Destinatari: Ana Maria BacaluYüklə 0,89 Mb.
səhifə3/14
tarix22.01.2019
ölçüsü0,89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.4Grupuri ţintă

Principalii beneficiari ai AT sunt:
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

 • Instituţiile de la nivel central având roluri în domeniul ÎPT, precum: CNDIPT, ANC/CNFPA, ARACIS, ARACIP, ACPART etc.;

 • MDLPL (în calitate de autoritate contractantă);

 • Consorţiile regionale şi alte structuri locale/regionale de parteneriat social în ÎPT;

 • Cele 150 unităţi şcolare desemnate pentru a beneficia de asistenţă în conformitate cu acest contract;

 • Un număr suplimentar de 16 unităţi şcolare ÎPT în calitate de centre de sprijin;

 • Persoane de toate vârstele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv elevii şi studenţii şcolilor şi universităţilor, familiile şi comunităţile locale ale acestora.

1.5Modalităţi

Echipa AT a depus toate eforturile pentru a sprijini UIP în îndeplinirea obiectivelor proiectului. Acest lucru a fost realizat printr-o cooperare foarte strânsă între echipa AT şi experţii UIP, având ca rezultat un consens asupra obiectivelor şi conţinutului vastului program de instruire şi dezvoltare descris în prezentul raport. De asemenea, în prima jumătate a proiectului, s-au derulat activităţi intense de cooperare între membrii echipei prezentului proiect şi cei ai proiectului Phare 05 anterior.2Scurtă prezentare a progreselor şi rezultatelor proiectului şi recomandăriRecomandări
Toate secţiunile majore ale prezentului raport, descriind activităţile, conţin şi recomandări. Redăm mai jos o scurtă trecere în revistă a acestora; pentru detalii, vă rugăm să consultaţi fiecare secţiune.Activitate
1

 • Elaborarea şi utilizarea unui set de elemente necesare în elaborarea materialelor pentru învăţământul la distanţă

 • Ghid pentru cadre didactice/tutori

 • Ghid pentru cursanţi

 • Combinaţie a diferitelor activităţi

 • Combinaţie a activităţilor de evaluare

Feedback pentru cursanţi

 • Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice şi a personalului de conducere din şcoli

2

 • Elaborarea unei calificări complete cu abordare combinată

 • Replicarea formării pentru implementarea, conceperea şi elaborarea materialelor pentru învăţământul la distanţă pentru cadrele didactice din alte grupuri de şcoli

3

 • Extinderea reţelei de experţi locali şi replicarea formărilor efectuate pentru experţi

 • Dezvoltarea continuă a capacităţii experţilor locali existenţi

4

 • Replicarea formării pentru conducerea altor şcoli

 • Includerea directorilor în fiecare sesiune de formare pe tema IDD în şcoala proprie

 • Actualizarea periodică a cunoştinţelor echipelor de conducere din şcoli privind noile tendinţe şi evoluţii în domeniul IDD

 • Efectuarea periodică a monitorizării

5

 • Strategia IDD pentru ÎPT ar trebui să includă un program naţional pentru dezvoltarea cadrelor didactice

 • Platforma naţională ar trebui să sprijine banca de tutoriale şi întrebări de evaluare care vor fi elaborate de cadrele didactice din şcolile ÎPT

6

 • Sectorul ÎPT:

 • Este evidentă necesitatea formării pe tema proceselor şi mecanismelor de AC, în special pentru personalul didactic

 • Este necesar un forum permanent pentru discutarea constatărilor în urma monitorizării externe şi evaluării

 • Este necesară implementarea măsurilor pentru instituţionalizarea şi profesionalizarea comitetelor pentru asigurarea calităţii

 • Este necesară întocmirea unor termini de referinţă pentru CEAC, incluzând descrierea rolurilor şi responsabilităţilor membrilor

 • Este necesar un cod de bune practici pentru monitorii externi

 • Este necesară suplimentarea mandatului actual al tuturor inspectorilor şcolari cu responsabilităţi în monitorizarea calităţii şi schimbarea aferentă a cadrului legal şi a RODIS

 • Reducerea presiunii răspunderii asupra şcolilor, prin raţionalizarea procesului de monitorizare a calităţii cu monitorizarea planificării strategice şi a PRAI şi PLAI

 • Mai multă autoritate conferită fiecărei şcoli pentru a crea propriile proceduri de AC şi a crea şi adopta propriile planuri de îmbunătăţire

 • Este necesară o comunicare mai bună între CAC la nivel judeţean sau mai larg

 • Dezvoltarea şi sprijinirea reţelelor de interasistenţă ca o abordare pentru îmbunătăţirea comunicării

 • Mai buna utilizare a TIC în scopuri de diseminare

 • Colaborare îmbunătăţită cu mediul social şi în special cu mediul de afaceri local, axată pe îmbunătăţirea calităţii învăţării şi pe sporirea angajabilităţii absolventului

 • Atragere de fonduri suplimentare pentru îmbunătăţirea calităţii prin implicare în elaborarea proiectelor şi în procesul de aplicaţie

 • Este necesară sporirea relevanţei cadrului legal privind colaborarea între şcoli şi agenţii economici

 • Crearea centrelor de resurse ÎPT

 • Este necesar un sprijin solid – atât financiar, cât şi metodologic – pentru diseminarea informaţiilor şi a bunelor practici

 • Procesul de benchmarking trebuie inclus în cadrul actual pentru asigurarea calităţii pentru a sprijini îmbunătăţirea politicilor privind îmbunătăţirea calităţii la nivel instituţional şi de sistem

 • Sectorul ÎS:

 • Este nevoie de sprijin şi îndrumare pentru comitetele AC pentru îmbunătăţirea capacităţii acestora de autoevaluare anuală şi de întocmire a rapoartelor de autoevaluare

 • Este necesară o abordare instituţională proactivă în vederea stabilirii unor proceduri eficace pentru orientarea şi sprijinirea studenţilor şi în special a unor mecanisme privind contestaţiile studenţilor

 • Activităţile comisiilor responsabile de asigurarea calităţii la nivel instituţional ar trebui corelate mai eficace cu comisiile ARACIS

 • Standardele şi indicatorii de performanţă ar trebui analizaţi pentru a asigura îmbunătăţirea periodică a acestora

 • este necesară promovarea bunelor practici instituţionale în AC

7

 • Planificare educaţională coerentă cu alţi actori regionali

 • Asigurarea unor forumuri pentru guvernare participativă

 • Mecanism eficace de coordonare şi cooperare la nivel naţional pentru nevoi educaţionale:

 • continuarea dezvoltării capacităţii instituţionale a structurilor parteneriale regionale şi locale implicate în planificarea strategică a ofertei ÎPT (consorţii regionale, CDP)

 • continuarea îmbunătăţirii, actualizării şi implementării instrumentelor necesare pentru fundamentarea procesului de actualizare a PRAI, PLAI şi PAS, cum sunt: previziuni privind cererea şi oferta, anchete în rândul angajatorilor, studii de urmărire a inserţiei profesionale a absolvenţilor ÎPT pentru a corespunde mai bine nevoilor pieţei muncii şi a ofertei ÎPT

8

 • Feedback-ul din partea participanţilor pentru cele 8 sesiuni de formare, oferit anonim, indică necesitatea unor seminarii de formare periodice şi a unor oportunităţi de formare oferite nu numai personalului responsabil de coordonarea proceselor AC, ci şi personalului didactic şi elevilor/studenţilor, precum şi personalului administrativ şi de sprijin pentru activităţile de predare-învăţare din şcoli şi universităţi;

 • Este necesară formare specifică pe tema elaborării de propuneri de proiecte şi a managementului de proiect pentru a îmbunătăţi capacitatea şcolilor şi universităţilor de a atrage resurse suplimentare şi de a-şi sprijini strategiile de asigurare a calităţii şi planurile de acţiune.

 • Este necesară continuarea eforturilor în vederea sprijinirii dezvoltării şcolilor ÎPT prin intermediul reţelelor de interasistenţă pentru a le permite să îşi menţină realizările în domeniul asigurării calităţii şi să îşi îmbunătăţească continuu oferta de formare profesională;

 • Cadrul pentru transferul şi recunoaşterea creditelor trebuie instituţionalizat şi dezvoltat în continuare pentru a fi capabil să satisfacă nevoile şi aşteptările elevului/studentului;

 • Autorităţile şi principalii factori interesaţi în asigurarea calităţii în ÎPT şi învăţământul superior ar trebui să ia în considerare actualizarea şi clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor ce le revin în perspectiva solicitării crescânde de profesionalizare a personalului implicat în implementarea politicilor.

9 • Elaborarea unor politici şi proceduri clare privind evaluarea, la nivel instituţional.

 • Introducerea, pentru toate cadrele didactice ÎPT, a obligativităţii formării iniţiale care reflectă practici pedagogice şi didactice moderne şi include:

Dezvoltarea abilităţilor reflexive

 • conceptele europene privind învăţarea de-a lungul întregii vieţi şi abilităţile cheie

 • Strategii ale învăţării centrate pe elev în acţiune

 • Oferirea de feedback constructiv pentru a îmbunătăţi învăţarea

 • Proceduri de evaluare sumativă în acţiune

 • O perioadă semnificativă de instruire în sala de clasă, sub mentorat.

 • Continuarea formării tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar pe tema strategiilor de învăţare şi predare centrate pe elev/student şi a bazelor evaluării

 • Formarea coordonatorilor pentru calitate în ÎPT şi ÎS pe tema procedurilor de evaluare

 • Pe termen lung, formarea unui profesor din fiecare şcoală/facultate ca evaluator calificat

 • Revizuirea ofertei curriculare pentru a asigura că reflectă nivelul abilităţilor cheie, în special comunicarea şi abilităţile de calcul. Stabilirea unui nivel nerealist al curriculumului conduce la învăţare superficială.

 • Sprijinirea implementării unei reţele de sprijin pe domenii pentru cadrele didactice, pentru a susţine dezvoltarea împărtăşirii de bune practici în evaluare în cadrul fiecărui domeniu.

10

 • Dezvoltarea unei unităţi PR centrale / desemnarea unui director PR pentru:

 • a implementa şi gestiona strategia PR naţională

 • dezvolta şi organiza activităţi PR naţionale pentru ÎPT (evenimente, materiale tipărite şi alte modalităţi de publicare)

 • coordonarea şi sprijinirea activităţilor regionale şi locale prin dezvoltarea unei reţele naţionale PR

 • Formarea responsabililor PR în şcoli

 • Asigurarea unui punct unic de acces pentru informaţii privind ÎPT

 • Elaborarea unui buletin informativ trimestrial

 • Menţinerea unui website eficient pentru ÎPT din România

 • Evaluarea activităţilor PR

11

ÎPT

 • Asigurarea unei cercetări sistematice privind nevoile actuale ale pieţei muncii, precum şi a previziunilor privind cerinţele viitoare, care vor avea ca rezultat o mai bună corelare între angajarea tinerilor absolvenţi pe diferite ocupaţii şi nevoile economice reale.

 • Dezvoltarea şi menţinerea unei structuri a calificărilor oferite prin sistemul naţional de educaţie şi formare profesională în conformitate cu nevoile pieţei muncii.

 • Asigurarea continuităţii procesului de adaptare a sistemului naţional al calificărilor şi definire a nivelurilor calificărilor compatibile cu Cadrul European al Calificărilor.

 • Conceperea clasificării ocupaţiilor pentru scopurile sistemului ÎPT

 • Continuarea îmbunătăţirii standardelor de pregătire profesională în relaţie cu dezvoltarea programelor cadru

 • Stabilirea unui mecanism de funcţionare a unei Autorităţi Naţionale pentru Calificări independente, ca instituţie specializată, funcţionând performant în domeniul său – dezvoltarea şi validarea standardelor ocupaţionale pentru dobândirea calificărilor profesionale

Învăţământul superior

 • Autorităţile naţionale relevante ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România în vederea depăşirii obstacolelor actuale pentru elaborarea noilor calificări, ca răspuns la cerinţele pieţei muncii.

 • Continuarea aplicării şi perfecţionării abordării bazate pe rezultatele învăţării în definirea calificărilor cu o corelare clară cu asigurarea internă şi externă a calităţii.

 • Procesele şi procedurile de recunoaştere a calificărilor şi autorizării funcţionării provizorii a programelor de studii trebuie să fie adecvate scopurilor.
Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə