Rīgas pedagoģijas un izglīTĪbas vadības augstskola


Studiju kursa nosaukums: Ekonomikas pamatiYüklə 4,03 Mb.
səhifə12/43
tarix22.01.2018
ölçüsü4,03 Mb.
#39913
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   43

Studiju kursa nosaukums: Ekonomikas pamatiStudiju programmas nosaukums: Personāla vadība
Apjoms: 4KP; 6ECTS
Kursa autors un docētājs: Dr. oec. Docente Sarmīte Jēgere
Kursa mērķis: Veidot studentiem izpratni par ekonomikas vadības pamatprincipiem. Iepazīstināt studentus ar ekonomikas teorijām, tās saistot ar praktisko pielietojumu personāla vadītāja profesijā.
Paredzētais rezultāts: Studentiem jāsaprot ekonomiskās sistēmas darbība, cēloņi, sakarības, dažāda ekonomisko vienību mijiedarbība šajā sistēmā. Studentiem būtu jāiemācās orientēties ekonomiska rakstura publikācijās, kā arī novērtēt kā ekonomiskās attīstības tendences ietekmēs dažādas nozares, uzņēmumus, personāla vadības procesus organizācijā un studentu personiskās iespējas.

Studentu uzdevums ir iepazīt un padziļināt zināšanas par dažādiem uzņēmuma darbības aspektiem (uzsākšanu, stratēģiju, finansu vadību, mārketingu, starptautisko biznesu un tā likumsakarībām), izprast kopsakarības starp šiem aspektiem.Kursa satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontakt- stundas

Studenta patstāvīgā darba stundas

1.

Makroekonomiskie pamatrādītāji. Nacionālais kopprodukts un iekšzemes kopprodukts. Nominālais un reālais kopprodukts. Nacionālās ekonomikas rādītāji.

2

8

2.

Latvijas biznesa vide, ekonomiskā izaugsme. Valsts loma ekonomikā, valsts funkcijas un budžets.

2

8

3.

Latvijas makroekonomiskā situācija

2

8

4.

Bankas. Divlīmeņu banku sistēma. Komercbanku darbība. Centrālās bankas loma, monetārā politika.

2

8

5.

Kreditēšanas veidi un formas. Procentu likmes noteicošie faktori. Kredīta nodrošinājuma veidi. Klientu kredītspējas analīze. Personīgā un materiālā kredītspēja.

3

12

6.

Eiropas savienības pamatnostādnes. ES vēsture un institūcijas. Struktūrfondi, Kohēzijas fonds, Kopienas iniciatīvas, pirms iestāšanās instrumenti – ISPA, SAPARD un PHARE.


3

12

7.

Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums, darba tirgus, nodarbinātība un bezdarbs, bezdarba formas, tā ekonomiskās sekas.


5

20

8.

Ekonomiskā izaugsme. Inflācija un stagflācija. Inflācijas sekas. Inflācija Latvijā tās problēmas un risinājumi.

2


8

9.

Komercdarbības apskats un uzņēmuma formas/veidi Latvijā. Organizācijas uzbūve. Organizācija un personāls.


2

8

10.

Valūtas kursa analīze un veidošanās īpatnības. Investīciju un apdrošināšanas tirgus.


2

8

11.

Starptautiskās ekonomikas pamatprincipi un galvenie rādītāji. Starptautiskā tirdzniecība. Starpvalstu ekonomiskās attiecības (līgumi, tarifi, ārpus tarifu tirdzniecības ierobežojumi), eksports un imports Latvijā. Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) un ANO Tirdzniecības un sadarbības konference (UNCTAD). Ārējās tirdzniecības ietekme uz patērētāju, beznodokļu zonas (ofšori).

4

16

12.

Biznesa plāna/projekta izveides sadaļas. Risku analīze.

4

16
Kopā:

32

128


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Latvijas biznesa vide

projekts

prezentācija

2.

Banku darbība

Literatūras studijas

Individuālā kontrole

3.

Eiropas Savienības fondu izmantošanas iespējas

Literatūras studijas

Individuālā kontrole seminārs

4.

Biznesa plāns

Projekts

Prezentācija


Literatūra:

 1. Stenleiks Dž. F. Ekonomikas pamati, Rīga: Zvaigzne ABC, 1997

 2. Ekonomika, Rīga: Jumava, 1996

 3. Vilne D., Birzniece J. Ekonomika, Rīga: Kamene, 2001

 4. Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati, RaKa, 2001

 5. Ekonomikas un ārējās tirdzniecības pamati, Jumava, 1997

 6. Biznesa pamati, RaKa, 1998

 7. Libermanis G., Ceļvedis ekonomikā, R.: Kamane, 1998.

 8. Libermanis G. , Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību, I daļa, R:Kamene, 2000

 9. Libermanis G. Makroekonomikas: teorija un Latvijas attīstības problēmas –I, Rīga: Kamene, 1999

 10. Šenfelde M., Ņikitina I., Lapiņa I. Makroekonomika, Rīga, Kamene, 2004

 11. Avena K. Starptautiskā ekonomika, Turība mācību

 12. Kassalis E. Makroekonomika, ievadkurss makroekonomikā, Rīga: Latvijas Universitāte, Valsts Administrācijas skola, 1995

 13. Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomikā R.: Izglītības soļi, 2002.

 14. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstība. Nacionālā programma 1997.-2001.g., R.: LR Ekonomikas ministrija, 1997

 15. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J., Mikroekonomika Dr.oec. V.Nešpora redakcijā, Kamene, R:2000.

16. Oļevskis G., Kuzmina I., Mazais bizness Latvijā un valsts atbalsta

nepieciešamība tā attīstībai, R.: LU, 1998.
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034
Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums Menedžmenta pamati
Studiju programmas nosaukums Personāla vadība
Apjoms 4 KP, 6 ECTS
Kursa autors un docētāji. Lektore Mag.sc.soc. M.Virbale

Kursa mērķis.

a) Iepazīstināt studentus ar menedžmenta pamatiem, vadīšanas mērķiem un metodēm, kā arī vadīšanas procesu organizācijā..

b) Izstrādāt prasmes teorētiskā līmenī, orientēties vadīšanas procesos. .

Paredzētais rezultāts.


 • Gūt priekšstatu un zināšanas par vadīšanas prasmēm, organizāciju tipoloģiju, organizāciju korporatīvo kultūru , vadības stiliem un to pielietošanu. u.c.

 • Prasmes izvirzīt organizācijas mērķus, un projicēt organizācijas vīziju.

 • Izprast kvalitātes sistēmu, projektu vadīšanu, kā arī stratēģijas vadību.Kursa saturs.
Satura tematiskais plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Kontaktstundas

Studentu patstāvīgā darba stundasPilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

1.

Kas ir menedžments? Vadības cikls, tā etapi-funkcijas.

1
4

2.

Menedžmenta veidi. Inovācijas menedžments.

Personāla menedžments.


1
4

3.

Organizācija. Organizāciju tipi un to raksturojums.
2
8

4.

Organizācijas misija, mērķi .
1
4

5.

Organizācijas struktūras veidi. Struktūras uzbūves pamatnosacījumi - Matricas struktūras plusi un minusi.
2
8

6.

Organizācijas darbību ietekmējošie ārējās vides tiešie faktori. M.Portera piecu faktoru teorija. Patērētājs
1
4

7.

Organizācijas darbību ietekmējošie ārējās vides netiešie faktori. Politiskā vide.
1
4


8.

Lēmuma tipi un to pieņemšanas metodes.
1
4

9.

Stratēģija,Analīze,Plānošana,vadīšana.Analīzes PEST metode.
2
8

10.

Stratēģijas analīzes SWOT metode.

2
8

11.

Stratēģiskā plānošana – Centralizācija, Decentralizācija.
2
8

12.

Struktūras izmaiņās nepieciešamība, iemesli, rīcība.
2
8

13.

Organizācijas kultūra, tās veidošanās pamatnosacījumi.
2
8

14.

Projekta vadīšana, galvenie nosacījumi.
2
8

15.

Personālvadība - adaptācija, izglītošana, vērtēšana.
2
8

16.

Motivācijas veidi, iespējas.
2
8

17.

Vadītājs .Formālā vara, vadītājs līderis.
2
8

18.

Vadīšanas stili, to raksturojums un pielietošana.
2
8

19.

Visaptverošās kvalitātes vadība(TQM)
2
8
Kopā
32
128


Patstāvīgā darba plānojums.

Nr.p.k.

Temats

Darba veids

Pārbaudes forma

1.

Organizācijas analīze

projekts

Darba aizstāvēšana

2.

Menedžments Latvijā un pasaulē

Referāts

Darba aizstāvēšana

3.

Pārmaiņas organizācijā

Seminārs

Uzstāšanās seminārā

4.

Organizācijas kultūras analīze

Patstāvīgais darbs

Kontroldarbs

5.

Situācijas analīze

Darbs grupā

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens tesa veidā
Kursu apgūst latviešu valodā
Ieteicamā literatūra

 1. Praude V.,Belčikovs J.Menedžments-Rīga,Vaidelote,1997.-416lpp

 2. Certo,Samuel C.Principles of modern managment; Functions and systems.

3. Cole,Gerald A Managment;Theory and practice.London;DP Publicacions,1993

 1. Optner ,Stanford L Systems Analysis for Business Managment,Prentice –Hall.1960

 2. Cooke S,Slack N. Making Managment Decisions 2 nd ed Prentice,New York 1991

 3. Yong ,Stanley .Managment :a SYSTEMS ANALYSIS .Scott.Foresman and Company .Glenview –Illinois,1966

 4. Johsin R,Kast F,Rosenweig J.The theory and managment of systems,Prentice-Hall,Inc,Englewood Cliffs,N.J.1960

Literatūra.

 1. Bass B.M. Lidership and Performance beyond Expenctations. - Free Press, New Yourk:1994.

 2. Brown A. (1998). Organisational Culture. London, Hong Kong: Financial

 3. Times Pitman Publishing

 4. Shein E. (1998). Organisational Culture and Leadership.

 5. San-Francisco, London: Jossey – Bass Publishers

 6. AMA management handbook / William K. Fallon, ed. - 2nd ed. - New York : Amacom, 1983. - XXV, several pagination : ill., tab. - Ind. at the and of

 7. Armstrong M. “’A Handbook of Personnel Management Practice”’ – London.:” Kogan Page”, 1996

 8. Bokums Z., Forands I. “Personālvadības rokasgrāmata”, R.“Kamene” 2000. 141.lpp.

 9. Forands I. “Personālvadība” Turības mācību centrs, 1997. 72.lpp.

 10. Green Paul C. Building robust competencies : linking human resource systems to organizational strategies. - San Francisco : Jossey-Bass Publishers,

   1. 1999. - XX, 213 p. - Bibliogr.: P.199-204.

 11. Heneman III Herbert G. Personnel/human resource management / Herbert G. Heneman III, Donald P. Schwab, John A. Fossum, Lee D. Dyer. - 4th ed. - Homewood : Irwin, 1989. - XII, 740 p. : tab., graph. - (The Irwin series in management and the behavioral sciences). - Bibliogr. at the end of chap. -Name ind.: p. 719-726. - Subject ind.: p. 727-740.

 12. Heery Edmund. a Dictionary of human resource management / Edmund Heery, Mike Noon. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - XXVII, 449 p. 30

 13. Holbeche Linda. Aligning human resources and business strategy / Linda Holbeche. - Oxford : Butterworth Heinemann, 2001. – Bibliogr.nodaļu beigās.

 14. Holbeche L.”Motivating people in lean organizations.1998.

 15. V.Dubra “Cilvēks darbavietai vai darbavieta cilvēkam”, “Biznesa partneri” Nr.11, 30.lpp., 1999.

 16. Contemplative leadership for enterepreneurial organizations;paradigms metaphors and wicked problems.1998.

 17. Ilmete Ž., Poišs R. “Personāla vadīšana Latvijā: pieredzes un vīzijas”, Rīga, 1998.

 18. I.Miķelsone “Kliņģeris tavam padotajam – Darbinieku motivēšana sekmīgam darbam”, “Kapitāls” Nr.4, 2000.

 19. Spulle Ā.A. “Praktiskais personālmenedžments”, Rīga SIA “Biznesa Augstskola”, 1998., 303.lpp.

 20. Schmitt N. ”Personnel selection:a theoretical approach.”1998.W99-3/1084

 21. Strategic human resource management : corporate Rhetoric and human reality.1999.

 22. Strategic human resource management: corporate Rhetoric and human reality.2000.

 23. “Personāla vadība” “Austrijas Ekonomikas veicināšanas institūts” 2000. 40.lpp.

 24. Pikeringa P. “Personāla vadība” “Jāna Rozes apgāds” 2002. 125.lpp.

 25. Praude V., Beļčikovs J., “Menedžments” “Vaidelote” 1996.

 26. The IEMB handbook of human resource Management.1998.

 27. Reņģe V. “Organizāciju psiholoģija” SIA “Kamene” 1999. 171.lpp.

 28. Not just for the money :an economic theory in personal motivation, 1997.

 29. Vadības prasme” Rīga “Juventa” 1997. 200.lpp

 30. Vīksna A. “Personāla vadība” Rīga “Jumava”, 1999.120.lpp.

 31. Vorončuka I. “Personāla vadība” Rīga “Latvijas Unversitāte”, 2001. 318.lpp.

 32. Dunkan W.Jack. Great ideas in management. Jossey-Bass Publishers. San Francisko, Oxford, 1990

 33. Newstrom John W., Davis K. Organizational behavior. Human behavior at work.

 34. Баидюк Н Ю Управление трудовыми ресурсами в новых условиях хозяйствования. 1989.

 35. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. 1998.

 36. Одегов Ю. Г., Журавлев П.Ж. Управление персоналом. 1997.

 37. Пушкарев Н.Ф. Работа с кадрами: организационное и техническое обеспечение. 1988.

 38. Campbell Sarah. Finding and keeping the best workers: A how-to guide for smart employers : a how-to guide for smart employers / Sarah Campbell ; The Global Network. - Washington : John Naisbitt`s Trend Letter, 1995. - 75 p. Bibliogr.:p.73.

 39. Human resource management : a contemporary perspective / ed. by Ian Beardwell and Len Holden. - 2nd ed. - London : Pitman publishing, 1997. - XVII, 797 p. : tab., fig.

 40. Ulrich Dave. human resource champions : the next agenda for adding value and delivering results / Dave Ulrich. - Boston : Harvard Business School Press,


Īpašas piezīmes.

Prasības ieskaitei: • 50% kontaktnodarbību apmeklējums,

 • piedalīšanās semināros;

 • 2 patstāvīgais darbs.

IZSKATĪTS

Ekonomikas un uzņēmējdarbības katedras sēdē

2005.gada 17. novembrī

Kat.vad.Jānis Viržbickis

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034

Studiju kursa apraksts
Studiju kursa nosaukums: Personības psiholoģija

Studiju programmas nosaukums: Personāla vadība

Apjoms: 2 kredītpunkti (KP) 3ECTS

Kursa autors: Izglītības psiholoģijas katedras lektore: Mag. Psych. Līga Kalniņa

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar personības psiholoģijas galvenajiem jēdzieniem, personības teoriju pamatfunkcijām, galvenajiem komponentiem, pazīstamākajām teorijām.
Paredzētais rezultāts.

Studentiem jāzina: galvenie pamatjēdzieni cilvēks, indivīds, subjekts, individualitāte, personība; kursa ietvaros aplūkotās personības teorijas, izdalot katras teorijas komponentus: personības struktūru, motivāciju, personības attīstību, patopsiholoģiju, psihisko veselību, konkrētā autora izstrādātās terapijas metodes, diagnostiskās metodikas.

Studentiem jāprot: analizēt un salīdzināt dažādu autoru skatījumu uz personību konkrēto teoriju ietvaros, zinātniski izskaidrot cilvēku uzvedību.Yüklə 4,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə