TüRKÇe turkçe I cümlede Anlam ve Cümlede AnlatımYüklə 1,39 Mb.
səhifə4/19
tarix14.08.2018
ölçüsü1,39 Mb.
#70666
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ÜJ

Q

a?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "özel" sözcüğü-nün çıkarılması gerekir? (2000 DMS)

 1. Pilav pişirmenin de kendine özgü özel yöntemleri
  var, dedi.

 2. Bu elmanın özel bir kokusu ve tadı olduğunu
  herkes bilir.

 3. Annesi, oğlu gel^cek diye özel yemekler, tatlılar
  yapmıştı.

 4. Evinin önünde bekleyen özel arabaya binerek
  oradan uzaklaştı.

E) Düğün sahibi, gelen son misafire özel bir ilgi
gösterdi.

ÇÖZÜM:

"Özgü" ve "özel" sözcükleri yakın anlamlı sözcükler-dir. İkisi aynı anda kullanılmaz. Oysa "A" seçeneğin-de özgü ve özel sözcüklerinin yan yana kullanıldığını görüyoruz. Özel sözcüğünün cümleden çıkarılması gerekmektedir. Dolayısıyla cevabımız "A" seçene-ğinde verilmiştir.

(Cevap A)


12. (I) Bu antoloji, ilk yayımlanışından on dört yıl sonra geliştirilmiş yeni biçimiyle Eylül'de yayımlandı. (II) An-tolojinin ilk yayımlandığı yıllarda, şairlerin seçilişi ve değerlendirilişiyle ilgili tartışmalar olmuştu. (III) Bu ba-sımla ilgili tartışmaların anlatıldığı bölümler, okurların, çağdaş şiirimizin gelişmesini daha yakından izlemesi-ni sağlıyor. (IV) Ayrıca, bu son basımda daha önce-kinde bulunmayan kimi şairlere de yer verilmiş. (V) Antoloji bu baskıyla 1920-1970 yılları arasındaki Türk şiirini eksiksiz bir biçimde, başarıyla sunuyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel görüşlere yer verilmiştir? (2000 DMS)

A)

l.vell.

B) II. ve III

C)

III. ve IV.

D) III. ve V

E)

IV. ve V.
'S

14. (I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil'dir. (II) Nil Kahire'yi ikiye böler. (III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur. (IV) Keops, Kefren, Mikerinos, ve hemen yanında Sfenks... (V) İnsan 136 metre yüksekliğindeki Keops'a baktığında: "Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?" sorusunu sormadan edemiyor.Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde "şa-şırma" anlamı vardır? (2001 KMS)

B) II C)

D) IV E) V

V. cümlede yer alan sözde soru cümlesinde soruyu soranın amacı cevap almaktan çok şaşkınlığını ifade etmektir.

(Cevap E)


III numaralı cümleye bakalım. Burada anlatıcının ifa-desine katılmayanlar olabilir. Bu anlatıcının öznel i-fadesidir. V numaralı cümlede ise "başarıyla sunu-yor" ifadesi kullanılmış, ben başarıyla sunduğunu düşünmeyebilirim. Bu nedenle bu yargı da özneldir.

(Cevap D)20-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


15. (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır. (II) Ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir. (III) Sözgelimi, bilgisayar dilini öğrenmedgn bilgisa-yarla iletişim kuramayız. (IV) Bilgisayarla iletişim kur-manın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer. (V) Bilgi-sayar dilini bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam ola-rak ilişki kuramazlar.

Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde "ko-şul" anlamı yoktur? (2001 KMS)

A)l B)ll C)lll D) IV E) V

18. (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış. (II) Bunun sonucu olarak Sülüklügöl oluş-muş. (III) Bu göl 1100 metre yüksekliğinde ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor. (IV) Çevresindeki orman nedeniyle gölün suyu orman ye-şili renginde (V) Bu doğa harikasının günümüze ka-dar g9İmesi, belki de eski bir tarihe sahip olmasının birsonucudur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde "olasılık" anlamı söz konusudur? (2001 KMS)


A) I

B)ll O> III D) IV E)V


I numaralı cümle, bir tanım cümlesidir. Dilin tanımı yapılmıştır. Hiçbir şekilde koşul anlamı içermemek-tedir.

(Cevap A)

16. (I) Bizim kuşak insanlar Atatürk'ü görmedi; ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yü-reğinde duyarak yetişti. (II) Bizleri eğiten öğretmenle-rimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer öz-veri anıtlarıydılar. (III) Kurtuluş savaşını ve Ata'yı an-fatırken gözyaşlarını tutamazlardı. (IV) Onlar aklın ve bilimin aydınlığını tek yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar. (V) BİZ9 Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de ka-zandırdılar.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki tümcenin yorumu du-rumundadır? (2001 KMS)

A)l B)ll 0) III D) IV E) V

Tümce, cümle sözcüğünün eşanlamlısıdır, bundan sonra karşımıza çıktığında şaşırmayalım. I. cümİ9 Atatürk'ün milletçe sahiplenildiğini vurgulamaktadır. II. cümlede ise bunun nedeni açıklanmıştır.

(Cevap B)

17. (I) Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz (II) Son derec9 ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor. (III) Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki. (IV) Dans etmiyor, uçuyor adeta. (V) T9k ayağı üze-rinde inanılmaz bir biçimde deng9 sağlıyor.Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde söy-leyenin yorumuna yer verilmemistir? (2001 KMS)

A)

B)ll C)lll D) IV E)V

I numaralı cümİ9de anlatıcı sadece gözleme yer vermiştir. Yorum yapmamıştır. Kendi duygu ve dü-şüncelerini cümleye yansıtmamıştır. (Cevap A)

Daha önceki sorularda da "belki" sözcüğünün olası-lık anlamı katabildiğini görmüştük. Öğrendiklerimizi geliştirmek açısından oldukça güzel bir soru.

(Cevap E)

19. Gördüğünüz bir yer çok güzel olsa da onun, hayatı-nızda görebileceğiniz en güzel yer olduğunu düşün-meyin.

Bu cümlede öne sürülen görüşle aşağıdakilerden hangisi arasında yakınlık vardır? (2002 KPSS)


 1. Elindekiyle yetinmek, insanı ilerde karşılaşabile-
  ceği güzelliklerden yoksun bırakabilir.

 2. H9r zaman, yaşananların iyi yönünü ön plana çı-
  karıp olumsuzlukları göz ardı etmeyin.

 3. Yaşadığınız yerin olumlu V9 olumsuz özelliklerini
  belirtmekten kaçınmayın.

 4. İçinde bulunulan koşulların daha iyisini, daha
  güzelini elde etmek özel bir çaba gerektirir.

E) Yaşamınız boyunca, o güne değin yaşadıkları-
nızdan daha ilginç olan şeylerle karşılaşabilirsi-
niz.

Cümlede anlatılmak istenen; insanın eünde bulunan imkanlardan ve yaşadığı güzelliklerden daha iyisi mutlaka vardır. Bunun için insan elinde bulunan im-kanların, en iyisi olduğunu düşünm^melidir. Böyle düşünürse daha iyi ve daha güzelinden mahrum ka-lır. Bu düşünceİ9re en yakın cümle "A" seçeneğinde verilmiştir.

(C^vap A)

-TÜRKÇE-

21


20. (I) Balıkçı teknelerine kalmış sessiz, hüzünlü limanı, balık lokantaları avutuyor. (II) Kalenin duvarlarına sır-tını dayamış kordondaki çay bahçeleri. (III) Öbek ö-bek balık ağlarının üz^rine kuruluvermiş miskin kedi-ler çok mutlu. (IV) Limana adım atıp çamlığı geçince eski mahallenin ince, uzun sokaklarında bulursunuz kendinizi. (V) Adanın hiç durmadan 9S9n rüzgarıyla, Sulubahçe'deki bağların, evlerin önüne sıra sıra di-zilmiş asmaların kokusu geür burnunuza.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerin-de insana özgü nitelikler cansız varlıklara aktarıl-mıştır? (2002 KPSS)B) I. ve III.

D)lll.velV.A) l.vell. C) II. ve IV.

E) IV. veV.

22. (I) ihtiyar adamın evi çam ağaçlarının süslediği bir dağın yamacındaydı. (II) Yatağından, karşısındaki dağların sis basmış zirvelerini ve güneş vurduğunda kristal avizelere dönüşen çamları görebiliyordu. (III) Sabahları penceresinin önüne gelip karşı tepelere baktığında gözleri kamaşırdı. (IV) Ağaçların üzerin-deki kar taneleri güneşi yansıtarak, simli boncuklar gibi parıldardı. (V) Her taraf V9 her şey ne kadar temiz ve b^yazdı anlatamam!

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerin-de "benzetme" yapılmıştır? (2002 KPSS)A)

1. ve IV.

B) II. ve III.

C)

II. ve IV.

D)lll.velV

E)

III. vel.

I. cümlede s^ssiz ve hüzünlü kelimeleri limanın bir özelliği olarak aktarılmış. Oysaki sessiz ve hüzünlü olmak insana özgü niteliklerdir. Liman cansız bir var-lıktır ve insana ait özellikler cansız bir varlığa akta-rılmıştır. II. cümİ9de de duvara sırtını dayamış çay bahçelerinden bahsediliyor. Sırtını dayamak da yine insana özgü bir niteliktir. I. V9 II. cümleİ9rd9 insana ait nitelikier cansız varlıklara aktarıldığı için doğru cevabımız "A" seçeneğidir.

(Cevap A)

21. Araştırmacı olmak farklı olmaktır. Sanırım araştırmacı olabilmek için bir iç ateş gerekiyor. Kendi k^ndine ya-nan, kendi kaynağını kendi bulan bir ateş. Çünkü a-raştırma hemen meyvesini v^rmez; bir yıl, iki yıl hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz. Buna karşın, araştırmayı yılmadan sürdürmeniz gerekir.

Bu parçada geçen "kendi kendine yanan" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS) 1. Dışarıdan hiçbir destek almayan

 2. İstenen sonucu vermeyen

 3. Kendine özgü nitelikleri olan

 4. Sabırlı olmayı gerektiren

E) Yeni yönteml^r bulmaya yönelten

II. cümtede çam ağaçları, kristal avizelere benzetil-miştir. IV. cümlede d9 kar taneleri, simli boncuklara benzetilmiştir. Doğru cevabımız, yani b^nzetme ya-pılan cümlelerin bulunduğu seçeneğimiz C seçene-ğidir.

(Cevap C)

23. (I) Canlılar, öldükten sonra çeşitli tortuların içine gömülüp fosilleşir. (II) Denizler fosilleşme için uygun bir ortam olduğundan çoğunlukla denizlerde yaşayan canlılar fosilleşiyor. (III) Ölen canlının sert kısımları hızla denizin dibine çökerek milyonlarca yıllık bir sü-reçte tortularla birleşiyor ve fosilleşiyor. (IV) Daha sonra da çeşitli etkilerle yüzeye çıkıyor. (V) Bu fosiller yaşadıkları dönemin cansız tanıklığını yapıyor. (VI) Kütlenin oluştuğu dönemin iklimi, o dönemdeki biyolo-jik çeşitlilik, tortul kütlelerin yaşı ve çeşitli tektonik o-laylarla ilgili bilgiler, fosiller sayesinde ortaya çıkıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerin-de fosillerin işlevinden söz edilmektedir? (2002 KPSS)


C) III. V9 IV

B) II. ve III

E) V. V9 VIA) I. V9 II D) IV. ve V


Bir şeyin kendi k9ndin9 olması için dışarıdan hiçbir d9st9k almaması gerekir.

(Cevap A)

Fosillerin yaşadıkları dönemi bize yansıtmak ve çe-şitli bilgilere kaynaklık etmek gibi işlevleri V V9 VI. cümİ9İerd9 dile getirilmiştir.

(C9vap E)22-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-
ÇIKMIŞ SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

24. (I) Kentin tarihsel dokusu bozulmasın diye bütün alışveriş merkezleri bankalar, yeni yapılar, telefon ku-lübeleri, surların dışındaki küçük bir alanda toplan-mış. (II) Kenti çevreleyen surların uzunluğu 1500 met-re, yüksekliği 12 metre, genişliği 1.40 metre. (III) Kent manzarasının güzelliğini gözden kaçırmamak için kenti, surların üzerinden izlemelisiniz. (IV) Dikkatinizi çeken bir yer gördüğünüzde, surlardan inip orayı ge-zebilirsiniz. (V) Sonra yeni bir keşif için yeniden surla-raçıkabilirsiniz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, geçmişe değer veren ve onu koruyan bir şehircilik anlayışının benimsendiğini sezdirmektedir? (2002 KPSS)

A) I. B)ll. C)lll. D) IV. E) V.

ÇÖZÜM:

"Kentin tarihsel dokusu bozulmasın diye bütün alış-veriş merkezleri bankalar, yeni yapılar, telefon kulü-beleri, surların dışındaki küçük bir alanda toplanmış." Cümlesinde geçmişe değer veren bir şehircilik anla-yışının benimsendiği sezilmektedir.

(Cevap A)

z o >

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir başka kişinin düşüncesine yer verilmiştir?(2003 KPSS)


 1. Denemeci, ele aldığı konuya kendi penceresin-
  den bakar.

 2. Denemecinin, belli sayıda okura seslendiği unu-
  tulmamalıdır.

 3. Denemeci, sorunlara değişik açılardan bakarak
  okura bir tür uyarıda bulunur.

 4. Deneme yazarı, eleştirme görevi yüklendiğinin
  bilincindedir.

E) Denemecinin işi yargılamaktır, sözü boşuna söy-
lenmemiştir.

A, B, C, D seçeneklerinde doğrudan bir anlatım var-dır. E'de de doğrudan anlatım olmakla beraber baş-kalarının söylediği "Denemecinin işi yargılamaktır." sözüne katılma da söz konusu olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.

(Cevap E)


25. (I) İstanbul, çocukluğumun kenti... (II) Sizce de öyle mi bilmem. (III) Buradaki bazı yapılar bana, Istan-bul'un ayrılmaz bir parcası gibi gelir. (IV) Bu kenti, "Süleymaniye'siz", "Galata Kule'siz" ya da "Ayasofya"sız düşünemem. (V) Haliç sırtlarındaki, bir masal şatosu izlenimi bırakan, kırmızı tuğladan ya-pılmış bina da her görüşümde beni etkilemiştir. (VI) O binaya bakınca saçlarını kuleden aşağıya sallandıran masal kahramanı Rapunsel'i görmek isterim hep.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen, numaralanmış cümlelerin hangisinde örneklendi-rilmiştir? (2002 KPSS)

A) I. B)ll. 0) III. D) IV. E) V.

ÇÖZÜM:

Paragrafta anlatılmak istenen düşünce, III. cümlede yoğunlaşmıştır. "Bazı yapılar, Istanbul'un bir parça-sıdır." Bu düşüncenin örneklendirildiği cümle ise IV. cümledir. İstanbul'un bir parçası olan bazı yapılar burada sıralanmıştır; Ayasofya, Galata Kulesi, Süleymaniye. Cevabımız "D" şıkkı.

(Cevap D)

(I) Bu kitap, Orhan Veli'nin bütün şiirlerini bir araya getiriyor. (II) Kitapta, şiirlerin yazıldığı tarih ve yayım-landığı dergiler de belirtiliyor. (III) Bu derleme, sanat-çının ilk şiirleri ile sonraki beş şiir kitabında yer alan şiirlerini kapsıyor. (IV) Kitaplarında ele aldığı ve al-madığı şiirlerin karşılaştırmalı bir yöntemle anlatılma-sı, Orhan Veli'nin şiirlerindeki gelişimin kolaylıkla izle-nebilmesini sağlıyor. (V) Bu şiirlerden bir kısmı kitap olarak beş yıl önce yayımlanmış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-de yoruma yer verilmiştir? (2003 KPSS)


A)

B)ll O) III D) IV E) IV

I, II, III ve V. tümceler nesnel yargılardır, kanıtlanabi-lirler; ancak IV. tümcedeki"... O. Veli'nin şiirlerindeki gelişimin kolaylıkla izlenebilmesini sağlıyor." ifadesi yapıttaki çalışma yöntemi hakkında bir yorum oldu-ğundan doğru cevap D seçeneğidir.

(Cevap D)

-TÜRKÇE-

23


3.

(I) Bizler, yol üzerindeki yamaçlara serpilen köylerde doğup büyüdük. (II) Umutlarımız oldu hiç gerçekleş-meyen, düş kırıklıklarımız oldu bizde ezikliğe yol a-çan. (III) Çocukluğumuzu çamurdan kaleler yaparak çelik çomak oynayarak, çay toplayarak, hayvan güde-rek geçirdik. (IV) Sepetler aldık sırtımıza, kendimiz-den büyük yükler taşıdık. (V) Daha fazla çay topla-manın, daha ağır yük taşımanın, daha fazla toprak kazmanın ne anlama geldiğini bilmeden yaşadık.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-de duygusallık açık bir biçimde yansıtılmaktadır? (2003 KPSS)

A)l B)ll 0) III D) IV E) V

Duygusallık, insanın duygu ve hisleriyle ilgili bir du-rumdur. Diğer cümlelerde duygusal bir anlatım tar-zıyla da olsa nesnel durumlardan söz edilmiştir. An-cak II. cümle duygu ve hislere dayanmaktadır.

(Cevap B)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" söz konusudur? (2003 KPSS)

 1. Usta koreograf, yalnızlık duygusuyla vatan öz-
  leminin işlendiği bu özgün yapıtla bale sanatına
  yeni ufuklar açıyor.

 2. Seyrettiğimiz bu bale, ölümden kurtulmak için
  1001 gece boyunca hükümdara çeşitli masallar
  anlatan bir cariyenin öyküsünü içeriyor.

 3. Yönetmen, Türk - Alıman ortak yapımı olan bu
  filmi çekerken güçlüklerle karşılaştıklarını söyle-
  di.

 4. Yapıt, Çanakkale Savaşlarının komutanı Musta-
  fa Kemal ile onun emriyle vatan uğruna şehit ol-
  mayı göze alan Mehmetçiklerin öyküsünü içer-
  mektedir.

E) Oyunda, geleneksel Türk tiyatrosunda görülen
kahramanların, günümüz gerçekleri karşısında
içine düştükleri durumlar anlatılmaktadır.A)
4.

cc

LU Q

Vi

°= 6.

(I) Yayınevi olarak biz, Atatürk'ün 1903'ten 10 Kasım ^ 1938'e kadar söylediği sözleri ve imzaladığı bütün "5 belgeleri on yıldır toplamaya çalışıyoruz. (II) Onları >-asıllarına uygun ve kesintisiz olarak yayımlamaya gi-riştik. (III) Ülkemizde ilk kez yapılan bu işe belgeleri incelemekle başladık. (IV) Ancak bu noktada hiç akla gelmeyecek sorunlarla karşılaştık. (V) Eski yazıyla yazılmış olmalarından kaynaklanan yanlış okumalar ve buna dayalı çeviriler... (VI) Dolayısıyla böyle bel-gelerin değerlendirilmesi büyük bir özen istiyor.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklaması durumun-dadır? (2003 KPSS)

B) II C) III D) IV E) V

A seçeneğindeki tümcede geçen "... özgün yapıt..." ve "... bale sanatına yeni ufuklar açmak..." ifadeleri beğeni duygusunu yansıtmakta olduğundan doğru cevap A seçeneğidir.

(Cevap A)

(I) Kökeni binlerce yıl öncesine uzanan mısırı, Avrupa 1400'lü yılların sonunda keşfetmiş. (II) Kolomb'un İs-panya'ya dönerken Amerika'dan getirdiği mısır, 15. yy.da Asya'ya Akdeniz'in kuzeyindeki ülkelere yayıl-mış. (III) 16. yy.da Batı Afrika, Hindistan ve Çin'e gö-türülmüş. (IV) Türkiye'ye Kuzey Afrika yoluyla Mısır ve Suriye üzerinden geldiği ve bu nedenle bu değerli tahıla mısır adının verildiği sanılmakta. (V) Türki-ye'den Orta Avrupa ülkelerine yayıldığı bilinen mısıra, Fransa'da İspanya buğdayı, Hint darısı gibi isimlerin yanı sıra, Türk buğdayı denmesinin nedeni de bu olsa gerek.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangile-rinde "tahmin" söz konusudur? (2003 KPSS)


B) I ve III E)IVveV

C) II ve

A) Ivell D) NlvelV


Açıklama, bir sorunla bir durumla ilgili bilgi vermek onu aydınlatmaktır. I. tümceye "... niçin ulaşmaya çalışıyoruz?" diye sorunca II. tümce onun açıklaması oluyor."... (çünkü) onları asıllarına uygun ve kesinti-siz yayımlamaya giriştik."

(Cevap B)

Bir şeyin olabileceğini, olduğunu sanma, tahmindir. "Sanırım, belki, galiba, ihtimal, olsa gerek, muhteme-len..." gibi sözler tahmin anlamlıdır. Bu bilgiye göre IV ve V. tümcelerde tahmin söz konusu olduğundan doğru yanıt E seçeneğidir.

(Cevap E)24-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


7. (I) Türkiye'de son 20 yıla ilişkin kitap V9 dergi üreti-miyle ilgili bir değertendirm^de şöyle deniyor: (II) Ya-yımlanan dergi sayısı, kitaba göre daha azdır. (III) Yıl-lık kitap sayısı bakımından Türkiye, Avrupa Birliği ül-keleri ortalamasının çok gerisindedir. (IV) Bunu değiş-tirme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. (IV) Ancak, bu çalışmaların ne «terece etkili olacağını zaman gös-terecektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangile-rinde karşılaştırma yapılmıştır? (2003 /2KPSS)

A)

llvelll

B)

II ve V

C)

III ve IVD)

III veV

E)

IVveV

II. cümlede dergi sayısıyla kitap sayısı karşılaştırıl-mıştır. III. cümİ9de ise, Türkiye ve Avrupa Birliği ül-keleri karşılaştırılmıştır.

(Cevap A)8.

(I) Kalabalıktan uzak, teped9 bir çamın altında güzel bir yer bulduk; getirdiğimiz kilimi çimenlerin üz^rine serdik. (II) Bulunduğumuz yerden mavilikler içinde körfez görünüyordu. (III) Fakat kentin çevresindeki fabrikaların siyah dumanları bu güzel görüntüyü gölgeliyordu. (IV) Oturduğumuz y^rden bu manzarayı bir sür9 seyrettik. (V) llık bir rüzgar, çamların dalların-dan süzülüp yüzümüzü okşuyordu.

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə