Caiet de sarciniYüklə 0.87 Mb.
səhifə21/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0.87 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

PROPUNERI PT GOSPODARIREA DESEURILOR

Pana la realizarea si punerea in functiune a investitiei de modernizare a statiei de epurare Vlăhița Operatorul are sarcina de a vidanja si transporta namolul din decantorul statiei la o statie de epurare in vederea dehidratarii , in vederea utilizarii acestuia conform reglementarilor legale


Dupa reaizarea investitiei namol va fi gospodarit conform tehnologiei prescrise , si Autorizatie de Gospodarire a apelor.

  1. PROPUNERI PT MONITORIZAREA TEHNOLOGICA

Operatorul va fi dotat cu aparatura necesară pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu, supravegherea calităţii factorilor de mediu si monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.

Debitmetrul electromagnetic instalată în staţia de epurare măsoară debitul de apă uzată pe fiecare linie de pompare. Citirea acestuia se poate face fie local pe display, fie centralizat din calculatorul de proces (opţional). Acest obiect tehnologic este amplasat amonte de modulul biologic de epurare, rezultând o evidenţă precisă a debitelor de apă uzată epurată.

Se va urmării prin analize in conformitate cu prescripţiile normativului NTPA 001, NTPA 002 şi NTPA 011, principalii încărcări maxime influente si efluente in staţia de epurare: • pH ; unităţi pH

 • Materii în suspensie mg/dm3

 • Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm3

 • Consum chimic de oxigen - metoda cu mg O2/dm3

 • Azot amoniacal (NH4+) mg/dm3

 • Azot total

 • Fosfor total (P) mg/dm3

 • Substanţe extractibile cu solvenţi organici mg/dm3

 • Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dm3

Totodată se va tine evidenta deşeurilor produse după punerea in funcţiune a obiectivului in conformitate cu prevederile HGR nr. 856/2004.

 1. SCURT REFERAT NETEHNIC


Prezenta lucrare s-a întocmit la solicitarea Societăţii Comerciale HARVIZ SA MIERCUREA CIUC Str. Salcâm nr 1 Județul Harghita Operator pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare al orasului Vlăhița in baza Ordinului președintelui ANRSC nr 574/03.10.2011, cat si in baza contractului de Delegare a Gestiunii nr 34/01.09.2009 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara HARGHITA VIZ in orașul Vlăhița.

Societatea Comerciala SC Harviz SA cu sediul social Municipiul Miercurea Ciuc Str. Salcâm nr 1 Judeţul Harghita Cod Unic de înregistrare 24499588 /23.09.2008 Nr ordine in registrul comerțului J19/917/22.09.2008 având activitatea principala Captarea tratarea si distribuția apei cod CAEN 4100.

Bilanțul de mediu este necesară în procesul de autorizare – in vederea stabilirii elementelor programului de conformare . Prin bilanţul de mediu se va evalua impactul asupra mediului prin studii teoretice investigaţii realizate la fata locului , măsurători de noxe emise in apa aer si sol , efectuate asupra obiectivului „ CAPTAREA ; TRATAREA SI DISTRIBUŢIA APEI RESPECTIV COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE IN ORASUL VLĂHIȚA si care este situată în intravilanul si extravilanul orasului Vlăhița Județul Harghita.

Scopul studiului este de a analiza efectul activităţilor din unitatea studiată asupra factorilor de mediu şi de a identifica ariile cheie de importanţă din punct de vedere al mediului înconjurător determinate pentru desfăşurarea activităţii viitoare pe amplasamentul studiat.Această analiză are loc în procesul de autorizare a unitatii susmenţionate, solicitata de Agenția pentru protectia Mediului Harghita cu Îndrumarul nr. 6155/20 iunie 2011 in vederea determinării stării de poluarea factorilor de mediu, starea şi eficienţa funcţionării sistemelor de epurarea a apelor uzate existente sau cele necesare, restricţiile existente în zonă, pt. a se încadra în normele prescrise privind calitatea apei ,aerului, solului şi subsolului şi cele referitoare la zona studiată a localității Vlăhița, unde se află obiectivul.

În vederea întocmirii acestei analize au fost consultate studiile de specialitate, documentaţiile şi documentele referitoare la zona în care se află obiectivul, datele existente cu privire la factorii de mediu. Au fost prelevate şi executate analize de laborator pentru determinarea eficientei functionarii statiei de epurare, incadrarea parametrilor de emisii in ape de suprafata , compararea cu valorile maxime admise prin Normativul NTPA 001/2005, cat si Autorizatia de Gospodarire a apelor ,modul de evacuare si calitatea namolului din statia de epurare , cat si mosul de valorificare a acestuia. Totodata sau studiat rezultatele determinarilor parametrilor de evacuare a apelor uzate in perioada anului 2011-2012 din documentele puse la dispozitie de operator .

Activitatea specifică a Punctului de Lucru Vlăhiţa este exploatarea, întreţinerea, şi asigurarea ficționării a instalaţiilor de captare, tratare şi distribuire a apei potabile în baza Protocolului de Predare-primire din 02 august 2010, încheiat de catre Operatorul SC HARVIZ SA cu proprietarul acestor sisteme hidroedilitare cu Consiliul Local Vlăhiţa.

Activitatea desfăşurată
COD CAEN 4100 : Captarea, tratarea şi distribuţia apei

COD CAEN 9100 : Colectarea şi tratarea apelor uzateCaptarea, tratarea şi distribuţia apei. Sistemul de alimentare cu apă potabilă si canalizare menajera a oraşului Vlăhița a fost dat în funcţiune în anii 1971-1972 conform Proiect nr. 1040/1969 elaborat de ISPGC Bucureşti. Lucrările de construcţii şi montaj a obiectivului (cele două captări, staţia de tratare, reţele de aducţiune şi distribuţie) au fost executate de fostul TCI Braşov. In prezent sistemul de alimentare cu apă potabilă este alcătuit din captări de suprafaţă de pe pârâurile Vârghiş şi Zmeuriş cu o capacitate medie de 40l/s, care a fost modernizat si dezvoltat .In staţia de tratare se executa tratarea, decantarea si filtrarea apei. Apa tratată este distribuită către consumatori printr-o reţea de aducţiune şi distribuţie cu diametre cuprinse între 125 şi 250 mm, cu o lungime de cca 28,945 km. Pe traseul conductei s-au prevăzut cămine cu regulatoare de presiune, cămine cu debitmetre, cămine cu ventile de aerisire şi traversări şi subtraversări ale pârâului Vârghiş.Consumatori : populaţie 12-22 l/sec, Populaţie deservita 6.893 locuitori din total de 7.043 locuitori. , agenţi economici 98 ( conform anexei )

Capacitaţi, volume, debite apa autorizate.Conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr 274/31.01.2012 Emis de Administrația Naționala Apele Romane Administrația Bazinală de APA OLT rezulta următoarele:

Oraşul Vlăhița este alimentat cu apă potabilă din două surse de suprafaţă şi anume din pârâul Vârghiş şi Zmeuriş, cod cadastral VIII-1-67-7 , care izvorăsc din versantul sudic al masivului munţii Harghita.Debitul instalat a celor două captări sunt: pe pârâul Zmeuriş 80 I/s, iar pe pr. Vârghiş 70 I/s, dar cu un debit mediu prelevat de 40 I/s. Captările sunt dotate cu baraje de priză şi camere de priză cu hidroelevator (sistem vertical) şi camere de aspiraţie.Transportul apei de la cele două captări se face prin conducte de aducţiune de Dn 150 mm. Aducţiunea Vârghiş - staţia de tratare este de 540 m iar Zmeuriş ­staţia de tratare este 1540 m. Ambele aducţiuni sunt prevăzute cu debitmetre Parshall.Apele din cele două aducţiuni se unesc Într-un cămin de intersecţie de unde sunt conduse la staţia de tratare printr-o conductă cu Dn 250 mm. Apa potabila livrata trebuie sa respecte condiţiile de calitate prevăzute in STAS-ul 1342-91 si trebuie sa asigure prin analize corespunzătoare – prescrise prin standarde respectarea acestor parametrii de calitate.La staţia de tratare se execută următoarele procedee:

 • tratarea apei cu lapte de var si sulfat de aluminiu, silicea la nevoie, ( tratare cu reactivi) –urmând decantarea in decantoare verticale suspensionale.

 • filtrarea apei decantate în 4 filtre rapide cu o suprafaţă de 12 m2 fiecare.

Apa filtrată este depozitată în două rezervoare de 500 m3 fiecare.

Staţia de tratare este dotată cu un laborator propriu de analiză a calităţii apei.

Prezentarea Sistemelor de captare : Suprafata : Pr Vârghiș Hm 100, cod cadastral VIII.1.67.7 . Pr Zmeuriș Hm 14

Debitul instalat a celor două captări:

Sursa Vârghiș : Q max Vârghiş = 70 I/s.

Sursa Zmeuriș : Q max pr. Zmeuriş = 80 I/s,

Volum si debite de apa autorizate :


 • Q zi max = 4000 mc - 46 l/sec –anual 1460 mii mc

 • Q zi med = 2500 mc - 29 l/sec –anual 912,5 mii mc

 • Q zi min = 1500 mc – 17,5 l/sec –anual 550 mii mc

Regim de funcționare; permanenta 365 zile/a , 24 ore/zi
Instalaţii de captare

Apa de Suprafaţă – pr. Vârghiş • 2 camere de captare cu priză, deznisipator şi camere de sedimentare pentru un debit max. de 70 l/s

 • Prag de fund pentru ridicarea nivelului apei

 • Diguri submersibile pentru dirijarea apei către priza de captare

 • Priză orizontală pe talvegul râului

Apa de Suprafaţă – pr. Zmeuriş

 • 2 camere de captare cu priză, deznisipator şi camere de sedimentare pentru un debit max. de 80 l/s

 • Prag de fund pentru ridicarea nivelului apei

 • Diguri submersibile pentru dirijarea apei către priza de captare

Instalaţii de tratare:

 • La staţia de tratare se tratează apa de la cele două captări desfăşurând următoarele procese de tratare:

 • tratarea cu lapte de var şi sulfat de aluminiu în soluţie şi silice activ în cazul temperaturilor scăzute

 • decantare suspensională

 • filtrare cu filtre rapide

Procesele de tratare se desfăşoară într-o singură construcţie alcătuită din camera de amestec,
decantoare suspensionale cu D=5,8m, 4 cuve de filtre rapide cu S=12mp fiecare, rezervoare apă pentru spălare filtre, rezervoare de înmagazinare 2x500mc.

Instalaţia de aducţiune şi înmagazinare a apei

 • Transportul apei de la cele două captări se face prin 2 aducţiuni din PVC cu Dn = 250 mm şi lungimea de L=1276m (de la captarea Zmeuriş) respectiv cu Dn = 150 mm şi lungimea de L=600m (de la captarea Vârghiş), până la căminul de intersecţie de unde apa este dirijată spre camera de amestec a staţiei de tratare printr-o conducta comună PVC cu DN250 mm L = 19,5 m.

 • Apa tratată este înmagazinată în 2 rezervoare de 500 mc fiecare.

Rețeaua de distribuţie a apei potabile .Apa tratată este distribuită către consumatori printr-o reţea de aducţiune şi distribuţie cu diametre cuprinse între 125 şi 250 mm, cu o lungime de cca 28,945 km. Pe traseul conductei s-au prevăzut cămine cu regulatoare de presiune, cămine cu debitmetre, cămine cu ventile de aerisire şi traversări şi subtraversări ale pârâului Vârghiş.

Apa pentru stingerea incendiilor Volum intangibil: 500 mc.Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse 9,14 l/sec din pârâul vârghiş şi 5,9 l/s din pârâul zmeuriş.

Volume de apă asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă a folosinţei Surse de suprafaţă:

Zilnic mediu – 2500 mc – 29 l/s – anual – 912,5 mii mc

Modul de folosire a apei .Necesarul total de apă: maxim – 4000 m3/zi; mediu - 3000 m3/zi; minim 1500 m3/zi.

Cerinţa totală de apă: maxim – 4000 m3/zi; mediu - 3000 m3/zi; minim 1500 m3/zi.

Conform diferitelor normative, indicatorii de calitate ai apei de băut trebuie sa respecte prevederile HG 458 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare , prescrierile Autorizatiei Sanitare , cat si Autorizatiei de Gospodarire a apelor
COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE CANALIZAREA MENAJERA ORASENEASCA

Reţeaua de canalizare Reţea de canalizare: este realizată în sistem divizor. Reţeaua de canalizare este realizată din tuburi de beton, cu diametrul de 300 mm (în lungime de 1400 m) şi 200 mm (în lungime de 3300 m). Lungimea totală a reţelei de canalizare este de circa 4.7 km şi deservește 2,200 de locuitori, 7 instituţii, 85 de unităţi industriale şi două blocuri, adică 34% din străzile pe care există alimentare cu apă.

Sistemul de colectare a apei uzate din Vlăhița este separativ deservind în general zona centrală a oraşului respectiv străzile: Gabor Aron, Spitalului, Jozsef Attila, Teilor si cartierul M. Eminescu.

Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră este de 4,7 km, conducte din beton şi azbociment cu diametre de la 200 până la 300mm.Rețeaua existentă deserveşte aproximativ 2200 de locuitori, 7 instituții, 85 de unități cu caracter industrial şi două blocuri. Rata de conectare este de 27%.

Monitorizarea calităţii apei uzate de-a lungul sistemului de canalizare se face prin prelevarea de probe din căminele de racord a acestor agenţi economici. Prelevarea se face cu o frecvenţă lunară. Parametrii de calitate analizați sunt: Materii .în suspensie, reziduu fix, azot total, extractibile, detergenți, CCB5, CCOCr, iar procentul de analize conforme/an este de 83%. Se pare ca de-a lungul reţelei de canalizare există zone în care, datorită stării conductelor, apa freatică pătrunde în reţea producând diluţia apei uzate la intrarea în staţia de epurare. Aceste zone, în prezent, nu pot fi determinate cu precizie din cauza lipsei de aparatură adecvată. Pe viitor se va încerca identificarea zonelor respective şi poziţionarea pe hartă, pentru investiţii ulterioare. În acest moment singura monitorizare pe reţeaua de canalizare se face în căminele de racord a agenţilor economici posibili poluatori. În cazul unei poluări accidentale vor lua probe din emisar.Staţia de epurare:

 • Stația de epurare tip BNA cu stabilizarea nămolului cu o capacitate de 16 l/s.

 • Canal de măsura din beton L = 11 m prevăzut cu Camin de capăt.

 • Grătar.

 • Bazin de aerare si decantare, construcție din beton armat cu dimensiunile de 17 x 16,60 x3,55 mc, prevăzut cu jgheab central care se realizează accesul apelor uzate menajere in bazin si doua jgheaburi marginale pentru ieşirea apei decantate.

 • Aerarea se realizează cu ajutorul a doua turbine cu 750 rot/min.

 • Nămolul depus in decantoare este evacuat prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine de nămol de unde este introdus in bazin de depozitare.

 • Din depozitul, nămolul este pompat cu o pompa ACV 80 la halda de zgura a uzinei SC Metalurgica Vlăhița SA.

În prezent se află în fază de finalizare un proiect finanțat prin OG7 pentru dezvoltarea rețelei de canalizare menajeră.Executarea lucrărilor pe rețeaua de canalizare menajeră in zonele centrale, de nord şi nord est, vor soluționa în bună măsură problema pentru aceste cartiere. Extinderea rețelei de canalizare în partea de sud dar şi întregirea acesteia în celelalte zone, face parte din Proiectul POS Mediu.Materialele predominante pentru conductele vechi de canalizare apă uzată sunt betonul şi azbocimentul. Pentru tronsoanele noi realizate s-a utilizat PVC.Pentru extinderile rețelei de canalizare în execuție sunt prevăzute trei stații de pompare, amplasate pe străzile Vânătorilor, pentru zona de nord-est a oraşului, Ştrandului pentru zona centrală şi Oraş-Ştrand pentru zona mediană. Numărul total al conectărilor este 91, cu 45 pentru blocuri, 18 pentru case si 28 pentru unitățile economice.15% din apa uzata colectata zilnic este industriala. După realizarea extinderilor incluse în programul OG7, se vor adăuga încă 285 de conectări pentru case.

Colectorul principal Dn 300 mm amplasat pe strada Gabor Aron este în mare parte avariat fiind străpuns pe un tronson de peste 500 m de rădăcinile arborilor din zonă, fapt ce a condus la creşterea debitului infiltrațiilor şi la obturarea secțiunii de curgere.In conformitate cu Autorizația de Gospodărire a apelor:

Debite caracteristice a apelor uzate evacuate in receptori naturali: pr. Homorodul Mic • Q zi max = 1400 mc/zi = 16,0 l/sec;

 • Q zi med = 1300 mc/zi = 15,0 l/sec;

 • Anual 474,5 mii mc.

Categoria apei: Ape uzate urbane

Indicatorii de calitate apelor uzate influente in stemul de canalizare: Conform NTPA 002/2005

Indicatorii de calitate apelor uzate efluente şi stația de epurare – evacuate in pr. Homorodul MicCategoria apei

Indicatorii de calitate

Valori maxime admise mg/l

Urbane

pH

6,5-8,5

Emisar Homorodul Mare

Materii in suspensie

120,0
CBO5

150,0
CCOcr

250
Detergenți sintetici

2.0
Azot total

30,0
Reziduu filtrat la 105 oC

1000
Subst. extr. cu solvenți organici

20,0


Tratarea apelor uzate - statia de epurare oraseneasca

Staţia de epurare este de tip mecano - biologic şi are capacitatea proiectată de 16 l/s, care însă nu este de ajuns în momentul de faţă, mai ales când partea nordică a oraşului va fi racordată la acest sistem. Este dotată cu debitmetru Parshall, - 1 bazin de aerare,- 2 aeratoare şi pompe de nămol.Nămolul depus de la decantoare este scos prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie este introdus intr-un bazin de depozitare. Din depozit nămolul este pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a uzinei SC Metalurgica SA, sau vidanjarea periodica sau transportarea acestora pe fânețe.Evacuarea apelor uzate se realizează în pârâul Homorodul Mic.Investiţia a fost executata in anul 1972, dupa tehnologia de la ceea vreme , din echiparea staţiei lipsind unele componente esenţiale pt o funcţionare eficienta , iar la stabilirea parametrilor de evacuare sau luat in calcul diluţia dupa evacuare in Homorodul Mic ( conform D.C.S. 414/1979 ) fiind stabilite valori relativ ridicate , ori prin apariţia NTPA 001/1997 respectiv NTPA 001/2002,cat si NTPA011, legislația impune noi masuri de imbunatatirea a parametrilor de evacuare.Este necesar de arătat ca obiectivul o are o capacitate mult mai mica decât ceea ce este necesar localității in prezent, ținând cont ca o mare parte a localității nu este canalizata , totodată nu este rezolvata nici problema nămolului stabilizat.

Staţia de epurare lucrează la un randament scăzut, in (comparând analizele realizate, fata de valorile NTPA 001/2005) aceste valori se situează în jurul valorii de 20-40 %, totodată nu este rezolvat în cadrul staţiei deznisiparea, degresarea, decantarea prealabilă apelor uzate influente, şi dezinfectarea apelor epurate efluente, totodată prezintă o problemă şi evacuarea şi depozitarea nămolului stabilizat.

Apele uzate efluente din stația de epurare au un conținut ridicat de Azot amoniacal, CBO5, CCO cr fata de valorile admise prin Normativul sus amintit , dar in autorizația de Gospodărire a apelor nr 274/31.01.2012 ținând cont de condițiile concrete din zona orasului Vlăhița sunt admise valori mai largi in aceasta perioada de realizare a dezvoltării stației de epurare.Schema tehnologica de epurare Schema de epurare folosita urmărește in mod special reţinerea materiilor in suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor biodegradabile exprimate prin CBO5.

Obiectele tehnologice sunt comasate in trei grupuri


Fluxul tehnologic pe linia apei consta din:

 • grătar rar

 • debitmetru Parshal

 • camera de distribuţie

 • bazin de aerare cuplat cu decantor secundar

 • canale si conducte de legătura

Fluxul tehnologic pe linia nămolului

 • concentrator de nămol

 • pompe de evacuare nămol

 • pompare finala a nămolului

 • conducte tehnologice de legătura

Faze tehnologice de lucru:

 • Prin epurarea mecanica are loc îndepărtarea in principal a materiilor in suspensie si a substanţelor separabile gravitaţional, realizat cu ajutorul grătarului de reținere. Materiile solide colectate se colectează in pube închise si se transporta pe platforma de deseuri menajere.

 • In bazinul de aerare, oxigenul necesar menţinerii condiţiilor vitale ale bacteriilor din cadrul sistemului cu nămol activ este asigurat de instalaţia de aerare generat de sistemul de aerare cu turbine 2 x22 KW / se menționează eficienta slaba a acestetui sistem de aerare ) . Apa menajera –nămolul activ din spaţiul bazinului de aerare ajunge prin sistemul de distribuţie central in decantorul secundar , in care sunt reținute particulele foarte fine ce a ce duce la reducerea particulelor in suspensie , In spaţiul de aerare se introduce oxigenul necesar desfasurarii proceselor biochimice pe o durata de 2-3 ore , in timp care se realizează omogenizarea apei uzate, aerului cat si a nămolului activat, - proces in care are loc reducerea substanţelor organice biodegradabile si a amoniacului. Nămolul in exces stabilizat aerob se depozitează in concentratorul de nămol unde se compacta gravitaţional

 • Nămolul depus de la decantoare este scos prin sifonare prin 4 conducte in 4 cămine si din acestea prin gravitaţie este introdus intr-un bazin de depozitare.

 • Din depozit nămolul este pompat cu o pompa tip ECV 80 la halda de zgura a zonei SC Metalurgica SA ( inițial ) , sau vidanjat periodic

 • Evacuarea apelor uzate se realizează în pârâul Homorodul Mic.

Componente constructive

Treapta mecanica: • Grătare rare

 • debitmetru Parshall;

Treapta biologica:

 • bazine de aerare cuplat cu decantor secundar;

 • Concentrator de nămol;

 • Sistem de aerare cu turbine ( 2 x22 KW );

 • Staţie pompare pentru nămol stabilizat;

 • Conducte si canale de incinta.

Anexe

 • Laborator chimic – pt analize;

 • Vestiar , grup sanitar;

 • Atelier mecanic ,electric.

Debite caracteristice a apelor uzate colectate ce urmează a fi epurate reale

 • Q zi med = 638,6 mc/zi = 7,39 l/sec

 • Q zi max =734,4 mc/zi = 8,50 l/sec

 • Q or.max = 61,20 mc/h = 17,00 l/sec

 • Q or.min = 6,39 mc/h = 1, 77 l/secDostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə