Acta de Pleno 26. 07. 17Yüklə 1,2 Mb.
səhifə1/12
tarix30.07.2018
ölçüsü1,2 Mb.
#64435
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2017ko UZTAILAREN 26ko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 26 DE JULIO DE 2017

Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamazazpiko uztailaren hogeita seiko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamabi minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., José Cayetano Díez González jn., Daniel Berasategui Peña jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo Andrea, eta bertan izan zen Ignacio Laguna Serrano, behin-behineko fondoen kontu hartzaile jauna, ere.En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta y dos minutos del día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, don José Cayetano Díez González, don Daniel Berasategui Peña, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos accidental don Ignacio Laguna Serrano.


Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
-1-
2017ko apirilaren 26an eta ekainaren 19an egindako bilkurei dagozkien aktak onestea.

Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
-1-
Aprobación de las Acta correspondientes a las sesiones celebradas los días 26 de abril y 19 de junio de 2017
Sometidas a votación fueron aprobadas por unanimidad.

ALKATETZATIK
-2-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien inguruan kontu ematea
Honako hau irakurri zen:


DE ALCALDÍA
-2-
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
Se dio lectura a lo siguiente:

"Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.
Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.


Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.


"En relación con Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.


Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa.Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.

-3-
Alkatearen 1014 eta 1114 zenbakietako ebazpenen inguruan kontu ematea, hainbat kokapenetan OTA/TAO aparkamendu arautua aplikatzeko zonalde esparrua aldatzeari buruzkoa

Alkatetzaren 1014 zenbakiko ebazpena irakurri zen:-3-
Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía nºS 1014 y 1114, relativas a la modificación del ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA en diversas localizaciones
Se dio lectura a la Resolución de Alcaldia nº 1014:
"Gaia: 2017CORP0060 espedientea, “TAO aparkatzeko gune arautuetako aplikazio-eremuaren aldaketa ondoko kokapenetan: Artaleku Udal Kiroldegiko aparkalekuan, Iparralde hiribidean eta San Martzial kalean”.


"En relación con el expediente 2017CORP0060 ”Modificación del ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA, con relación a las siguientes localizaciones: parking del Polideportivo Municipal de Artaleku, Avda. Iparralde y calle San Marcial".Egitateak:


Resultando los siguientes hechos:

- Alkatetzaren 2015eko ekainaren 2ko 983 zk.ko Ebazpenaren bidez erabaki zen, besteak beste, udalerrian TAO aparkaleku arautuko guneak aplikatzeko eremua berriz definitzea, eta eremu arautu hori haien 1 eta 3 Eranskineko eremua gertatu da. Era berean, erabaki zen berriz definitzea aparkatzeko mugikortasun eta erabilgarritasun maximoko nukleoa, hainbat gune arauturen tipologia definituz, eta aipatutako Ebazpen horretako 2 eta 3 Eranskinetan jasotakoa da zonakatze hori. Hori guztia, guneetan aparkatzeko baldintza hauek ezarriz:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 eta 9 guneetarako: • Astelehenetik ostiralera:9:00etatik 13:00etara eta 15:30etik 20:00etara

 • Larunbatetan: 9:00etatik 13:30era

7, 10 eta 11 guneetarako: • Astelehenetik igandera:09:30etik 19:30era (ordutegi jarraian), hori guztia, 2015eko ekainaren 8an indarrean jarrita.
- Que mediante Resolución de Alcaldía n.º 983, de fecha 2 de junio de 2015, se acordó, entre otros puntos, redefinir el ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA en el territorio municipal, resultando el ámbito regulado recogido en sus Anexos 1 y 3, así como redefinir el núcleo de máxima movilidad y disponibilidad del aparcamiento definiendo la tipología de las diferentes zonas reguladas, siendo la zonificación la recogida en los Anexos 2 y 3 de la citada Resolución, fijando las condiciones de estacionamiento de las diferentes zonas, siendo las mismas las siguientes:

Para las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9: • De lunes a viernes: de 9:00 a 13:30 h. y de 15:30 a 20:00 h.

 • Sábados: de 9:00 a 13:30 h.

Para las zonas 7, 10 y 11: • De lunes a domingo: de 9:30 a 19:30 h. (en horario continuo), todo ello con entrada en vigor el día 8 de junio de 2015.
- Alkatetzaren 2015eko irailaren 17ko 1845 zenbakiko Ebazpenaren bidez udaleko lurraldean aparkatzeko TAO sistemaren bidez araututako guneak aplikatzeko eremua aldatzea erabaki zen. Ordura arte onartutako eremua Alkatetzaren 2015eko ekaineko 983 zenbakiko Ebazpenaren bidez onartua zen, ondokoarekin bat etorriz:

*Karrika Nagusia, bikoitiak 2tik 22ra eta bakoitiak 3tik 33ra: 3. eremua izatetik, 2. eremua izatera pasa da.

* Eguzkitzalde kaleko 3, 5, 7, 9, 11 eta 13 zenbakiak: 2. eremuan sartzen dira.

*Eliza kaleko 10. Zenbakia: 2. eremua izatetik 5. eremua izatera pasa da.
- Que mediante Resolución de Alcaldía n.º 1845, de fecha 17 de septiembre de 2015, se acordó modificar el ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA en el territorio municipal, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 983, de fecha 2 de junio de 2015, de acuerdo con lo siguiente:

* Calle Mayor, pares del 2 al 22, e impares del 3 al 33: de la Zona 3 a la Zona 2.

* Calle Vega de Eguzkiza, n.º 3, 5, 7, 9, 11 y 13: se incluyen en la Zona 2.

* Calle Iglesia, nº 10 de la Zona 2 a la Zona 5.
- Alkatetzaren 2015eko abenduaren 17ko 2510 zenbakiko Ebazpenaren bidez, TAO aparkaleku arautuen guneak aplikatzeko eremua aldatzea erabaki zen Ramón Iribarren eta Dunboa kaleetan aparkatzea baimenduz, Martxoak 8 kalearekin gurutzatzen direnerainoko zatian, 5 eta 6 eremuetako egoiliarrei.


- Que mediante Resolución de Alcaldía nº 2510, de fecha 17 de diciembre de 2015, se acordó modificar el ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA en el sentido de permitir el aparcamiento en las calles Ramón Iribarren y Dumboa, en su tramo comprendido hasta el cruce con la calle Martxoak 8, a los residentes de las zonas 5 y 6.


- Alkatetzaren 2016ko maiatzaren 9ko 689 zenbakiko eta 2016ko abenduaren 22ko 2240 zenbakiko ebazpenen bidez, TAO egoiliar-eremu esklusibo gisa gaitu ziren, aparkatze arautuko TAO eremuaren barruan, Jacobo Arbelaitz, Miguel de Astigar eta Txoantenea kaleetako hainbat zati eta baita Aranzateko Jaunaren kalea ere, egunaren 24 orduetan eta urtearen 365 egunetan.


- Que, mediante Resoluciones de Alcaldía nº 689 de fecha 9 de mayo de 2016, y nº 2240 de fecha 22 de diciembre de 2016, se habilitaron como zonas exclusivas de residente-OTA, dentro del ámbito del estacionamiento regulado OTA, diferentes tramos de las calles Jacobo Arbelaitz, Miguel de Astigar y Txoantenea, así como de Señor de Aranzate, ello durante las 24 horas del día, los 365 días del año.


- Araudi berria eta TAO eremuan izandako aldaketa guztiak indarrean jarri ondoren, hainbat kolektibok TAO aparkatzeko gune arautuetako aplikazio-eremuan planteatutako aldaketa egiteko eskatu dute (Artaleku Udal Kiroldegiko aparkalekuan, Iparralde hiribidean eta San Martzial kalean).


- Que, tras la entrada en vigor de la nueva regulación y de las diferentes modificaciones relativas al ámbito de aplicación de la OTA, se ha solicitado por parte de diferentes colectivos las modificaciones del ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA planteadas (parking del Polideportivo Municipal de Artaleku, Avda. Iparralde y calle San Marcial).


- Udaleko zerbitzu teknikoek aztertu egin dituzte proposamenak.


- Que por parte de los servicios técnicos municipales se ha procedido al análisis de las propuestas.


Argudioak:


Considerando los siguientes argumentos:

- Egindako azterketak kontuan hartuz, bidezkoa da Iparralde hiribideko atari bikoitietako egoiliarrei (2.etik 22.era) TAO 1. eremuan aparkatzeko aukera kontuan izanik horiek eragin txikia dutela 1 eremu horretan, toki horretako egoiliarrek TAO egoiliar txartel gutxi eskatu dituztelako.


- Que, a la vista de los estudios realizados, resulta procedente ofrecer a los residentes de los portales números pares del 2 al 22 de la Avda. de Iparralde la posibilidad de estacionamiento en la zona 1 de OTA, dada la poca incidencia de los mismos en las ocupaciones de dicha zona 1 por el bajo número de tarjetas de residente OTA que se han solicitado por los residentes de esa zona.


- TAO 3 eremuan plaza kopuru txikia eta egoiliar kopuru handia dagoenez, bidezkoa da Artaleku Udal Kiroldegiko aparkalekua sartzea eremu hori (gaur egun Udal Kiroldegiko erabiltzaileek bakarrik erabil dezakete) TAO guneko 3. eremuan.


- Que, con motivo del reducido número de plazas en la zona 3 de OTA y de su alto número de residentes, procede incorporar el aparcamiento del parking del Polideportivo Municipal de Artaleku (actualmente para uso exclusivo de los usuarios del Polideportivo Municipal), a la zona 3 de OTA.


- San Martzial kalea berriro urbanizatzeko obrak direla eta, bidezkoa da txandakatze ugariko gune urdin (GORRIA) bat egokitzea; horrela, HAZ Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko erabiltzaileek eta aipatutako kalera, establezimenduetara eta ostalaritzara hurbiltzen diren horiek doan aparkatzeko eremu bat eduki dezaten, 15 minutuko gehieneko aparkatze denbora-tarteaz.


- Que, con motivo de la obras de reurbanización de la calle San Marcial, procede habilitar una Zona Azul de Alta rotación (ROJA) al objeto de posibilitar que, tanto los usuarios del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) como aquellos que se acerquen a estacionar a dicha calle para acercarse a los comercios y hostelería, dispongan de una zona de estacionamiento gratuito con un tiempo máximo de estacionamiento de 15 minutos.


- Trafikoko eta Aparkatzeko Ordenantzaren 4 artikuluak ahalmendu egiten du Alkate-Lehendakaria egunak, orduak eta Ordenantza hau aplikatu beharreko lekuak alda ditzan.


- Que el artículo 4 de la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento faculta al Alcalde-Presidente para modificar los días, horas y zonas de aplicación de esta Ordenanza.


Ikusita espedientean jasota dagoen dokumentazioa,


A la vista de la documentación obrante en el expediente,

E B A T Z I D U TH E R E S U E L T O
1.- TAO aparkatzeko gune arautuetako aplikazio-eremuak aldatzea honen arabera:


 • Artaleku Udal Kiroldegiko aparkalekua TAO 3 eremuan sartzea.
 • Iparralde hiribideko atari bikoitietako egoiliarrei (2.etik 22.era) TAO 1. eremuan sartzea. Egoiliar horiek, gaur egun, TAO guneko 5. Eremuan sartzen dira (Beraun-Santiago).

 • Txandakatze ugariko gune urdin (GORRIA) bat egokitzea San Martzial kalean, HAZ Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren aurrean, doan aparkatzeko eremu gisa, 15 minutuko gehieneko aparkatze denbora-tarteaz eta doako txartel berri bat lortzeko, 3 orduko mugarekin.
1.º- Modificar el ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA en el sentido de:

 • Incorporar el aparcamiento del parking del Polideportivo Municipal de Artaleku a la zona 3 de OTA.

 • Incorporar los portales números pares del 2 al 22 de la Avda. Iparralde que en la actualidad se incluyen dentro de la zona 5 (Beraun-Santiago) de OTA, a la zona 1 (Centro).

 • Creación de una Zona Azul de Alta rotación (ROJA) en la calle San Marcial, a la altura del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), como zona de estacionamiento gratuito con un tiempo máximo de estacionamiento de 15 minutos y limitación de la obtención de un nuevo ticket gratuito a 3 horas.
2.- Aurreko puntuan aipatutako eremu berria Ebazpen hau sinatu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

2.º- El nuevo ámbito citado en el punto anterior entrará en vigor el día siguiente al de la firma de la presente Resolución.


3.- Ebazpen honen berri ematea Udalbatzari.


3.º- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal.


4.- Ebazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4.º- Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.


Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraren aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auziaren aurretik, hilabeteko epean, haren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta; edo zuzenean aurkaratu, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, haren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta; hori guztia, egoki iritzitako beste edozein aurkezteko aukeraz gainera".


La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno".


Jarraian Alkatetzaren 1114 zenbakiko ebazpena irakurri zen:

Seguidamente se se dio lectura a la Resolución de Alcaldia nº 1114:
"Gaia: 2017CORP0060 espedientea, “TAO araupeko aparkaleku-guneen aplikazio-eremua aldatzea”. Oker materiala zuzentzea.


"En relación con el expediente 2017CORP0060 "Modificación del ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA". Corrección error material.


Egitateak:

Resultando los siguientes hechos:


- Alkatetzaren 2017ko ekainaren 14ko 1014 zenbakiko ebazpenaren bidez, honako leku hauetan TAO araupeko aparkaleku guneen aplikazio-eremua aldatzea erabaki zen: Artaleku udal-kiroldegiko aparkalekuan, Iparralde hiribidean eta San Martzial karrikan.


- Que mediante Resolución de Alcaldía nº 1014 de fecha 14 de junio de 2017 se acordó modificar el ámbito de aplicación de las zonas de estacionamiento regulado de la OTA con relación a las siguientes localizaciones: parking del Polideportivo Municipal de Artaleku, Avda. Iparralde y calle San Marcial.


- Oker material bat antzeman da goian aipatutako 1014 zk.ko ebazpenaren xedapen-zatiko 1. puntuan, adierazten baitu TAO 1 gunean sartzen direla Iparralde hiribideko 2tik 22ra bitarteko zenbaki bikoitiko atariak, eta adierazi behar luke 12tik 26ra bitarteko zenbaki bikoitiko atariak sartu behar direla.


- Que se ha detectado un error material en el punto 1.º de la parte dispositiva de la Resolución n.º 1014 arriba señalada, ya que se incorporan a la zona 1 de OTA los portales números pares del 2 al 22 de la Avda. Iparralde, cuando realmente se deben incorporar los portales pares del 12 al 26.


Argudioak:

Considerando los siguientes argumentos:

- Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidegoaren urriaren 1eko 39/2015 Legeko 109.2 artikuluak xedatzen duenaren arabera, “Administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzakete, ofizioz edo

interesdunek eskaturik, beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak”.


- Que en virtud de lo estipulado por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."


Aurreko guztia ikusita,


A la vista de todo lo anterior,

EBATZI DUTH E R E S U E L T O
1.- Zuzentzea Alkatetzaren 2017ko ekainaren 14ko 1014 zenbakiko ebazpenaren 1. puntuan dagoen oker materiala, ebazpen honetako egitateen zatian adierazten dena, honela:
Hau esan ordez:

 • Iparralde hiribideko 2tik 22ra bitarteko zenbaki bikoitiko atariak, gaur egun TAOko 5 eremuan (Beraun-Santiago) sartuta daudenak, TAO 1 eremuan sartzea.

Hau esan behar du: • Iparralde hiribideko 12tik 26ra bitarteko zenbaki bikoitiko atariak, gaur egun TAOko 5 eremuan (Beraun-Santiago) sartuta daudenak, 1 eremuan (Erdialdea) sartzea.1.º- Rectificar el error material existente en el punto 1.º de la Resolución de Alcaldía n.º 1014, de fecha 14 de junio de 2017, que se ha reseñado en la parte de exposición de hechos de la presente resolución, de forma que:
donde dice:

 • Incorporar los portales números pares del 2 al 22 de la Avda. Iparralde que en la actualidad se incluyen dentro de la zona 5 (Beraun-Santiago) de OTA, a la zona 1 (Centro).

Debe decir: • Incorporar los portales números pares del 12 al 26 de la Avda. Iparralde que en la actualidad se incluyen dentro de la zona 5 (Beraun-Santiago) de OTA, a la zona 1 (Centro).2.- Ebazpen honen berri ematea udalbatzari.


2.º- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal.


3.- Zuzenketa hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.3.º- Proceder a la publicación de la presente corrección en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.


Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Honen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auziaren aurretik, hilabeteko epean, honen jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta; edo, bestela, zuzenean aurkaratu, Donostiako administrazioarekiko auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, honen jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. Hori guztia, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkezteko aukeraz gainera".


La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno".

Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.

-4-
Alkatearen 1026 zenbakiko ebazpenaren inguruan kontu ematea, 2017ko Aurrekontu orokorraren 9. kreditu aldaketari buruzkoa
Honako hau irakurri zen:

-4-
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1026, relativa a la modificación de créditos nº 9 del Presupuesto General de 2017
Se dio lectura a lo siguiente:

"2017ko Aurrekontu orokorraren 9. kreditu aldaketaren espedientea.


"Expediente de modificiación de créditos número 9 del Presupuesto General de 2017.
Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə