Raport o stanie


Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGDYüklə 1,77 Mb.
səhifə18/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38

9.3. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD

Zgadnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia, Rada LGD ma prawo do zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD.


Podmiotami, które są uprawnione do zgłaszania Radzie bezpośrednich propozycji zmian kryteriów, są:


 • Walne Zebranie,

 • Rada LGD,

 • Zarząd LGD,

 • Komisja Rewizyjna.

Mieszkańcy zameldowani na stałe na obszarze LGD, mogą również zgłaszać swoje propozycje zmian kryteriów. Może się to odbywać w następujący sposób: • bezpośrednio poprzez wniesienie pisma do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia (osobiście, pocztą lub interaktywnie z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Internecie),

 • bezpośrednio poprzez udział w spotkaniach poświęconych dyskusji i wymianie poglądów na temat wdrażania i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przeprowadzanych nie rzadziej niż raz w roku, z udziałem co najmniej połowy członków Zarządu,

 • w ramach przeprowadzanych w formularzach ankiety, skierowanej do mieszkańców obszaru, powinno się znaleźć miejsce na propozycje zmian w tym zakresie.

Wszystkie postulowane przez społeczność lokalną zmiany będą podlegały przedyskutowaniu podczas spotkań Rady i ewentualnie zatwierdzane poprzez zmianę odpowiedniej procedury.


Zmienione kryteria będą obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.


9.4. Procedura odwoławcza od decyzji Rady

 1. Każdy wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji Rady.

 2. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania odmownej decyzji do Biura Stowarzyszenia (decyduje data wpłynięcia). Odwołanie musi zawierać następujące dane:

  • nazwisko i imię Wnioskodawcy (lub osoby prawomocnej),

  • numer odrzuconego wniosku,

  • uzasadnione powody zastrzeżeń.

 3. Odwołania muszą zostać rozstrzygnięte przez Radę w okresie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ich przez Biuro. Rozpatrzenie odwołania polega na ponownym rozpatrzeniu danego wniosku.

 4. Odwołanie nie zostaje rozpatrzone w sytuacji, kiedy:

  • wpłynęło po terminie,

  • złożył je nieuprawniony podmiot,

  • zawierało braki formalne tj.: podane w punkcie 2. (nazwisko i imię Wnioskodawcy lub osoby prawomocnej, numer odrzuconego wniosku, uzasadnione powody zastrzeżeń).

 5. Ponowne rozpatrzenie wniosku oparte jest o te same zasady i kryteria, które obowiązywały w normalnym trybie.

 6. Pozytywna weryfikacja odwołania powoduje wciągnięcie operacji na listę operacji objętych wsparciem. Może to być równoznaczne ze skreśleniem operacji, która była pierwotnie na liście, ale wypadła na skutek mniejszej liczby punktów.

 7. Wnioskodawca ma prawo do złożenia tylko jednego odwołania.

 8. O wynikach decyzji Rada informuje niezwłocznie Zarząd i Biuro (nie później niż 3 dni od podjęcia decyzji), które w ciągu 7 dni informują wnioskodawcę o decyzji.

 9. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji został przedstawiony w Załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu, natomiast procedura odwoławcza w formie tabelarycznej i graficznej została przedstawione w Załączniku nr 6.


9.5. Procedura wykluczenia członka Rady z procesu wyboru operacji

 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie w razie wystąpienia okoliczności, mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności w następujących procesach:

 • oceny zgodności operacji z LSR,

 • wyboru operacji,

 • odwołania się wnioskodawców od rozstrzygnięć organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji.

 1. Jej celem jest zapobieganie konfliktowi interesów w przypadku, gdy:

 • Członek Rady ubiega się wybór swojej operacji,

 • Wnioskodawcą jest członek rodziny członka Rady,

 • Istnieje jakakolwiek inna sytuacja, która mogłaby wywołać wątpliwości co do bezstronności, np. podległość służbowa.

 1. Na początku posiedzenia Rady, członkowie składają stosowne oświadczenie o braku konfliktu interesu z ocenianymi potencjalnymi beneficjentami.

 2. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu członek Rady wpisuje na formularzu oświadczenia numer(-y) wniosków oraz nazwę(-y) wnioskodawcy(-ów).

 3. Członek Rady nie bierze udziału w procesie oceny wskazanych wniosków.

 4. Dodatkowo na formularzu oświadczenia każdy członek Rady zobowiązuje się do:

 • Bezstronnej i obiektywnej oceny wniosków,

 • Zachowania tajemnicy informacji, zawartej we wnioskach i załącznikach do nich oraz innych dokumentów, dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru,

 • Nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.

Wzór oświadczenia został przedstawiony w Załączniku nr 7 do niniejszego dokumentu.10. BUDŻET LSR
10.1. Założenia do budżetu

Sporządzając budżet, po rozszerzeniu o Gminę Kotlin, Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski, kierowano się następującymi założeniami: 1. Przyjęto (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 23 maja 2008) stan ludności zameldowanej na pobyt stały w poszczególnych gminach, na dzień 31 grudnia 2006 roku - zestawienie liczby ludności przedstawia Tabela 10.1.


Tabela 10.1. Liczba ludności gmin należących do LGD Lider Zielonej Wielkopolski

Gmina

Liczba ludności wg stanu na 31.12.2006 (stałe miejsce zameldowania)

Brodnica

4.695

Dominowo

2.870

Jaraczewo

8.287

Jarocin

18.769

Kotlin

7.217

Kórnik

17.912

Krzykosy

6.514

Książ Wlkp.

8.495

Mosina

25.145

Śrem

9.700

Środa Wlkp.

8.437

Zaniemyśl

6.174

Razem

124.215

Źródło: Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_cechter.wymiary


 1. Przyjęto limity środków określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2008, nr 103, poz. 659), określone w Tabeli 10.2.


Tabela 10.2. Limity środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Nazwa komponentu

Kwota przewidziana w Rozporządzeniu MRiRW

Liczba ludności LGD

Budżet LGD Lider Zielonej Wielkopolski (w zł)

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

116

124 215,00

14 408 940,00

Wdrażanie projektów współpracy

3

124 215,00

372 645,00

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania

29

124 215,00

3 602 235,00

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 1. Podziału środków dokonano uwzględniając wymaganą Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku alokację środków na poszczególne działania, tj. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty – na poziomie minimum 10%.

 2. Koszty całkowite budżetu stanowią sumę kwoty refundowanej i wkładu własnego zgodnie z rodzajem operacji według wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj.

  • maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  • maksymalnie 50% dofinansowania dla operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  • maksymalnie 80% dofinansowania dla operacji Odnowa i rozwój wsi,

  • maksymalnie 80% dofinansowania dla operacji Małe projekty (Wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW wnoszące wkład do operacji obejmującej wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji).

 3. Dla ostrożności szacunków założono ubieganie się beneficjentów o maksymalną możliwą kwotę dofinansowania, ale procedury oceny wniosków uwzględniają możliwość rozdysponowania mniejszej kwoty.

 4. Uwzględniono wymagania dotyczące maksymalnej kwoty dofinansowania (wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), tj.:

  • maksymalnie 100.000 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  • maksymalnie 300.000 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  • maksymalnie 500.000 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Odnowa i rozwój wsi,

  • maksymalnie 50.000 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Małe projekty.

 5. Przyjęto następujące średnie wartości dofinansowania projektów:

  • 42.126,37 zł dofinansowywania dla projektu w ramach operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  • 56.168,49 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  • 252.758,20 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Odnowa i rozwój wsi,

  • 7.718,81 zł dofinansowania dla projektu w ramach operacji Małe projekty.

8. 15% wartości kosztów kwalifikowanych każdego projektu będą stanowiły koszty niekwalifikowane, za wyjątkiem operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowy i rozwoju wsi, gdzie zaplanowano, że koszty niekwalifikowane będą stanowiły 25% wartości kosztów kwalifikowanych (w większości przypadków musimy uwzględniać niekwalifkowalność podatku VAT) oraz w przypadku projektów współpracy, jak również nabywania umiejętności i aktywizacji, gdzie kosztów niekwalifikowanych nie uwzględniono.Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə