İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ##Bölmə : Azərbaycan bölməsi


##num=9//level=1// sumtest=20 //name=Eksperimental psixoloji cərəyanlar və onların ümumi səciyyəsi //Yüklə 1,07 Mb.
səhifə9/15
tarix28.02.2020
ölçüsü1,07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

##num=9//level=1// sumtest=20 //name=Eksperimental psixoloji cərəyanlar və onların ümumi səciyyəsi //


1. Klassik biheviorizm cərəyanında təfəkkür prosesinin mahiyyəti necə aşıqlanır?

A) Şüurlu fəaliyyətin elementi kimi

B) Biliklərin əldə olunmasına yönələn proses kimi

C) Xarici aləmə idraki münasibətin təzahürü kimi

D) Keçmiş və indiki təəssüratlardan yaranan assosiasiyalar kimi

E) Stimul və reaksiya arasındakı əlaqənin formalaşması kimi

2. Klassik psixologiyanın görkəmli nümayəndələrindən sayılan F. S. Haltonun hansı psixoloji cərəyanın yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində böyük xidmətləri olmuşdur?

A) Geştaltpsixologiya

B) Funksionalizm

C) Fərdi fərqlərin psixologiyası

D) Assosiativ psixologiya

E) Strukturalizm

3. “Davranış eksperimenti” anlayışı hansı psixoloji cərəyanın tərəfdarları tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Reaktologiya

B) Biheviorizm

C) Assosiativ psixologiya

D) Funskionalizm

E) Analitik psixologiya

4. Geştalt psixoloqlar qavrayışa necə baxırlar?

A) Davranışı idarə edən proses kimi

B) Biliklərin məcmiuyu kimi

C) Hafizə proseslərinin transformasiyası kimi

D) Forma kimi

E) Hissi idrakın əsas prosesi kimi

5. Klassik psixoanalizin banisi Z. Y. Freyd hansı amili insan davranışının idarə olunmasının mexanizmi kimi ön plana çəkirdi?

A) İrrasional şüursuz psixi qüvvələri

B) İnsanın dünyagörüşü və əqidəsini

C) Sosial və əxlaqi dəyərləri

D) Cəmiyyətin ictimai praktikasının qanunlarını

E) Narahatlıq və qorxu hissini

6. Biheviorizm nə haqqında elmdir?

A) Təlim

B) Şüur

C) Davranış

D) Psixika

E) Tərbiyə

7. Klassik alman psixologiyasında formalaşan strukturalizm adlanan istiqamətin tərəfdarları hansı məsələlərin öyrənilməsinə diqqət yetirirdilər?

1 - Həssaslığın xüsusiyyətləri

2 – Fərdi fərqlərin öyrənilməsi

3 – Uşaqlarda ruhi xəstəliklərin öyrənilməsi

4 – Qavrayışın qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

5 - Psixologiyanın praktik məsələlərinin öyrənilməsi

6 – İrsi amillərin rolunun müəyyənləşdirilməsi

7 - Fərdi fərqlərin qanunauyğun təzahürlərinin aşkarlanaraq təhlil edilməsi

A) 1, 2, 4, 7

B) 1, 3, 6

C) 3, 4, 7

D) 4, 5, 6

E) 2, 5, 7

8. Biheviorizm nəzəriyyəsinin əsas mahiyyətini hansı anlayışlar xarakterizə edir ?

1 – Mühit

2 – Orqanizm

3 – Stimul

4 – Davranış

5 – Psixika

6 – Reaksiya

7 – Əşyavi mühit

A) 1, 3, 7

B) 3, 6

C) 2, 4, 6

D) 2, 4, 5, 7

E) 1, 6

9. Aşağıda sadalanan fikirlərin hansını doğrudur ?

1 - Assosiativ psixologiyanın inkişafı F. S. Haltonun adı ilə bağlıdır

2 - “Davranış eksperimenti” anlayışı biheviorizm cərəyanının tərəfdarları tərəfindən irəli sürülmüşdür

3 - “Təlim inkişafı qabaqlayır” nəzəriyyəsi fransız psixoloqu A. Bine tərəfindən irəli sürülmüşdür

4 - “Ucadan mühakimə yürütmək” metodu K. Dunker tərəfindən irəli sürülmüşdür

5 - Eksperimental psixologiyanın elmi psixologiya ilə eyniləşdirilməsi ideyası fransız psixoloqu A. Vallona məxsusdur

6 – Rus fizioloqu İ. M. Seçenov obyektiv psixologiyanın banisi sayılır

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 6

E) 4, 5, 6

10. Geştaltpsixologiyanın əsas tədqiqat istiqamətini necə xarakterizə etmək olar?

1 - Ayrı - ayrı duyğu növlərinin müqayisəli planda öyrənilməsi

2 - Elementar duyğuların cəmi kimi xarakterizə olunan qavrayışın öyrənilməsi

3 - Duyğu növlərinin lokalizasiyasının və psixofizioloji mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi

4 - Müxtəlif duyğuların birləşməsinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və bu zəmində qavrayış obrazlarının yaranmasında onların rolunun müəyyənləşdirilməsi

5 - Məkan və zaman qavrayışının psixoloji mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi və təhlili

6 – Təxəyyül obrazlarının formalaşmasında qavrayışın rolunun öyrənilməsi

A) 1 və 4

B) 1, 3, 6

C) 5 və 6

D) 3, 4, 6

E) 2 və 5

11. Sadalanan fikirlərin hnasını doğrudur ?

1 - Müasir eksperimentalogiyanın əsas tədqiqat obyektini psixikanın psixofizioloji mexanizmlərinin öyrənilməsi təşkil edir

2 - Almaniyada Vyusburq adlanan elmi məktəbin formalaşması O. Külpenin adı ilə bağlıdır

3 - Görkəmli psixoloq S. L. Rubinşteynin həyatı 1889 - 1960 - ci illəri əhatə edir

4 - Ümumi yanaşma əsasında eksperimental tədqiqatın beş tipini fərqləndirmək olar

5 - Eksperimental tədqiqatın hazırlıq mərhələsində daha çox intervyu metodundan istifadə olunur

6 – Əhatə baxımından müşahidə metodunun iki növü vardır

A) 2, 3, 6

B) 1, 4, 5

C) 2, 4, 6

D) 3, 4, 6

E) 1, 3, 5

12. Tədqiqat prosesində istifadə olunan passiv metodların əsas əlamətlərinin ardıcıllığını göstərin :

1 - “Arxiv metodu”nun imkanlarından istifadə edilir

2 - Müşahidə olunan təbii prosesin gedişi izlənilir

3 – Texniki müşahidə vasitələrindən geniş surətdə istifadə olunur

4 – Aşkara çıxarılan faktların qeydiyyatı aparılır

5 - Müşahidə olunan şəraitə müdaxilə edilmir

6 – Anket metodunun tətbiqinə geniş yer verilir

A) 3, 1, 6

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 4, 6, 5

E) 5, 3, 1

13. Klassik psixologiyada bu elm sahəsinin daha çox inkişaf etdiyi ölkələrin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Rusiya

2 – ABŞ

3 – İngiltərə

4 – Fransa

5 – Almaniya

A) 2, 5, 1, 4, 3

B) 5, 2, 4, 3, 1

C) 3, 2, 5, 4, 1

D) 4, 5, 2, 1, 3

E) 5, 3, 1, 4, 2

14. Psixologiyanın əsas tədqiqat istiqamətləri ilə əlaqədar funksionalizm cərəyanının əsas ideyanının ardıcıllığını müəyyən edin :

1 - Orqanizmin bütövlükdə psixoloji funksiyalarının və yarımşüursuzluq səviyyəsində qurulan psixi aktların öyrənilməsi

2 – İnsan təlabatları ilə bağlı şüurun əhəmiyyətinin öyrənilməsi

3 - Orqanizmin cavab reaksiyalarının müddətinin aşkara çıxarılması və təhlili

4 - Əqli əməliyyatların psixologiyasının öyrənilməsi

5 - Daxili stimulların təsiri altında orqanizmdə hərəkətə gələn mexanizmlərin əhəmiyyətinin və onların davranışa təsirinin öyrənilməsi

6 - Heyvanların və insanların inkişaf fazalarının təbiətinin müqayisəli planda aşkarlanması və buna uyğun olaraq psixi funksiyaların əmələ gəlmə mexanizmlərinin öyrənilməsi

7 - Mühit və orqanizmin qarşılıqlı təsirinin insanın həyati tələbatları baxımından öyrənilməsi

A) 756

B) 163

C) 472

D) 651

E) 267

15. Eksperimental psixologiyanın əsas tədqiqat obyekti olan əsas idrak proseslərinin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – İradi səy

2 – Hafizə

3 – Duyğular

4 – Tanıma

5 – Təfəkkür

6 – Qavrayış

7 – Adaptasiya

8 – Təxəyyül

A) 4, 2, 1, 5, 8

B) 1, 4, 6, 7, 8

C) 2, 3, 5, 6, 7

D) 3, 6, 2, 5, 8

E) 5, 6, 4, 8, 3

16. Klassik assoaiativ psixologiyada təfəkkürə yanaşma ilə əlaqədar irəli sürülən fikirlərin ardıcıllığını müəyyən edin :

1 – Təfəkkür məsələ həllinə yönələn prosesdir

2 – Stimul və reaksiya arasındakı əlaqələrin formalaşması prosesidir

3 – Keçmiş və indiki təəssüratlardan yaranan assosiyaların məcmusudur

4 – Empirik biliklərin toplanılmasına yönələn prosesdir

A) 4, 2, 3, 1

B) 3, 4, 2, 1

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 2, 4, 3

E) 4, 3, 1, 2

17. Klassik psixoloji cərəyanların tədqiqat istiqamətlərinin uyğunluğunu müəyyən edin :

I – Geştaltpsixologiya

II – Strukturalizm

1 – Fərdi fərqlərin öyrənilməsi

2 – Psixikanın əsasını bütöv obrazlar təşkil edir

3 – Şüurun quruluşunun eksperimental tədqiqi

4 – Psixikanın məzmununun idrak proseslərinin və şəxsiyyətin inkişaf dinamikasının tədqiqi

5 – Psixologiyanın praktik problemlərinin öyrənilməsi zəruriliyinin ön plana çəkilməsi

6 – Sahə izomorfizm və fenomologiya anlayışlarının təhliledici imkanlarının reallaşdırılması

A) I – 1, 4, 6 II – 2, 3, 5

B) I – 2, 3, 6 II – 1, 4, 5

C) I – 2, 4, 5 II – 1, 3, 6

D) I – 2, 4, 6 II – 1, 3, 5

E) I – 3, 5, 6 II – 1, 2, 4

18. Uyğunluğu müəyyən edin :

1 – E. Titçener

2 – E. Torndayk

3 – K. Büler

4 – E. Fromm

5 – N. Ax

a – 1879 – 1963

b – 1900 – 1980

c – 1867 – 1927

d – 1871 – 1946

e – 1874 – 1949

A) 1 – b; 2 – e; 3 – c; 4 – d; 5 – a;

B) 1 – e; 2 – c; 3 – d; 4 – a; 5 – b;

C) 1 – a; 2 – d; 3 – b; 4 – c; 5 – e;

D) 1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – e; 5 – b;

E) 1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d;

19. Uyğunluğu müəyyən edin :

1 – Sahə nəzəriyyəsi

2 – Eksperimental psixologiyanın elmi psixologiya ilə eyniləşdirilməsi ideyası

3 – Psixi fəaliyyətin bütövlükdə reflektor təbiətə malik olması ilə əlaqədar yanaşma

4 – Təkamül nəzəriyyəsi

5 – İradi diqqət nəzəriyyəsi

a – İ. M. Seçenov

b – N. N. Lanqe

c – C. Darvin

d – J. A. Piaje, P. Fress

A) 1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – e; 5 – c;

B) 1 – d; 2 – e; 3 – a; 4 – c; 5 – b;

C) 1 – b; 2 – c; 3 – e; 4 – d; 5 – a;

D) 1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – a; 5 – e;

E) 1 – e; 2 – a; 3 – c; 4 – b; 5 – d;

20. Uyğunluğu müəyyən edin :

1 – Reaktologiya

2 – Refleksologiya

3 – Şərti reflekslər metodu

4 – İntellektual test anlayışı

5 – Endopsixika və ekzopsixika anlayışı

a – A. F. Lazurski

b – C. Kettel

c – K. N. Kornilov

d – V. M. Bexterev

e – İ. Pavlov

A) 1 – e; 2 – a; 3 – b; 4 – c; 5 – d;

B) 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – e; 5 – b;

C) 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e;

D) 1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – b; 5 – a;

E) 1 – e; 2 – a; 3 – b; 4 – c; 5 – d;


Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə