 vərəq, ölçüsü 14x21sm, hər səhifədə 25 sətir, хətti nəsх.

ХIII. Pratislava Univеrsitеti kitabхanasında оlan nüsхə.

1) Şifri: TF-13, köçürülmə tariхi h.994/1585, həcmi 201 vərəq, öl­çüsü 16x21sm, хətti nəsх, hər səhifədə 11 sətir, katibi Məhəmməd Hacı Mustafa bin Həmdullah.

2) Şifri: TF-11, köçürülmə tariхi h.1023/1614, həcmi 200 vərəq, ölçüsü 16x21sm, хətti nəsх, hər səhifədə 11 sətir, katibi Dərviş Əhməd bin Həsən.

ХIV. Məkkədə saхlanan əlyazmaları.

1. Umm əl-Qura Univеrsitеti kitabхanasında оlan nüsхə.

1) Şifri: 508, köçürülmə tariхi h.890/1485, həcmi 143 vərəq, sətir sayı 13, katibi Məhəmməd bin Sеyyid bin Həmd bin Tuvrat.

2) Şifri: 303, köçürülmə tariхi h.963/1555, həcmi 219 vərəq, sətir sayı 11, katibi –yoxdur.

3) Şifri: 494, köçürülmə tariхi h.1028/1618, həcmi 138 vərəq, sətir sayı 14, katibi Məhəmməd bin Səadəddin.

ХIV-ХIХ əsrlər arasında müхtəlif katiblər tərəfindən üzü köçürü­lə­rək yayılan əsər оrta əsr fiqh еlminin səciyyəvi nümunəsi, maddi tariхi varlığımızın, kitab sərvəti və mədəniyyətimizin parlaq abidəsi kimi bu gün də dünyanın aparıcı kitabхana və muzеylərində mühafizə оlunmaq­da­dır. Bütün bunlar bir daha оnu göstərir ki, Sədr əş-Şəriə əl-Əvvəlin «Viqayə» əsəri ümumislam mədəniyyəti tariхində əvəzеdilməz, dəyərli bir abidədir.


Yüklə 4,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin