Puer moment Introducere TextYüklə 0,88 Mb.
səhifə1/14
tarix04.09.2018
ölçüsü0,88 Mb.
#76631
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PUER
Moment 1. Introducere

Text: În România, după 1990 sistemul de educaţie s-a rupt practic de mediul de afaceri, restructurarea economică şi privatizarea au anihilat practic vechile legături dintre scoală şi întreprinderi, instituţiile şcolare reformându-se fără a ţine seama de cererea pieţei muncii.

Învăţământul superior a urmat o evoluţie mai degrabă haotică decât targhetizată. Ca rezultat a crescut ecartul dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii - destructurare, incompatibilitate sub aspectul cunoştinţelor şi competentelor dobândite prin şcoală, rămânerea în urmă a curriculei comparativ cu cererea pieţei în majoritatea activităţilor economico-sociale. S-a apreciat că piaţa şi concurenţa vor regla nevoia de resurse umane deopotrivă sub aspect cantitativ şi calitativ. Treptat, însă destul de târziu comparativ cu nevoile pieţei muncii, s-a conştientizat nevoia unor măsuri şi politici coerente pentru asigurarea pregătirii profesionale a tinerilor, evitarea şomajului de inserţie, recalificarea în funcţie de cererea mediului de afaceri etc.Multimedia: Se va da o carte, cursantul va da click pe copertă, aceasta se va deschide și va apărea pe o pagină primul text de mai jos. Apoi va putea da click pe foaie, (undeva pe colț) și astfel vor apărea următoarele texte, tot câte un fragment pe câte o foaie ( vor fi patru foi).

Pentru facilitatea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, PUER, SIVECO şi Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică a Universităţii Politehnica din Timişoara, dezvoltă, în parteneriat, proiectul POSDRU nr.90/2.1/S/62528, prin care se asigură stagii de practică pentru 1000 de studenţi, din patru universităţi, ce urmează programe de studii universitare de licenţă în domeniul energetic.

Lucrarea de faţă tratează aspecte privind cadrul legislativ şi instituţional, modernizarea curriculară, perfecţionarea tehnicilor de predare şi a metodelor manageriale pentru valorificarea superioară a stagiilor de practică efectuate de studenţii facultăţilor de profil energetic.

Lucrarea se adresează tutorilor ce vor coordona stagiile de practică prevăzute în programa universitară, efectuate de studenţi.

Stagiile se vor desfăşura în întreprinderi de profil, de stat şi private, facilitând obţinerea unui volum mai mare de abilităţi practice pentru studenţi, sporindu-le şansele de acces rapid pe piaţa muncii.

Sarcină: Apasă pe coperta cărții, apoi răsfoiește cu ajutorul mouseului paginile acesteia.

Feedback: Continuați! (după ce a ajuns la ultima pagină).
Moment 2. O ŞANSĂ ÎN PLUS - STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢILOR DE ENERGETICĂ

Submoment 1. Contextul proiectului

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=project&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=79347700Text: Art. 125 din Tratâtul Uniunii Europene spune: „[…] statele membre vor dezvolta o strategie coordonată pentru ocupare şi în special pentru promovarea unei forţe de muncă calificate, educate, adaptabile şi pentru dezvoltarea pieţelor de muncă ce răspund schimbărilor economice”. Proiectul respectă recomandarea prin contribuţia la creşterea abilităţilor beneficiarilor. Una din Liniile Directoare pentru Creştere Economică şi Ocupare prevede (Integrated guideline 17): „[…] un efort reînnoit de a construi parcursuri de carieră şi de a reduce şomajul în rândul tinerilor[…]”. Proiectul respectă linia directoare pentru că oferă studenţilor consiliere privind traseul profesional şi competenţe necesare la primul loc de muncă.

Proiectul e relevant faţă de obiectivul general al POSDRU pentru că asigură adaptarea pregătirii practice de specialitate a studenţilor incluşi în proiect la cerinţele pieţei muncii, crescând gradul de pregătire a acestora şi şansele lor de a se integra pe piaţa muncii. El e relevant şi sub aspectul priorităţii tematice 4 (Cadrul Strategic Naţional de Referinţă): „dezvoltarea şi folosirea eficientă a capitalului uman”, contribuind la mai buna pregătire profesională a beneficiarilor. Grupul ţintă inclus în proiect este alcătuit din 1000 de studenţi în anii 2 şi 3, din cadrul facultăţilor de energetică din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru şi din 14 tutori (fiecare întreprindere din cele 14 în care se organizează stagiile de practică desemnează câte un membru al personalului cu atribuţii de tutor). Membrii grupului ţintă sunt identificaţi prin intermediul unei campanii de informare organizate în facultăţile de energetică din cele două regiuni de dezvoltare în care se desfăşoară proiectul.

Recrutare: studenţii sunt invitaţi să se înscrie în proiect, iar o comisie va selecta 1000 de studenţi care vor beneficia de proiect. Grupul ţintă este implicat în activităţile de practică şi de consiliere profesională şi este menţinut în proiect prin intermediul activităţii de premiere şi a obligativităţii parcurgerii practicii în vederea obţinerii notei finale. Un alt grup ţintă inclus în proiect este format din cei 14 tutori din cadrul întreprinderilor în care se desfăşoară stagiile de practică.

Hypertext: Tutorii sunt identificaţi dintre persoanele cu abilităţi didactice de către conducerea întreprinderii şi sunt invitaţi să se înscrie în proiect. Tutorii beneficiază de un program de formare, sunt angajaţi în proiect şi sunt coordonaţi de către echipa de management. Proiectul propus va facilita relaţia universitate - mediu privat, precum şi creşterea volumului de abilităţi practice ale studenţilor, sporind şansele de acces rapid pe piaţa muncii. Practica de specialitate, deşi obligatorie, nu răspunde necesităţilor reale, după cum arată Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti (ANOSR): „[…]ANOSR consideră că stagiile de practică oferite studenţilor de universităţi sunt nesatisfăcătoare.

Multimedia: Se va da două boxuri cu titlurile Practica de specialitate, Strategia de reforma în educaţie în viziunea dezvoltării durabile și Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cursantul va trebui să dea click pe acestea pt a apărea textul de mai jos.

Practica de specialitate, deşi obligatorie, nu răspunde necesităţilor reale, după cum arată Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti (ANOSR): „[…]ANOSR consideră că stagiile de practică oferite studenţilor de universităţi sunt nesatisfăcătoare. Universităţile trebuie să asigure un număr suficient de locuri de practică de calitate, facilitând agenţilor economici sau ONG-urilor interesate promovarea ofertei de practică”. ANOSR consideră că lacunele stagiilor de practică actuale se referă la numărul prea mic de ore de practică prevăzut în programă şi neclaritatea obiectivelor stagiilor de practică, şi recomandă creşterea numărului de contracte de practică încheiate cu mediul privat şi adecvarea programei de practică la cerinţele pieţei.

Recomandările apar şi în „Strategia de reforma în educaţie în viziunea dezvoltării durabile“ (Edu-Gate şi de IRSCA Gifted Education). Proiectul va asigura locuri de practică pentru studenţii facultăţilor de energetică, şi le va oferi şansa să obţină noi cunoştinţe şi abilităţi, necesare pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii şi li se va oferi prilejul de a se adapta lucrului în echipă, de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare şi relaţionare, spiritul organizatoric, competenţele axiologice sau de valorizare (competenţe colaterale ce ar trebui dezvoltate în perioada studiilor superioare pentru o mai bună integrare pe piaţa muncii şi pentru adaptarea la cerinţele societăţii, după cum o recomandă Eurobarometrul Gallup şi Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării, „România educaţiei, România cercetării” 2008).În aprilie 2008, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) contabiliza o rată a şomerilor absolvenţi de studii superioare de 8, 3% din total şomeri în mun. Bucureşti. Prin creşterea şanselor studenţilor implicaţi de a se angaja mai rapid şi în condiţii mai bune, imediat după finalizarea studiilor, proiectul contribuie la scăderea ratei şomerilor absolvenţi de studii superioare. Acest obiectiv se justifică prin corelaţia inversă între nivelul educaţional şi rata şomajului, aşa cum este ea citată în studiul „Viitorul demografic al Europei. Realităţi şi cifre” (MMSSF).
Sarcină: pt hypertext: Apăsați pe termenul evidențait din text pentru mai multe inofrmații.

Pt multimedia: Apăsați pe casetele alăturate pentru a detalia, apoi treci la secțiunea următoare.

Feedback: Contiunați! (după ce a citit toate textele).
Submoment 2. Complementaritatea cu alte programe de practică

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=programs&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=79900372Text: Pregătirea practică de specialitate este obligatorie în învăţământul universitar, iar universităţile încheie în mod constant convenţii de practică cu organizaţii din mediul public sau privat în acest sens. Proiectul propus, prin activităţile sale, este complementar atât cu normele şi regulamentele ce guvernează activitatea de pregătire practică, cât şi cu uzanţele facultăţilor în domeniul energetic. Proiectul asigură stagii de practică de calitate în mediul public şi privat pentru 1000 de studenţi. Planurile strategice şi de management ale facultăţilor îşi propun îmbunătăţirea pregătirii practice a studenţilor. De exemplu, în planul strategic al unei facultăţi din domeniu se stipulează „realizarea, împreună cu societăţile producătoare sau de distribuţie, cu autorităţile publice centrale şi locale, a unor centre de excelenţă sau a unor baze de practică menite să faciliteze integrarea teoriei cu practica energetică”; de asemenea, se doreşte „susţinerea mobilităţilor profesionale interne şi externe, a stagiilor de pregătire şi cercetare”. În „Planul operaţional anual – 2006”, al unei universităţi din domeniu, se menţionează ca „în anumite domenii, pregătirea practică este deficitară. Noi trebuie să procedăm în aşa fel încât absolvenţii să fie capabili să-şi exercite profesia pentru care sunt pregătiţi, încă din primele luni după terminarea studiilor”. Proiectul este complementar şi cu „Strategia Naţionala Anuală cu privire la informarea şi consilierea tinerilor 2007-2013”. Proiectul propus spre finanţare asigură consiliere de carieră pentru 1000 de studenţi. O altă strategie cu care proiectul este complementar este „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030”.
Hypertext: Strategia specifică faptul că „ponderea elevilor sau studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat la cursuri ulterioare să ajungă la 65%, iar numărul celor ce beneficiază de serviciile de consiliere în cariera să crească de la circa 86 mii în 2005 la 400 mii în 2015.” Proiectul consolidează relaţia dintre universităţi şi mediul privat în domeniul energetic, oferă stagii de practica studenţilor, dar şi consiliere în carieră, fiind astfel în acord cu Strategia de dezvoltare durabilă. Proiectul este complementar cu alte proiecte în curs de desfăşurare, dar pentru alte domenii, în domeniul energetic stagiile de practică fiind mai rare. De exemplu, unele facultăţi de energetică, organizează anual stagii de practică şi excursii de studii în cele mai importante obiective termoenergetice. Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale participă la concursuri naţionale şi internaţionale, beneficiază de stagii de pregătire pentru elaborarea proiectelor de finalizare a studiilor în institute de specialitate din România sau la universităţi de prestigiu din străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţa ale facultăţii. O alta metodă de a oferi acces studenţilor la mediul organizaţional o reprezintă organizarea de şcoli de vară sau de programe de internship. Prin acestea, studenţii au ocazia să activeze, pentru o perioadă, în cadrul unei organizaţii, uneori chiar să fie salarizaţi, şi să se adapteze ritmului şi modului în care se lucrează în mediul economic. Un astfel de program este cel denumit „Stagii pe Bune”, care propune plasarea studenţilor facultăţilor cu profil IT&C în stagii practice, desfăşurate pe durata verii, în companiile din domeniul IT&C. Proiectul este complementar şi cu „Programul START Internship Romania” iniţiat de Guvernul României.
Multimedia: Se vor da casete cu textele de mai jos, cursantul va trebui să le completeze prin drag and drop.

Programul se desfăşoară în parteneriat cu asociaţii ale comunităţii de afaceri din România, Camere de Comerţ, Ambasade, Universităţi şi Asociaţii Studenţeşti. Companiile participante în Programul START Internship România oferă studenţilor poziţii de internship. Din proiectele anterioare, lecţia cea mai importantă care a fost desprinsă este că trebuie să fie organizate foarte bine astfel de stagii de practică, astfel încât programele de practică să corespundă nevoilor beneficiarilor şi să contribuie la sporirea abilităţilor lor, crescându-le şansele de integrare ulterioară pe piaţa muncii.De asemenea, din experienţă s-a observat dificultatea planificării şi implementării proiectelor la o asemenea scară, drept pentru care partenerii s-au implicat foarte puternic în etapa pregătitoare, de planificare a proiectului, realizându-se numeroase materiale suport (modele de caiete de practică, repartizări pe grupe, simulări de activităţi, calcule bugetare foarte detaliate, modele de documente de uz intern pentru proiect etc.) şi organizându-se întâlniri cu experţi cheie din sector, ce vor fi implicaţi şi în implementarea proiectului. In viitor, după finalizarea implementării proiectului, partenerii vor demara noi proiecte prin care să se valorifice, dar şi să se amplifice rezultatele obţinute prin prezentul proiect
Sarcină pt hypertext: Apăsați pe termenii evidențiați din text pentru a afla mai multe informații.

Pt multimedia: Completați textele alăturate cu termenii corecți, apoi treceți la secțiunea următoare.

Feedback: Continuați! ( a rezolvat corect). Cursantul nu va putea să tragă termenii nu se potrivesc în spațiul respectiv.
Submoment 3. Obiectivele proiectului

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=objectives&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=78206758Text: Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranziţiei de la scoală la viaţa activă a studenţilor din domeniul energetic, prin înmulţirea şi dezvoltarea aptitudinilor lor de muncă, având ca scop final îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii. Pe termen lung, proiectul va determina dezvoltarea de noi programe de pregătire practică de calitate, care să faciliteze tranziţia de la şcoală la primul loc de muncă. Studenţii şi universităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului vor putea replica şi îmbunătăţii modelele şi metodologiile generate în cadrul proiectului. In plus, proiectul îmbunătăţeşte inserţia studenţilor pe piaţa muncii, deoarece îi pune pe aceştia în contact direct cu potenţialii angajatori şi îi obişnuieşte cu rigorile şi cerinţele unui viitor loc de muncă. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU pentru că creste şansele a 1000 de studenţi de a se integra mai rapid şi mai uşor pe piaţa muncii. Acest proiect contribuie la obiectivul specific al axei prioritare 2 a POS DRU prin îmbunătăţirea pregătirii practice a studenţilor în vederea ocupării primului loc de muncă. Proiectul contribuie şi la obiectivul principal al Domeniului Major de Intervenţie 2.1. prin dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor în vederea corelării cu nevoile pieţei muncii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Sprijinirea iniţiativelor de parteneriat pentru organizarea de stagii de practică, între universităţi, parteneri sociali şi întreprinderi publice sau private, prin organizarea unei campanii de conştientizare privind oportunităţile de practică în domeniul energetic (A1); 2. Sporirea gradului de adaptabilitate a studenţilor la cerinţele specifice primului lor loc de muncă important, prin transmiterea şi antrenarea în cadrul unor stagii de practică a cunoştinţelor/abilităţilor specifice solicitate de potenţialii angajatori, dar insuficient dezvoltate în cadrul cursurilor standard (A2, A3, A4); 3. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, prin organizarea de şedinţe de consiliere de grup pentru studenţii vizaţi (A5). Studenţii vor beneficia de stagii de practică în întreprinderi de stat şi private din domeniu (membrii ai Solicitantului) şi de consiliere de carieră. In urma stagiilor, studenţii vor dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi, ce le vor asigura acestora o mai bună adaptare la primul loc de muncă.
Multimedia: Se vor da enunțurile de mai jos, cu 2 butoane cu A/F. Cursantul va trebui să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor, va apăsa pe a- adevărat sau f- fals.

Adevărate:

Studenţii vor cunoaşte cerinţele şi vor şti să facă faţă provocărilor primului loc de muncă.

Consilierea profesională va ajuta studenţii să îşi construiască obiectivele de carieră în relaţie cu piaţa muncii.

Proiectul va genera preocupare pentru îmbunătăţirea pregătirii practice în timpul studiilor universitare ca urmare a diseminării broşurii privind bunele practici.

Această preocupare va determina, în viitor, înmulţirea oportunităţilor de pregătire practică de calitate pentru studenţi.False:

Această preocupare va determina, în viitor, înmulţirea oportunităţilor de pregătire teoretică de calitate pentru studenţi.Proiectul va genera preocupare pentru îmbunătăţirea pregătirii teoretice în timpul studiilor universitare ca urmare a diseminării broşurii privind bunele practici.
Sarcină: Stabiliți cu ajutorul nmouse-ului valoare de adevăr a enunțurilor.

Feedback: Continuați! ( a rezolvat corect)

nu se va da încă odată exercițiul.
Submoment 4. Activităţile eligibile ale proiectului

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=project+activities&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=78645322Text: 1. Campanie de conştientizare privind oportunităţile de practica oferite studenţilor din facultăţile de energetică – implementată în lunile 1-24, de Solicitant şi Partenerii 1 şi 2.

1.1. Redactare şi diseminare publicaţii şi realizarea portalului campaniei de conştientizare. In vederea organizării campaniei, experţii vor redacta materialele informative necesare şi vor realiza un portal complex al proiectului prin intermediul căruia se va putea realiza o campanie online foarte eficientă. Expertul desemnat de P1 va redacta texte pentru fluturaşi şi afişe privind oportunităţile de pregătire practică pentru studenţii facultăţilor de energetică, disponibile prin acest proiect. În plus, vor fi realizate de către o companie specializată şi alte materiale promoţionale cu însemnele proiectului (pixuri, steguleţe, şepci, mape), care vor fi distribuite potenţialilor beneficiari ai proiectul, în cadrul întâlnirilor din facultăţi. O broşură de diseminare a bunelor practici desprinse din proiect va fi publicată în 2000 de exemplare şi distribuită către partenerii sociali şi întreprinderile care activează în domeniu. La finalul proiectului, experţii vor redacta un raport privind tranziţia de la şcoală la viaţa activă a studenţilor, în cere se va prezenta experienţa din proiect şi se vor recomanda modalităţi de îmbunătăţire a stagiilor de practica pe viitor.

1.2. Întâlniri de prezentare în universităţile din cele două regiuni, inclusiv prezentarea criteriilor de acordare a premiilor pentru performanţe deosebite ale studenţilor participanți la stagiul de practica. Reprezentanţi ai Solicitantului şi Partenerilor se vor deplasa la sediile facultăţilor de energetică vizate pentru a se întâlni direct cu potenţialii beneficiari în cadrul unor seminarii în care se va dezbate importanţa oferirii unei astfel de oportunităţi.

1.3. Înscrierea grupului ţintă. In convenţiile de practică este înscris numărul de studenţi care vor participa la stagii (în total 1000), fiecare student completând un formular de înscriere. Echipa de proiect va contacta reprezentanţii facultăţilor vizate, împreuna cu care se va realiza selecţia.

Studenţii vor fi invitaţi să se înscrie electronic (on-line, e-mail) sau fizic. Se vor selecta 1000 de participanți de către o comisie a partenerilor, pe baza următoarelor criterii: specializarea în domeniul energetic, prioritate având studenţii care au participat la un număr cat mai redus de stagii de pregătire practică (informaţii cuprinse în scrisoarea de motivaţie transmisă la înscriere).2. Formarea tutorilor pentru pregătirea practică a studenţilor din facultăţile de energetică – implementată în lunile 3-6, de Solicitant şi Partenerul 2.

Multimedia: Se vor da casete cu textele de mai jos, fără termenii scriși cu bold, cursantul va trebui să unească termenii cu bold de textul corect. Se va da pe rând în partea centrală câte un text, iar în partea de jos a ecranului se vor da câte două sau trei casete cu termenii scriși cu bold. Cursantul va trage termenii prin drag and drop.

2.1. Selectarea tutorilor din rândul întreprinderilor membre ale Solicitantului. Pentru fiecare dintre cele opt specializări pentru care se vor organiza stagii de pregătire practică, vor fi alese de către echipa de proiect întreprinderile în care se vor organiza stagiile respective. Pentru două dintre acestea nu există decât câte o întreprindere specializată, pentru celelalte planificând stagii în câte două întreprinderi de profil (în total se au în vedere 14 întreprinderi). Din fiecare întreprindere se va selecta câte un tutor căruia îi vor fi atribuite mai multe grupe de practică, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi pentru practică într-o anumită specializare.

2.2. Furnizarea programului de formare pentru tutori. Experţii desemnaţi de Solicitant vor concepe programa, lecţiile şi materialele necesare programului de formare pentru tutori. Vor fi abordate subiecte precum: norme şi tehnici de securitate a muncii, tehnici de predare-învăţare, dezvoltare de abilităţi pedagogice etc. Materialele didactice vor fi realizate de Partenerul 2 în formate inovatoare, interactive, audio-video, specifice învăţării adulţilor. Cei 14 tutori vor participa timp de 4 zile la un program de formare susţinut de 2 lectori (sunt prevăzute cheltuieli cu transportul şi cazarea acestora).

3. Pregătirea stagiului de practică pentru studenţii din facultăţile de energetică – implementată în lunile 7-11, de Solicitant şi Partenerul 2.

3.1. Achiziţionare de materiale suport şi ale materiale consumabile şi echipamente necesare efectuării stagiilor de pregătire practică. Echipa de proiect va realiza un necesar şi va coordona achiziţia materialelor necesare, cu respectarea prevederilor legii achiziţiilor publice. Realizarea de materiale suport pentru stagiile de practică în formate inovatoare multimedia. Caietele de practica întocmite de experţi vor fi publicate într-un număr de 1100 de exemplare de către o companie specializata.

3.3. Planificarea activităţilor de practică - orar, activităţi etc. Tutorii împreuna cu experţii desemnaţi de Partenerul 2, vor concepe programa şi materialele necesare stagiilor de practică pentru fiecare specializare. Se va planifica cu grijă un program de practică care va fi comunicat din timp studenţilor.

4. Desfăşurarea stagiilor de practică pentru studenţii din facultăţile de energetică - implementată în lunile 10-24, de Solicitant şi Partenerul 1.

4.1. Participarea studenţilor la stagiile organizate în întreprinderile membre ale Solicitantului, inclusiv la programe de protecția muncii. Vor participa 14 întreprinderi.

4.2. Evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul stagiului de practică. Tutorii, împreună cu responsabilii de practica desemnaţi pentru fiecare specializare realizează evaluarea finală a studenţilor. Aceştia vor avea de întocmit câte un raport de practică. Cel care redactează cel mai bun raport pentru fiecare specializare va fi premiat cu un laptop (donat de către Solicitant).

4.3. Premierea studenţilor pentru performanțe deosebite. În funcţie de durata fiecărui stagiu de practică, se vor organiza două sesiuni de premiere, pentru câte 4 specializări, în cadrul cărora se vor dezbate avantajele şi dezavantajele unor astfel de iniţiative, vor fi nominalizaţi şi premiaţi câştigătorii şi prezentată experienţa fiecăruia dintre ei la locul de practică.

5. Consilierea şi orientarea profesională a studenţilor participanți la stagiile de practică – implementată în lunile 10-24, de Solicitant şi Partenerul 2. Toţi studenţii înscrişi la pregătirea practică vor beneficia de cate 4 ore de consiliere profesională şi de cariera de grup (grupe de cate 10 persoane), care au ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu cerinţele pieţei muncii şi facilitarea accesului acestora la primul lor loc de muncă. Temele abordate: analiza pieţei muncii, conturarea aspiraţiilor de carieră, redactarea documentelor şi prezentarea la interviuri, evaluarea psihocomportamentală individuală în raport cu piaţa muncii. Activitatea se finalizează cu evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în raport cu obiectivele propuse.
Sarcină: Asociați, cu ajutorul mouse-ului, termenii de textul corect, apoi treceți la secțiunea următoare.

Feedback: Continuați! (după ce asociază toți termenii).
Submoment 5. Sustenabilitatea proiectului

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=project+management&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=79392313Text: Activităţile din cadrul proiectului pot fi continuate după finalizarea implementării prin includerea lor completă sau parţială în bugetul destinat resurselor umane la nivelul întreprinderilor implicate sau prin organizarea activităţilor de stagii de practică de către universităţi, entităţi patronale sau sindicale. Toate produsele proiectului (suporturi de practică, manuale etc) vor fi disponibile partenerilor de proiect, dar şi organizaţiilor patronale şi sindicale din sector. Activităţile şi rezultatele proiectului pot fi transferate, într-o primă fază, către alţi actori privaţi sau din mediul academic, în vederea multiplicării numărului de parteneriate de practică între mediul academic şi cel privat. Acest obiectiv este posibil datorită realizării şi distribuirii broşurii de diseminare a bunelor practici în domeniul pregătirii practice de specialitate. Aceasta broşură va cuprinde atât metodologia aplicată în proiect, în vederea optimizării pe viitor a acesteia, cât şi rezultatele proiectului şi modalitatea în care acestea pot fi transferate către alţi actori importanţi ai pieţei. Tot la acest obiectiv contribuie şi realizarea paginii web a proiectului. Proiectul contribuie la creşterea vizibilităţii nevoilor de practică ale studenţilor, iar rezultatele proiectului (concentrate şi diseminate) pot deveni o bază empirică pentru strategiile şi politicile ce vor fi dezvoltate în domeniul pregătirii practice a studenţilor. Astfel de strategii şi politici pentru îmbunătăţirea pregătirii practice a studenţilor sunt deja prefigurate de planurile de strategice şi de management ale facultăţilor, de planul naţional de acţiune pentru tineret şi de strategia naţională de dezvoltare durabilă.
Multimedia: Se vor da două coloane cursantul va trebui să le asocieze cu ajutorul mouse-ului . enunțurile scrise cu roșu vor fi într-o coloană și cele cu negru în altă coloană.

Este cel mai probabil că se va decide continuarea organizării de stagii de practică. Totuşi, considerăm relevantă deschiderea organizaţiilor partenere către mediul academic, deschidere care poate conduce la iniţierea altor proiecte în parteneriate extinse.

De asemenea, strategia de dezvoltare durabilă poate accentua şi ea nevoia acestui tip de activităţi dedicate sectoarelor vulnerabile la schimbări tehnologice, cum este sectorul energetic, la nivelul căruia infuzia de know-how şi creşterea nivelului profesional sunt esenţiale.

Pentru implementare proiectului nu se solicită alte finanţări, iar activităţile care pot genera sustenabilitate şi replicare sunt deja prevăzute şi bugetate corespunzător, precum diseminarea bunelor practici şi transferarea, la finalizarea proiectului, a materialelor de practică în format fizic către facultăţile ale căror studenţi fac parte din grupul ţintă, către parteneri şi către organizaţiile sindicale/patronale relevante.


Sarcină: Cu ajutorul mouse-ului, asociați enunțurile din cele două coloane, apoi treceți la secțiunea următoare.

Feedback: Continuați! (după ce va rezolva corect).
Submoment 6. Egalitatea de şanse

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=right+&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=79953481Text: În toate etapele conceperii şi redactării cererii de finanţare s-a ţinut cont de planificarea activităţilor cu respectarea principului egalităţii şanselor. La nivelul anului 2004, doar 19% din diplomele de licenţă în domeniul energetic era obţinut de femei. Aceeaşi situaţie o identificam şi în ceea ce priveşte numărul posturilor de conducere ocupate de femei în acelaşi sector (25%). Dată fiind situaţia descrisă mai sus, este necesar ca proiectul să aplice o politică de egalitate de şanse şi să încurajeze participarea studenţilor femei. Pentru a aplica în practică aceste principii, măsuri de asigurare a egalităţii de şanse sunt incluse în managementul acestui proiect: In criteriile de selecţie a personalului proiectului se menţionează faptul că „în cadrul selecţiei se va respecta principiul egalităţii de şanse şi nondiscriminării pe criterii de gen, religie, rasă, orientare sexuală etc.”. La activitatea de practică vom încuraja participarea studenţilor femei, realizând o politică afirmativă, în vederea combaterii inegalităţii şanselor pe piaţa muncii din domeniul energetic a femeilor. Nicio persoană nu va fi discriminată în procesul de nominalizare a participanților la sesiunile de pregătire practică de specialitate.

Multimedia: Se vor da enunțurile de mai jos, cu 2 butoane cu A/F. Cursantul va trebui să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor, va apăsa pe a- adevărat sau f- fals.

Adevărate:

Înscrierea la programe se va face benevol, pe baza completării unui formular de participare, iar selecţia participanților se va realiza pe criterii obiective de către o comisie cu membrii din partea Solicitantului, Partenerilor şi facultăţilor implicate.

Vor fi oferite multiple şanse de înscriere în grupul ţintă, prin intermediul întâlnirilor de promovare, dar şi al broşurilor editate.

Materialele de practică vor fi redactate utilizând un limbaj cât mai accesibil şi mai adecvat nivelului de pregătire al participanților.

Formularele interne de înscriere a grupului ţintă, vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participanților, iar încadrarea lor pe grupe şi implicarea lor în proiect vor fi făcute cu respectarea acestora.

În toate materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminării, iar managerul de proiect va urmări în mod continuu aplicarea principiului egalităţii de şanse.

False:


Nu vor fi redactate şi disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalităţii de şanse.

Vor fi numite trei persoane din echipa de management care să răspundă de înregistrarea şi rezolvarea oricărei sesizări privind nerespectarea principiului egalităţii de şanse.

În locaţiile proiectului nu va exista posibilitatea solicitării rapide de asistenţă medicală.

Pe parcursul implementării se va realiza evaluarea şi nu se va solicita feedbackul participanților, fiind adaptate în consecinţă toate secţiunile semnalate de aceştia ca necesitând modificări.


Sarcină: Stabiliți, cu ajutorul nmouse-ului valoare de adevăr a enunțurilor.

Feedback: Continuați! ( a rezolvat corect)

nu se va da încă odată exercițiul.

Moment 3. ELEMENTE DE LEGISLAŢIE PRIVIND PRACTICA STUDENŢILOR

Submoment 1. Legea nr. 258 din 19/07/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

Background: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=law&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1#id=79907848Text: CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire.

Art. 2. - Practicantul este elevul sau studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Art. 3. - (1) Organizatorul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.

(2) Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.
Multimedia: Se vor da central casete cu titlurile : CAPITOLUL II Elemente organizatorice, CAPITOLUL III Obligațiile părţilor (SECŢIUNEA 1 Partenerul de practică - SECŢIUNEA a 2-a Practicantul), CAPITOLUL IV. Drepturile părţilor, CAPITOLUL V Dispoziţii finale.

Când cursantul va da click pe una dintre casete, celelalte casete vor dispărea și se va da o diagramă de tipul:În casetele secundare se vor da titlul articolelor, iar cursantul va da click pentru a putea citi textele aferente fiecărui articol. La capitolul III se vor da în casete cele două secțiuni, apoi vor apărea casete cu articolele.Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə