Voorwoord Beste lezer, Voor jou ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013Yüklə 0,87 Mb.
səhifə1/11
tarix03.04.2018
ölçüsü0,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Voorwoord

Beste lezer,


Voor jou ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een overzicht geeft van de vele doelstellingen rond jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die worden ingezet om die te bereiken. Kortrijk voert sinds jaar en dag een sterk, vooruitstrevend jeugdbeleid. Het nieuwe Jeugdbeleidsplan is dan ook een voortzetting van de weg die werd ingeslagen, goed beleid is immers consistent & consequent!

We tekenen dan ook verder voor: niet minder dan 70 speelpleinen, leuke speelpleinwerkingen, een op en top groene Warande, een tof JOC, een veilig fuifklimaat, 13 straffe jeugdhuizen, 4 skateparken, een gevarieerd extra activiteitenaanbod, een sterke jeugdraad en zo’n 140 jeugdinitiatieven die allemaal op één of andere manier kunnen rekenen op de ondersteuning en begeleiding van de stad.


Toch leggen we enkele nieuwe klemtonen:

Toegankelijkheid is altijd een belangrijke focus geweest in het Jeugdbeleidsplan. We zijn er in geslaagd om een stevig aanbod te voorzien voor specifieke doelgroepen. De geëigende methoden die we inzetten om de toeleiding naar het reguliere jeugdwerk te voorzien, stuiten echter op grenzen. De praktijk wijst uit dat de maatschappelijk kwetsbare groep kinderen ondervertegenwoordigd is bij de jeugdverenigingen. Nochtans zouden kinderen en jongeren, ongeacht achtergrond of afkomst, die willen deelnemen aan het reguliere aanbod, moeten kúnnen deelnemen. Daar willen we iets aan doen! Geen evidente en makkelijke keuze. Een veelheid aan factoren ligt aan de basis van niet-deelname en een éénduidige aanpak bestaat niet. Maar dit mag ons niet beletten het tenminste te proberen.

Tevens verleggen we ook de focus naar de allerjongsten in Kortrijk. Door in te zetten op een meer kwalitatieve, mobiele speelpleinwerking voor de allerjongsten in het centrum van de stad, trachten we het jeugdbeleid meer te spreiden. Deze speelpleinwerking is gestoeld op inclusieve principes en staat dus open voor alle kleuters en kinderen.Infrastructureel blijven we inzetten op veilige jeugdaccommodatie; ook de komende jaren krijgen diverse jeugdverenigingen een totaal nieuw onderkomen. Infrastructurele uitschieter: we plannen de verhuis van het huidige jeugdontmoetingscentrum naar Kortrijk Weide, annex de uitbouw van een nieuwe middelgrote fuifzaal. De implementatie van de nieuwe fuifondersteuning, onder de ‘Safe Party Zone-vlag’ wordt een heuse meerwaarde voor veilig fuiven in Kortrijk.

Tenslotte: hoe is het met De Warande?

Inhoudelijk werden binnen de werking van de Warande al heel wat wijzigingen ten goede doorgevoerd; de almaar stijgende gebruikersaantallen de laatste jaren liegen er niet om. Aan het Masterplan rond het openbare speeldomein werd de voorbije jaren hard gesleuteld. Een sterk participatietraject & praatplan met belanghebbenden en omwonenden geeft vorm aan een visionair & avontuurlijk ontwerp van het nieuwe speeldomein. Doorheen de duur van dit nieuwe Jeugdbeleidsplan zullen de groene plannen zéker zichtbaar worden!
Met andere woorden, ook dit nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 bulkt van de ambitie en uitdagingen. Onze jeugd is immers de toekomst van morgen! Kortrijk wil een stad zijn waar peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en studenten zich op en top thuis voelen!
Alain CNUDDE

Schepen van JeugdVoorwoord 1

Inhoudsopgave 3
Hoofdstuk 0: achtergrondkader 5

0.1 De Stad Kortrijk en haar omgeving 5

0.1.1 omgevingsanalyse 5

0.1.2 de Kortrijkse beleidsambities 6

0.2 Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 7

0.3 missie jbp 2011-2013 9

0.4 Communicatieve planning 10

0.4.1 Inspraak tijdens planperiode 2008-2010 10

0.4.2 Inspraak obv evaluatie JBP 2008-2010 11

0.4.3 Oprichting van de reflectiegroep 11

0.4.4 Finale fase 13


  1. Hoofdstukoverschrijdende beleidsprioriteiten 13

0.5.1 Het nieuwe jeugdcentrum 14

0.5.2 Communicatie 15

0.5.3 Masterplan De Warande 22

0.5.4 De Kortrijkse jeugdraad 25


Hoofdstuk 1: Jeugdbeleid 27

  1. netwerken voor jeugdbeleid 27

  2. participatie 33

1.3 ruimte 39

1.4 Jeugdcultuur 46
Hoofdstuk 2: Jeugdwerkbeleid 55

2.1 ondersteuning aan het jeugdwerk 55

2.2 jeugdwerkinfrastructuur 67

2.3 Toegankelijkheid 73

2.4 invullen van Blinde vlekken 86
Bijlagen & Financieel overzicht 95
Hoofdstuk 0: achtergrondkader1


  1. De Stad Kortrijk en haar omgeving

0.1.1 omgevingsanalyse2


Kortrijk is een centrumstad van +/- 74 000 inwoners in de provincie West-Vlaanderen. Na een dalende tendens in het aantal inwoners stijgt het aantal sinds 2006 opnieuw, hoofdzakelijk door een positief migratiesaldo. Vooral de jonge werkenden en de jonge gezinnen ontvluchten de stad, een fenomeen dat in bijna alle steden opvalt.
Kortrijk heeft twee gezichten met enerzijds een sterk verstedelijkt gebied in het stadscentrum en drie verstedelijkte deelgemeenten en anderzijds vier eerder landelijke deelgemeenten aan de rand. Dit tweeledige profiel bepaalt sterk de manier van denken en handelen in de stad. Kortrijk heeft daarnaast een natuurlijke centrumpositie in de regio Zuid-West-Vlaanderen en maakt deel uit van het groeiende eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai.

Kortrijk is de laatste jaren meer dan ooit ‘in beweging’. De stad heeft een sterk historisch en boeiend verleden. Het historische patrimonium is verweven met moderne, gedurfde nieuwe gebouwen en pleinen. De ingrepen in onze stad worden gerealiseerd op maat van de hedendaagse samenleving, met een oog op de toekomst. Bij de vele lopende projecten die het beeld van de stad gestaag en ingrijpend veranderen, zijn innovatie, creatie en design telkens de leidmotieven. De mix van kwaliteitsvolle vernieuwing met respect voor historische waarden moet leiden tot een aantrekkelijke stad voor zijn inwoners, tot een aantrekkingspool voor nieuwe inwoners en tot een plaats die zeker het bezoeken waard is.


Op het vlak van demografische gegevens, specifiek met betrekking tot de doelgroep kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar, zien we een lichte toename van een kleine 1500 kinderen in de Kortrijkse bevolking. De voorzichtige toename is overal merkbaar, maar is toch wel het hoogst in de deelgemeente Kortrijk. Hier woont nog steeds meer dan vijftig procent van de jonge Kortrijkse bevolking. Het is vooral de categorie van de jongere kinderen die toegenomen is, met de 6 tot 9jarigen op kop. De exacte aantallen en de spreiding zijn terug te vinden in bijlage 1.
0.1.2 de Kortrijkse beleidsambities3
Het Kortrijkse stadsbestuur, bestaande uit het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad, werkt nauw samen met de andere lokale besturen OCMW en de politie aan een leefbare, warme stad. De politieke coalitie en bevoegdheidsverdeling is terug te vinden in bijlage 2.
Het beleid ten aanzien van alle Kortrijkse kinderen & jongeren is sterk ingebed in het globale Kortrijkse stadsbeleid. De ambities & doelstellingen, geformuleerd in Bestuursakkoord 2006-2012 en de strategische meerjarenplanning van de stad, zijn duidelijk doorgetrokken in het beleid ten aanzien van de Kortrijkse kinderen en jongeren. Meer nog dan de bijzondere status die de Kortrijkse jonge bevolking geniet, door onder andere een apart hoofdstuk in de strategische meerjarenplanning, zijn de linken met deze specifieke doelgroep van velerlei aard. Als jonge bevolkingscategorie heeft het algemene beleid van de stad dan ook altijd zijn weerslag op deze groep. Hieronder wordt de link tussen het stadsbeleid en het jeugdbeleid aan de hand van enkele voorbeelden geconcretiseerd.
Zoals Kortrijk zich sociaal profileert, zo worden er binnen het Jeugdbeleidsplan ook verregaande sociale inspanningen geleverd. Niet alleen de modale jongere of het modale kind moet gebaat zijn met het jeugdbeleid. De focus ligt zeker ook op de maatschappelijk kwetsbare groep kinderen en jongeren die veelal tussen de mazen van het net valt. Deze manier van werken is conform de regierol van een stad, die tussenkomt daar waar zich blinde vlekken bevinden. Participatie, betrokkenheid & duurzaamheid zijn kernwoorden in deze sociale beleidsvoering.

Het belang van een gezinsvriendelijke focus binnen het stadsbeleid, heeft ook een belangrijke impact op het jeugdbeleid. De kinderen & jongeren en de gezinnen waar ze deel van uitmaken, die tot op vandaag gebruik maken van de stad en haar faciliteiten, moeten ook werkelijk ervaren dat alles in het werk gesteld wordt om voor hen een fijne, interessante bruisende leefomgeving te creëren. Geen gezinsvriendelijkheid dus, zonder jeugdbeleid. Bovendien zal de vernieuwde focus op het woonbeleid, gericht op jonge gezinnen, wellicht leiden tot een instroom van nieuwe kinderen en jongeren. Dit stelt meteen ook weer nieuwe vragen naar inrichting van openbare, kindvriendelijke ruimte, inplanting van speelruimte enzovoort.

De veiligheid in Kortrijk draagt in belangrijke mate bij tot de leefkwaliteit van kinderen en jongeren. Voor wat betreft het jeugdbeleid, leggen we vooral uitdrukkelijk de link met een veilig fuifklimaat. De opstart van het Safe Party Zone-concept past hier bij uitstek in, maar heeft ook in 2011-2013 alle kansen nodig om zich te ontwikkelen tot een volwaardig wijdverspreid instrument. Daar waar de veiligheid in het gedrang komt en er overlast gecreëerd wordt, tracht Team Jeugd dit samen met andere stedelijke & niet-stedelijke (jeugd)partners op een constructieve manier aan te pakken. Deze samenwerking blijft bijzonder nuttig en wordt waar nodig verder uitgediept.

Jeugd ondersteunt mee de ontwikkeling naar een meer gestroomlijnd denken vanuit vrije tijd. De afstemming tussen de directies Cultuur, Sport en Burger&Welzijn/Jeugd is noodzakelijk niet alleen vanuit dienstverlenend oogpunt maar ook om overlap tegen te gaan, de efficiëntie te verhogen, elk kind en elke jongere een breed spectrum van activiteiten, ervaringen, belevenissen aan te bieden. Jeugd blijft een prioritaire partner in de evolutie naar méér & betere samenwerking en helpt eveneens de blik ruim open te houden om stadsbreed werken mogelijk te maken, ook op dit vlak.

Het Kortrijkse ‘bestuur op maat’ betekent de inzet op een aantal vernieuwende methodes, vanuit het leren uit ervaring, het openstaan voor andere inzichten. Ook hier hangt Team Jeugd haar wagentje aan vast:


 • Voorafgaand aan alle beleidsopties in het jeugdbeleid, vindt altijd een proces plaats waarin de maximale betrokkenheid van kinderen & jongeren, betekenisvolle actoren uit het jeugdwerk of buurtbewoners wordt nagestreefd. De nadruk op participatie is dus niet alleen aanwezig in de manier waarop het jeugdbeleid tot stand komt - via een sterke communicatieve planning - maar ook in de meeste, concrete acties die Team Jeugd onderneemt. Op die manier maken we de Kortrijkse kinderen & jongeren zoveel mogelijk coproducent van het beleid dat ze zelf ervaren, als inwoners van de stad.

 • De integrale aanpak van de publieke ruimte, een beleidsoptie waar de stad ten volle op aanstuurt, veronderstelt het in rekening brengen van kinderen- en jongerenbehoeften in alle grote en kleine ingrepen in de publieke ruimte. In praktijk zien we hier al een zekere evolutie (vb. op het vlak van speelruimtebeleid) maar evenzeer nog veel marge en mogelijkheden. Team Jeugd blijft als pleitbezorger van deze visie, ten volle inzetten op een mentaliteitsverandering bij traditioneel ‘hardere’ sectoren om deze belangrijke noden en behoeften van de doelgroep mee op te nemen.

 • De vertaling van een gebiedsgerichte werking op het vlak van jeugdbeleid, is het principe van de ‘jeugdwerkondersteuners’. Dit principe van werken werd voor het eerst geïmplementeerd tijdens de vorige jeugdbeleidperiode maar wordt zeer positief geëvalueerd en daarom wordt voor de komende jaren volop dezelfde kaart getrokken! De samenwerking met gebiedswerking is daarnaast intensief en ondersteunend ten aanzien van het jeugdwerkondersteuningsprincipe.

 • Als centrumstad heeft Kortrijk ook een regionale uitstraling en wil het een referentiestad zijn met een zekere slagkracht. Team Jeugd zet hier ook op in door jeugddossiers die het lokale niveau overstijgen, volop te ondersteunen en ons bewust te zijn van de regionale impact ervan. Het Masterplan van de Warande is exemplarisch hiervoor. Een sterke lokale, participatieve benadering in dialoog met de omwonenden, zorgt voor een breed draagvlak in de directe omgeving van het speeldomein. Daarbij wordt eveneens getracht de regionale uitstraling en aantrekkingskracht van het domein levendig en in de belangstelling te houden.
  1. Het jeugdbeleidsplan 2008-2010

Kortrijk maakt sinds jaar en dag een punt van een sterk verankerd Jeugdbeleid. In de aanloop naar het jaar 2008 werd in de lijn daarvan een stevig jeugdbeleidsplan uitgeschreven voor de daaropvolgende drie jaar, met daarin verweven een aantal duidelijke krijtlijnen voor zes jaar, in het verlengde van de legislatuurplanning. Op vandaag, na drie jaar, kunnen we volgende globale balans maken.


Er zijn al heel wat successen geboekt…

 • Zoals hierboven al gezegd, is het ‘jeugdwerkondersteuningsprincipe’ - geïntroduceerd in 2008 - tot volle wasdom gekomen. Het systeem heeft effectief geleid tot een betere bereikbaarheid van de jeugddienst, met positieve effecten op de informatiedoorstroming en participatie van het jeugdwerk bij het jeugdbeleid. Naast een essentiële samenwerking met het jeugdwerk is ook de communicatie in zijn algemeenheid er een stuk op vooruit gegaan. Via verschillende kanalen zijn zowel de boodschappen als de publicaties helderder, duidelijker en meer op maat van de verschillende doelgroep.

 • Het jeugdverenigingsleven in de stad is ruim, met een uitgebreide inhoudelijke, logistieke en infrastructurele ondersteuning die in het bijzonder aantoont hoezeer de stad haar verenigingen en haar vrijwilligers daarbinnen waardeert. De zoektocht naar meer evenwicht in die ondersteuning, weg van verpaupering en verwennerij naar een stuk meer reponsabilisering, wordt daarenboven goed verteerd.

 • Het doorvoeren van de 80%-20%maatregel in het kader van de energiekosten - met akkoord van de jeugdverenigingen - maakt dat zij nu (als eerste verenigingen in Kortrijk!) een stuk bewuster en duurzamer omgaan met hun energie, zonder dat dit hun eigen werking pertinent raakt. Niet enkel de jeugdbewegingen doen een inspanning. De maatregel wordt ondersteund door de oprichting van een fonds voor werken in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Deze extra financiële impuls laat toe de gebouwen energiezuinig te maken en daaropvolgend de energiekosten te drukken. De selectie van de werken wordt onder meer onderbouwd door de gebouwenscans, die aanduiden waar de meest dringende ingrepen noodwendig zijn.

 • Jeugdwerkinfrastructuur is een constant aandachtspunt in het jeugdbeleid van de stad. Doorheen de voorbije drie jaar kregen maar liefst een zestal verenigingen een nieuw of volledig gerenoveerd onderkomen! Aan de infrastructuur van zeker dubbel zoveel verenigingen werden navenante ingrepen gedaan in functie van comfort en functionaliteit. De basis voor al deze investeringen wordt gevormd door een inspraakproces met het jeugdwerk om vragen & mogelijkheden zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen.

 • Het fuiflandschap is de voorbije jaren serieus veranderd. Door de stopzetting van de uitbating van de Kleizaal is een nieuw subsidiereglement in het leven geroepen om het organiseren van fuiven alsnog voordelig te houden. Er is ook een duidelijke evolutie naar een steeds professionelere veiligheidsaanpak. De inzet van vaste security voor het bewaken van de toegang op events was een eerste stap in de goede richting. De ontwikkeling van Safe Party Zone vormt het sluitstuk, stad en jeugdorganisatoren (annex ‘fuifbuddies’) slaan de handen in mekaar om positief, leuk & veilig fuiven in Kortrijk te garanderen.

 • Het Masterplan rond het openbare speeldomein De Warande zit goed op schema. Een sterk participatietraject en praatplan met belanghebbenden en omwonenden, geeft vorm aan een visionair, verfrissend & avontuurlijk ontwerp van het speeldomein. De oude kapel kreeg een grondige facelift en doet dienst als hippe multimediaruimte. Tot slot is de inclusieve speelpleinwerking, geïntroduceerd in 2008, intussen een gevestigde waarde geworden op het domein.

 • Ook buiten de Warande, beschikt Kortrijk over een diverse en gevarieerde speelruimte. De injectie van serieuze financiële middelen geeft de nodige speling voor een grondig renovatie- en vernieuwingsbeleid, waarin de voorbije drie jaar al zo’n 20tal speelpleintjes onder handen werden genomen. Het leuke ‘speelplan’ maakt in één oogwenk duidelijk, waar kinderen, kleuters & jongeren, skaters, bladers of bikers terecht kunnen. Kers op de taart is het Speelstraten-project dat veilig spelen dicht bij huis mogelijk maakt.

 • De extra aandacht voor kinderen met minder kansen heeft een meer gestroomlijnde, gecoördineerde vorm aangenomen. De betoelaging van expertorganisaties is een beter antwoord op de behoeften die leven in Kortrijk, het komt daarnaast de samenwerking en de onderlinge uitwisseling ten goede. J-KOMA is het uiteindelijke resultaat van deze ontwikkeling met een structureel overlegplatform tussen particuliere en stedelijke initiatieven dat adviezen vormt en het Kortrijkse stadsbeleid opvolgt.

Er wachten echter nog tal van uitdagingen • Het nieuwe jeugdcentrum blijft een voorlopig onvervulde, maar sterk gekoesterde droom. Er zijn doorheen de jaren reeds tal van positieve stappen gezet in die richting: van de stopzetting van de uitbating van de Kleizaal, over de vorming van een duidelijke, frisse visie rond het concept van het jeugdcentrum, tot recentelijk de bevestiging van een stek voor dit centrum op de site Kortrijk Weide! Met het vooruitzicht op een nieuwe middelgrote fuifgelegenheid – als klap op de vuurpijl- op dezelfde site, zijn we verheugd om beide projecten de komende jaren praktisch te gaan realiseren.

 • Toegankelijkheid is altijd een belangrijke focus geweest doorheen het jeugdbeleidsplan. We zijn er in geslaagd om een duchtig aanbod te voorzien naar specifieke doelgroepen, onder meer door enkele goede partnerorganisaties onder de arm te nemen. De voorbije jaren hebben we echter gemerkt dat er grenzen zijn aan de methoden die we inzetten om de toeleiding naar het reguliere jeugdwerk te voorzien. Kinderen en jongeren, ongeacht afkomst of achtergrond, die willen deelnemen aan het reguliere aanbod, moeten kúnnen deelnemen. De komende drie jaar bundelen we de krachten om op deze lacune een antwoord te bieden.

 • Daarnaast verleggen we ook de focus naar de allerjongsten in Kortrijk. We zien dat het aanbod naar de maatschappelijk kwetsbare groep tieners goed overeind staat. Door in te zetten op een meer kwalitatieve, mobiele speelpleinwerking naar de allerjongsten trachten we het jeugdbeleid te verbreden. Deze speelpleinwerking is gestoeld op inclusieve principes, geschikt voor een diversiteit aan kleuters en kinderen. Beide beleidsprioriteiten worden nauwer besproken in H2T2.3 & H2T2.4.


0.3 missie jbp 2011-2013
In een kadertekst van de stad, vinden we volgende algemene stadsvisie terug:
“De Stad Kortrijk wil een warme, leefbare centrumstad op mensenmaat zijn. Als stad in verandering straalt het dynamisme en frisheid uit. Steunend op de creativiteit en het ondernemend karakter van al zijn inwoners wil de Stad Kortrijk op een vernieuwende manier verder evolueren naar een duurzame stad, waarin iedereen zich thuis en betrokken voelt. Oog voor kwaliteit is een continu aandachtspunt.”
Sinds begin 2010 kiest de stad er uitdrukkelijk voor om de nadruk te leggen op een JONG en warm Kortrijk, als dé noemer bij uitstek waaronder alle acties van, voor en in de stad een plaats krijgen. Voor Team Jeugd betekent dit een enorme opportuniteit om de jeugdbeleidacties in de kijker te plaatsen en waar mogelijk op een hoger niveau te tillen. We kijken daarbij verder dan het ‘leeftijdsgegeven’, ‘verwijzend naar een fase in het leven die in verband gebracht wordt met een bepaalde leeftijd’, ‘weinig jaren tellend’ of ‘ nog maar kort bestaand’. Jong zijn is veel meer dan dat! Het betekent ook ‘recent’, ‘nieuw’ en ‘vers’. Jong zijn is vooral een geestesgesteldheid, het resultaat van de wil. Het is verbaasd en verwonderd kunnen zijn. Het is geloof en hoop, niet twijfelen maar blijven vasthouden aan idealen” 4.
Deze filosofie weerklinkt ook in hieronder bepaalde missie, waar we de nadruk leggen op het belang dat ieder kind en iedere jongere ten volle ‘jong’ moet kunnen zijn in eigen stad.


In JONG | JEUGDIG Kortrijk:

   • voelen kinderen en jongeren zich thuis in hun buurt en stad

   • kunnen ze zich optimaal ontplooien door een creatieve & interactieve werkwijze

   • via specifieke ondersteuning en bijzondere stimulansen krijgen jonge kwetsbare groepen extra aandacht”


0.4 Communicatieve planning
Het decreet lokaal jeugdbeleid legt de nadruk op het geloof in de mogelijkheden van een interactieve en participatieve beleidsplanning, waarbij het gemeentebestuur, kernactoren uit het lokale jeugdwerk en de jeugd zelf samen een plan voorbereiden en uitvoeren. Ook dit jeugdbeleidsplan is op deze basis gestoeld. Het planningsproces is terug te brengen tot een drietal fasen die in elkaar overlopen en waarbij het planningsproces steeds verder intensifieert. Deze drie fasen zijn: de inspraak tijdens de planperiode 2008-2010, de inspraak naar aanleiding van de evaluatie van het jeugdbeleidsplan 2008-2010 en tot slot de oprichting van een reflectiegroep om het inspraakproces te begeleiden en te verdiepen. Samen vormen deze fasen de rode draad doorheen het participatieproces, in de richting van de laatste, finale fase. Het uitgebreide schematische overzicht met de exacte inspraakmomenten is terug te vinden in bijlage 3.
0.4.1 Inspraak tijdens planperiode 2008-2010
Tijdens de planperiode 2008-2010 werd op systematische wijze inspraak georganiseerd. Door een interactieve manier van werken wordt een constante dialoog nagestreefd met het jeugdwerk, met individuele jongeren, met kinderen…Meerbepaald tijdens activiteiten of vormingen, bij de evaluatie van vakantiewerkingen, bij het persoonlijk contact tussen dienstmedewerkers en vrijwilligers uit het jeugdwerk, bij Algemene Vergadering van de Jeugdraad,… Enkele van de belangrijkste acties worden hier uitgelicht:
De deelgemeententoernée is intussen een geëigende manier van werken geworden om een stevige communicatie aan te gaan met de jeugdverenigingen in de verschillende deelgemeenten of jeugdwerkondersteuningsgebieden. Op deze toernées is het niet enkel de bedoeling om informatie uit te wisselen met mekaar rond de ondersteuning van het jeugdwerk, de noden en behoeften die er leven, de vragen waar de vrijwilligers mee zitten. Evenzeer is het een moment waarop intensiever in discussie kan getreden worden rond bepaalde specifieke jeugdthematieken.

Anders dan het overleg met het jeugdwerk is de communicatie met individuele jongeren niet altijd een sinecure. De trajecten in het JOC zijn een pril doch goed voorbeeld waarbij jongeren duidelijk geprikkeld worden om mee te denken en het groeiproces mee vorm te geven. Dit maakt ze niet alleen consumenten, maar ook producenten van het traject waar ze zelf aan deelnemen.

Het J-KOMAoverlegforum, dat in goede banen geleid wordt door Uit de Marge vzw, laat op een constructieve manier toe om ook het professionele veld te laten mee participeren in het jeugdwerk. Het overleg is een belangrijke toetssteen voor het beleid van de stad naar kinderen en jongeren die omwille van diverse redenen meer kwetsbaar zijn dan anderen.

Tot slot is ook de inspraak rond speelruimte serieus gegroeid. Het betrekken van de allerjongsten is niet eenvoudig, maar de methodieken die nu toegepast worden zijn meer dan vroeger op maat van deze doelgroep: het visualiseren van speeltoestellen met pictogrammen of tekeningen, interviews van kleuters met een camera, het werken met kleuren enz…Het levert frisse, creatieve ideeën op.


0.4.2 Inspraak obv evaluatie JBP 2008-2010
De inspraakacties tijdens de planperiode 2008-2010 gaven de impuls om het jeugdbeleidsplan systematisch te gaan evalueren binnen het team. Op basis van niet gerealiseerde (vb. afgeschafte workshops), slechts gedeeltelijk geslaagde acties (vb. minder succesvolle activiteiten naar tieners) of tendensen binnen de stadsadministratie (vb. op til zijnde personeelsbesparingen) werden lange discussies gevoerd op de teamvergadering. Op de teamvergadering werden bepaalde grote blokken uit de werking van Team Jeugd (vb. programmatie, communicatie) expliciet geagendeerd met de bedoeling ze ten gronde onder de loep te nemen en door te praten. In een tweedaags conclaaf met alle inhoudelijke medewerkers van Team Jeugd op 22 & 23 juni 2009, werd de globale evaluatie uiteindelijk gefinaliseerd en in een overzichtelijke powerpoint gegoten.

Deze werd eind 2009 en begin 2010 teruggekoppeld naar de bevoegde actoren, meerbepaald het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad, de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap ikv. het centrumstedenbezoek en tot slot het College van Burgemeester en Schepenen.

Naar aanleiding van de reacties van deze actoren op de evaluatie, werd in het voorjaar van 2010 nog een aantal diepere discussiemomenten ingepland, bilaterale overlegmomenten met de interne stadsdiensten en een aantal specifieke thematische acties. Voor een gedetailleerd overzicht van deze acties, verwijzen we opnieuw naar bijlage 3.
0.4.3 Oprichting van de reflectiegroep
Voor de ondersteuning en verdieping van het planningsproces wordt traditioneel een stuurgroep in het leven geroepen, bestaande uit jeugdrelateerde personen met verschillende achtergronden, die de drijvende kracht worden achter het op te maken jeugdbeleidsplan. Deze planperiode gooit Team Jeugd het over een andere boeg. Het JBP 2008-2010 werd destijds opgevat als een beleidsplan voor de daaropvolgende zes jaar (conform de legislatuurplanning) met een grondige evaluatie na drie jaar uitvoering. Omdat de rode draad doorheen het jeugdbeleidsplan - nu na drie jaar - nog rechtovereind staat in lijn met deze manier van werken, werd een ‘reflectiegroep’ samengesteld. Dit is de beperkte vorm van een stuurgroep, die evengoed wordt samengesteld uit personen die omwille van hun deskundigheid en/of bevoegdheid kennis hebben of deel uitmaken van het jeugd(werk)veld. Deze reflectiegroep heeft de evaluatie, heroriëntatie en herformulering van een aantal krijtlijnen in het jeugdbeleidsplan mee helpen realiseren. De samenstelling zag er als volgt uit:


 • Alain Cnudde, Schepen van Jeugd

 • Cornelia Hauspie, coördinator Team Jeugd

 • Bieke Vertriest, jeugddeskundige

 • Lies Vandamme, ex-jeugdwerker, professioneel bezig met jongeren in het onderwijs

 • David Wemel, ex-jeugdwerker en professioneel bezig met internationaal jeugdwerk

 • Bert Herrewijn, ex-jeugdwerker

 • Tjalle Groen, jeugdraadvoorzitter

 • Bart Neirynck, Uit de Marge vzw en coördinatie J-KOMAoverleg

 • Jonathan Puype,  stagiair jeugddienst en jeugdraadslid

 • Bart Rogé, kenniscentrum voor participatie en democratie (Demos vzw)

 • Ruben Benoit, Bolwerk²

 • Tom Moreels, lid van jeugdcultuurinitiatief Tacticz

Hieronder vindt u een korte weergave van de bijeenkomsten van de reflectiegroep en de besproken agendapunten.


Kataloq: sites

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə