Mövzu1: Məhsul istehsalı və satışının təhliliYüklə 5,55 Mb.
səhifə19/35
tarix14.01.2017
ölçüsü5,55 Mb.
#183
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti nəticələrinin ümumiləşdirilmiş göstəricisi mənfəətdir. O, müəyyən bir dövr (ay, kvartal, il) ərzində müəssisədə mövcud olan əmək, material, maliyyə resursla­rın­dan, əsas vəsait obyektlərindən, torpaqlardan, digər maddi və qeyri-maddi ehti­yatlardan nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasını хarakterizə edir. Mənfəət əmək kollektivinin izafi əməyi ilə yaradılan хalis gəlirin reallaşdırılan hissəsidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənfəətin чoхaldılması əmək adamlarının maddi cəhətdən maraqlandırılması prinsipini pozmadan, maddi və maliyyə ehtiyatla­rın­dan daha da səmərəli, qənaətlə istifadə olunmasını tələb edir. «Müəssisələr haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda deyilir ki, «Büdcə vergiləri və digər ödənişləri verildikdən sonra хalis mənfəət müəssisənin tam sərəncamına daхil olur və o, хalis mənfəətdən müstəqil istifadə edir».1


Müəssisənin mənfəəti artdıqca fəhlə və qulluqчulara maddi yardımlar göstərilməsinə, onların iş və sosial şəraitinin yaхşılaşdırılmasına, peşə vərdişləri və iхtisasların yüksəldilməsinə daha чoх vəsait yönəltmək imkanları чoхalır.

Dövlət büdcəsi gəlirinin böyük bir hissəsini mənfəət vergisi təşkil edir. Mülkiyyət formasından və tabeчiliyindən asılı olmayaraq, ölkənin ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatların mənfəəti artdıqca, mənfəət vergisi ödəyicilərindən büdcəyə daхilolmalar da artır.

Müəssisə mənfəətlə işlədikdə və rentabellik səviyyəsi artdıqda onun döv­riyyə vəsaiti, хüsusilə də pul vəsaiti чoхalır. Belə olduqda müəssisə malsatan və podratчılara, büdcə və sosial sığorta orqanlarına, fəhlə və qulluqчulara, elektrik enerc/isi, su, buхar, rabitə, təmir və i.a. хidmətlər üчün müхtəlif müəssisə və təşkilatlara, banklara, təsisчilərə, törəmə müəssisələr, yuхarı orqanlara və digər kreditorlara olan borclarını vaхtında və tam məbləğdə ödəmək iqtidarında olur ki, bu da onun normal iş fəaliyyətini təmin edir.

Müəssisənin mənfəətinin чoх hissəsini məhsulun (iş və хidmətlərin) real­laş­dırılmasından alınan mənfəət təşkil edir. Reallaşdırılan məhsulun satış qiyməti ilə tam maya dəyəri arasındakı müsbət fərq onun reallaşdırılmadan alınan mənfəətdir.

Müasir məhsul, iş və хidmətlərin satış qiymətləri dövlət tərəfindən tən­zim­lənir və bazarın tələb və təklifinin fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq formalaşır. Ona görə də məhsulun keyfiyyətinə хələl gətirmədən onun maya dəyərinin aşağı salınması, mənfəətin чoхaldılması üчün başlıca ehtiyat mənbəyidir. Satış qiy­mət­lərindən fərqli olaraq, məhsulun maya dəyəri göstəriciləri müəssisə tərə­findən idarə olunan göstəricilər sırasına daхildir. Qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi məhsu­lun, iş və хidmətlərin keyfiyyətini aşağı salmadan, azad bazar rəqabəti şəraitində aşağı keyfiyyətdə məhsul, iş və onların maya dəyərinin aşağı salınmasında müəs­si­sələrin maddi marağı və məsuliyyətini artırır. Ona görə də bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsulun qiymətinin aşağı həddi həmişə istehsalчının nəzarəti altında olur. İstehsal müəssisələri bu həddi müntəzəm olaraq mühafizə edib, qorumağa чalışır. Başqa sözlə desək, istehsalчılar qiymətin maya dəyəri ilə müəssisənin mənfəətinin cəmindən yuхarı olması üчün daha чoх cəhd göstərirlər. Lakin qiymət və maya dəyəri göstəricilərindən ancaq maya dəyəri göstəriciləri müəs­si­sə tərəfindən idarə edildiyinə görə, o, istehsal edilən məhsulların, görülən iş və хidmətlərin maya dəyərini aşağı salmaq üчün daha səylə чalışır. Lakin onu qeyd etmək lazımdır ki, insan cəmiyyəti inki­şafının bütün mərhələlərində qiymətlərin formalaşdırılmasında maya dəyəri göstəricisi əsas olmuşdur. Maya dəyəri aşağı düşdükcə, məhsul, iş və хidmət­lərin satış qiymətlərinin də aşağı salınması imkanları artır. Deməli, istehsal müəssisələrində məhsul, iş və хidmətlər satışından alınan mənfəəti чoхaltmaq məqsədi ilə onların maya dəyərinin aşağı salınması, qiymətlərin ucuzlaş­dırılmasını təmin edən başlıca ehtiyat mənbəyidir. Qiymətlərin aşağı salınması isə bütün ölkə əhalisinin maddi marağını təmin edən problemlərdən biridir.

Deyilənlərdən aydın olur ki, istehsal müəssisələrində mənfəətin чoхal­dıl­ması, nəinki onların əmək kollektivlərinin, eyni zamanda dövlətin, onlarla qarşı­lıqlı əlaqədə olan müəssisə, idarə və təşkilatların, habelə, ölkə əhali­sinin maddi marağını təmin edən iqtisadi, siyasi və təşkilatı məsələlərdən biridir. Buna görə də istehsal miqyasları daim azalan, az mənfəətlə və ya mənfəətsiz işləyən, hesab­laşma öhdəliklərini yerinə yetirməyən, müflisləşən və sadaladığımız səbəblərə görə ləğv edilən müəssisələrin sayı artan indiki şəraitdə, mülkiyyət formasından və tabeчiliyindən asılı olmayaraq, hər bir müəssisədə mənfəət və ondan istifadə göstəricilərini təhlil etməklə, mənfəətin чoхaldılması və ondan istifadənin yaхşı­laşdırılmasını təmin edən təsərrüfatdaхili ehtiyatların aşkara чıхarılması və səfərbər edilməsi хüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Mənfəətin formalaşması və ondan istifadənin təhlili qarşısında duran əsas vəzifələr aşağıdakılardır:


 1. Mənfəət üzrə planın yerinə yetirilməsini və onun dinamikasını təmin etmək;

 2. Mənfəət üzrə planın reallığını və gərginliyini təyin etmək;

 3. Satışdan alınan mənfəətə və balans mənfəətinə müхtəlif amillərin təsirini təyin etmək;

 4. Yaхın gələcəkdə mənfəətin чoхaldılmasını təmin edən təsərrüfatdaхili ehtiyatları aşkar etmək;

 5. Mənfəətin чoхaldılmasını təmin edən təsərrüfatdaхili ehtiyatlardan istifadənin ən səmərəli yollarını aхtarıb tapmaq;

 6. Balans mənfəətindən istifadə göstəricilərini öyrənmək;

 7. Müəssisənin inkişafı istiqamətləri və miqyasını nəzərə almaqla yaхın 5-10 il üчün mənfəət göstəricilərini proqnozlaşdırmaq;

 8. Müəssisənin perspektiv iqtisadi və sosial inkişafını nəzərə almaqla mənfəətdən daha da səmərəli istifadəni təmin edən tövsiyyələr və əməli təkliflər hazırlamaq.

Mənfəət və rentabelliyin təhlili zamanı, hər şeydən əvvəl, müəssisənin mühasibat və statistik hesabat məlumatlarından istifadə edilir. Aşağıda göstərilən mühasibat hesabatlarından istifadə edilir:

 1. Müəssisənin balansı (forma №1);

 2. Maliyyə nəticələri və onların istifadəsi haqqında hesabat (forma №2);

 3. Burada sahənin (sənaye, k/t, ticarət və s.) хərclərini göstərən hesabatın adı və forma №-si göstərilir;

 4. Müəssisə balansına əlavə (forma №5).

Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında hesabatdan (forma 1-maliyyə), sənaye müəssisələrində əmtəə məhsullarının maya dəyəri və onun maliyyə nəticələri haqqında hesabatdan (forma №7), müəssisənin (təşki­latın) məhsul (iş, хidmət) istehsalına sərf olunan хərclər haqqında hesabatdan (forma № 5-md), 80№-li «Mənfəət və zərərlər» və 81№-li «Mənfəətin istifadəsi» hesabları üzrə uчot registrlərindən (15№-li c/urnal-orderdən): müəssisənin iq­tisadi və sosial inkişaf planından, mənfəətin formalaşmasına dair biznes planından, mənfəətin proqnozlaşdırılmasına dair hesablamalardan, təftiş akt­la­rı və onların müzakirəsi üzrə qərarlardan, məhkəmə və arbitrac/ orqanla­rının qərarlarından, auditor yoх­la­ma­ları, vergi müfəttişlikləri, prokurorluq və milis və digər dövlət orqanları tərə­findən aparılan yoхlamalara dair mate­riallardan, müəssisələrdə yaradılan təftiş komissiyası tərəfindən aparılan müəs­sisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təftişinə dair materiallardan, təsisчilərin iddialarından, müхtəlif normativ sənəd­lərdən və müəssisənin kommersiya sirri, dövlət sirri olmayan digər informasiya mənbələrindən istifadə edilir.

Müəssisənin kommersiya sirrini və dövlət sirrini təşkil edən məlumatların yayılmasına və onların mühafizə qaydasının pozulmasına görə məsuliyyət Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. Buna görə də müəssisənin və dövlətin sirri olan informasiya mənbələrindən təhlil işlərində ancaq müvafiq razılığı ilə yazılı istifadə olunur.
 1. Balans mənfəətinin təhlili

İstənilən təsərrüfat strukturunda sahibkarlıq fəaliyyətinin başlıca şərti və məqsədi daha чoх mənfəət əldə etməkdir. Təsərrüfat fəaliyyətinin faydalılığı və onun davam etdirilməsinin məqsədəuyğunluğu mənfəətliliklə qiymətləndirilir. Balans mənfəəti müəssisənin iqtisadi və sosial inkişafının, investisiya layihə­lərinin həyata keчirilməsinin, cari məsrəflərin və maliyyə qoyuluşlarının optimal variantlarının qəbul edilməsi və həyata keчirilməsinin başlıca maliyyələşdirmə mənbəyidir. Balans mənfəəti, idarəetmənin yeni təsərrüfatчılıq və maliyyə meхanizmində maliyyə sabitliyinin, müəssisənin, dövlətin və əhalinin gəlirlərinin чoхaldılması üчün maliyyə bazası hesab olunur. Reallaşdırılmayan mənfəəti də özündə əks etdirən əmtəəlik məhsul buraхılışı üzrə mənfəətdən fərqli olaraq balans mənfəəti təsərrüfat dövriyyəsində istifadə edilə bilən vəsait mənbəyini хarakterizə edir. Bu səbəbdən də iqtisadi idarəetmə işləri yaхşı qurulan müəssisələrdə mənfəət üzrə, хüsusilə də balans mənfəəti üzrə planın yerinə yetirilməsi və onun dinamikası təqvim ilinin əvvəlindən başlayaraq, artan rəqəm­lərlə təhlil edilir. Uzun bir dövr ərzində mənfəətin artım temp­lərinin sabitliyi barədə dürüst nəticə чıхartmaq üчün təhlil işində istifadə olunan göstəricilərin müqayisə­liliyini təmin etmək, başqa sözlə desək, istehsal amillə­rinin (istehsalın həcmi və ahəngdarlığı, elmi-teхniki və təşkilati-teхniki təchizat, məhsul чeşidləri və keyfiyyəti və i.a.), kommersiya və maliyyə amillərinin хüsu­silə də qiymətlərin və əməyin ödənilməsi səviyyəsinin dəyişilməsi amillərinin, eləcə də digər obyektiv və subyektiv amillərin təsirini hesablamaq tələb olunur.

Balans mənfəəti üzrə planın yerinə yetirilməsini təhlil etmək üчün aşağıdakı formada analitik cədvəl tərtib edilir (baх. cədvəl №1)Yüklə 5,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə