Antet siomax srlYüklə 1 Mb.
səhifə1/11
tarix11.08.2018
ölçüsü1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tribunalul Judeţean Dolj

Dosar nr. 140/63/2015

Data deschiderii procedurii generale de insolvenţă: 18.03.2015

Judecător sindic: Lelia Marusciac

Faza procedurală: procedura generală de insolvenţă - perioada de observaţie

Administrator judiciar: Siomax SPRL Târgu Jiu


PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA A ACTIVITĂŢII

SC TERMO CRAIOVA SRL

NR. 7/140/22.07.2015
întocmit cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de

articolul 132 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014.


CUPRINS

Fluxul de numerar metoda indirectă 15

Analiza elementelor patrimoniale la momentul deschiderii procedurii insolvenței: 16III.2. Analiza contului de profit și pierdere 19

Lei 23

Analiza elementelor patrimoniale la momentul deschiderii procedurii insolvenței: 33

IV.4. Analiza contului de profit și pierdere 35
I. EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Sentinţa nr. 363/18.03.2015, pronunţată în dosarul nr. 140/63/2015, Tribunalul Dolj - Sectia a II-a Civilă a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva SC TERMO CRAIOVA SRL, numind ca administrator judiciar societatea profesională SIOMAX SPRL, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II 0024/2006, reprezentată prin asociat coordonator Somnea Maria Mariana.

Planul de reorganizare al SC Termo Craiova SRL este intocmit de către administratorul judiciar Siomax SPRL in colaborare cu administratorul special Magla Dan Iulius şi promovat în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Prin prisma acestor prevederi legale se acordă oportunitatea debitorului faţă de care s-a deschis procedura generala de insolventa prevazută de legea mai sus menţionată să-şi continuie activitatea reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 133 alin. (1) “Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor.”

Condiţiile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a activităţii SC Termo Craiova SRL, conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă au fost îndeplinite, după cum urmează:

- posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată de către administratorul judiciar în Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei SC Termo Craiova SRL, întocmit cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de art. 58 alin. (1) lit. b) si art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014, depus la dosarul cauzei la data de 27.04.2015;

- tabelul definitiv de creanţe împotriva SC Termo Craiova SRL a fost depus la dosarul cauzei în data de 22.06.2015 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11490/23.06.2015;

- tabelul definitiv de creanţe împotriva SC Termo Craiova SRL modificat la data de 13.07.2015, a fost depus la dosarul cauzei în data de 13.07.2015 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12593/13.07.2015;

- SC Termo Craiova SRL nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Nici societatea debitoare şi nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre infracţiunile prevăzute la art. 132 alin. (4) din Legea 85/2014.

Scopul principal al planului de reorganizare este acoperirea în proporţie cât mai mare a pasivului debitorului în insolvenţă.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în accepţiunea legii, este reorganizarea debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate implicaţiile sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvării societăţii aflată în insolvenţă, prin reorganizare.

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflată în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, şi conformând modul de desfăşuare a activităţii la noua strategie, în acord cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste operaţiuni ţintind să rentabilizeze activitatea debitoarei.

Planul de reorganizare, portivit Legii 85/2014, trebuie să satisfacă scopul reorganizării, în sens extins, respectiv menţinerea debitoarei în viaţa economică şi socială.

Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus pentru realizarea creanţelor lor, fiind mult mai probabil ca o afacere funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.

Cu privire la durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o măsura cât mai mare a pasivului societăţii debitoare, se propune implementarea acestuia pe o perioadă maximă prevăzută de art. 133 alin. (3) din Legea 85/2014, şi anume trei ani de la data confirmării planului de reorganizare.

Pe durata de implementare a planului de reorganizare, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. (5) lit. A din Legea 85/2014, se propune păstrarea, în întregime, de către debitoare, a conducerii activităţii sale, inclusiv a dreptului de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar.

În conformitate cu art. 139 alin. (5) din Legea 85/2014 “Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală maximă de 4 ani de la confirmarea iniţială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocaţia de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanţele rămase în sold, la data votului, în aceleaşi condiţii ca şi la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmata de judecătorul-sindic.”

Măsurile de punere în aplicare ale planului de reorganizare sunt prevăzute în cuprinsul acestui plan şi prevăd măsuri adecvate dintre cele menţionate la art. 133 alin. (5) din Legea 85/2014.

II. PREZENTAREA SOCIETĂŢII

LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII

II.1. Prezentarea generală a debitorului

Prin Hotărârea nr. 130 din 30.11.1998 a fost înfiinţată Regia Autonomă de Termoficare Craiova cu sediul în Craiova, strada Brestei, nr. 105, jud. Dolj. În data de 10.09.2012 s-a demarat procedura de transformare a regiei autonome în societate comercială, astfel că, începând cu data de 23.10.2012, SC Termo Craiova SRL s-a înfiinţat ca şi societate comercială.

Sediul social al SC Termo Craiova SRL este în localitatea Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, judeţul Dolj.

Societatea SC Termo Craiova SRL este o societate cu răspundere limitată cu capital subscris şi vărsat de 200 ron, divizat în 20 părţi sociale de 10 lei fiecare, fiind împărţite între asociaţi după cum urmează:

- Municipiul Craiova prin Consiliul Local Craiova cu cota de participare la beneficii şi perderi de 95%, şi

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu cota de participare la beneficii şi pierderi de 5%.
Denumire

SC Termo Craiova SRL

Forma juridică

Societate cu răspundere limitată

Natura capitalului

De stat

Sediul

Municipiul Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, Jud. Dolj

CUI

30818118

ORC Dolj

J16/1722/2012Structura asociaţilor şi capitalului social este următoarea:


Specificaţie

Nr. părţi sociale

Procent

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Craiova

19

95%

R.A.A.D.P.F.L. Craiova

1

5%

Total

20

100%


II.2. Obiectul de activitate

Principalul obiect de activitate este producerea şi furnizarea agentului termic pentru încălzirea şi prepararea apei calde destinate populaţiei (93%) şi agenţilor economici (7%).

Domeniul de activitate principal, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2):

- 3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Activităţile secundare, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2):

- 3521 – Producţia gazelor

- 3522 – Distribuţia combustibilor gazoşi, prin conducte

- 3523 – Comercializarea combustibilor gazoşi, prin conducte

- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

- 4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4291 – Construcţii hidrotehnice

- 4299 – Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

- 4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor

- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului

- 4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

- 4321 – Lucrări de instalaţii electrice

- 4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încalzire şi de aer condiţionat

- 4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

- 4391 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

- 4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

- 4618 – Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

- 4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse

- 4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

- 4674 – Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

- 4675 – Comerţ cu ridicata al produselor chimice

- 4676 – Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

- 4950 – Transporturi prin conducte

- 5210 – Depozitari

- 7111 – Activităţi de arhitectura

- 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

- 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice

- 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

II.3 Conducerea societăţii:
● La înfiinţarea SC Termo Craiova SRL, prin înmatricularea nr. 546662 din data de 22.10.2012 înscrisă în RC la data 23.10.2012 în baza rezoluţiei nr. 514539 din data 23.10.2012, conform Legii 31/1990, s-a numit în calitate de administrator Degeratu Nicolae, cu o durata a mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 22.10.2016;

● Prin menţiunea nr. 60717 din data de 20.11.2013 înscrisă în RC la data de 22.11.2013, în baza rezoluţiei nr. 19935 din data de 22.11.2013, încetează mandatul de administrator al domnului Degeratu Nicolae şi este numit administrator Neaţu-Breciuga Mihail-Adrian, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 14.11.2017;

● Prin menţiunea nr. 49713 din data de 31.10.2014 înscrisă în RC la data de 04.11.2014, în baza rezoluţiei nr. 16510 din data de 04.11.2014, încetează mandatul de administrator al domnului Neaţu-Breciuga Mihail-Adrian şi este numit administrator Lungu Florin Gabriel, cu o durată a mandatului de 6 luni, respectiv pana la data de 30.04.2015;

● Prin mentiunea nr. 53445 din data de 24.11.2014 inscrisa in RC la data de 26.11.2014, in baza rezolutiei nr. 17736 din data de 26.11.2014, se prelungeste mandatul de administrator domnului Lungu Florin Gabriel, pana la data de 24.05.2015;

In urma deschiderii procedurii generale a insolventei, la data de 18.03.2015, inceteaza mandatul de administrator al domnului Lungu Florin Gabriel si a fost desemnat administratorul special în persoana domnului Magla Dan Iulius, conform Hotărârii Adunării Generale Asociaţilor SC Termo Craiova SRL, in baza caruia a fost intocmit de către Administratorul judiciar Procesul Verbal al Adunării Generale a Asociaţilor nr. 4155/27.03.2015, depus la Tribunalul Dolj.

Conducerea executiva a SC Termo Craiova SRL la data deschiderii procedurii de insolventa, a fost formata din:

- Florin-Gabriel Lungu - administrator

- Dan-Iulius Magla – director comercial

- Sabin Mihai – director tehnic

- Sorin Iordache – contabil sef

Conducerea executiva a SC Termo Craiova SRL dupa data deschiderii procedurii de insolventa, este formata din:

- Dan-Iulius Magla – administrator special

- Florin-Gabriel Lungu – director tehnic

- Sorin Iordache – contabil sef


II.4. Capacitatea de productie a debitorului si principalele dotari
Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Craiova este reprezentat de următoarele elemente:

- sursele de producere a energiei termice; CET Craiova II, 13 centrale termice de zonă şi 36 de centrale termice de bloc;

- reţeaua de transport a energiei termice (reţeaua primară);

- reţeaua de distribuţie a căldurii şi apei calde menajere (reţeaua secundară).

Din punct de vedere al proprietății asupra surselor si reţelelor, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Craiova, se caracterizează prin următoarele particularități:

- centrala de cogenerare CET Craiova II, precum si reţeaua primară de transport a energiei termice se află în proprietatea S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. Acesta asigură aproximativ 90% din necesarul de energie termică pentru utilizatorii deserviţi de sistemul centralizat al municipiului Craiova;

- centralele termice de zonă şi bloc, împreună cu cele 104 puncte termice şi toate reţelele secundare aferente se află în administrarea Termo Craiova SRL.

Cele 104 puncte termice sunt alimentate cu energie termică de CET II. Lungimea totală a reţelelor secundare este de 480 km., din care cca. 450 km sunt aferenţi punctelor termice şi 30 km. aferenţi centralelor termice.

Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică asigură facturarea energiei termice consumate sub formă de agent termic secundar si apă caldă de consum la populaţie, instituţii publice si unităţi asimilate agenţilor economici. Asociaţiile de proprietari /locatari în număr de 375 au arondate un număr de 2867 blocuri de locuinţe, din care 507 blocuri arondate la centrale termice şi 2360 blocuri arondate la puncte termice urbane.

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 847 din care 375 asociaţii de proprietari şi 472 instituţii publice şi unităţi asimilate agenţilor economici.

Centralele termice au fost construite în baza unor proiecte termice tip, pentru furnizarea de agent termic ansamblurilor de locuinţe, cu funcţionare pe combustibil lichid sau gazos. Punerea lor în funcţiune s-a făcut eşalonat în perioada 1960-1983.

În perioada 2005-2006 cele 13 centrale termice de zonă au fost modernizate, înlocuindu-se cazanele vechi cu cazane moderne, dotate cu echipamente de ardere performante şi funcţionare automatizată.

Pentru eficientizarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne, complet automatizate şi până la începutul anului 2014 s-au modernizat încă 15 puncte termice.

La finalul anului 2014, luna decembrie, s-au pus în funcțiune instalațiile de preluare automata a apei de adaos din instalația agent primar (retur) pentru toate PT-urile.

În anul 2014 a demarat acțiunea de monitorizare în 35 puncte termice nemodernizate, iar din acestea, două PT-uri: PT 2 Valea Roșie și PT 23 August s-au executat și lucrări de automatizare pentru furnizarea apei calde de consum, asigurand in acest fel parametrii constanti de furnizare la doua puncte cu foarte multi consumatori si cu un grad foarte mic de debransare. De mentionat ca aceste doua puncte functioneaza pe perioada de vara fara personal, iar realizarea acestor lucrari pentru celelalte 76 puncte termice ar aduce o economie de personal pe perioada de vara de peste 170 persoane.

Reţeaua termică secundară asigură furnizarea agentului termic până la utilizatorii finali. Sistemul de reţele este de tip cvadritubular, compus din conducte clasice cu izolație din vată minerala pozate în canale subterane nevizitabile. Sistemul de distribuţie a energiei termice a fost pus în funcţiune în anul 1960, deci are o vechime considerabilă.

Pană la sfârşitul anului 2014 au fost reabilitați cca. 125 km. de reţea, rămânând cca. 355 km. de reţea, care în viitor va trebui modernizată.

În anul 2012 s-au început lucrările de reîntregire a reţelelor de recirculare a apei calde de consum, realizând până la sfârşitul anului 2013 un număr de 610 branşamente. În anul 2014 au continuat lucrările de reîntregire a rețelelor de recirculare a apei calde de consum ajungand la un număr de 1311 branșamente adică 29.993 apartamente (aproximativ 50% din apartamentele din Craiova).

Investiţiile proprii in reabilitarea reţelelor termice pentru anul 2014 reprezintă inlocuirea a aproximativ 18 km de țeavă, echivalentul a aproximativ 5 km de rețele termice.

Datorita vechimii si imposibilitatii repararii, un numar de 190 sisteme de masura au fost inlocuite cu aparate noi cu transmisie radio si astfel la 5 puncte termice sunt citite de la distanta in timp mult mai scurt si cu personal redus.Instalațiile din punctele termice rămase nemodernizate au o vechime de peste 30 ani și sunt uzate fizic și moral.

Cu excepția schimbătoarelor de căldură care au fost înlocuite în perioada 2001–2006, restul utilajelor, echipamentelor și instalațiilor (electropompe, echipamente de protecție împotriva suprapresiunilor, instalații termomecanice, sisteme de expansiune, de adaos, instalații de dedurizare, instalații electrice și de automatizare, ș.a.) prezintă un grad de uzură avansat și nu mai asigură cerințele tehnice privind securitatea muncii și sănătatea oamenilor.

Aceste instalații funcționează cu randamente scăzute, nemaiputând asigura din punct de vedere calitativ parametrii de eficiență și calitate corespunzători.

Armăturile nu mai asigură separarea sau închiderea etanșă, respectiv nu mai permit reglarea parametrilor hidraulici și termici în mod corespunzător.

Conductele și izolația termică sunt deteriorate, conducând la pierderi mari de agent și energie termică chiar în incinta sursei.

Instalațiile de automatizare cu care au fost echipate punctele termice sunt nefuncționale și nu asigură parametrii optimi la cererea variabilă de căldură și apă caldă de consum, ceea ce conduce la consumuri specifice ridicate și randamente energetice scăzute.

Capacitatea termică instalată în punctele termice a fost stabilită prin proiectul inițial prin adaptarea proiectelor tip la sarcina termică a consumatorilor existenți la data construcției la care se adaugă capacitățile prevăzute a fi puse în funcțiune la o dată ulterioară (spații comerciale amplasate la parterul blocurilor de locuințe, noi ansambluri de locuit, instituții socio-culturale, agenți economici și alte categorii de consumatori asimilate acestora.

Aceste categorii de consumatori trebuiau racordate la sistemul centralizat în conformitate cu programele de sistematizare urbană și de dezvoltare a localității.

Întrucât după 1990, construcția de noi locuințe a fost sistată, iar alte edificii de utilitate publică nu au mai fost construite, capacitatea instalată în punctele termice amplasate în zone urbanistice neamenajate sau în zone cu locuințe individuale ce urmau să fie demolate este excedentară în raport cu sarcina termică a consumatorilor existenți racordați la sistemul centralizat.

Datorită încărcării reduse, cheltuielile de exploatare sunt mai mari decât cele stabilite iniţial.Traseele rețelelor de distribuție au fost proiectate astfel încât punctele termice să fie amplasate în zona centrală a cvartalelor de blocuri de locuințe arondate, la distanțe care să nu depășească cca. 200 m față de sursa de căldură.

Diametrele conductelor termice sunt calculate în funcție de sarcina termică a consumatorilor racordați la sistemul centralizat.

În cazul punctelor termice cu capacități instalate mai mari decât sarcina termică existentă, diametrele conductelor termice sunt supradimensionate, fapt care conduce la viteze de transport mai mici decât vitezele optime stabilite prin calcul tehnico-economic, potrivit normativelor în vigoare.

Ca atare, conductele termice supradimensionate determină pierderi suplimentare de energie termică prin convecție și radiație în sistemul de transport și distribuție. Din acest motiv, la înlocuirea rețelelor termice existente este necesară reconsiderarea sarcinii termice arondate în funcție de situația reală, dar și de perspectivele de dezvoltare și extindere ale sistemului în viitor.

Sistemul existent de distribuție al energiei termice are o vechime de peste 30 de ani. Conductele termice sunt corodate, prezintă depuneri tari, aderente la suprafața interioară a acestora. Ca urmare, se înregistrează frecvent scăpări de fluid prin neetanșeități, care conduc la pierderi importante de agent și energie termică.

Canalele de protecție sunt obturate cu pământ și nisip, pătruns prin rosturile dintre plăcile de acoperire sau prin rosturile laterale ale chesoanelor. Ca urmare, infiltrațiile de apă meteorică și de apă provenită din neetanșeitățile și avariile conductelor de distribuție a apei potabile au condus la deteriorarea rapidă a termoizolației și la corodarea exterioară a conductelor, cu implicații negative majore asupra stării tehnice a acestora și a eficacității termoizolației.Contorizarea energiei termice la consumatori

Sistemele de măsurare a energiei termice la consumatori sunt instalate în subsolul tehnic al clădirilor. Datorită configurației instalațiilor interioare din blocurile de locuințe, montarea mijloacelor de măsurare ale energiei termice la consumatori nu a putut fi făcută în toate cazurile în punctul de delimitare al instalațiilor utilizatorului față de cele ale furnizorului.

În situația în care amplasarea mijloacelor de măsurare a fost făcută în instalațiile consumatorilor, în alt punct decât în cel de delimitare a instalațiilor acestora față de cele ale furnizorului, nu a fost luată în calcul valoarea corecției datorate pierderilor de căldură și de agent termic între punctul de măsurare și cel de delimitare. În acest mod, aceste pierderi de agent și energie termică au fost suportate de către furnizor.

Trebuie precizat că în multe cazuri, branșamentul de apă potabilă este montat în canalul de protecție din beton în care este pozată rețeaua termică secundară. Ca atare, nu se poate asigura o măsurare corectă a temperaturii apei reci, care poate să difere cu mai mult de 3oC față de temperatura apei reci utilizată pentru prepararea apei calde de consum în punctul termic. În astfel de situații, se recomandă determinarea acestei temperaturi prin presetarea în calculatorul de energie termică a unei valori a temperaturii apei reci, care urmează a fi stabilită și modificată periodic, pe baza unei metodologii convenite prin contractul de furnizare. Neluarea în calcul a acestei recomandări a determinat pierderi sistematice de energie termică, care au fost suportate de furnizor.

Contoarele de energie termică se montează în punctul de delimitare/separare al instalațiilor, la limita proprietății. În cazul blocurilor de locuințe cu mai multe scări, dar cu branșament individual, s-a renunțat la contorul de energie termică montat la nivel de branșament și au fost montate contoare de energie termică la nivel de scară. În acest fel, pierderile de agent și de energie termică din instalațiile interioare ale blocurilor de locuințe au fost suportate de către furnizor.

Contoarele de energie termică au fost procurate și montate la blocurile de locuințe în perioada 2002 – 2006. Durata normală de funcționare a contoarelor de energie termică este de maxim 8 ani, deci sunt amortizate integral. Contoarele de energie termică existente sunt uzate moral și fizic. O parte dintre aceste mijloace de măsurare nu respectă cerințele SR EN 1434-3 și nu pot transmite date prin protocolul standard de comunicație M-BUS, așa cum este definit în standardul armonizat de mai sus.Analiza stării tehnice a instalaţiilor utilizatorilor finali

Clădirile de locuit multietajate de pe raza municipiului Craiova alimentate cu energie termică produsă în sistemul centralizat au o vechime de peste 25 ani.

Instalațiile interioare ale blocurilor au fost proiectate să funcționeze ca un ansamblu unitar, în sistem de distribuție pe verticală. Rețeaua de distribuție este amplasată în spații neîncălzite (în subsoluri tehnice și în nișe). La nivelul coloanelor de încălzire nu au fost prevăzute armături de separare și golire și nici elemente de reglaj termic și hidraulic. Corpurile statice de încălzire din fontă și oțel au fost dimensionate conform normativelor tehnice în vigoare la data construirii imobilelor, fără elemente de reglaj termic și contorizare pe fiecare receptor.

Instalațiile interioare sunt uzate și prezintă depuneri pe pereții interiori ai conductelor și pe suprafața interioară a corpurilor statice de încălzire. Termoizolația conductelor termice este într-o stare tehnică necorespunzătoare datorită tasării sau a discontinuităților, ceea ce conduce la o eficiență energetică scăzută.

Ca urmare a vechimii instalațiilor și a uzurii fizice a acestora, apar defecțiuni frecvente care generează pierderi importante de agent și energie termică. Reparațiile instalațiilor interioare au fost făcute de către proprietari la nivel local, pentru remedierea scăpărilor de fluid (neetanșeități), fără să se respecte proiectul inițial. Reparațiile la coloanele de încălzire s-au executat fără să se respecte proiectul inițial, iar materialele plastice utilizate nu respectă secțiunile echivalente de curgere prevăzute în documentația tehnică. Corpurile de încălzire defecte sau nefuncționale din apartamente au fost înlocuite cu altele noi, fără să se țină cont de puterea lor termică sau de regimul de curgere al agentului termic. În unele cazuri au fost montate corpuri de încălzire suplimentare, în încăperile neîncălzite din apartamente, schimbându-se destinația inițială a acestora.

Toate aceste modificări, transformări și extinderi ale instalațiilor interioare au generat dezechilibre termice și hidraulice importante, care au afectat în mod negativ confortul termic și gradul de asigurare al apei calde de consum.

Necorelarea presiunilor de serviciu ale apei reci și ale apei calde de consum la nivel de branșament de bloc sau scară, lipsa supapelor de sens montate în circuitul apometrelor din apartamente, defecțiunile locale ale armăturilor și modificările neautorizate ale instalațiilor din spațiile locative individuale au generat funcționarea necorespunzătoare a instalației de distribuție a apei calde, care ajunge cu întârziere la locurile de consum.

Dezechilibrarea termică și hidraulică a instalațiilor interioare din blocurile de locuințe este generată și de debranșările apartamentelor de la sistemul centralizat, fără aplicarea în practică a măsurilor de echilibrare la nivel de coloane de încălzire, precum și scoaterea abuzivă din funcțiune a coloanelor de aerisire.Efectele investitiilor si lucrarilor de intretinere

- Ridicarea confortului prin automatizarea punctelor termice si monitorizarea parametrilor de furnizare pe incalzire si apa calda;

- Asigurarea temperaturii de furnizare a apei calde de consum – motivul principal al debransarilor de la sistemul centralizat;

- Scaderea necesarului de personal pentru punctele automatizate;

- Modernizarea punctelor termice, investitiile reparatiile pe retelele de distributie au redus cantitatea de apa de adaus nereturnata din agentul primar cu 88% si scaderea consumului de apa rece cu 53%;

- Asigurarea parametrilor calitatii apei de adaos prin preluarea aceteia din agentul termic primar asigura economii pe durata indelungata si reduceri a pierderilor de energie termica.Situatia debransarilor

Motivele principale care au dus la debransarea celor 14.900 de apartamente sunt:

- Cresterea consumurilor de gaze pe apartament, mai ales in comdominiile unde au fost montate repartitore;

- Cresterea costurilor datorate folosirii necorespunzatoare a robinetilor termostatici si lipsei sistemului de echilibrare hidraulica a condomeniilor;

- Cresterea costurilor in urma debransarilor apartamentelor fara executarea reechilibrarii hidraulice

- Temperatura necorespunzatoare a apei calde datorita scaderi consumului si a lipsei retelei de recirculare ;

- Lipsa agentului de incalzire pe perioadele de tranzit toamna-primavara.
II.5. Aspecte privind personalul
In prezent SC Termo Craiova SRL figureaza cu un numar de 748 de angajati.

Situatia numarului de angajati in ultimii ani se prezinta astfel:Anul

Numar total salariati

Tesa

muncitori

2012

765

107

658

2013

738

103

635

2014

752

117

635

31.01.2015

749

115

634

28.02.2015

748

115

633

Grafic evolutia numarului de personal se prezinta astfel:Cheltuielile cu personalul si contributiile sunt prezentate mai jos:Anul

Total cheltuiala

Tesa

Productivi

2012 R.A. TERMOFICARE

19.425.385,00

3.096.676,00

16.328.709,00

2012 Termo Craiova SRL

4.548.185,00

744.001,00

3.804.184,00

2013

23.588.631,00

4.023.321,00

19.565.310,00

2014

27.155.629,00

4.923.639,00

22.231.990,00

Ianuarie 2015

2.218.868,00

403.491,00

1.815.377,00

Februarie 2015

2.081.475,00

462.632,00

1.618.843,00

Cheltuieli tichete de masa:
Anul

Total cheltuiala

Tesa

Productivi

2012 -14% TESA

1.840.935,00

257.730,00

1.583.205,00

2013 – 14% TESA

1.609.092,00

225.273,00

1.383.819,00

2014 – 16% TESA

1.789.946,00

286.391,00

1.503.555,00

IANUARIE 2015 – 16,62%

134.518,00

22.357,00

112.161,00

FEBRUARIE 2015 – 16,24%

134.921,00

21.911,00

113.010,00

Cheltuielile cu tichetele de masa sunt impartite procentual in functie de numarul de salariati pe TESA si productivi din anii respectivi.

Ca structura de personal, in prezent, se inregistreaza 115 personal TESA si 633 personal - direct productiv.

Din punct de vedere al structurii pe categorii de varsta se inregistreaza urmatoarea situatie:

* intre 20-30 ani – 39 salariati

* intre 30-40 ani – 114 salariati

* intre 40-50 ani – 234 salariati

* peste 60 ani – 41 salariati
Contractul Colectiv de Munca in vigoare la data promovarii planului de reorganizare a fost semnat la data 01.05.2015.

II.6. Evolutia cifrei de afaceri si a profitului
Situatia evolutiei cifrei de afaceri se prezinta astfel:

Evoluției cifrei de afaceri în perioada analizată este următoarea: LeiExplicatii

dec.-12

dec.-13

dec.-14

Febr.-15

Cifra de afaceri

30.340.973

90.160.078

74.769.405

30.328.588

Cifra de afaceri medie lunară

2.528.414

7.513.340

6.230.784

15.164.294II.7. Situatia contractelor in derulare
Situatia contractelor in derulare, in care societatea are calitatea de beneficiar, este prezentata in anexa nr. 1.
Situatia contractelor in derulare, in care societatea are calitatea de furnizor, este prezentata in anexa nr. 2.
II.8. Situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor
Situatia litigiilor, in care debitorul este parte, este prezentata in anexa nr. 3.
III. ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE A SC TERMO CRAIOVA SRL PANA LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE A INSOLVENTEI
III.1. Analiza situatiei patrimoniale

La data deschiderii procedurii generale de insolventa, situatia SC Termo Craiova SRL era critica datorata blocajului financiar in ce priveste existenta surselor financiare care sa asigure capitalul de lucru necesar pentru continuarea activitatii si asigurarii stocurilor de materii prime indreptate acestui deziderat.

In cele ce urmeaza vom analiza situatia economico-financiara a debitoarei pana la data de 18.03.2015, in baza bilanturilor contabile, a balantelor de verificare si altor informatii intocmite de debitor si prezentate administratorului judiciar.

Din necesitatea corelării resurselor cu mijloacele, activele pe termen lung ar trebui finanțate cu sursele pe termen lung( capitaluri proprii și alte datorii pe termen lung ), iar datoriile pe termen scurt ar trebui corelate cu activele curente.Nerespectarea acestei reguli bilanțiere determină dezechilibrarea unei companii, aceasta neavând suficiente active ce ar putea fi transformate rapid în cash ul necesar acoperirii datoriilor pe termen scurt.


Indicatori

dec.12

dec.13

dec.14

Febr.15

ACTIVE CIRCULANTE ( AC )

112,086,636

106,397,927

99,431,823

111,103,920

DATORII PE T.S (DTS)

236,041,449

270,834,454

309,475,029

324,646,566

Chelt in avans – 471

64,842

33,055

28,177

32,332

AC -DTS + ch avans

-123,889,971

-164,403,472

-210,015,029

-213,510,314

ACTIVE IMOBILIZATE (AI)

3,142,732

3,781,972

4,408,871

4,327,873

CAPITALUL PROPRIU SI DTL ( CAP PROP/DTL)

-160,862,155

-200,736,416

-245,721,074

-249,297,357

Provizioane pt litigii

40,114,916

40,114,916

40,114,916

40,114,916

AI -CAP PROP –DTL

123,889,971

164,403,472

210,015,029

213,510,314


Analiza echilibrului bilanțier al debitoarei în perioada analizată, 2012-2015, indică faptul că aceasta se confruntă cu un dezechilibru încă de acum 3 ani având în vedere faptul că activele curente s-au situat la un nivel inferior raportat la datoriile pe termen scurt, compania nereușind să transforme activele circulante în disponibilul necesar acoperirii acestor datorii.

În 2014 capacitatea activelor circulante de a acoperi datoriile pe termen scurt a scăzut față de anul precedent pe seama scăderii volumului activelor circulante mai mult decât cel al datoriilor pe termen scurt. În același timp activele imobilizate au continuat să crească în timp ce datoriile pe termen lung au scăzut făcând astfel posibilă acoperirea a aprox. 23% din datoriile pe termen scurt pe seama activelor imobilizate.

În luna februarie 2015, luna precedentă deschiderii procedurii insolvenței, acest dezechilibru s-a accentuat ca urmare a scăderii continue a activelor circulante, mai repede decât scăderea datoriilor pe termen scurt.
Lichiditatea este un indicator cheie în analiza stării de solvabilitate a unei companii, ea reflextând capacitatea firmei de a-și onora obligațiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente (stocuri, creanțe, etc) în numerar.

Cea mai des întâlnită problemă ce determină dezechilibrul dintre lichiditatea mijlocelor și exigibilitatea resurselor apare atunci când firmele decid finanțarea unor active imobilizate fixe prin surse pe termen scurt.

În cazul debitoarei analiza lichidității în ultimii 3 ani anteriori deschiderii insolvenței relevă următoarele:


Indicatori lichiditate

Dec. 2012

Dec. 2013

Dec. 2014

Lichiditatea curenta (Acirculante/Pcurent)

47%

39%

32%

Lichiditatea rapida ((Acirculante-Stocuri)/Pcurent)

47%

39%

32%

Atât lichiditatea curentă cât și cea rapidă s-au menținut constante și sub limitele normale pe întreg parcursul perioadei analizate indicând faptul că societatea a finanțat active fixe pe seama datoriilor pe termen scurt.


Lichiditatea curentă confortabilă pentru o societate este în jurul valorii de 120% . Societatea debitoare a avut o lichiditate medie în ultimii 3 ani de maxim 47 % in scadere drastica din 2012 in 2014 ( cu 70-80 pct. procentuale sub nivelul indicat ) reflectând faptul că societatea debitoare s-a confruntat cu probleme de lichiditate încă de acum 3 ani, de la infiintare. În 2014 lichiditatea curentă a înregistrat cel mai scăzut nivel al ultimilor 3 ani, aceasta fiind și una din cauzele deschiderii procedurii insolvenței.
Lichiditatea rapidă este un indicator la fel de important ca și lichiditatea curentă care indică capacitatea societății de a acoperi datoriile pe termen scurt pe seama activelor cele mai lichide ( cash și creanțe ). Un nivel acceptabil al acestui indicator este greu de stabilit având în vedere faptul că în structura activului activului patrimonial ponderea stocului depinde de tipul de activitate desfășurată. Cu toate acestea un nivel optim este în jurul valorii de 80 %. În cazul debitoarei lichiditatea rapidă medie în ultimii 3 ani a fost dintre 47%-32% ( cu 30-40 pct. procentuale sub nivelul optim ).

În vederea reechilibrării lichidității conducerea societății va trebui să adopte o serie de măsuri printre care:  • Creșterea eficienței operaționale prin reducerea costurilor fixe;

  • Eficientizarea gestiunii stocurilor;

  • Eficientizarea activelor fixe neproductive ( non core business) fie prin valorificarea acestora, fie prin închirierea lor;

Solvabilitatea indică gradul de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung din activele patrimoniale. Un nivel standard acceptabil de 70% indică faptul că 70% din activele societății sunt finanțate din datorii iar diferența din capitaluri. Cu cât gradul de îndatorare e mai mare cu atât presiunea pe profitabilitate și lichiditate e mai mare pentru a genera volumul de cash necesar acoperirii obligațiilor față de furnizori și creditori.

Solvabilitatea debitoarei în perioada analizată este prezentată mai jos:Lei

Indicatori solvabilitate

dec.12

dec.13

dec.14

Grad de îndatorare ( Datorii totale / Datorii totale + Cap.proprii)

314%

386%

485%

Solvabilitate generala (Activ total/Datorii Total)

49%

41%

34%

Solvabilitate patrimoniala (Cap.prop/Cap.prop +DTL)

100%

100%

100%

Din punct de vedere al solvabilității atât generale cît și patrimoniale deși societatea nu reușește să se încadreze în parametri optimi variațiile de la aceștia nu sunt foarte mari.Astfel, solvabilitatea generală este considerată optimă în intervalul 150%-300% societatea debitoare având o medie a ultimilor 3 ani de 40% (cu aprox. 110 pct. procentuale sub nivelul min acceptat) în timp ce solvabilitatea patrimonială este considerată optimă în intervalul 40% - 60% iar societatea a realizat o medie a ultimilor 3 ani de 100%.
Analiza vitezelor de rotație Lei

Viteza de rotație

dec.12

dec.13

dec.14

Viteza de rotație a stocurilor ( Stocuri/costul bunurilor vândute )*365

11

4
Viteza de rotație a creanțelor ( Creanțe/cifra de afaceri*1,24 )*365

1,635

520

583

Viteza de rotație a furnizorilor ( Furnizori/costul bunurilor vândute*1,24 )*365

2,330

849

 
  • În vederea interpretării indicatorilor de viteză de rotație ai debitoarei trebuie avuți în vedere următorii factori ce influențează calculul acestor indicatori:

  • In cazul furnizorilor, așa cum a fost prezentat în capitolul precedent, o parte importantă a soldurilor restante este înregistrată față de furnizorii din grup motiv pentru care o perioadă de plată a datoriilor la aprox. 100 de zile poate fi considerată acceptabilă. De asemenea, și în cazul furnizorilor trebuie avut în vedere faptul că acestia sunt furnizori pentru toate activitățile desfășurate iar faptul că societatea nu are liniile de business separate face dificilă interpretarea corectă a acestor viteze de rotație.

Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə